Історія України - Навчальний посібник

РОЗДІЛ V. Плани семінарських занять з історії України

Тема 9. Україна в повоєнний період. Криза тоталітарної системи. Боротьба за державну незалежність (1945-1991 рр.).

1. Територіальні зміни та внутрішньополітичне положення України сер. 40-х - поч. 50-х рр.

2. Труднощі відбудови народного господарства. Голод 1946-1947 рр.

3. Суперечливий характер суспільно-політичного відродження в Україні та наступ на нього політико-ідеологічної реакції.

4. Спроба зміни політичного режиму в Україні після смерті Сталіна. Часткова реабілітація жертв «культу особи».

5. Соціально-економічні та політичні реформи М.С. Хрущова, їх суперечливий і непослідовний характер.

6. Суспільно-політичне життя та політична боротьба в Україні в 50-ті - перш. пол. 60-х рр.

7. Реформи сер. 60-х - 70-х рр. Криза партійно-державного керівництва України.

8. Дисидентський рух в Україні в 60-70-х рр. та боротьба з ним.

9. Загострення гальмівних процесів у соціально-економічному і політичному розвитку України (70-х - 80-х рр.).

10. Реформування М.С. Горбачовим суспільства шляхом перебудови, гласності та їх невдача.

11. Економічна політика Центрального Уряду і Україна. Поглиблення кризи тоталітаризму у др. пол. 80-х рр.

12. Розвиток національно-визвольного руху в Україні в кінці 80-х - на поч. 90-х рр. Утворення нових політичних партій та громадських об’єднань.

13. Державотворчі процеси в Україні. Проголошення незалежності України.

14. Денонсація Договору 1922 рр. про утворення СРСР. Угода про СНД.

Теми рефератів:

14. Діяльність УРСР на міжнародній арені (кінець 40-х - 50-ті рр.).

15. Депортації українського населення (1944-1947 рр.).

16. Підпільно-партизанська боротьба ОУН-УПА з тоталітарним ладом.

17. Антисемітська кампанія Сталіна та України.

18. «Шестидесятники» та їх роль у національно-культурному житті країни.

19. Політичні репресії 60-х - 70-х рр. Зародження дисидентського руху.

20. Економічні проблеми в Україні.

Джерела та література.

Алексєєв Ю. М. Україна на зламі історичних епох (Державотворчий процес 19851999 рр.): навч. посібник / О. М. Алексеєв, С. В. Кульчицький, А. Г. Слюсаренко. - К.: ЕкоОб, 2000. - 296 с.

Бажан О. Процес десталінізації в Україні (друга половина 1950-х - початок 1960х рр.) / О. Бажан // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 1999. - № 1/2.

Баран В. К. Україна в умовах системної кризи (1946-1980-ті рр.) / В. К. Баран, В. М. Даниленко. - К., 1999.

Баран В. К. Україна після Сталіна: нарис історії 1953-1985 рр. / В. К. Баран. - Львів: МП «Свобода», 1992. - 182 с.

Бойко О. Д. Україна в 1985-1991 рр.: основні тенденції суспільно-політичного розвитку / О. Д. Бойко. - К.: ІПІУНД, 2002.

Литвин В. М. У другому повоєнному десятилітті (1956-1965) / В. М. Литвин. - К.: Видавничий дім «Лі-Терра», 2004. - 272 с.

Лозицький В. Політбюро ЦК Компартії України: історія, особи, стосунки 19181991 / В. Лозицький. - К.: Генеза, 2005. - 368 с.

Плющ М. Промисловість України у 80-90-ті роки: люди, проблеми, уроки / М. Плющ. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2002. - 335 с.

Рибак І. Соціально-побутова інфраструктура українського села (1921-1991) / І. Рибак. - Кам’янець-Подільський, 2000. - 304 с.

Романюк І. Українське село в 50-ті - першій половині 60-х рр. ХХ століття / І. Романюк. - Вінниця: Книга, Вега, 2005.

Русначенко А. М. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х - початок 1990 рр. / А. М. Русначенко. - К.: Вид-во імені Олени Теліги, 1998. Тимченко С. Українське село: проблеми етносоціальних змін. 1959-1989 / С. Тимченко. - Запоріжжя, 1995. - 195 с.

Шаповал Ю. І. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії / Ю. І. Шаповал. - К.: Наукова думка, 1993. - 351 с.

Шаповал Ю. М. С. Хрущов на Україні / Ю. Шаповал. - К.: Знання, 1990.