Історія України - Навчальний посібник

РОЗДІЛ VІ. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

1. Характеристика головних історичних регіонів України.

2. Особливості геополітичного становища України: минуле й сьогодення.

3. Історія розвитку національної української символіки.

4. Першопочатки людського життя на терені України. Трипільська культура.

5. Скіфо-сарматська доба в Україні та античний світ.

6. Сучасні теорії етногенезу слов’ян. Східнослов’янські племінні союзи на території України напередодні виникнення Київської Русі.

7. Утворення Київської Русі: гіпотези, причини, етапи.

8. Соціально-політичний устрій Київської Русі.

9. Формування сучасних східнослов’янських етносів. Питання про давньоруську народність.

10. Початки християнства на Русі.

11. Культура Київської Русі.

12. Основні політичні центри на давньоруських землях ХІІ-ХІІІ ст.: порівняльна характеристика.

13. Галицько-Волинська держава в XII-XIV ст.

14. Статус та особливості розвитку українських земель у складі Великого Князівства Литовського (др. пол. XIV - перша пол. XVI ст.).

15. Люблінська унія 1569 р. Соціально-економічні наслідки перебування українських земель у складі Речі Посполитої (1569-1647 рр.).

16. Берестейська релігійна унія (1596 р.) та її наслідки.

17. Українська культура доби Ренесансу (XV - перша пол. XVI ст.).

18. Походження українського козацтва.

19. Запорізька Січ (XVI-XVIII ст.).

20. Еволюція козацького руху (кінець XVI - перша пол. XVII ст.).

21. Причини та головні етапи Визвольної війни українського народу під керівництвом Б. Хмельницького.

22. Основні напрями зовнішньої політики Б. Хмельницького.

23. Становлення Української козацької держави в ході Визвольної війни українського народу.

24. Переяславська Рада та Березневі статті 1654 р. Наслідки українсько-російської угоди.

25. Політична діяльність гетьмана І. Виговського. Гадяцька угода.

26. Руїна: громадянська війна 60-80-х рр. в українській козацькій державі.

27. Гетьман І. Мазепа та його діяльність.

28. Характеристика Конституції П. Орлика.

29. Становище та особливості розвитку Української козацької держави у XVIII ст. (1709-1783 рр.). Малоросійські колегії.

30. Галичина та Правобережжя наприкінці XVII-XVIII ст. Занепад і ліквідація Речі Посполитої та доля українських земель.

31. Гайдамацький рух. Коліївщина 1768 р.

32. Закарпаття та Буковина в XIV-XVIII ст.

33. Слобідська Україна XVII-XVII! ст.

34. Основні риси, особливості та досягнення української культури доби бароко.

35. Українське національно-культурне Відродження кін. XVIII-XIX ст. Періодизація та особливості.

36. Український вплив на російську культуру в середині XVIII - першій пол. ХІХ ст.

37. Кирило-Мефодіївське братство: програма і діяльність.

38. Адміністративно-політичний устрій, особливості соціально-економічного та культурного розвитку українських земель у складі Австрійської імперії у першій пол. ХІХ ст.

39. Харківський університет і його місце в історії української культури.

40. Українські землі у складі Російської імперії у другій половині ХІХ ст. «Великі реформи» 60-70 рр. та їх наслідки.

41. Тарас Шевченко: оцінка суспільно-політичного значення творчості поета.

42. Український національний рух у Російській імперії в середині - другій пол. XIX ст.: умови розвитку, програми, діячі.

43. Національний рух у Західній Україні (друга пол. ХІХ - поч. ХХ ст.).

44. Перші українські політичні партії початку ХХ ст. та їхні програми.

45. Україна в період революції 1905-1907 рр. у Російській імперії.

46. Україна в роки Першої світової війни (1914-1918 рр.).

47. Особливості та напрями розвитку української культури другої пол. ХІХ - поч. XX ст.

48. Наукова та суспільно-політична діяльність М.С. Грушевського.

49. Початок національно-демократичної революції в Україні. Утворення та діяльність Центральної Ради (лютий - червень 1917 р.).

50. Боротьба за українську автономію у 1917 р. І та ІІ Універсали Центральної Ради.

51. ІІІ Універсал Центральної Ради. Проголошення УНР, значення цього акту.

52. Українська діаспора в середині ХІХ - другій пол. ХХ ст.

53. Українська Народна республіка наприкінці 1917 - на початку 1918 рр. IV Універсал та проголошення незалежності.

54. Здобутки та прорахунки в політиці Гетьмана П. Скоропадського.

55. Директорія та її діяльність. Постать С. Петлюри.

56. Західноукраїнська Народна Республіка: виникнення, історична доля.

57. Причини, характер та особливості селянського повстанського руху в Україні в 1918-1921 рр. Основні положення соціально-політичної програми Н. Махно.

58. Громадянська війна в Україні 1919-1921 рр. Здобутки та наслідки Національно-демократичні революції.

59. Радянська Україна в 20-х рр. ХХ ст.: політичне становище в складі СРСР.

60. Українське національне відродження 20-х років ХХ ст. та політика українізації.

61. Радянська Україна в 30-х роках ХХ ст.: модернізація по-сталінськи.

62. Голодомор (1932-1933 рр.). Причини, наслідки.

63. Сталінський терор в Україні: причини та масштаби.

64. Західна Україна, Буковина та Закарпаття в 1920-1939 рр. Український національно-визвольний рух.

65. Україна напередодні та на початку Другої світової війни (1939-1941 рр.).

66. Особливості окупаційного режиму в Україні (1941-1944 рр.). Рух опору: партизани, підпілля, Українська Повстанська армія.

67. Підсумки та наслідки Другої світової війни для України.

68. Україна в повоєнний період (1946-1953 рр.).

69. «Відлига» та національний рух 50-60-х рр. ХХ ст. в Україні.

70. Правозахисний рух в Україні протягом 60-80 рр. ХХ ст.

71. Україна в добу кризи авторитарної системи (70-ті - перша пол. 80-х рр. ХХ ст.).

72. Україна в роки «перебудови» та демократичної революції (1985-1991 рр.).

73. Проголошення державної незалежності України 24 серпня 1991 р.

74. Незалежна Україна у 90-ті роки ХХ ст. - на початку ХХТ ст.: соціально- економічний розвиток.

75. Політичний розвиток України в 90-х роках ХХ - на початку ХХТ ст. Сучасні політичні партії України.

76. Конституція України 1996 р.: розробка та прийняття.

77. Міжнародне становище України наприкінці ХХ - на початку ХХТ ст. Україна та Європа. Українсько-російські відносини.

78. Основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики в Україні в кінці ХХ - на початку ХХТ ст.