Історія України - Навчальний посібник

РОЗДІЛ V. Плани семінарських занять з історії України

Тема 8. Друга світова війна. Велика Вітчизняна війна

1. Причини, цілі та характер Другої світової війни. Українське питання в міжнародній політиці.

2. Початок Великої Вітчизняної війни.

3. Німецький окупаційний режим в Україні. Спроба проголошення ОУН української держави.

4. Боротьба українського народу проти німецьких окупантів:

- бойові дій радянських партизан та підпільників;

- дії збройних формувань ОУН-УПА.

5. Звільнення України від німецької окупації та повернення радянської влади.

6. Підсумки та соціально-економічної наслідки Другої світової війни.

Теми рефератів:

1. Українські землі в експансіоністських планах фашистської Німеччини.

2. «Радянізація» західноукраїнських земель та її наслідки.

3. Антигітлерівська коаліція: союз заради перемоги.

4. Війна втрачених надій: український націоналізм у Другій світовій війні.

5. Ціна перемоги: втрати українців за часи Другої світової війни.

6. Проблема колабораціонізму під час Другої світової війни.

7. Харківщина в роки Великої Вітчизняної війни.

Джерела та література.

Архіви окупації. 1941-1944 / упоряд. Н. Маковська. - К.: Вид. дім «Києво- Могилянська академія», 2006. - 877 с.

Баран В. Україна: західні землі: 1939-1941 рр. / В. Баран, В. Токарський. - Л.: Ін-т українознавства імені І. Кріп’якевича, 2009. - 448 с.

Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1959. Суспільно- політичний та історико-правовий аналіз: у 2 кн. / упоряд. І. Г. Білас. - К.: Либідь. - Військо України, 1994. - Кн. 2. Документи та матеріали. - 344 с.

Вєдєнєєв Д. В. Україна у Другій світовій війні: деякі питання теорії, методології й суспільних рефлексій / Д. В. Вєдєнєєв, О. С. Лисенко // Укр. іст. журн. - 2010. - № 3.

Гриневич В. А. Суспільно-політичні настрої населення України в роки Другої світової війни (1939-1945) / В. А. Гриневич. - К., 2007. - 348 с.

Гогун А. Сталинские командос. Украинские партизанские формирования. Малоизученные страницы истории. 1941-1944 / А. Гогун. - Центрполиграф, 2008. - 476 с.

Киричук Ю. Український національний рух 40-50 років ХХ століття: ідеологія та практика / Ю. Киричук. - Львів: Добра справа, 2003. - 463 с.

Коваль М. В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945) / М. В. Коваль. - К.: Наукова думка, 1999. - 376 с.

Левітас Ф. Друга світова війна: український вимір / Ф. Левітас. - К., 2011. - 272 с. Лозицький В. С. До питання про загальну чисельність партизанів УРСР у роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) / В. С. Лозицький // Укр. іст. журн. - 2011. - № 6. - С. 152-171.

Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: колективна монографія / відп. ред. В.С. Кульчицький. - К., 2005. - 495 с.

Патриляк І.К. Україна в роки Другої світової війни. Спроба нового концептуального погляду / І. К. Патриляк, М. А. Боровик. - К.: Меланіка, 2010. - 590 с.

Політичний терор і тероризм в Україні ХІХ-ХХ ст.: історичні нариси / відп. ред. В.А. Смолій. - К.: Наукова думка, 2002. - 431 с.

Слюсаренко А. Г. Україна в роки Другої світової війни: навч. посіб. для студ. іст. фак.-тів / А. Г. Слюсаренко, І. К. Патриляк, М. А. Боровик. - К., Ніжин: Меланіка, 2009. - 446 с.