Історія України - Навчальний посібник

РОЗДІЛ V. Плани семінарських занять з історії України

Тема 3. Українські землі під владою іноземних держав (друга половина XIV - перша половина XVII ст.)

1. Перехід українських земель під владу Литви.

2. Політика литовських правителів в Україні.

3. Утворення Речі Посполитої. Політичні причини та наслідки Люблінської унії.

4. Зміни в політичному житті в Україні за часів Речі Посполитої.

5. Українська політична релігійна думка наприкінці XVI - на початку XVII ст.

6. Роль братського руху у боротьбі за політичну консолідацію українського суспільства.

7. Еволюція українського козацтва.

Теми рефератів:

1. Громадянська війна в Галицько-Волинській державі в першій половині ХІІ ст.

2. Західна політика Галицько-Волинської держави.

3. Унія між православною та католицькою церквою в середині ХІІ ст.: легенда та дійсність.

4. Галицько-Волинський літопис - пам’ятник політичної думки України ХІІІ ст.

Джерела та література.

Галицько-Волинський літопис // Жовтень. - 1982. - № 7.

Генсьорський А. І. Галицько-Волинський літопис (процес складання, редакція і редактори) / А. І. Генсьорський. - К.: Акад. наук УРСР, 1961.

Дашкевич Н. Первая уния Юго-Западной Руси с католичеством (1246-1254) / Н. Дашкевич. - К.: Университетская тип., 1984. - 46 с.

Капітан Л. І. Литовсько-польська доба на сторінках «Українського історичного журналу» (1985-2000) / Л.І. Капітан // Укр. іст. журн. - 2000. - № 3.

Коваленко В. Чернігово-Сіверська і Галицько-Волинська землі у ХІІ-ХІІІ ст (До питання про перші осередки української державності) / Другий міжнародний конгресс україністів. - Львів, 22-28 серпня 1993 р. Ч. 1. - Львів, 1994.

Котляр М. Галицько-Волинська Русь у ХІІІ ст. (До 800-ліття утворення Галицько- Волинського князівства) / М. Котляр // Київська Старовина. - 1999. - № 6.

Котляр М. Ф. Галицько-Волинське князівство (До 800-ліття утворення) // Укр. іст. журн. - 2000. - № 1.

Крип'якевич І. Галицько-Волинське князівство / І. Крип’якевич. - К.: Наукова думка, 1984. - 174 с.; 2-е вид. - Львів: Ін-т українознавства НАН України, 1999. - 213 с.

Харишин М. В. Українська церква між двома уніями (1569-1596) / М.В. Харишин // Укр. іст. журн. - 1996. - № 4.

Чукаева В. А. Русские княжества и Золотая Орда. 1243-1350 гг. / В.А. Чукаева. - Днепропетровск, 1998.

Юшкова С. В. Нариси з історії виникнення і початковий розвиток феодалізму в Київській Русі / С. В. Юшкова. - Чернівці, 1997.