Історія української культури. Навчальний посібник

4. Архітектура та мистецтво: тенденції розвитку

Архітектурне будівництво України ХІV – ХVІ ст. підпорядковувалося завданням оборонної політики і було пов’язане з характером укріплення міст. Оскільки в цей період активно розвивалися міста, це стимулювало інженерно-архітектурну думку. Також містобудуванню сприяло магдебурзьке право міст, яке зміцнювало самоврядування й позитивно впливало на перетворення міст на великі культурні центри з архітектурою високого рівня (Львів, Київ, Луцьк, Кам’янець-Подільський та ін.).

У церковній архітектурі довгий час зберігався вплив візантійсько-руського стилю. Але від ХVІ ст. набули деякого поширення готичні та ренесансові типи культових споруд. Особливо помітні ці стилістичні напрями були у Львові. Наприклад, у готичних традиціях був збудований католицький собор – Катедра (Додаток 6). А найвизначнішими ренесансовими спорудами Львова є будівлі архітектурного ансамбля, що належав Львівському Ставропігійському братству. Це – Успенська церква, каплиця Трьох Святих і вежа Корнякта (остання має виразні барокові елементи). Дивлячись на цей архітектурний ансамбль, можна уявити себе в Італії часів Відродження. Ознаки ренесансового стилю мали також перебудови та відбудови церков старокняжих часів у Києві, Чернігові, Переяславі й Каневі.

Розвивалася також фортифікаційна архітектура. Будівництво кам’яних замків було поширене переважно на Правобережжі, а також на Волині, Поділлі, в Галичині та Буковині. Литовські та польські магнати, закріплюючи тут своє панівне становище, будували передусім оборонні замки-фортеці, а біля них поступово виростали центри торгівлі, промислу, тобто міста, й вони були оборонними центрами для цілих областей. Такими були Луцьк, Володимир-Волинський, Крем’янець, Острог. Будувалися також замки для оборони прикордонних територій від татарських набігів. Одним із них був відомий замок у Межибожі, а також Кам’янець-Подільський, що займав центральне місце на кордоні між Україною і Молдавією (Додаток 37 ). У ХV – ХVІ ст. деякі православні монастирі Західної України були оточені мурами і баштами й мали значення фортець.

Менше збереглося оборонних архітектурних споруд на Лівобережжі. Укріпляти міста тут почали пізніше, головним чином у ХVІ ст. Це, перш за все, укріплення Чернігова, Новгород-Сіверського, Стародуба та Путивля. Всі вони були земляними та дерев’яними.

Значні зміни попередніх традицій характеризують розвиток українського живопису. Провідним жанром залишається іконописання, яке у ХVІ ст. набуває все виразніших реалістичних рис, що пов’язане із впливом культури Ренесансу. Так, зокрема, галицькі (“святочні”) ікони ХVІ ст. (наприклад, “Воскресіння Христове”) несуть у собі виразну монументальну тенденцію, яка йде від мистецтва стародавньої князівської Русі. Але в ретельно врівноваженій композиції, чудовій гармонізації кольорів, відчуваються вже виразні ренесансні риси.

В одиночних святих галицького письма (“Святий Микола”, “Святі апостоли Іоанн та Петро”) виразно проступають риси індивідуалізації й своєрідного “іконного психологізму”, що свідчить про вплив портретного мистецтва на ікону. А от ікона “Воздвиження чесного Хреста” (Волинь) віддзеркалює перехідні ренесансно-барокові стильові тенденції середини ХVІІ ст. Від початку ХVІІ ст. художники-іконописці поступово заміняють темперу олійними фарбами.

На рубежі XVI − XVII ст. поряд із іконами в мистецтві з’явились історичні композиції, батальні та мисливські сцени, а також портрети. Наприклад, із другої половини ХVІ ст. формується західноукраїнська портретна школа. Відомі цілком реалістичні й майстерно виконані портрети Костянтина Корнякта, дружини турецького султана «Роксолани» (Насті Лісовської), фундаторки православних монастирів на Лівобережжі Раїни Вишневецької, князя К.Острозького та інших.

Потреби друкарства і мистецького оформлення книг зумовили появу та розвиток графіки, яка зародилася в Україні у ХVІ ст. Перший відомий український гравер – Ілля. Він ілюстрував “Києво-Печерський патерик” – пам’ятку житійної літератури. З початку ХVІІ ст. збереглося чимало графічних робіт безіменних авторів. Усі вони створені під сильним впливом західноєвропейського Відродження.

Близько до граверного мистецтва стояли також геральдика (зображення родових гербів, гербів міст) та сфрагістика (виготовлення печаток). Вони також перебували під впливом Заходу.

