Історія України - Навчальний посібник

РОЗДІЛ ІV. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОЇ ЧАСТИНИ КУРСУ

Модуль 3. Новітня історія України (березень 1917 р. - 2014 р.)

Тема 9. Національно-демократична революція в Україні. Боротьба за державність (1917-1920 рр.)

Лекція № 13. Українська держава гетьмана П. Скоропадського і відродження УНР Директорією

1. Політична платформа П. Скоропадського. Внутрішня та зовнішня політика гетьманського уряду.

2. Політика Директорії та її наслідки.

3. Більшовицька влада в Україні.

4. Національно-визвольний рух на землях Західної України.

5. Основні уроки національно-демократичної революції в Україні.

5. Основні уроки національно-демократичної революції в Україні.

Незважаючи на поразку Української революції, її здобутки були очевидними:

• прискорився процес перетворення українського етносу на сучасну політичну націю;

• з назвою «Україна» відроджена, хай і тимчасово, держава ніколи вже не зникала з політичної карти світу;

• була реанімовано традиція державності, на засадах якої розвивалися українська політична думка до кінця ХХ ст.;

• накопичувався визвольний потенціал, зростала національна самосвідомість, формувалися кадри національних провідників.

Отже, чергова спроба українського народу вибороти незалежність і витворити суверенну державу мала трагічні наслідки. Але то був особливий етап національної історії:    протягом чотирьох років було пройдено шлях від проголошення національно-територіальної автономії в складі федеративної Росії до усвідомлення повної незалежності; від декларації абстрактних гасел соціальної рівності й справедливості до вироблення основ державної політики соціального захисту трудящих. Вперше після середини XVII ст. Україна постала як геополітична реальність. Революція мала на меті відродження української нації в усіх сферах суспільного буття - економічній, політичній, духовній, державотворчій.

Промовистим виявом розвитку революції, свідченням визрівання модерної української політичної думки стали Універсали Центральної Ради УНР, законотворчі документи Гетьманату, Директорії. Було сформовано основні атрибути державності, випробувано різні моделі внутрідержавного життя. Водночас український народ ще раз пересвідчився, що без єдності національних політичних сил, послідовності й наполегливості у реалізації всіх аспектів державотворення, максимального за діяння внтурішньо- і зовнішньополітичних чинників марно сподіватися на омріяний результат.

Питання до самостійного опрацювання:

11. Охарактеризуйте особливості Української держави за гетьмана П. Скоропадського.

12. Наскільки відповідали погляди та діяльність П. Скоропадського інтересам і прагненням тогочасного українського суспільства?

13. Визначте характерні ознаки політичних процесів в Україні періоду Гетьманату.

14. Проаналізуйте внутрішню та зовнішню політику Директорії УНР наприкінці 1918-1919 рр.

15. З’ясуйте вплив зовнішньополітичних чинників на діяльність Директорії УНР.

16. Вкажіть головні причини загибелі Директорії.

17. Назвіть головні події в суспільно-політичному та соціально-економічному житті ЗУНР.

18. Висвітліть основні тенденції у взаєминах між УНР і ЗУНР.

19. Яким чином Україна була завойована більшовиками?

20. Які цілі переслідували білогвардійці в Україні?

21. Перелічіть основні ознаки селянського повстанського руху.

22. Якою була участь українців у радянсько-польській війні 1920 р.?

Орієнтовні теми рефератів:

7. Ставлення українських політичних партій до гетьманату.

8. Махновщина як барометр без державницької позиції селянських мас.

9. Більшовицька влада в Україні.

10. Політичний портрет С.В. Петлюри.

11. Творення державності в Галичині.

12. Перебіг польсько-українських відносин у 1918-1920 рр.

Література для самостійної роботи:

Горак В. С. Гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. в інтерпретації П. Скоропадського / В. С. Горак // Укр. іст. журн. - 2008. - № 4.

Гай-Нижник П. УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення / Павло Гай-Нижник. - К.: ЩеК, 2010. - 304 с.

Гошуляк І. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки) / І. Гошуляк. - К.: ІПІЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2009. - 467 с.

Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної республіки 19181920 рр. Док. і матеріали / Відп. ред. В. Ф. Верстюк. - К., 2006. Дорошенко-Товмацький Б. Симон Петлюра: Життя і діяльність / Б. Дорошенко- Товмацький. - К., 2005.

Єфіменко Г. Г. Взаємовідносини Кремля та радянської України: економічний аспект (1917-1919 рр.) / Г. Г. Єфіменко. - К.: Ін-т історії України, 2008. - 230 с. Захарченко П. П. Селянська війна в Україні: рік 1918 / ПетроЗахарченко. - К.: ЗАТ «Нічлава», 1997. - 188 с.

Ковальчук М. Невідома війна 1919 року: Українсько-білогвардійське збройне протистояння / М. Ковальчук. - К.: Темпора, 2006. - 576 с.

Кульчицький С. В. Володимир Винниченко / С. В. Кульчицький, В. Ф. Солдатенко. - К.: Вид. дім «Альтернативи», 2005. - 376 с.

Лісна І. С. Становлення української державності в Галичині (1918-1923 р.) / І. С. Лісна. - Тернопіль, 2001.

Пиріг Р. Українська гетьманська держава 1918 року: Історичні нариси / Р. Пиріг. - К.: Ін-т іст. України НАН України, 2011. - 336 с.

Пиріг Р. Я. Проблема виборців до сейму у внутрішній політиці гетьманату П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) / Р. Я. Пиріг // Укр. іст. журн. - 2012. - № 3. - С. 28-35.

Солдатенко В. Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918-1920 рр.) / В. Ф. Солдатенко. - К.: Книга Пам’яті України, 1999. - 507 с.

Солдатенко В. Ф. Новітні концепції й актуальні проблеми історіографічного освоєння процесів революційної доби 1917-1920 рр. / В. Ф. Солдатенко // Укр. іст. журн. - 2008. - № 4.