ДВІ ІМПЕРІЇ: ВІЗАНТІЙСЬКА І ФРАНКСЬКА

Феодалізм

Термін «феодалізм» виник перед Великою французькою революцією (1789—1794) і означав «старий порядок» (абсолютна монархія, панування дворянства). У марксизмі феодалізм розглядається як соціально-економічна формація, що передує капіталізму. Протиставляючи феодалізм капіталізму, радянська історіографія виділяла чотири характерні риси феодального способу виробництва: 1) панування натурального господарства; 2) дрібне виробництво як основа феодального виробництва; 3) позаекономічний примус, при якому феодал змушує селянина віддавати йому частину продуктів (оброк) або працювати на своїй, панській землі (панщина); 4) низький, примітивний рівень техніки.

У сучасній історичній науці феодалізм аналізується як соціальна система, яка існувала тільки в Західній і Центральній Європі в епоху середньовіччя, хоч окремі риси феодалізму можна знайти і в інших регіонах світу, і в різні епохи.

В основі феодалізму — міжособистісні відношення васала і сеньйора, підданого і сюзерена, селянина і великого землевласника. Феодалізму властиві станова нерівність, закріплена правом, і рицарська військова організація. Ідеологічною і етичною основою феодалізму стало християнство, яке визначало характер середньовічної культури. Формування феодалізму охопило V—IX ст., після завоювання Римської імперії варварами.

У період його розквіту (XII—XIII ст.) економічно і політично зміцнюються міста, оформлюються станово-представницькі установи (англійський парламент, французькі Генеральні штати тощо), станова монархія змушена рахуватися з інтересами не тільки знаті, але й інших станів. Протистояння папства і світської монархії створювало простір для затвердження особистої свободи, яка поступово підточувала станово-ієрархічний лад феодалізму.

Розвиток міської економіки підірвав натурально-господарські основи панування аристократії, а зростання вільнодумства призвело до переростання єретичних течій в Реформацію XVI ст. Протестантизм з його новою етикою і системою цінностей сприяв розвитку підприємницької діяльності капіталістичного типу. Революції XVI—XVIII ст. в основному ознаменували завершення феодалізму.