Історія українського суспільства

Передмова

Розбудова незалежної української держави неможлива без усвідомлення найбільш ціннісних орієнтирів і традицій українського народу. Носієм цих традицій і орієнтирів є суспільство як соціокультурний організм, що накопичує та передає із покоління в покоління економічні, політичні, культурні й інші надбання нації. Показово, що навіть тоді, коли український народ не мав своєї державності, суспільство продовжувало існувати, утворюючи безперервність історії України. Звернення в цьому сенсі до історії суспільства дає можливість пізнати найхарактерніші тенденції розвитку народу, а відтак — подолати хибні та усвідомити об’єктивно виправдані шляхи розвитку української держави.

Підготовка молодого покоління фахівців, які були б здатні реалізувати функції керманичів соціально-економічних і політичних процесів країни, неможлива без глибокого знання ними історії своєї країни та суспільства. Тому внесення історії українського суспільства до переліку гуманітарних дисциплін, які формують навчальну програму спеціалістів бакалаврського рівня, є не тільки виправданим, а й необхідним підходом в аспекті відповідності рівня та якості освіти державним потребам України. Йдеться про розуміння молодими людьми, які отримують вищу освіту, сутності суспільно-політичних процесів, що характеризували національну історію; уміння використовувати набуті знання для розробки й реалізації сучасних програм соціально-економічного розвитку України; співвіднесення цих програм з національною ідеєю та національними інтересами країни.

Саме такими мотивами керувався професорсько-викладацький склад кафедри політичної історії Київського національного університету імені Вадима Гетьмана, розробляючи дисципліну «Історія українського суспільства» та відповідного навчального посібника. На відміну від численних підручників і навчальних посібників з історії України, які містять значний фактичний матеріал, специфікою цієї розробки є акцентування уваги насамперед на історико-політичному аналізові процесів, які характеризували політичний, соціально-економічний, етнонаціональний, релігійний, культурологічний виміри розвитку українського суспільства протягом найважливіших етапів його історії. Передбачається, що навчальний посібник узагальнюватиме знання з історії України, накопичені студентською молоддю в середній школі; поглиблюватиме їх за рахунок теоретичного підґрунтя, надаватиме їм комплексного характеру і, таким чином, забезпечуватиме формування більш професійного, соціально й політично орієнтованого історико-політичного світогляду майбутніх фахівців.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка