Історія України - Навчальний посібник

РОЗДІЛ ІV. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОЇ ЧАСТИНИ КУРСУ

Модуль 3. Новітня історія України (березень 1917 р. - 2014 р.)

Тема 13. Україна в умовах незалежності

Лекція № 17. Політична й економічна ситуація в Україні в умовах незалежності.

1. Початок будівництва суверенної держави. Конституційний процес в Україні в 1990-х - на початку 2000-х рр. Конституція України 1996 р.

2. Зовнішня політика незалежної держави.

3. Економічна ситуація після розпаду СРСР. Промисловість і сільське господарство в незалежній Україні.

4. Розвиток культури. Освіта. Стан науки.

5. Релігійне життя в незалежній Україні.

5. Релігійне життя в незалежній Україні.

Відмова Української держави від атеїстичної ідеології та скасування заборон на релігійну діяльність привела до посилення інтересу людей до релігії та церкви. Особливістю України у релігійній сфері життя є співіснування багатьох релігій, зокрема, різних християнських конфесій.

Нині на території України знаходиться близько 11 тис. парафій Української православної церкви, підпорядкованої Московському патріархату Російської православної церкви. Разом із нею в останні десятиліття активно діють інші релігійні формування: Українська греко-католицька церква (3438 парафій), Українська православна церква Київського патріархату (3685), Українська автокефальна церква (1164), нетрадиційні конфесії неорелігії (Корейська методистська церква, релігійні громади Товариства Свідомості Крішни, буддистів, віри Бахаї, даосистів, ведантистів та ін.).

На жаль, в Україні непоодинокими є конфлікти на релігійному грунті. Як правило, приводом для них найчастіше стають поділ сфер впливу, боротьба за лідерство, за культові споруди та приміщення, майно.

Принципи взаємостосунків церкви і держави закріплені Конституцією України і конкретизовані Законом України «Про свободу совісті і релігійні організації» (1991).

Питання для самостійного опрацювання:

15. Дайте характеристику сучасної моделі державотворення в Україні.

16. Визначте основні етапи конституційного процесу в Україні. Вкажіть проблеми, які мала вирішити Конституційна угода 1995 р.

17. Проаналізуйте економічне становище в Україні в 90-ті роки ХХ ст. Вкажіть, які галузі України найбільше постраждали від економічної кризи.

18. З’ясуйте основні чинники аграрної реформи в Україні.

19. Охарактеризуйте життєвий рівень населення в період здобуття Україною незалежності. Визначте особливості безробіття в Україні.

20. Поясніть, у чому полягає особливість демографічної ситуації в Україні.

21. Визначте головні риси багатопартійності в Україні.

22. Розкрийте сутність російсько-українських відносин наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст.

23. Вкажіть етапи та особливості співробітництва ЄС з Україною. Охарактеризуйте сучасний стан взаємин Україна-ЄС.

24. Назвіть характерні ознаки й основні досягнення української культури наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст.

25. Поясність, які зміни передбачає нова освітня концепція в Україні.

26. Визначте головні чинники церковного розколу в Україні. Поясніть, чому важко подолати розкол українського православ’я.

Орієнтовні теми рефератів:

8. Державний устрій сучасної України.

9. Прийняття нової Конституції.

10. Україна і СНД: проблеми, підходи та перспективи.

11. Українсько-російські відносини на сучасному етапі.

12. Міжнаціональні відносини в Україні.

13. Релігійні відносини в Україні.

Література для самостійної роботи:

Бойко О. Д. Історія України: підручник / О. Д. Бойко. 4-те вид.,доповн. - К.:Академвидав, 2012. - 704 с.

Державна регіональна політика в Україні: особливості та стратегічні пріоритети: монографія / За ред. З.С. Варналія. - К.: НІСД, 2007. - 768 с.

Здіорук С.І. Суспільно-релігійні відносини: виклики України ХХ століття: монографія / С.І. Здіорук. - К.: Знання України, 2005. - 552 с.

Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована історична хроніка міжнародних відносин (1991-2003) / відп. ред. С.В. Віднянський. - К.: Генеза, 2004. - 616 с.

Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, A.К. Кінах, В.К. Семиноженко. - К.: Знання України, 2002. - 936 с.

Історія українського селянства: нариси: в 2-х т. - К.: Наукова думка, 2006. - Т. 2. Історія України. Нова доба: навч.посібник / В. М. Литвин, В. Ф. Колесник, А. Г. Слюсаренко та ін. За ред. В. М Литвина. - К.: Академвидав, 2012. - 480 с. Кафарський В.І. Політичні партії України: конституційно-правове регулювання організації та діяльності: монографія / В.І. Кафарський. - К.: Логос, 2008. - 560 с. Котигоренко В.О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт / В.О. Котигоренко. - К.: Світогляд, 2004. - 722 с.

КресінаІ.О. Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми: монографія / І.О. Кресіна, Є.В. Перегуда. - К.: Ін-т держави і права ім. B.М. Корецького НАН України, 2003. - 368 с.

Корсунський С.В. Енергетична дипломатія: навч. посіб. / С.В. Корсунський. - К.: Вища школа, 2008. - 159 с.

Культура історичної памяті: європейський та український досвід / Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко та ін.. За заг.ред. Ю Шаповала. - К.: Інст.іст. Укр. НАНУ, 2013. - 600 с.

Касьянов Г. Україна в російському історичному дискурсі: проблема дослідження та інтерпретації / Г. Касьянов, В. Смолій, О. Толочко. - К.: ін.-т іст. Укр. НАНУ, 2013. - 128с.

Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія / І. Колесник. За ред.. В. Смолія. - К.: Ін-т. іст. Укр. НАНУ, 2013 - 566 с.

Кондратюк К. К. Сучасна національна історіографія новітньої історії України. (1914-2000 рр.): навч. посібник для вузів / К. К. Кондратюк, О. М. Суховій. - Львів: ВЦ ЛНУ ім.. І. Франка, 2010. - 261 с.

Литвин В. Історія України: підручник / В. Литвин. - Вид. 6-те, доп. - К.: Наукова думка, 2011. - 840 с.

Слюсаренко А.Г. Новітня історія України (1900-2000):               підручник / A.Г. Слюсаренко (кер. кол. авт.), В.І. Гусєв, В.М. Литвин та ін. - К.: Вища школа, 2002. - 719 с.

Петровський В.В. Історія України. Неупереджений погляд:        Факти. Міфи.

Коментарі / В.В. Петровський, Л.О. Радченко, В.І. Семененко. - Харків: Вид. дім «Школа», 2007. - 592 с.

Пірен М. І. Політико-владна еліта України (соціо-психологічна модель: монографія / М. І. Пірен. - Кіровоград: Імекс ЛТД, 2013. - 136 с.

Політична історія України ХХ століття: у 6-ти т. / редкол.: І.Ф. Курас (голова) та ін. - К.: Генеза, 2002-2003. - Т. 6.

Політична історія України:        навч. посіб. / В.А. Греченко, В.І. Танцюра, B.В. Калініченко та ін. За ред. В.І. Танцюри. - 2-ге вид., допов. - К.: Академвидав, 2008. - 552 с.

Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: монографія / за ред. З.С. Варналія. - К.: Знання України, 2005. - 498 с.

Романцов В.О. Населення України і його різна мова за часів радянської влади та незалежності (ХХ - початок ХХІ ст.) / В.О. Романцов. - К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. - 184 с.

Терещенко Ю. Скарби історичних традицій:      нариси з історії української державності / Ю. Терещенко. - К., 2011.

Україна в 2005-2009 рр.: Стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально- економічного розвитку: монографія / за заг. ред. Ю.Г. Рубана. - К.: НІСД, 2009. - 655 с.

Український вибір: політичні симптоми ХХ століття і пошук власної моделі суспільного розвитку / В.Ф. Солдатенко (кер. кол.). - К.: Парламентське вид-во, 2007. - 576 с.

Українське суспільство на шляху перетворень: західна інтерпретація / за ред. В. Ісаєва. - К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. - 362 с.

Чекаленко А.Д. Зовнішня політика України: підручник / Л. Д. Чекаленко. - К.: Либідь, 2006. - 712 с.

Шаповал В. М. Історія Основного Закону: конституційний процес в Україні у 1990-1996 рр. / В. М. Шаповал, А. В. Корнєєв. - Х.: Фоліо, 2011. - 111 с.