Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

231. XX з’їзд КПРС, на якому М. Хрущов виступив із доповіддю «Про культ особи Й. Сталіна та його наслідки», відбувся у

А березні 1953 р.

Б червні 1953 р.

В лютому 1956 р.

Г жовтні 1964 р.

232. У червні 1953 р. першим секретарем КП(б)У було обрано

А М. Хрущова

Б О. Кириченка

В Л. Кагановича

Г А. Мельникова

233. Засновниками дисидентської організації Української робітничо-селянської спілки були

А А. Лук’яненко, І. Кандиба

Б І. Дзюба, І. Драч

В В. Стус, Л. Костенко

Г А. Мельник, О. Кириченко

234. Усунення М. Хрущова від влади відбулося в

А лютому 1956 р.

Б березні 1958 р.

В жовтні 1964 р.

Г вересні 1965 р.

235. Яке твердження є правильним?

1) Правлячі кола УРСР підтримали усунення М. Хрущова від влади.

2) Зовнішня політика УРСР напряму залежала від зовнішньополітичного курсу СРСР.

А обидва твердження правильні

Б тільки перше твердження правильне

В тільки друге твердження правильне

Г обидва твердження неправильні

236. Процес якісного перетворення продуктивних сил на основі досягнень науки та техніки — це

А модернізація

Б науково-технічна революція

В індустріалізація

Г волюнтаризм

237. Який із наведених термінів не можна віднести до політики М. Хрущова.

А волюнтаризм

Б колоніалізм

В «відлига»

Г реабілітація

238. Визначте характерні риси розвитку економіки УРСР у кінці 50-х — першій половині 60-х рр.

1 уведення раднаргоспів замість галузевих міністерств

2 скасування системи планування

3 «кукурудзяна кампанія»

4 збільшення оплати праці колгоспників

5 створення МТС

6 впровадження досягнень науково-технічної революції (НТР; у виробництво)

7 запровадження програми охорони навколишнього середовища