Історія українського суспільства

Тема 2

УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЛИТОВСЬКО ПОЛЬСЬКОЇ ДОБИ (XIV — XVI ст.)

2.1. Українські землі у складі Великого Князівства Литовського.

2.2. Польська експансія на українські землі. Утворення Речі Посполитої.

2.3. Суспільно-політичний, соціально-економічний і релігійний розвиток українських земель у складі «Республіки Обох Народів».

Резюме

Терміни й поняття

Питання для перевірки знань

Завдання для індивідуальної роботи

Література для поглибленого вивчення

Вивчивши матеріал цієї теми, студент знатиме:

• роль і значення Литовського князівства в історії українського суспільства;

• особливості литовського панування на українських територіях;

• причини та насліди ліквідації руських удільних князівств у період розширення Великого князівства Литовського;

• внесок українського суспільства в становлення Великого князівства Литовського;

• причини й особливості створення Речі Посполитої та наслідки цього для литовського та українського народів;

• соціально-економічні та релігійно-національні проблеми й завдання тогочасного українського суспільства, шляхи їх вирішення;

• плеяду національних героїв-повстанців українського суспільства часів литовсько-польської доби;

• історичні передумови утворення українського козацтва, його перші етапи та історичну місію;

• сутність понять унія, фільварок, сейм, привілей, козак, посполиті, бут та ін., а також умітиме:

• пояснювати неоднозначність і суперечливість процесу асиміляційного формування литовського-руського суспільства;

• давати оцінку та порівнювати релігійну ситуацію, що склалася в період литовського та польського панування на українських землях;

• аналізувати причини та наслідки для українського суспільства проголошення численних уній, зокрема Люблінської та Берестейської;

• досліджувати передумови виникнення та особливості розвитку повстанських рухів зокрема та козацтва загалом;

• формувати національну свідомість на основі толерантного ставлення до історичних, етнонаціональних, релігійних і соціально-економічних традицій тогочасного українського суспільства;

• виявляти спроможність пошуку компромісу в складних соціально-політичних ситуаціях, не зраджуючи при цьому споконвічні національні традиції та пам’ять предків.