Історія України - Навчальний посібник

РОЗДІЛ V. Плани семінарських занять з історії України

Тема 10. Україна в умовах незалежності (1991-1914).

1. Формування політичної системи українського суспільства: структурні зміни.

2. Поглиблення економічної кризи. Спроба економічного реформування.

3. Партійне життя: від моно партійності до багатопартійності.

4. Зовнішньополітичні пріоритети України.

Теми рефератів:

1. Державний устрій сучасної України.

2. Прийняття нової Конституції.

3. Україна і СНД: проблеми, підходи та перспективи.

4. Українсько-російські відносини на сучасному етапі.

5. Міжнаціональні відносини в Україні.

6. Релігійні відносини в Україні.

Джерела та література.

Державна регіональна політика в Україні: особливості та стратегічні пріоритети: монографія / За ред. З.С. Варналія. - К.: НІСД, 2007. - 768 с.

Здіорук С.І. Суспільно-релігійні відносини: виклики України ХХ століття: монографія / С.І. Здіорук. - К.: Знання України, 2005. - 552 с.

Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована історична хроніка міжнародних відносин (1991-2003) / відп. ред. С.В. Віднянський. - К.: Генеза, 2004. - 616 с.

Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, А.К. Кінах, В.К. Семиноженко. - К.: Знання України, 2002. - 936 с.

Історія українського селянства: нариси: в 2-х т. - К.: Наукова думка, 2006. - Т. 2. Кафарський В.І. Політичні партії України: конституційно-правове регулювання організації та діяльності: монографія / В.І. Кафарський. - К.: Логос, 2008. - 560 с.

Корсунський С.В. Енергетична дипломатія: навч. посіб. / С.В. Корсунський. - К.: Вища школа, 2008. - 159 с.

Котигоренко В.О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт / В.О. Котигоренко. - К.: Світогляд, 2004. - 722 с.

КресінаІ.О. Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми: монографія / І.О. Кресіна, Є.В. Перегуда. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. - 368 с.

Литвин В. Історія України: підручник / В. Литвин. - Вид. 6-те, доп. - К.: Наукова думка, 2011. - 840 с.

Петровський В.В. Історія України. Неупереджений погляд:        Факти. Міфи.

Коментарі / В.В. Петровський, Л.О. Радченко, В.І. Семененко. - Харків: Вид. дім «Школа», 2007. - 592 с.

Політична історія України ХХ століття: у 6-ти т. / редкол.: І.Ф. Курас (голова) та ін. - К.: Генеза, 2002-2003. - Т. 6.

Політична історія України:        навч. посіб. / В.А. Греченко, В.І. Танцюра,

В.В. Калініченко та ін. За ред. В.І. Танцюри. - 2-ге вид., допов. - К.: Академвидав, 2008. - 552 с.

Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: монографія / за ред. З.С. Варналія. - К.: Знання України, 2005. - 498 с.

Романцов В.О. Населення України і його різна мова за часів радянської влади та незалежності (ХХ - початок ХХІ ст.) / В.О. Романцов. - К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. - 184 с.

Слюсаренко А.Г. Новітня історія України (1900-2000): підручник / А.Г. Слюсаренко (кер. кол. авт.), В.І. Гусєв, В.М. Литвин та ін. - К.: Вища школа, 2002. - 719 с.

Терещенко Ю. Скарби історичних традицій: нариси з історії української державності / Ю. Терещенко. - К., 2011.

Україна в 2005-2009 рр.: Стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально- економічного розвитку: монографія / за заг. ред. Ю.Г. Рубана. - К.: НІСД, 2009. - 655 с.

Українське суспільство на шляху перетворень: західна інтерпретація / за ред. В. Тсаєва. - К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. - 362 с.

Український вибір: політичні симптоми ХХ століття і пошук власної моделі суспільного розвитку / В.Ф. Солдатенко (кер. кол.). - К.: Парламентське вид-во, 2007. - 576 с.

Чекаленко А.Д. Зовнішня політика України: підручник / Л.Д. Чекаленко. - К.: Либідь, 2006. - 712 с.