Історія України - Навчальний посібник

РОЗДІЛ V. Плани семінарських занять з історії України

Тема 7. Політичні режими на українських землях у 20-30-ті роки ХХ ст.

1. Міжнародне і внутрішнє становище України на початку 20-х років.

2. Перехід до нової економічної політики. Кризи непу та їх політичні наслідки.

3. Утвердження політичного устрою в Україні у процесі утворення СРСР.

4. Політика коренізаціі і українізації.

5. Політичні партії в Україні на початку 20-х років.

6. Ідейно-політична боротьба в 20-ті роки.

7. Посилення радянського тоталітарного режиму в 30-ті роки. Політика індустріалізації та її наслідки. Аграрна політика тоталітарного режиму.

8. Компартія - знаряддя тоталітарного режиму.

9. Політичні процеси й репресії наприкінці 20-х - у 30-і роки.

10. Примусове утвердження нової політичної культури в українському суспільстві.

11. Конституція УРСР 1937 р. як ширма тоталітаризму.

12. Західноукраїнські землі у 20-30-ті роки. Полонізація та пацифікація 20-х років. Головні політичні течії та організації. Створення ОУН. Тактика терору та її наслідки.

13. Харків - столиця радянської України.

Теми рефератів:

7. Українське Відродження 20-х років. Політика українізації та коренізаціі.

8. «Націонал-комунізм»: теорія та практика.

9. Посилення ролі репресивних органів у політичному житті.

10. Політика у сфері культури в 30-ті роки.

11. Створення ОУН. Тактика терору та її наслідки.

12. Харків - столиця радянської України.

Джерела та література.

Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953: Суспільно- політичний та історико-правовий аналіз: у 2 т. / Т. Г. Білас. - К.: Либідь, 1994. - Кн. 1. - 428 с.; Кн. 2. - 685 с.

Білокінь С. І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (19171941 рр.): джерелознавство дослідження / С. Т. Білоконь; НАН України, Тн-т історії України. - К., 1999. - 447 с.

Васюта І. К. Політична історія Західної України (1918-1939 рр.) / Т. К. Васюта. - Л.: Каменяр, 2006. - 314 с.

ГетьманчукМ. П. Між Москвою та Варшавою: українське питання у радянсько- польських відносинах міжвоєнного періоду (1918-1939 рр.): монографія / М. П. Гетьманчук; Національний ун-т «Львівська політехніка». - Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008. - 432 с.

Дорошко М. С. Номенклатура: керівна верхівка Радянської України (19171938 рр.): монографія / М. С. Дорошко. - К.: Ніка-Центр, 2008. - 368 с.

Калініченко В. В. Селянське господарство України в період непу: іст.-екон. дослідження / В.В. Калініченко. - Х.: Основа, 1997. - 400 с.

Кентій А. В. Нариси історії організації українських націоналістів (1929-1941 рр.) / A. В. Кентій: НАН України, Тн-т історії України. - К., 1998.

Колесник В.Ф. Тсторіографія нової економічної політики в Українській СРР / B.Ф. Колесник, В.П. Коцур, Г.Г. Коцур. - К.: Хрещатик, 2002. - 176 с.

Кугутяк М. В. Тсторія української націонал-демократії (1918-1929) / М. B. Кугутяк; Тн-т політ. та етноц. досліджень НАН України. - К.; Твано-Франківськ: Плай, 2002. - Т. 1. - 534 с.; 2004. - Т. 2. - 704 с.

Кульчицький С. В. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення / C. В. Кульчицький. - К.: Наш час, 2007. - 424 с.

Кульчицький С. В. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928) / С. В. Кульчицький. - К.: Основи, 1996. - 396 с.

Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (1921-1939 рр.) / С. В. Кульчицький. - К.: Альтернативи, 1999. - Т. 11. - 336 с. (серія «Україна крізь віки»: у 15 т.).

Литвин В. М. Україна: міжвоєнна доба (1921-1938) / В. М. Литвин. - К.: Альтернативи, 2003. - 511 с.

Марочко В. І. Репресовані педагоги України: Жертви політичного терору (19291941) / В.І. Марочко, Г. Хілліг; Ін-т історії України НАН України, Марбурзький ун-т (Німеччина). - К.: Науковий світ, 2003. - 302 с.

Смирнов В. М. Суспільно-політичні та економічні перетворення в українському селі в період нової економічної політики / В.М. Смирнов. - Х.: Майдан, 2002. - 304 с.