Історія українського суспільства

Тема 5

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ НАПРИКІНЦІ XVIII — У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.

5.1. Адміністративно-тер аторіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Російської імперії. Чисельність і національний склад населення.

5.2. Суспільно-політичні рухи Наддніпрянської України: їх прояви та значення.

5.3. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Австрійської імперії. Населення західноукраїнських земель. Національне та соціальне становище українців.

5.4. Національне відродження на західноукраїнських землях наприкінці XVIII - у першій третині XIX ст. Участь українців у революції 1848-1849 рр.

Резюме

Терміни і поняття

Питання для перевірки знань

Завдання для індивідуальної роботи

Література для поглибленого вивчення

Вивчивши матеріал цієї теми, студент знатиме:

• структуру та напрями трансформації регіонального та адміністративно-територіального устрою українських земель у складі Російської та Австрійської імперій;

• особливості державно-правової та управлінської системи Російської імперії кінця XVIII — початку XIX ст. та їх прояви в українських землях;

• зміст і спрямування реформ Марії Терезії і Йосифа II та їх значення для української етноспільноти;

• вплив загальноєвропейських подій кінця XVIII — початку XIX ст. на політику Росії та Австрії щодо проявів українського національного відродження;

• характер і специфіку опозиційних рухів на території підросійської України в першій половині XIX ст.;

• історію формування та діяльності «Руської трійці» у Львові;

• етносоціальні аспекти революції 1848 — 1849 рр. у західноукраїнських землях,

а також умітиме:

• диференціювати реакцію Російської і Австрійської імперій на історично-регіональні особливості приєднаних українських земель;

• фактично та статистично конкретизувати тенденції демографічних та етносоціальних процесів у підавстрійських та підросійських землях;

• виявляти спільні та відмінні позиції урядової політики двох імперій щодо українців та їхніх національно-культурних потреб;

• порівнювати особливості структури й функціонування культурно-освітніх і церковних інституцій як в окремих західноукраїнських субрегіонах, так і загалом щодо підросійської України.

• аналізувати соціальні особливості української еліти, тенденції її поведінки й трансформацію світогляду в різних імперіях.