Український Гетьманат: нариси історії національного державотворення XVII-XVIII ст.

Ґенеза герба Війська Запорозького

Історична канва еволюції герба Війська Запорозького має ще одну самобутню рису — вона віддзеркалює унікальне явище розвитку козацького державного організму, який «вже на початках формування у XVI ст. мав два державних ядра. Їх уособлювали січовики, що територіально тяжіли до Запорозької Січі й гуртувалися навколо неї, та реєстровці, стрижнем організації яких слугував полковий устрій, поширений головно на Подніпров’ї і запроваджений військовими реформами короля Речі Посполитої Стефана Баторія. З часу Богдана Хмельницького розмежування у загальнонаціональному козацькому «таборі» стало ще виразнішим. Воно призвело до автономного, осібного розвитку двох державних утворень — власне Запорозької Січі під назвою Славне Військо Запорозьке Низове та Війська Запорозького (Гетьманату). Парості державного організму Гетьманщини (1648–1782) — козацької держави, що постала з енергетичного поля Національної революції середини XVІІ ст., виявилися більш потужними і не тільки засвоїли попередню назву, а й успадкували військову організацію та державну символіку20.

———————

16 Там само. — С. 183.

17 Там само. — С. 181, 183.

18 Грабовецький В.В., Гавриленко В.О. Невідомий універсал і найдавніша козацька печатка гетьмана Григорія Лободи з 1595 р. // Середні віки на Україні. — К., 1971. — Вип. 1. — С. 204–208.

19 Однороженко О. Геральдичні традиції українського козацтва... — С. 184.

Відтак постала гостра проблема розрізнення обох козацьких спільнот. Розмежування гербів Війська Запорозького Низового та Війська Запорозького (Гетьманату) відбулося завдяки трансформації герба низовців, який було доповнено списом, встромленим у землю. І хоч автор неодноразово цитованого вище «Собранія исторического…», покликаючись на польського історика ХVІІ ст. С. Твардовського, вважав, що згадана геральдична композиція з’явилася одночасно з Баторієвим наданням 1576 р.: «Тогда жъ и запорожскимъ козакамъ учредилъ атамана, кошового и все ихъ начали и таковие жъ войсковіе клейноти какъ и гетману пожаловалъ, токмо к печаты ихъ пред рицеромъ копье стоящое, воина бодрствующаго знаменующое, прибавилъ»21, на відбитках печаток січовиків фіксуємо цю видозміну тільки на рубежі XVII–XVIII ст. (відомий відбиток 1700 р.22). Наважимося припустити, що таке розмежування сталося дещо раніше — невдовзі по смерті Богдана Хмельницького, який політичною пуповиною був пов’язаний із Запорожжям. Цю хронологічну прогалину (1657–1700 рр.) появи та використання списа на печатках Низу заповнила матриця, що зберігається у колекції Державного історичного музею у Москві і нещодавно була введена в науковий обіг23. Завдяки унікальній пам’ятці значно поглиблено хронологічний горизонт у розмежуванні геральдичних та сфрагістичних традицій Війська Запорозького Низового та Гетьманату до третьої чверті XVII ст.

———————

20 Савчук Ю. Одіссея козацьких прапорів / The Odyssey of Cossack flags. — Stockholm, 2012. — P. 13.

21 Лукомскій. Собрание историческое… — С. 350.

22 Ситий І. Печатка Війська Запорізького низового та печатка коша суддівська на документах ХVІІІ ст. зі збірки Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського // Друга наукова геральдична конференція: Збірник тез повідомлень та доповідей. — Львів, 1992. — С. 69.

23 Савчук Ю. Невідома матриця печатки Війська Запорозького Низового зі збірки Відділу нумізматики Державного історичного музею у Москві (сфрагістичний шкіц) // Terra Cossacorum: студії з давньої і нової історії України: Наук. зб. на пошану доктора іст. наук, проф. Валерія Степанкова. — К., 2007. — С. 317–338.