Таким чином, незважаючи на складні політичні умови, тяжкий національний гніт, наступ єзуїтської Контрреформації, оригінальна та високохудожня культура українського народу, спираючись на давньоруські традиції, досягла істотних успіхів у багатьох сферах. Цей період можна схарактеризувати як добу розквіту української національної культури. Її трьома провідними центрами були Львів, Острог і Київ, що за короткий час дали багато культурних цінностей, у яких яскраво перехрещувалися проміння духовності Сходу та Заходу.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть головне питання культурного життя українських земель у литовсько-польську добу.

2. Який внесок у культурний розвиток України зробило козацтво?

3. Назвіть типи навчальних закладів, що існували на українських землях у ХVІ – першій половині ХVІІ ст.

4. У складі яких країн перебували українські території в ХVІ – першій половині ХVІІ ст.? Порівняйте умови існування української культури в межах цих держав.

5. Який внесок у культурний розвиток України зробив князь Костянтин-Василь Острозький?

6. Які нові жанри української літератури з’явилися у литовсько-польську добу? З чим це було пов’язане?

7. Назвіть основні мистецькі стилі, поширені в архітектурі України цього часу.

8. Коли в українському живописі зароджується портретний жанр?

9. Який новий вид образотворчого мистецтва з’являється в Україні у ХVІ ст. у зв’язку з розвитком друкарства?

10. Де і коли були засновані перші українські друкарні? З ім’ям кого пов’язане поширення книгодрукування в Україні?

Тестові завдання

1. З боку якої держави українська культура зазнала найтяжчих утисків у ХVІ – першій половині ХVІІ ст.:

a) Великого князівства Литовського;

б) Кримського ханства;

в) Московського царства;

г) Речі Посполитої?

2. Що слугувало ідеологічною підвалиною розвитку української культури у литовсько-польську добу:

a) католицизм;

б) православ’я;

в) українська мова;

г) латина?

3. Який тип середніх навчальних закладів відкривала польська королівська влада з метою покатоличення українського населення у ХVІ – на початку ХVІІ ст.:

a) церковнопарафіяльні школи;

б) братські школи;

в) єзуїтські колегії;

г) протестантські школи?

4. Які школи становили конкуренцію єзуїтським колегіям в Україні наприкінці ХVІ – у першій половині ХVІІ ст.:

a) кальвіністські школи;

б) лютеранські школи;

в) церковнопарафіяльні школи;

г) братські школи?

5. Належність до якої релігійної конфесії гарантувала українській шляхті доступ до посад і реалізацію прав та привілеїв у Речі Посполитій у першій половині XVII ст.:

a) православ’я;

б) кальвінізму;

в) католицизму;

г) лютеранства?

6. Першою друкованою книгою Івана Федорова в Україні була:

a) “Азбука”;

б) “Апостол”;

в) “Буквар”;

г) ”Острозька біблія”.

7. Коли були надруковані церковні книги “Часослов” і “Октоїх” на замовлення православного кліру у друкарні Швайпольта Фіоля у Кракові кириличним шрифтом:

a) 1483 – 1491 рр.;

б) 1476 – 1483 рр.;

в) 1496 – 1498 рр.;

г) 1483 –1498 рр.?

8. Братства в історії української культури – це:

a) органи місцевого самоврядування, що повсюдно виникали в українських містах у зв’язку з наданням їм Магдебурзького права;

б) доброчинні товариства української шляхти, які опікувалися будівництвом православних храмів власним коштом у ХV – ХVІ ст.;

в) релігійно-громадські організації міщан при православних церквах, що діяли в Україні у кінці ХVІ – ХVІІ ст.;

г) корпоративні об’єднання ремісників, споріднених спеціальностей у містах, що користувалися магдебурзьким правом у ХV – ХVІ ст.

9. Про появу якого явища в театральному мистецтві йдеться в уривку з історичного джерела:

„У братських школах, академіях учні писали вірші, промови, а потім виголошували їх. Виконавці виходили на сцену й декламували текст, об’єднаний спільною темою. Шкільні вистави присвячувалися християнським святам, впливовим особам, важливим подіям. Вистава тривала досить довго, тому глядачам давали перепочинок, пропонуючи їхній увазі в перервах між діями спектаклю театралізовані сценки народно-побутової тематики”.

a) комедія;

б) драма;

в) вертеп;

г) інтермедія?

10. Про заснування якого навчального закладу йдеться в уривку з історичного джерела:

“Нововведенням, яке невдовзі тріумфально ввійшло в практику української освіти, стало вивчення трьох мов – грецької, латинської та церковнослов’янської. Створення школи слов’яно-греко-латинського типу було справжньою революцією в освітній православній традиції, вперше поєднавши на порубіжжі греко-слов’янського культурного ареалу і католицької Європи візантійський Схід із латинським Заходом”.

a) Лаврська школа;

б) Острозька академія;

в) Львівська братська школа;

г) Києво-Могилянська колегія?