Історія України Словник-довідник

Історія України з найдавніших часів і до XXI ст. в датах (коротка хронологічна таблиця)

Близько 1 млн років тому

Поява давніх (первісних) людей на території України.

150 - 10 тисяч років тому

Заселення території України первісними людьми.

IV - III тисячоліття до н.е.

Трипільська археологічна культура.

Середина II тисячоліття до н.е.

Формування племен і племінних об'єднань давніх слов'ян.

І тисячоліття до н.е. - початок н.е.

Кімерійці, скіфи, сармати, таври на території сучасної України.

VI ст. до н.е.

Початок грецької колонізації Північного Причорномор'я.

IV - VI ст. н.е.

Поділ давніх слов'ян на три групи (східні, західні, південні).

V ст.

Заснування Києва.

VIII - IX ст.

Формування перших державних об'єднань у східних слов'ян.

Кінець IX ст.

Утворення держави Київська Русь.

988 - 989 р.

Прийняття християнства в Київській Русі.

XI - XII ст.

Міжусобні війни в Київській Русі. Розпад Київської Русі на самостійні князівства.

1187 р.

Перша писемна згадка назви Україна (в Київському літописі) для позначення території Переяславської, Київської, Чернігівської земель.

1199 р.

Створення Галицько-Волинського князівства (держави).

1239 - 1242 р.

Навала монголо-татар на українські землі. Встановлення монголо-татарського ярма.

1349 р.

Загибель Галицько-Волинської держави.

1385 р.

Кревська унія.

1410 р.

Грюнвальдська битва.

XIV - XVI ст.

Загарбання українських земель Польщею, Великим князівством Литовським, Молдавією, Угорщиною, Османською імперією, Московською державою (Росією).

1490-і роки

Перші документальні відомості про українських козаків.

Середина XVI ст.

Князь Дмитро Вишневецький заснував Січ на Запоріжжі.

1569 р.

Люблінська унія.

1572 р.

Указ короля Речі Посполитої про зарахування до реєстру 300 козаків.

1586 р.

Засновано Львівське братство - перше на українських землях.

1588 р.

Прийнятий третій Литовський статут.

1591 - 1596 рр.

Перші козацько-селянські повстання на українських землях.

1596 р.

Брестська (Берестейська) унія.

1622 - 1638 рр.

Козацькі повстання проти Речі Посполитої.

1648 - 1657 рр.

Національно-визвольна війна під проводом Б. Хмельницького.

1649 р.

Створення Української національної держави (Гетьманщини).

1654 р.

Переяславська рада. Березневі статті.

1658 р.

Гадяцький договір.

60 - 80-ті роки XVII ст.

Руїна.

1686 р.

«Вічний мир».

1708 р.

Шведсько-український союз.

1709 р.

Полтавська битва. Руйнування Запорізької Січі.

1710 р.

Конституція П. Орлика.

1712 р.

Ліквідація козацького устрою Правобережної України.

1720 р.

Перший указ Петра І проти української мови.

1734 р.

Заснування Нової Січі.

1764 р.

Позбавлення К. Розумовського посади гетьмана за наказом Катерини II. Призначення генерал-губернатора замість гетьмана. *

1765 р.

Ліквідація козацького устрою Слобожанщини.

1768 р.

Коліївщина.

1772 - 1795 рр.

Поділи Речі Посполитої.

1775 р.

Знищення Запорізької Січі.

Кінець XVIII ст.

Реформи Марії Терези та Йосифа II.

1781 - 1785 рр.

Скасування кріпосної залежності селян в Австрійській імперії. Ліквідація козацького устрою Гетьманщини. Ліквідація Гетьманщини.

1783 р.

Введення кріпосного права в Лівобережній і Слобідській Україні.

1791 р.

Приєднання Криму до Росії.

Кінець XVIII - початок XIX ст.

Українські землі в складі Російської та Австрійської імперій остаточно позбавляються автономного устрою.

1812 р.

Вітчизняна війна Росії проти агресії Франції.

1813 - 1835 рр.

Повстання під проводом У. Кармалюка.

1825 р.

Повстання декабристів (повстання Чернігівського полку) в Україні.

1830 р.

Створений гурток «Руська трійця».

1846 - 1847 рр.

Діяльність Кирило-Мефодіївського братства.

1848 - 1849 рр.

Революція в Австрійській імперії. В ході революції населення Східної Галичини, Буковини, Закарпаття поставило питання про надання цим українським територіям права на автономію і адміністративно-політичне об'єднання, але австрійський уряд відмовився задовольнити ці вимоги.

