Практичний довідник

Робота з історичними джерелами

Постанова Верховної Ради України «Про державний герб України» (19 лютого 1992 р.)

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити тризуб як малий герб України, вважаючи головним елементом великого герба України. <...>

2. Зображення Державного герба України поміщається на печатках органів державної влади і державного управління, грошових знаках та знаках поштової оплати, службових посвідченнях, штампах, бланках державних установ з обов’язковим додержанням пропорцій зображення герба, затвердженого пунктом 1 цієї постанови.

Голова Верховної Ради України І. Плющ

1) Звідки український герб веде своє походження?

2) Який вигляд він має? Що символізує?

3) Чому тризуб отримав статус «малого» герба України?

Із Закону «Про правонаступництво України» (12 вересня 1991 р.)

Стаття 1. Із моменту проголошення незалежності України найвищим органом державної влади України є Верховна Рада України в депутатському складі Верховної Ради Української PCP.

Стаття 2. До ухвалення нової Конституції України на території України діє Конституція (Основний Закон) Української PCP. <...>

Стаття 4. Органи державної влади й управління, органи прокуратури, суди та арбітражні суди, сформовані на підставі Конституції (Основного Закону) Української PCP, діють в Україні до створення органів державної влади й управління, органів прокуратури, судів та арбітражних судів на підставі нової Конституції України.

Стаття 5. Державний кордон Союзу PCP, що відмежовує територію України від інших держав, та кордон між Українською PCP і Білоруською PCP, РРФСР, Республікою Молдова за станом на 16 липня 1990 р. є державним кордоном України.

Стаття 6. Україна підтверджує свої зобов’язання за міжнародними договорами, укладеними Українською PCP до проголошення незалежності України. <„.>

Стаття 8. Україна дає згоду на обслуговування зовнішнього боргу Союзу PCP за станом на 16 липня 1990 р. в частині, яка визначається окремою міждержавною угодою. Україна не несе зобов’язань за кредитними договорами та угодами Союзу PCP, укладеними після 1 липня 1991 р. без згоди України.

Стаття 9. Усі громадяни Союзу PCP, які на момент проголошення незалежності України постійно проживали на території України, є громадянами України. Україна гарантує забезпечення прав людини кожному громадянину України незалежно від національної належності та інших ознак відповідно до міжнародно-правових актів про права людини. <...>

Голова Верховної Ради України Л. Кравчук

1 ) Який орган державної влади в Україні був проголошений найвищим згідно з цим законом? Визначте його основні повноваження.

2) Яким чином, згідно з цим законом, визначався кордон України?

3) Хто отримав право на українське громадянство?

4) Які права були гарантовані громадянам України згідно з цим законом?

Із Декларації прав національностей України (1 листопада 1991 р.)

Верховна Рада України <...> приймає цю Декларацію прав національностей України.

Стаття 1. Українська держава гарантує всім народам, національним групам, громадянам, що проживають на її території, рівні політичні, економічні, соціальні та культурні права.

Представники народів та національних груп обираються на рівних правах до органів державної влади всіх рівнів, займають будь-які посади в органах управління, на підприємствах, в установах та організаціях.

Стаття 2. Українська держава гарантує всім національностям право на збереження їх традиційного розселення і забезпечує існування національно-адміністративних одиниць, бере на себе обов’язок створювати належні умови для розвитку всіх національностей, мов і культур.

Стаття 3. Українська держава гарантує всім народам і національним групам право вільного користування рідними мовами. <...>

Стаття 4. Усім громадянам України кожної національності гарантується право сповідувати свою релігію, використовувати свою національну символіку, відзначати свої національні свята. <...>

Стаття 6. Українська держава гарантує всім національностям право створювати свої культурні центри, товариства, земляцтва, об’єднання.

Стаття 7. Національні культурні центри і товариства, представники національних меншин мають право на вільні контакти із своєю історичною батьківщиною. <...>

Верховна Рада України

1) Дайте визначення поняття «національні меншини».

2) Які права гарантував наведений закон національним меншинам? Чи задовольняв він їхні потреби?

3) Яке значення для врегулювання міжнаціональних відносин відіграв цей закон?