Історія українського суспільства

Тема 6

СУСПІЛЬНО ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ НА ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА (друга пол. XIX ст. — 1914 р.)

6.1. Тенденції соціально-економічного та політичного розвитку українських земель у Російській імперії.

6.1.1. Скасування кріпацтва в Росії. Ліберальні реформи 1860-1870-х років й особливості їх проведення в Україні.

6.1.2. Індустріалізація «по-українськи»: соціальні та національно-етнічні наслідки.

6.1.3. Суспільно-політичні рухи в Наддніпрянській Україні в першій половині XIX ст.

6.2. Конституційні реформи в Австро-Угорщині та їх вплив на розвиток української спільноти в другій половині XIX ст.

6.2.1. Зміст і наслідки для українства конституційних реформ.

6.2.2. Громадські рухи другої половини XIX ст. в Галичині, Буковині та Закарпатті.

6.2.3. Соціально-економічне життя та еміграція українців.

6.3. Політизація українського національного руху па зламі XIX — XX ст. Формування модерної української нації.

6.3.1. Партійно-політична структуризація і парламентська діяльність українського політикуму в Австро-Угорщині та Росії.

6.3.2. Передумови й тенденції формування української нації на етапі становлення капіталізму.

Резюме

Терміни і поняття

Питання для перевірки знань

Завдання для індивідуальної роботи

Література для поглибленого вивчення

Вивчивши матеріал цієї теми, студент знатиме:

• сутність, спрямованість і відмінності реформ другої половини XIX ст. у Росії та Австро-Угорщині, ступінь їх сприяння національно-культурному розвитку українства в різних імперіях;

• національно-політичні мотиви и економічні чинники, які визначили затримку проведення земської та міської реформ на Правобережній Україні;

• напрями діяльності ліберальної інтелігенції в земствах Лівобережної України;

• тенденції та специфіку соціально-економічного розвитку підросійських і підавстрійських українських земель;

• відмінності політичного становища українців у двох імперіях і перспективи національної консолідації,

а також умітиме:

• порівнювати російську та австрійську політичні системи, з’ясовувати спільне та відмінне у механізмах їх функціонування в різних українських землях;

• конкретизувати тенденції соціального розвитку українських земель в умовах капіталізму вільної конкуренції;

• розрізняти соціально-економічні та національно-етнічні результати індустріального розвитку Півдня України;

• оцінювати та порівнювати ступінь політизації українського національного руху у різних імперіях;

• виявляти й диференціювати національно-демократичні та соціально-економічні аспекти революції 1905 — 1907 pp. в Україні;

• з’ясовувати політичні та національно-культурні чинники, дія яких прискорила процес українського націотворення на початку XX ст.