1861 р.

Скасування кріпосного права в Російській імперії.

1863 р.

Циркуляр міністра Валуєва.

1868 р.

Створення товариства «Просвіта» у Львові.

1876 р.

Емський указ Олександра II.

70-ті роки XIX ст.

Діяльність громад, народників.

1890 р.

Створена перша українська політична партія - Радикальна партія України. Почався процес створення політичних партій різного спрямування.

1905 - 1907 рр.

Революція в Російській імперії.

1905 р.

Створення перших товариств «Просвіта» у центрі та на сході України.

1906 - 1911 рр.

Столипінська аграрна реформа.

1907 - 1910 рр.

Роки політичної реакції в Російській імперії. Ужорсточення національного гноблення на українських землях у складі Російської імперії та Австро-Угорщини.

1914 р.

Початок Першої світової війни.

1914 - 1917 рр.

Воєнні дії на території України (Галичина, Буковина, Волинь, Поділля, Карпати) в ході Першої світової війни.

Березень 1917 р.

Повалення самодержавства в Російській імперії. Початок Української революції. Створення Української Центральної Ради.

Червень - серпень 1917 р.

Українська Центральна Рада зміцнила статус загальноукраїнського вищого органу влади.

10 (23 червня) Українська Центральна Рада проголосила Перший Універсал.

3 (16) липня Українська Центральна Рада проголосила Другий Універсал. Тимчасовий уряд Росії не визнав владу Центральної Ради, не дав згоди на надання Україні автономних прав.

25 жовтня (7 листопада) 1917 р.

В Росії в ході збройного повстання в Петрограді владу захопили більшовики. Росія проголошена радянською республікою.

7 (20) листопада 1917 р.

Українська Центральна Рада в Третьому Універсалі проголосила Українську Народну Республіку (УНР).

Грудень 1917 р.

Почалася війна Радянської Росії з УНР з метою встановлення радянської влади в УНР.

На Першому Всеукраїнському з'їзді Рад, що відбувся в Харкові, проголошене встановлення радянської влади в Україні (в УНР).

9 (22) січня 1918 р.

Проголошено незалежність Української Народної Республіки (УНР) у Четвертому Універсалі Української Центральної Ради.

Січень 1918 р.

Почалася Громадянська війна.

Радянська влада встановлена в Лівобережжі, частині Правобережжя, Слобідській Україні, Криму. Почалися соціалістичні перетворення (радянізація). Центральні органи радянської влади переїхали з Харкова до Києва. Війська Української Центральної Ради ведуть бої на Волині і Поділлі. Українська Центральна Рада і Генеральний секретаріат переїхали до Брест-Литовська.

27 січня (9 лютого) 1918 р.

Делегація Української Центральної Ради підписала з державами Четверного союзу мирний договір у Брест-Литовську.

Лютий - травень 1918 р.

Окупація території УНР військами Четверного союзу.

Лютий - квітень 1918 р.

Відновлена влада Української Центральної Ради.

Березень 1918 р.

Підписання Брестського мирного договору між РСФРР і Четверним союзом.

Квітень 1918 р.

Відсторонення Української Центральної Ради від влади в результаті гетьманського перевороту П. Скоропадського. Створення Української Держави.

Листопад - грудень 1918 р.

Перша світова війна завершилася поразкою Німеччини та її союзників. Створення Директори. Повалення гетьманського режиму. Відновлення УНР. Проголошення ЗУНР (13 листопада). Початок інтервенції. Антанти на півдні України. Анулювання РСФРР Брестського мирного договору. Наступ радянських військ. Наступ білогвардійських військ (Добровольчої армії Денікіна).

Січень 1919 р.

РСФРР почала неоголошену війну проти Директорії. Формується українська радянська армія, що почала бойові дії з метою встановлення радянської влади в Україні.

Директорія оголосила війну РСФРР. Радянські війська зайняли значну територію України (Полтаву, Чернігів, Катеринослав), підійшли до Броварів.

Проголошена Декларація про об'єднання УНР та ЗУНР {Акт про злуку) (22 січня).

Лютий 1919 р.

Радянські війська ввійшли до Києва.

Березень 1919 р.

Проголошена УСРР (Українська Соціалістична Радянська Республіка) на Третьому Всеукраїнському з'їзді Рад. Прийнята Конституція УСРР.

Квітень 1919 р.

Евакуація військ Антанти. Посилення антибільшовицького руху в Україні.

Червень 1919 р'.

Укладений воєнно-політичний союз УСРР із РСФРР.

Липень 1919 р.

Окупація території ЗУНР Польщею (Східна Галичина, Західна Волинь), Чехословаччиною (Закарпаття), Румунією (Буковина) за згодою Антанти. Об'єднання Армії УНР і Української Галицької армії (УГА). Контрнаступ Армії УНР і УГА на київському, одеському, житомирському напрямках.

Серпень 1919 р.

Окупація території України білогвардійцями (Добровольчою армією).

Грудень 1919 р.

Встановлення денікінського режиму.

Контрнаступ радянських військ проти армії Денікіна, у ході якого білогвардійці почали відступ з території України.

Армія УНР зазнала поразки від денікінських військ, почала зимовий похід у тил денікінських і радянських військ. Утворений Всеукрревком.

1919 - 30-ті роки XX ст.

Боротьба західноукраїнського населення проти соціального та національного гноблення. Масова еміграція із західноукраїнських земель.

Лютий 1920 р.

В Україні відновлена радянська влада. Частина денікінських військ закріпилася в ході відступу в Криму.

Квітень 1920 р.

Дипломатична місія УНР уклала з урядом Польщі Варшавську угоду (договір). Почалася радянсько-польська війна (між РСФРР, УСРР з однієї сторони і Польщею, УНР - з іншої).

Травень 1920 р.

Війська польської армії та Армії УНР ввійшли до Києва.

Червень 1920 р.

Руська армія під командуванням генерала Врангеля почала наступ з Криму з метою повалення радянської влади і відновлення «єдиної, великої і неділимої» Росії.

Липень - вересень 1920 р.

У ході радянсько-польської війни радянські війська, що проводили контрнаступ, були зупинені польсько-українською армією в районі Житомира і Бердичева.

Жовтень 1920 р.

Польща підписала з РСФРР і УСРР перемир'я, порушивши Варшавську угоду (договір). Армія УНР продовжила бойові дії самостійно.

Листопад 1920 р.

Розгром Руської армії під командуванням генерала Врангеля Червоною армією. Червоний терор у Криму. Червона армія завдала поразки армії Н. Махна (радянське командування розірвало угоду з махновцями). Армія УНР відступила за річку Збруч (на територію Польщі) і була інтернована за рішенням польського уряду.

Грудень 1920 р.

УСРР підписала з РСФРР договір про воєнний і господарський союз (договірна федерація).

1921 р.

Закінчення Громадянської війни в УСРР. Початок репресій мирних часів.

Березень 1921 р.

X з'їзд РКП(б) прийняв постанову «Про заміну розверстки натуральним податком», що стало початком введення непу - нової економічної політики.

Підписаний Ризький мирний договір між Польщею і РСФРР, УСРР.

Осінь 1921 - 1922 рр.

Голод на півдні України (Катеринославська, Донецька, Запорізька, Одеська, Миколаївська губернії, південь Харківської губернії).

Грудень 1922 р.

Утворений СРСР (Союз Радянських Соціалістичних Республік) у складі РСФРР, Української СРР, Білоруської СРР, Закавказької федерації (Вірменія, Азербайджан, Грузія).

Формування тоталітаризму в СРСР і союзних республіках.

Березень 1923 р.

Рада послів Антанти прийняла остаточне рішення про приєднання західноукраїнських земель до Польщі (Східна Галичина, Західна Волинь, Холмщина, Полісся), Румунії (Північна Буковина і придунайські землі), Чехословаччини (Закарпаття).

Травень - серпень 1923 р.

Прийняті постанови партійних і державних органів влади про проведення політики українізації.

1925 - 1927 рр.

Відновлення економіки України (УСРР), зруйнованої в роки Громадянської війни.

1928 р.

Початок прискореної індустріалізації. Початок суцільної колективізації.

1929 р.

Створена ОУН.

1930 р.

«Пацифікація» західноукраїнських земель, що знаходилися в складі Польщі.

Збільшення масштабів репресій в УСРР.

1932 - 1933 рр.

Голодомор в Україні.

Завершена суцільна колективізація.

Грудень 1933 р.

Прийнята постанова ЦК КП(б)У про припинення українізації.

Січень 1934 р.

Столицею УСРР став Київ (до січня 1934 р. столицею УСРР був Харків).

Грудень 1934 р.

Нова хвиля масових репресій у СРСР.

1937 - 1939 рр.

Період найбільшого розмаху репресій у СРСР.

