Історія України: соціально-політичний аспект

КИЇВСЬКА РУСЬ ТА ЇЇ РОЛЬ В ІСТОРИЧНІЙ ДОЛІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Найдавніші племена на землях сучасної України. Давні слов’яни в давні часи: заняття та устрій. Об’єднання східнослов’янських земель навколо Києва. Перші київські князі, їх внутрішня та зовнішня політика. Посилення Київської Русі. Володимир Великий, Ярослав Мудрий. Занепад та початок роздроблення Київської держави: причини та наслідки. Культура Київської Русі. 

Найдавніші племена на землях сучасної України 

Територія України була заселена людьми з найдавніших часів. Учені вважають, що понад мільйон років тому найдавніші люди (архантропи) прийшли на південь Європи. Близько 800 тис. років тому вони з’явилися у Закарпатті, понад 300 тис. років — у Подністров’ї.

В нову історичну добу залізного віку територія України була заселена різними за походженням і мовою племенами. Тут мешкали автохтонні землеробські племена, сюди переселяються греки-колоністи.

За свідченнями писемних (ассирійських, грецьких, римських та ін.) джерел, першими серед народів, які населяли територію сучасної України (Північне Причорномор’я, Крим) були кімерійці (кінець ІІ — початок І тис. до н. е.). Провідними галузями господарства кімерійців були кочове скотарство, землеробство. Кімерійці прийшли на територію України, освоїли технологію виробництва заліза із болотної руди, виробляли і застосовували залізні, мідні і бронзові знаряддя праці і зброю. Кімерійці мали велике кінне військо і здійснювали далекі завойовницькі походи аж у Передню Азію.

Військово-політичне об’єднання кімерійців проіснувало до VІІ ст. до н. е. і розпалося під натиском скіфських племен. Деякі історики вважають, що згодом кімерійці асимілювались зі скіфами і розчинилися у скіфському суспільстві.

У середині VІІ ст. до н. е. на півдні сучасної України з’явились іраномовні племена скіфів, що прийшли зі сходу. Наприкінці VІ ст. до н. е. скіфи утворили в причорноморських степах могутнє державне об’єднання, до складу якого увійшло і місцеве населення степових і лісостепових регіонів. Державу, яка займала територію півдня між Доном і Дунаєм стали називати Скіфією.

Скіфські племена поділялись на дві великі групи: скіфів-кочівників і скіфів-землеробів. У IV ст. до н. е. у скіфському суспільстві відбувається майнове розшарування, зароджуються класи, з’являються елементи державності. У тому ж столітті у скіфів з’явилась примітивна ранньо-класова держава, так зване царство Атея з високою матеріальною культурою.

У той час, коли причорноморські степи колонізували скіфи та інші племена, на узбережжях Чорного та Азовського морів з’явились рабовласницьк і міста-держави (поліси), засновниками яких були греки. Серед грецьких міст-держав найбільшими були Ольвія, Херсонес, Пантікапей, Феодосія, Танаїс. Найбільшою рабовласницькою державою того часу було Боспорське царство з центром у Пантікапеї, що склалося в V ст. до н. е. і об’єднувало територію Керченського і Таманського півостровів і пониззя Дунаю. Проіснували вони до IV—V ст. до н. е., а потім під ударами сусідніх племен і внаслідок загального занепаду рабовласницької системи втрачають своє значення і занепадають.

У ІІІ ст. до н. е. на території Приазов’я і Північного Причорномор’я з’явилися іраномовні сарматські племена кочових скотарів. У ІІ ст. до н. е. вони зайняли межиріччя Дону і Дніпра, на рубежі нової ери — Дніпра і Дністра. Частину місцевого населення, у тому числі і скіфів, сармати витіснили на південь і захід (у Крим і на Дунай), частину підкорили своїй владі.

Протягом шести століть сармати панували в степах Північного Причорномор’я. З ними пов’язаний великий період в історії України.

Провідну роль в причорноморських степах сармати втрачають в другій половині ІІІ ст. н. е., коли в тих місцях з’явились нові племена завойовників з Прибалтики — готи. Наприкінці ІV ст. н. е. готи були розгромлені гунами — кочовими ордами тюрського походження, які вторглися в Причорноморські степи із Східної Азії.


Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка