Історія України - Навчальний посібник

РОЗДІЛ ІV. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОЇ ЧАСТИНИ КУРСУ

Модуль 2. Нова історія України (1648-1917 рр.)

Тема 5. Українська національна революція XVII ст. і становлення української державності (1648-1676 рр.)

Лекція № 7. Політична криза в Україні після смерті Б. Хмельницького

1. Пошук політичних орієнтирів. Початок громадянської війни в кінці 50-х рр.

2. Поширення громадянської війни в Україні на початку 60-х рр. Розкол України на два політичних табори.

3. Боротьба Петра Дорошенка за створення загальноукраїнської держави.

4. Причини поразки Української революції та її історичне значення.

4. Причини поразки Української революції та її історичне значення.

Революція завершилася для української нації поразкою: не вдалося ні створити державу в етнічних межах України, ні відстояти незалежність козацької України, хоча за свободу було заплачено неймовірно високу ціну. Втрати від воєнних дій, голоду, епідемій, захоплення в ясир, переселень в межі сусідніх країн становили майже 65-70% всього населення України, яке на 1648 р. налічувало близько 4-5 млн. осіб. У Правобережній Україні втрати сягали близько 85-90% її мешканців. Страхітливих зруйнувань зазнали міста й села; було завдано надзвичайно великої школи розвитку ремесел, промислів й торгівлі.

Поразки національної революції спричинили:

• відсутність загальновизнаної суспільством національно-державницької ідеї; переваження регіонально-кланових інтересів у верхівки;

• переважання в ментальності значної частини еліти, козацтва й інших верств населення особистих, групових, станових інтересів над національними й державними;

• зрада національних інтересів з боку більшості панівного стану передреволюційного суспільства;

• перебування в зародковому стані на початок революції національної державної ідеї, що зумовило політику автономізму її керівництва у 1648 р., яка призвела до залишення ворогові Західного регіону, породивши проблему соборної Української держави;

• принципові помилки у здійсненні соціально-економічних перетворень, що спричинило розкол в українському суспільстві, формування ворогуючих груп;

• ліквідація встановленої Б. Хмельницьким монархічної форми правління й утвердження республікансько-олігархічної форми, що спричинила слабкість центральної влади, міжусобну боротьбу за булаву, всевладдя (отаманств) старшини на місцях;

• грубі прорахунки після смерті Б. Хмельницького урядів у проведенні внутрішньої політики, які викликали загострення соціальної боротьби, що руйнувала підвалини молодої держави;

• великі масштаби люмпенізації суспільства, анархо-охеократичні рухи соціальних низів;

• деструктивна політична роль Запоріжжя протягом кінця 50-х - першої пол. 70-х рр.;

• постійна агресія у різних формах з боку Речі Посполитої, Московії, Кримського ханства і Порти, спрямована на ліквідацію самостійної Української держави.

Водночас доба української революції засвідчила зародження, існування та розвиток суттєвих для подальшої політичної історії України особливостей. Значення революції полягало в тому, що:

вона привела до створення національної держави, частина якої у формі Лівобережного гетьманства на правах автономії проіснувала в складі Росії до початку 80-х рр. XVIII ст.;

сприяла еволюції української і білоруської націй; відігравала вирішальну роль у формуванні нової політичної еліти; зумовила формування національної державної ідеї, яка стала для наступних поколінь українців неписаним заповітом у боротьбі за незалежність;

стала могутнім імпульсом для розвиту національної самосвідомості, зокрема ідеології елітарного націоналізму;

зумовила закріплення назви «Україна» за витвореною державою й започаткувала зміну назви «Руський народ» на «Український народ»;

істотно збагатила традиції боротьби як проти національно-релігійного, так і соціального гноблення;

пробудила волю нації до самоутвердження у формі незалежної соборної держави.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Які соціально-політичні зміни сталися в Україні після об’єднання з Москвою?

2. Період 60-80-х рр. XVII ст. увійшов в історію України як доба Руїни. Чому?

3. Які гетьмани періоду Руїни виступали з ідеєю турецької альтернативи союзу з Московією. Чи була реальною основа такого союзу?

4. Чому Ю. Хмельницький у 1663 р. склав повноваження гетьмана?

5. У чому полягає сенс політичної інтриги І. Виговського?

6. Охарактеризуйте діяльність гетьмана І. Брюховецького.

7. При яких обставинах П. Дорошенко був обраний гетьманом?

8. Чому П. Дорошенко одержав поразку?

9. Як стався політико-територіальний розподіл України?

10.Які наслідки для України мала міжусобна боротьба українських гетьманів?

11.Опишіть діяльність гетьмана І. Самойловича.

Орієнтовні теми рефератів:

1. Основні етапи громадянської війни в Україні в 60-90-ті рр. XVII ст.

2. Слобожанський трактат і розкол України на два військових табори.

3. Гетьман П. Дорошенко і його плани возз’єднання козацької України, відмова від влади.

4. Криза й поразка Української революції (серпень 1671 - вересень 1676 рр.).

Література для самостійної роботи:

Газін В. В. Українці: політичні стосунки періоду гетьманування Павла Тетері (1663-1665 рр.) / В.В. Газін // Укр. іст. журн. - 2001. - № 1.

Смолій В. А. Українська національна революція 1648-1676 рр. крізь призму століть / В. А. Смолій, В. С. Степанков // Укр. іст. журн. - 1998. - № 1, 2.

Смолій В. А. Українська державна ідея XVII-XVIII століть. Проблеми формування еволюції, реалізації / В. А. Смолій, В. В. Степанков - К.: Альтернатива, 1997. - 367 с.

Смолій В. А. Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет / В.А. Смолій, B. С. Степанков. - К., 1993. - 623 с.

Смолій В. А. Українська національна революція XVII століття (1648-1676) / В. А. Смолій, В. С. Степанков. - К.: «Києво-Могилянська академія», 2009. - 447 с. Смолій В. А. Петро Дорошенко. Політичний портрет / В. А. Смолій, В. C. Степанков. - К.: Темпора, 2011. - 631 с.

Чухліб Т. Козаки та яничари: Україна у християнсько-мусульманських війнах (1500-1700) / Т. Чухліб. - К., 2010.