Історики одностайні в тому, що, за влучним висловом С. Лукомського, «пред рицеромъ копье стоящое, воина бодрствующаго знаменующое» якнайкраще демонструє мілітарний характер герба Славного Війська Запорозького Низового та успішно віддзеркалює одну з головних ролей низового козацтва — його прикордонно-вартову функцію. Разом з тим, у духовній культурі козацтва спис має особливе смислове навантаження, на що вказує, наприклад, його обов’язкова присутність на народній картині «Козак Мамай»24.

Принагідно відзначимо, що спис низовців двічі відтворювався як елемент державної печаті Війська Запорозького (Гетьманату). Вперше у цій ролі він використовується на печатках (обох типів) гетьмана Брюховецького 1663 р. А згодом — 1671 р. — карбувався і на клейноді М. Ханенка. О. Однороженко слушно вбачає в цьому промовистий політичний знак і вважає, що присутність елемента герба Низового Війська «мала вказувати на вирішальну роль Запорожжя при обранні на гетьманство названих вище запорозьких кандидатів»25.

З часу Хмельницького до Розумовського геральдична традиція Гетьманату була безперервною. Козак з мушкетом незмінно репрезентував верховну владу і саму козацьку державу. Єдиним винятком, який ще більше підкреслив історичну закономірність, був геральдичний прецедент з військовою печаткою Петра Суховієнка. Останній здобув гетьманську булаву за підтримки Кримського ханату. Хан Аділ-Гирей винагородив гетьмана печаткою, що мала зображення лука з двома стрілами. Символіка нового герба була настільки незвичною, що це відразу привернуло увагу козацтва. Зокрема, дорошенківські козаки погрожували поламати Суховієві лук і стріли своїми «старожитними мушкетами», натякаючи в такий спосіб на складову частину державного герба Війська Запорозького — мушкет (самопал)26.

Звичайно, упродовж майже двох віків відбувалася певна еволюція зовнішнього вигляду козака: зображення в русі чи статичним, варіативність постави, деталізація озброєння. Ці зміни здебільшого віддзеркалювали притаманний епосі мистецький стиль, художній смак, почерк граверів, техніку виготовлення. Разом з тим, за усією мистецькою розмаїтістю зображень печаток Війська Запорозького (Низу та Гетьманату), що перебували у вжитку близько двох століть, не можна не побачити два типологічні мегаблоки27. Історик І. Ситий, який одним з перших звернув на це увагу, запропонував власне пояснення принципових розбіжностей:

«До Многогрішного* козак зображувався у простому, без прикрас, одязі, що було даниною традиції степового братства, низового лицарства, де не існувало бідних, багатих, старших і менших, а всі вважалися рівними. Але процес соціального розшарування давався взнаки. Цей гетьман і всі його наступники змінюють зображення. Перед нами постає вже не степовий лицар, а представник козацької старшини у вишуканому вбранні, прикрашеному тканим орнаментом, у гордовитій позі»28. Безперечно, вказану трансформацію зумовили, з одного боку, соціальні процеси: кристалізація в суспільній свідомості ідеї козацької держави, потреба її гідної репрезентації, з іншого — мистецькі віяння, властиві тій чи іншій історичній епосі уподобання.

———————

24 Марченко Т.М. Козаки-Мамаї. — К., 1991. — 80 с.

25 Однороженко О. Геральдичні традиції українського козацтва… — С. 186.

26 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией. — Т. VII. — СПб., 1880. — C. 84, 154; Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663–1713). — К., 2004. — C. 95.

27 Савчук Ю. Невідома матриця… — С. 322.

* Мається на увазі ІІІ тип його печатки, який перебував у вжитку 1670–1688 рр.

28 Ситий І. Гетьманські та козацькі печатки (українська сфрагістика) // Україна — козацька держава: Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах. — К., 2004. — С. 547.