Історія України - Навчальний посібник

РОЗДІЛ ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розподіл годин і структура курсу "Історія України"

Модуль

Теми

Лекції

Семінари

Години на самостійну роботу

Всього

1.

Стародавня й

середньовічна

історія

України

(до другої

половини

XVII ст.)

Вступ. Історія України як наука

1

2

3

6

1.Найдавніші цивілізації і стародавні держави на українських землях. Першопочатки українства (ХІІ ст. до н. е. - до 80-х років ІХ ст. н. е.)

1

 

3

4

2.Київська Русь - середньовічна українська держава (ІХ-ХІ ст.)

4

2

4

10

3.Наслідки роздроблення Київської Русі. південно-західні руські князівства та їх політика (ХІІ - перша половина XIV ст.)

2

 

3

5

4.Українські землі під владою іноземних держав (друга половина XIV - перша половина XVII ст.)

2

 

4

6

2.

Нова історія України

5.Українська національна революція XVII ст. і становлення української державності (16481676 рр.)

4

2

4

10

6.Українська державність наприкінці XVII-XVIII ст.

2

-

3

5

7.Українське національне Відродження ХІХ ст.

4

2

4

10

8.Нові тенденції в соціально- політичному житті і національно- визвольному русі в Україні на початку ХХ ст.

2

 

3

5

3.

Новітня

історія

України

9.Національно-демократична революція в Україні. Боротьба за державність (1917-1920 рр.)

4

2

4

10

10.Політичні режими на українських землях у 20-30-ті рр. ХХ ст.

4

2

4

10

11.Україна і Друга світова війна (1939-1945 рр.)

2

2

4

8

12.Криза тоталітарної системи. Ідейна та громадська боротьба за державну незалежність (19451991 рр.)

2

2

6

10

13.Розбудова Української незалежної держави (19912014 рр.)

2

2

5

9

 

ВСЬОГО:

36

18

54

108