Історія України - Навчальний посібник

РОЗДІЛ V. Плани семінарських занять з історії України

Тема 4. Українська національна революція XVII ст. і становлення української державності (1648-1676 рр.)

1. Соціально-політичні передумови української Визвольної війни.

2. Періодизація української національної революції, її мета, характер та рушійні сили.

3. Козацтво - провідна сила національно-визвольної боротьби українського народу.

4. Ліквідація старого державного ладу і зародження української козацької держави в ході визвольної війни.

Теми рефератів:

6. Основні ознаки національної революції 1645-1676 рр.

7. Селянська війна (1648-1652) та її політичні наслідки.

8. Причини погіршення геополітичного становища України в 1652-1653 рр.

9. Основні воєнні події в Україні 1654-1655 рр. і дії українського війська в Польщі 1656-1657 рр.

10. Визвольна війна українського народу і Слобожанщина.

11. Основні етапи громадянської війни в Україні в 60-90-ті рр. XVII ст.

12. Слобожанський трактат і розкол України на два військових табори.

13. Гетьман П. Дорошенко і його плани возз’єднання козацької України, відмова від влади.

14. Криза й поразка Української революції (серпень 1671 - вересень 1676 рр.).

Джерела та література.

Багалій Д. І. Історія Слобідської України / Д.І. Багалій. - Х.: Основа, 1990. - 256 с. Борисенко В. Й. Еволюція українсько-російських відносин у другій половині XVII ст. / В. Й. Борисенко. - К., 2006.

Величко Самійло. Літопис / Самійло Величко. - К.: Дніпро, 1991. - Т. 1. - 372 с.; Т. 2. - 642 с.

Голобуцький В. Запорізьке козацтво / В. Голобуцький. - К.: Вища школа, 1994. - 539 с.

Головенко Я. М. Українсько-козацька держава: Історія українського козацтва / Я. М. Головенко. - Маріуполь, 2005.

Горобець В. М. Україна: Козацькі війни 1618-1638 рр. / В. М. Горобець. - К.: Кріон, 2011. - 267 с.

Гуржій О. І. Українська козацька держава в другій половині XVII-XVIII ст.: кордони, населення, права / О. І. Гуржій. - К., 1996.

Корнієнко О. М. Нариси військової історії України. Сумський слобідський козацький полк (1659-1705 рр.) / О. М. Корнієнко. - К.: Наш час, 2008. - 488 с. Крип’якевич І. Богдан Хмельницький / І. Крип’якевич. - Львів: Світ, 1990. - 406 с. Літопис Гадяцького полковника Григорія Гребінки. - К.: Т-во «Знання України», 1992. - 192 с.

Літопис Самовидця. - К.: Наукова думка, 1971. - 207 с.

Мицик Ю. А. Джерела в історії національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. / Ю. А. Мицик. - Дніпропетровськ, 1996.

Мокляк В. Полтавський полк: Науково-попул. нарис історії полку з часу його виникнення до кінця XVII ст. / В. Мокляк. - Полтава, 2008.

Наливайко Д. С. Козацька християнська республіка Запорізька Січ у західноєвропейських літературних пам’ятках / Д. С. Наливайко. - К.: Дніпро, 1992. - 495 с.

Наслідки Переяславської Ради 1654 р. - К., 2004.

Паньонко І. М. Організація влади Запорізької Січі / І. М. Паньонко. - Львів, 2006. Переяславська Рада та українсько-російська угода 1654 р.: історія, історіографія, ідеологія. - К., 2005.

Переяславська угода 1654 р.: Історичні уроки для українського народу. - К., 2004. Сас П. М. Політична культура українського суспільства (кінець XVI - перша половина XVII ст.) / П. М. Сас. - К., 1998.

Смолій В. А. Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет // В. А. Смолій, B. В. Степанков. - К., 1993. - 623 с.

Смолій В. А. Петро Дорошенко. Політичний портрет / В. А. Смолій, В. C. Степанков. - К.: Темпора, 2011. - 631 с.

Смолій В. А. Українська державна ідея XVII-XVIII століть. Проблеми формування еволюції, реалізації / В. А. Смолій, В. В. Степанков - К.: Альтернатива, 1997. - 367 с.

Смолій В. А. Українська національна революція XVII століття (1648-1676) / В. А. Смолій, В. С. Степанков. - К.: «Києво-Могилянська академія», 2009. - 447 с. Чухліб Т. Козаки та яничари: Україна у християнсько-мусульманських війнах (1500-1700) / Т. Чухліб. - К., 2010.