Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Із Закону «Про повний зміст приписів про автономію Підкарпатської Русі» (1938 p., грудня 12)

ЧАСТИНА ДРУГА

ЗМІНА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ГРАМОТИ

ГЛАВА І

Загальні положення

§1

(1) Підкарпатська Русь є автономною складовою частиною Чехо-Словацької Республіки.

(2) Остаточну назву автономної території південнокарпатських русинів визначить закон сойму Підкарпатської Русі.

§2

(1) Офіційну та викладацьку мови на території Підкарпатської Русі визначить закон сойму Підкарпатської Русі. [...]

(3) Мовні права, забезпечені меншостям у договорі між великими та союзними державами і Чехо-Словацькою Республікою, підписаному у СенЖерменен-Ле 10 вересня 1919 p., залишаються недоторканими.

§3

На території Підкарпатської Русі крайова належність установлюється законом. Умовою набуття крайової належності є право на проживання в будь-якому селі Підкарпатської Русі. Державна належність набувається автоматично через крайову належність.

ГЛАВА II

Законодавча влада

§4

(1) Національні Збори виконують законодавчу владу для цілої території Чехо-Словацької Республіки у питаннях:

1) конституційної грамоти, її складових частин, а також і в питаннях, які регулюють діяльність спільних законодавчих, урядових та виконавчих органів;

2) стосунків Чехо-Словацької Республіки із закордоном, оголошення війни та укладання миру, торговельної і тарифної політики, експорту та імпорту;

3) національної оборони;

4) державного громадянства, еміграції, імміграції, подорожніх паспортів;

5) валюти, мір та ваг, патентів, охорони зразків і охоронних знаків, вимірювання та картографії;

6) митниць;

7) транспорту;

8) пошти, телекомунікації, поштової ощадної каси і чекової служби;

9) спільного бюджету, спільного заключного рахунку, державного боргу і схвалення позик на спільні потреби держави та їх використання;

10) податків, мит та сплат, якщо вони, згідно з § 18 цього закону, йдуть на покриття загальнодержавних видатків;

11) монополій, спільних державних підприємств, установ та організацій. Виняток утворюють державні ліси та маєтки, гірничі і металургійні підприємства, лазні, власність та керування якими переходять на той край, на території якого вони знаходяться;

12) правове врегулювання господарських та фінансових питань, які потрібні для забезпечення однакових конкурентних умов підприємницької діяльності.

(2) На підставі згоди сойму Підкарпатської Русі, Національні Збори можуть у конкретних випадках вирішувати й інші спільні питання.

§5

(1) До чинності ухвал Національних Зборів у справі зміни конституційної грамоти і взагалі конституційних законів, якщо б ця зміна стосувалася державноправового положення Підкарпатської Русі треба, щоб більшість, визначена в конституційній грамоті, містила в собі і відповідну кваліфіковану більшість членів палати депутатів, обраних на території Підкарпатської Русі. [...]

§6

Члени обох палат Національних Зборів, обрані на території Підкарпатської Русі, мають право голосувати лише у випадках ухвалення справ, наведених у § 4 цього закону.

§7

(1) Закон, ухвалений Національними Зборами у справах, наведених у § 4 цього закону, відноситься до Підкарпатської Русі лише тоді, якщо про це в ньому виразно наведено.

(2) У такому випадку закон має бути опублікований у первісному тексті мовою Підкарпатської Русі.

§8

У постійному комітеті, як члени так і їхні заступники, будуть пропорційно представляти членів обох палат Національних Зборів, обраних на території Підкарпатської Русі.

§9

(1) У всіх справах, що не наведені у § 4 цього закону, законодавчу владу на території Підкарпатської Русі виконує сойм Підкарпатської Русі, обраний загальним, прямим і таємним голосуванням з принципом пропорційного представництва.

(2) Сойм Підкарпатської Русі ухвалить конституцію Підкарпатської Русі у межах правового ладу Чехо-Словацької Республіки.

