Історія України - Навчальний посібник

РОЗДІЛ V. Плани семінарських занять з історії України

Тема 6. Національно-демократична революція в Україні. Боротьба за державність (1917-1920).

1. Політичне становище в Україні після повалення царизму.

2. Створення Української Центральної Ради, її соціальна база, програми, лідери.

3. Роль Центральної Ради у формуванні української національної державності.

4. Криза в українсько-російських відносинах влітку 1917 - взимку 1918 рр. і переростання її у військове протистояння.

5. Причини поразки Центральної Ради.

6. Українська держава П. Скоропадського. Політична платформа П. Скоропадського. Внутрішня та зовнішня політика гетьманського уряду.

7. Політика Директорії та її наслідки. Директорія УНР у пошуках шляхів між націоналізмом і соціалізмом.

8. Занепад української державності.

9. Більшовицька влада в Україні. Тягар «воєнного комунізму». Радянська влада як форма більшовицької диктатури.

10. Національно-визвольний рух на землях Західної України. Криза державності. Соціально-політичні наслідки ліквідації ЗУНР.

11. Завершення української революції. Утвердження радянської державності.

12. Основні уроки національно-демократичної революції в Україні.

Теми рефератів:

1. Створення та діяльність Центральної Ради в Універсали Центральної Ради.

2. Курс Центральної Ради на національно-територіальну автономію: позитивний аспект і прорахунки.

3. Військове будівництво Центральної Ради, причини його недоліків.

4. Війна Радянської Росії проти УНР.

5. Особа М.С. Грушевського в українській революції.

6. Більшовицька влада в Україні.

7. Політичний портрет С.В. Петлюри.

8. Творення державності в Галичині.

Джерела та література.

Бойко О. Д. бій під Крутами: історія вивчення / О. Д. Бойко // Укр. іст. журн. - 2008. - № 2.

Бондаренко Д. Взаимоотношения Временного правительства и Украинской Центральной Рады / Д. Бондаренко. - Одесса, 2004.

Верстюк В. Українська Центральна Рада / В. Верстюк. - К.: Заповіт, 1997. - 341 с.

Верстюк В. Ф. Політична боротьба за владу в Українській Народній Республіці в перші місяці її проголошення / В. Ф. Верстюк // Укр. іст. журн. - 2008. - № 1.

Верстюк В. Ф. Українська Центральна Рада й українізація військових частин російської армії / В. Ф. Верстюк // Укр. іст. журн. - 2012. № 3.

Верстюк В. Ф. Українська Центральна Рада: період становлення / В.Ф. Верстюк // Укр. іст. журн. - 2007. - № 2.

Гай-Нижник П. УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення / П. Гай-Нижник. - К.: ЩеК, 2010. - 304 с.

Горак В. С. Гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. в інтерпретації П. Скоропадського / В. С. Горак // Укр. іст. журн. - 2008. - № 4.

Гошуляк І. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки) / І. Гошуляк. - К.: ІПІЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2009. - 467 с.

Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної республіки 19181920 рр. Док. і матеріали / Відп. ред. В. Ф. Верстюк. - К., 2006. Дорошенко-Товмацький Б. Симон Петлюра: Життя і діяльність / Б. Дорошенко- Товмацький. - К., 2005.

Єфіменко Г. Г. Взаємовідносини Кремля та радянської України: економічний аспект (1917-1919 рр.) Г.Г. Єфіменко. - К.: Ін-т історії України, 2008. - 230 с. Захарченко П. П. Селянська війна в Україні: рік 1918 / ПетроЗахарченко. - К.: ЗАТ «Нічлава», 1997. - 188 с.

Ковальчук М. Невідома війна 1919 року: Українсько-білогвардійське збройне протистояння / М. Ковальчук. - К.: Темпора, 2006. - 576 с.

Ковальчук М. А. Лютнева революція 1917 р. в українській провінції / М. А. Ковальчук // Укр. іст. журн. - 2007. - № 4.

Кульчицький С. В. Володимир Винниченко / С. В. Кульчицький, В. Ф. Солдатенко. - К.: Вид. дім «Альтернативи», 2005. - 376 с.

Лісна І. С. Становлення української державності в Галичині (1918-1923 р.) / І. С. Лісна. - Тернопіль, 2001.

Пиріг Р. Українська гетьманська держава 1918 року: історичні нариси / Р. Пиріг. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2011. - 336 с.

Пиріг Р. Я. Проблема виборців до сейму у внутрішній політиці гетьманату П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) / Р. Я. Пиріг // Укр. іст. журн. - 2012. - № 3. - С. 28-35.

Пиріг Р. Я. Центральна Рада й німецьке військове командування в Україні: проблеми взаємовідносин (лютий - квітень 1918 р.) / Р. Я. Пиріг // Укр. іст. журн. - 2007. - № 2.

Солдатенко В. Ф. Новітні тенденції й актуальні проблеми історіографічного освоєння процесів революційної доби 1917-1920 рр. / В. Ф. Солдатенко // Укр. іст. журн. - 2008. - № 4.

Солдатенко В. Ф. Українська революція: концепція та історіографія (19181920 рр.) / В. Ф. Солдатенко. - К.: Книга Пам’яті України, 1999. - 507 с.

Українська Центральна Рада: Док. і мат.: У 2-х т. - К., 1996, 1997.