Березень 1939 р.

Проголошено створення на території Закарпаття суверенної держави - Карпатської України.

Окупація Карпатської України Угорщиною.

23 серпня 1939 р.

Підписання Пакту про ненапад між СРСР і Німеччиною.

1 вересня 1939 р.

Почалася Друга світова війна.

17 вересня 1939 р.

Перехід Червоною армією польсько-радянського кордону і її вступ на територію Західної України.

28 вересня 1939 р.

Підписання радянсько-німецького «договору про дружбу і кордон».

Листопад 1939 р.

Приєднання Західної України до УРСР.

Червень 1940 р.

Вступ Червоної Армії на територію Північної Буковини і Бессарабії.

Серпень 1940 р.

Включення Північної Буковини і частини Бессарабії до складу УРСР (решта частини Бессарабії і Наддністрянщини увійшли до складу знов утвореної Молдавської PCP).

22 червня 1941 р.

Напад фашистської Німеччини на СРСР. Початок Великої Вітчизняної війни.

Червень - листопад 1941 р.

Оборонні бої Червоної Армії. Відступ Червоної Армії. Встановлення окупаційного режиму на значній території України, захопленій Німеччиною та її союзниками. Початок руху Опору (націоналістичного і радянського) фашистському окупаційному режиму.

Прийняття Акта проголошення відновлення Української держави (ЗО червня 1941 р.) з ініціативи ОУН-Бандери. Формування уряду на чолі з Я. Стецьком.

22 липня 1942 р.

Уся територія України була окупована військами Німеччини та її союзників.

Лютий - жовтень 1942 р.

Розгортання руху Опору (створення партизанських загонів, Українського штабу партизанського руху, Української повстанської армії (УПА), підпільних організацій).

1943 - 1944 рр.

Вигнання фашистських окупантів з території України.

1944 - 1950 рр.

Відбудовний період в Україні.

Квітень 1945 р.

На конференції в Сан-Франциско Україна ввійшла до складу ООН як член-засновник.

8 травня 1945 р.

Капітуляція Німеччини.

9 травня 1945 р.

День Перемоги над фашистською Німеччиною.

Червень 1945 р.

Підписання радянсько-чехословацького договору про входження Закарпаття до складу УРСР.

Серпень 1945 р.

Підписання договору між СРСР і Польщею про радянсько-польський кордон.

Продовження радянізації Західної України, масові репресії проти населення.

2 вересня 1945 р.

Завершення Другої світової війни.

1946 - 1947 рр.

Голод в центральних і південних регіонах України.

1946 - 1952 рр.

Збройна боротьба ОУН-УПА проти радянської влади.

Лютий 1947 р.

УРСР разом з іншими союзними державами підписала Паризькі мирні угоди з Болгарією, Румунією, Фінляндією, Італією.

Квітень - травень 1947 р.

Депортація українського населення Холмщини і Лемківщини в Західну Польщу (операція «Вісла»).

1954 р.

Кримська область передана від РРФСР до УРСР відповідно до постанови Президії Верховної Ради УРСР і Указу Президії Верховної Ради СРСР.

1956 - 1964 рр.

Десталінізація.

1965 - кінець 80-х років XX ст.

Активна діяльність опозиційного (дисидентського) руху. Арешти дисидентів (1965, 1972, 1977, 1979, 1980, 1981 рр.). Загострення кризи радянської системи.

1985 р.

Початок демократичних реформ у СРСР (перебудови) з ініціативи частини керівництва КПРС і генерального секретаря ЦК КПРС М. Горбачова.

26 квітня 1986 р.

Аварія на Чорнобильській АЕС.

16 липня 1990 р.

Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України і постанову про проголошення 16 липня Днем незалежності України.

24 серпня 1991 р.

Верховна Рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України.

1 грудня 1991 р.

Всенародний референдум підтримав Акт проголошення незалежності України. Першим Президентом України обраний Л. Кравчук.

8 грудня 1991 р.

Україна стала членом СНД (Співдружності Незалежних Держав). СРСР припинив існування.

16 січня 1992 р.

Державним Гімном України стала пісня «Ще не вмерла України...».

28 січня 1992 р.

Державний Прапор України став синьо-жовтим.

19 лютого 1992 р.

Малим гербом України затверджений тризуб.

1994 р.

Президентом України обраний Л. Кучма.

28 червня 1996 р.

Прийнята Конституція України.

1999 р.

Президентом України на другий строк обраний Л. Кучма.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст