Практичний довідник

Робота з історичними джерелами

Історик В. Кузнечевський про особливості економічної політики в СРСР другої половини 60-х — початку 80-х рр. XX ст.

Судячи з його перших кроків, Брежнєв добре розумів, що економіка має задовольняти вимоги не тільки оборони країни, але й забезпечувати населення харчуванням, одягом, можливостями по-людськи відпочивати й т. ін. Тому вже на своєму першому партійному з’їзді (XXIII) він накреслив низку глибоко продуманих заходів з удосконалювання методів управління народним господарством. «Нам потрібні не приватні виправлення, — сказав Брежнєв у звітній доповіді з’їзду, — а вироблення системи заходів, які забезпечили б... повне розкриття переваг нашого ладу». Сутність цього «нового підходу до управління економікою» полягає в тому, щоб «підсилити роль економічних методів і стимулів в управлінні народним господарством».

Тут також ставилося завдання зближення темпів зростання засобів виробництва (група «А») і виробництва предметів споживання (група «Б»), Зближення на п’ятирічку 1965-1970 рр. передбачалося відносно невелике, лише на 3-6 пунктів. Порівняно з попередньою п’ятирічкою (там розрив на користь групи «А» становив 22 відсотки)...

У 1976 р. на XXV з’їзді КПРС він [Брежнєв] сказав інше: «...дев’ята п’ятирічка не має собі рівних. (Оплески.)», «до економічного потенціалу, на створення якого пішло майже піввіку, ми змогли додати рівний йому лише за десять років. (Оплески.)»

Проте міг бути дуже задоволений військово-промисловий комплекс. Відкинувши тепер уже всілякі застереження, Генеральний секретар прямо заявив, що «стрижень економічної стратегії партії, що пронизує і десяту п’ятирічку, і довгострокову перспективу, — подальше нарощування економічної моці країни.., забезпечення стійкого збалансованого зростання важкої промисловості — фундаменту економіки».

На практиці це означало, що вище керівництво партії закривало очі на наростаючу кризу економіки, що виражається зокрема і в наростаючих структурних диспропорціях народного господарства...

На XXV з’їзді КПРС уже й Косигін не набрався хоробрості пояснювати труднощі економічного розвитку країни суб’єктивною волею правлячої ланки. А всі недоліки минулої п’ятирічки пояснив тим, що не дають належної «віддачі деякі наукові заклади».

Економіка країни невпинно рухалася до колапсу, що вибухнув уже після смерті Брежнєва.

1) Поясніть, чому реформування економіки в другій половині 60-х рр. XX ст. не дало бажаних результатів. Чому з початком 70-хрр. XX ст. здійснення реформи фактично припинилося?

2) Які заходи, на вашу думку, могли б вивести економіку Радянського Союзу з кризового стану?

Із постанови ЦК КПУ про книгу П. Шелеста «Україно наша Радянська» (20 лютого 1973 р.)

Відзначити, що книга «Україно наша Радянська» за низкою важливих принципових питань відходить від партійних класових позицій. У ній не дається чіткого класового аналізу й оцінки окремих історичних явищ, ідеалізується українське козацтво й Запорозька Січ, не показані гострота й складність класової боротьби на Україні в післяжовтневий період, боротьба партії за чистоту й боєздатність своїх рядів, проти ухилів від генеральної лінії, у тому числі й проти ухилів у національному питанні... Книга «Україно наша Радянська» не сприяє вихованню трудящих у дусі радянського патріотизму й пролетарського інтернаціоналізму... Підготувати й опублікувати в журналі «Комуніст України» рецензію на книгу П. Шелеста... Уважати за необхідне після цього вилучити зазначену книгу з бібліотечних фондів республіки.

1) Чим книга «Україно наша Радянська» викликала сильне невдоволення та роздратування радянського керівництва?

2) Якою була реакція радянського керівництва на видання цієї книги? Чи виправданим було її вилучення з бібліотечних фондів?

3) Як наведене джерело відображає ставлення керівництва СРСР до національного питання?

Із Конституції Української PCP 1978 р.

Стаття 1. Українська Радянська Соціалістична Республіка є соціалістична загальнонародна держава, яка виражає волю й інтереси робітників, селян та інтелігенції, трудящих республіки всіх національностей.

Стаття 2. Уся влада в Українській PCP належить народові. Народ здійснює державну владу через Ради народних депутатів, які становлять політичну основу Української PCP.

Усі інші державні органи підконтрольні і підзвітні Радам народних депутатів...

Стаття 6. Керівною і спрямовуючою силою радянського суспільства, ядром його політичної системи, державних і громадських організацій є Комуністична партія Радянського Союзу. КПРС існує для народу і служить народові. Озброєна марксистсько-ленінським ученням, Комуністична партія визначає генеральну перспективу розвитку суспільства, лінію внутрішньої і зовнішньої політики СРСР, керує великою творчою діяльністю радянського народу, надає планомірного, науково обґрунтованого характеру його боротьбі за перемогу комунізму. Усі партійні організації діють у рамках Конституції СРСР...

Стаття 68. Українська Радянська Соціалістична Республіка — суверенна радянська соціалістична держава...

Стаття 69. Українська PCP зберігає за собою право вільного виходу із СРСР...

1) Проаналізуйте наведені положення Конституції УPCP 1978 р.

2) Чи відповідали проголошені в Конституції принципи реаліям життя?

3) Висловіть власну думку щодо статті 6 Конституції УPCP.

4) Чи можна стверджувати, що за часів існування СРСР Україна була «суверенною радянською соціалістичною державою»? Відповідь обґрунтуйте.

5) Чи мала УРСР реальне право виходу зі складу СРСР? Чому?