Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Розпорядження Диктатора Західно-Української Народної Республіки Є.Петрушевича «Про організацію Уряду для виконування Державної влади в Західно-Українській Народній Республіці в часі тривання повновластий Диктатора» (1920 p., липня 25)

[...]

APT. II

Повага Держави та зверх та складність єї адміністрації, вимагає, щоби існував постійно зорганізований державний апарат урядовий, відповідаючий існуючому правному станови. Під ту пору Уряд мусить бути наладжений так, щоби при додержанню закріпленого Актом з 8 липня 1919 прінціпу зосередження Найвищої Влади в руках Диктатора, відповів своїм завданням під оглядом здатности до систематичного ведення діл поодиноких окремих областей адміністрацийних, маючи до того ясно очеркнену і відмежовану компетенцію для кожної области адміністрації.

А що трудне положення Держави вимагає постійної присвяти переважної моєї уваги і особистого старання справам заграничної політики і справам військовим, тож являється конечність надати так зорганізованому Урядови право ініціативи і певної самостійносте в вирішуванню справ деяких областей адміністрації.

APT. III

Щоб задовольнити цим вимогам постановляю як слідує:

Уряд Диктатора 3. У. Н. Р.

§1

Атрибути Державної Влади, надані Диктаторові Актом з 8 липня 1919, виконуються ним через «Уряд Диктатора Західно-Української Народної Республіки».

§2

Уряд цей складається з окремих самостійних відділів а імено:

а) для ведення діл входячих попередно в круг компетенції Секретаріяту Справ Закордонних;

б) для ведення діл входячих попередно в круг компетенції Секретаріятів фінансів, торговлі і промислу;

в) для справ преси і пропаганди, зокрема організації, ведення і нагляду політичної пресової служби, та політичної пропаганди, в ціли попирания інтересів Держави, — та для виконування атрибутів адміністраційної влади в справах пресових;

г) для ведення діл входячих попередно в круг ділання Державних Секретарів справ внутрішніх, судівництва, просвіти, віросповідань, рільництва, почт і телеграфів, шляхів та робіт публичних;

д) Презідіяльної канцелярії Диктатора для ведення діл презідіяльних, а зокрема для принимання в законній дорозі внесень на рішення Диктатора від органів Державних, покликаних до того законом, і взагалі в справах застережених існуючими постановами до безпосереднього вирішення Диктатора; для виготовлювання в автентичнім тексті видаваних Диктатором законних постанов, розпорядків, рішень, декретів і письм, ведение їх евіденції та зберігання автентичних оригіналів; — для ведення в імені Диктатора урядової кореспонденції та для посередничення в безпосередніх урядових зносинах з ним.

§3

Справи, входячі в круг ділання Державного військового Секретаріату, лишаються при зорганізованій вже окремими постановами «Військовій Канцелярії Диктатора 3. У. Н. Р.», яка входить в склад Уряду як окремий відділ (Арт. III. § 2).

Розмір компетенції Уряду і покликаних до ведення його осіб

§4

Меньша або більша самостійність у вирішуванню справ Урядом зависить від уповажнень, даних особам, поставленим Диктатором на чолі поодиноких відділів чи канцелярій (§ 2, 3).

Уповноважені Диктатора

§5

На чолі установлених § 2 а) б) в) г) відділів Уряду Диктатора 3. У. Н. Р. стоять з правила іменовані Диктатором Уповноважені і ведуть діла свого круга компетенції при помочи іменованих Диктатором концертових і канцелярійних урядників самостійно, в імени Диктатора, згідно з існуючими

законними постановами і даними Диктатором інструкціями та припорученнями. Не мають однак прислугую чого Державним Секретарям права видавання законних постанов, розпорядків та загальнообов’язуючих рішень — яке застерігається Диктаторові

§6

При видаванню Уповноваженими Диктатора самостійних заряджень, які тягнуть за собою видатки з державної скарбниці в рамах признаного кредиту, они є обов’язані зноситися постійно з відділом для справ фінансів (контроля державних розходів). Потребу переступлення кредиту і спори компетенційні вирішує Диктатор.

§7

Виїмково може бути веденнє поодиноких відділів доручено Диктатором референтам, які ведуть діла під його безпосереднім наглядом, з розміром компетенцій означуваним для них принагідно Диктатором.

§8

Розмір компетенції Військової Канцелярії Диктатора ЗУНР є означений існуючими постановами, які й лишаються дальше в силі.

§9

На чолі Презідіяльної Канцелярії стоїть іменований Диктатором шеф Презідіяльної Канцелярії, який веде діла назначеного єму круга при помочи іменованих Диктатором концертових і канцелярійних урядників, під безпосереднім доглядом Диктатора.

§10

Порядок внутрішнього ведення діл та урядових зносин поодиноких відділів Уряду між собою і на зверх, означується окремим розпорядком. [...]