(3) Зміну території Підкарпатської Русі, згідно з § 33 конституційної грамоти, можна здійснити тільки за згодою двотретинної більшості сойму Підкарпатської Русі.

(4) До міжнародних договорів, які належать до культурних, віросповідних та господарських питань, винятково підкарпаторуських і які належать у розумінні абз. І до компетенції Підкарпатської Русі, необхідна згода сойму Підкарпатської Русі. [...]

ГЛАВА III

Урядова та виконавча влада

[...]

§11

(1) Урядову та виконавчу владу на території Підкарпатської Русі у справах, наведених у § 4 цього закону, виконують органи Чехо-Словацької Республіки, крім справ, наведених у § 4, абз. 1, пп. 4, 6, 7, 8, 10 і 12 цього закону.

(2) На підставі взаємного порозуміння відповідних міністерств у конкретних випадках можна регулювати спільні питання.

§12

(1) У рішеннях центрального уряду республіки та в підписанні його актів члени уряду Підкарпатської Русі братимуть участь лише тоді, якщо йдеться про справи, що стосуються Підкарпатської Русі.

(2) Якщо урядовий розпорядок [...] стосується Підкарпатської Русі, його підпише щонайменше один член уряду, який представляє Підкарпатську Русь.

§13

(1) Службовці центрального державного управління на території Підкарпатської Русі прийматимуться на службу переважно з числа місцевого населення Підкарпатської Русі.

(2) До спільних центральних установ, закладів та підприємств буде прийнята кількість населення Підкарпатської Русі, яка відповідає кількості її місцевих жителів.

(3) На території Підкарпатської Русі буде розміщено контингент військових частин всіх родів військ та служб, що відповідає кількості її населення. Місцевих жителів Підкарпатської Русі буде відряджено переважно до тих військових частин, які розміщені на її території і підпорядковані відповідному командуванню Підкарпатської Русі.

§14

(1) Підкарпатській Русі, її установам і органам, забезпечується пропорційне представництво у всіх спільних центральних установах, радах, комісіях, комітетах і т. ін.

(2) Підкарпатській Русі, її установам і органам забезпечується пропорційне представництво у міжнародних організаціях, уніях, радах, комітетах, комісіях і т. ін., в яких Чехо-Словацька Республіка отримала або отримає представництво.

§15

[...]

(3) Ведення господарства державних транспортних підприємств [...] регулюється за принципом, що Підкарпатська Русь веде господарство самостійно та за свій рахунок.

(4) Справи загальнодержавного та спільного інтересу будуть вирішуватися порозумінням відповідних органів. З цією метою можна утворити і спільні органи.

(5) Урядову і виконавчу владу на території Підкарпатської Русі виконує уряд Підкарпатської Русі, відповідальний перед соймом Підкарпатської Русі.

§16

Судову охорону проти адміністративних органів Підкарпатської Русі у питаннях, які належать у розумінні § 15 цього закону до їхньої компетенції, надає у вищому адміністративному окрузі вищий адміністративний суд у Празі, в сенаті, що визначений для Підкарпатської Русі.

ГЛАВА IV

Судова влада

§17

(1) Судочинство на території Підкарпатської Русі виконують суди, утворені на цій території. У вищому адміністративному окрузі надає охорону вищий суд у Брні, в сенаті, що визначений для Підкарпатської Русі.

(2) Всюди, де четверта глава конституційної грамоти говорить про врегулювання окремим законом, мається на увазі закон сойму Підкарпатської Русі. [...]

РОЗДІЛ ДРУГИЙ

Стаття І

(1) Адміністрація губернатора та віце-губернатора Підкарпатської Русі, канцелярія губернатора Підкарпатської Русі та губерніальна рада розпускаються. [...]

(4) Приписи закону про організацію політичного управління, які стосуються функції крайового президента, знову набирають повної чинності на території Підкарпатської Русі.