Історія України - Навчальний посібник

РОЗДІЛ V. Плани семінарських занять з історії України

Тема 5. Українське національне відродження ХІХ ст.

1. Політичні і економічні наслідки остаточної втрати української автономії.

2. Початок українського національного відродження в Слобідській Україні (перша половина ХТХ ст.).

3. Політизація національного руху в Україні в першій половині ХТХ ст.

4. Зародження перших політичних організацій.

5. Особливості відродження західноукраїнських земель в першій половині ХТХ ст. «Руська трійця».

6. Вплив європейської революції 1848-1849 рр. на політичне життя в українськиї землях.

7. Національно-визвольний рух у другій половині ХТХ ст. Скасування кріпацтва та реформи в Україні.

8. Вплив на українське відродження громадівського руху.

9. Народницький рух у 60-80-ті роки.

10. Посилення національного руху в західноукраїнських землях у другій половині ХТХ ст. Перші національні політичні партії.

Теми рефератів:

1. Початок Українського відродження (кінець XVIII - перша половина ХТХ ст.).

2. Кирило-Мефодіївське товариство - перша підпільна політична організація.

3. Становлення українознавства в першій половині ХТХ ст.

4. «Тсторія Русів» - перша політична історія України.

5. Громадівський рух в Україні та його ідеологи.

6. Особливості національного руху в західноукраїнських землях у другій половині ХТХ ст.

Джерела та література.

«Русалка Дністрова»: Документи і матеріали. - К., 1989.

БагалійД. Т. Г. Шевченко і Кирило-Мефодіївці / Д. Багалій. - Х.: Держвидав України, 1925. - 95 с.

Бойко М. П. Кирило-Мефодіївське товариство: філософські та культурологічні ідеї національної самосвідомості та державотворення / М. П. Бойко. - Дніпродзержинськ, 2006.

Голубенко П. Русифікація України і український культурний процес у ХІХ ст. / П. Голубенко // Березіль. - 1994. - № 12.

Грушевський М. Про українську мову і українську школу / М, Грушевський. - К.: Веселка, 1991. - 46 с.

Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Гол. проекту В.А. Смолій. - К., 2009. - Т. 6.

Дзюба І. М. Тарас Шевченко: життя і творчість / І. М. Дзюба. - К.: Альтернативи, 2005. - 702 с.

Історія Русів / Пер. І. Драча; вступ. ст. В. Шевчука. - К.: Рад. письменник, 1991. - 318 с.

Казьмирчук Г. Д. Рух декабристів: дискусійні питання та спроби їх розв’язання / Г. Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Укр. іст. журн. - 2005. - № 5.

Кирило-Мефодіївське товариство: Зб. док.: у 3 т. - К., 1990.

Колесник І. І. Гоголь у культурно-інтелектуальній історії України: міфи та стереотипи (до 200-річчя Миколи Гоголя) / І. І. Колесник // Укр. іст. журн. - 2009. - № 2.

Кондратюк Н. Нариси історії українського національного руху ХІХ ст. / Н. Кондратюк. - Тернопіль, 1993.

Кравченко В. В. Нариси з української історіографії епохи відродження (друга половина XVIII - середина ХІХ ст.) - Х.: Основа, 1996. - 376 с.

Круглашов А. М. Політична етика Михайла Драгоманова (теоретичні аспекти) / А. М. Круглашов // Укр. іст. журн. - 2000. - № 3. - С. 73-92.

Магочій П. Українське національне відродження: Нова політична структура / П. Магочій // Укр. іст. журн. - 1991. - № 3.

Меша В. Г. Українське національне відродження 1905-1914 років (історіографія проблеми) / В. Г. Меша. - К.: Донеччина, 2004. - 155 с.

Молчанов В. Державницька думка Михайла Драгоманова / В. Молчанов. - К., 1994.

Наумов С. О. Харківський університет у суспільно-політичному русі другої половини ХІХ - початку ХХ ст. / С. О. Наумов, С.І. Посохов // Укр. іст. журн. - 2005. - № 1.

Пінчук Ю. А. Микола Іванович Костомаров (1817-1855) / Ю. А. Пінчук. - К.: Наукова думка. - 233 с.

ПрисяжнюкД. П. Українське селянство ХІХ-ХХ ст.: еволюція, ментальність. Традиціоналізм / Д. П. Присяжнюк. - Черкаси, 2002.

Сарбей В. Г. Етапи формування національної свідомості (кінець XVIII - початок ХХ ст.) / В. Г. Сарбей // Укр. іст. журн. - 1993. - № 7, 8. - С. 3-16.

Сарбей В. Г. Національне відродження України. Україна крізь віки / В. Г. Сарбей. - К.: Альтернативи, 1999. - 366 с. - Т. 9.

Світленко С. І. Народництво в Україні: сучасний погляд на проблему / С. І. Світленко // Укр. іст. журн. - 1997. - № 3, 4.

Сергієнко Г. Я. Кирило-Мефодіївське товариство: утвердження ідеї національного відродження України в слов’янському світі / Г. Я. Сергієнко // Укр. іст. журн. - 1996. - № 1. - С. 14-28.

Філіпчук В. О. Початки українського національного відродження на Буковині / В. О. Філіпчук // Укр. іст. журн. - 1999. - № 2, 3.

Щербак М. Г. Національна політика царизму на Правобережній Україні (друга половина ХІХ - поч. ХХ ст.): Навч. посібник / М. Г. Щербак, Н. О. Щербак. - К., 1997.