Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

201. Незалежність Карпатської України було проголошено

А 9 січня 1918 р.

Б 1 листопада 1918 р.

В 11 жовтня 1939 р.

Г 15 березня 1939 р.

202. Президентом Карпатської України було обрано

А С. Бандеру

Б Є. Коновальця

В А. Волошина

Г Д. Донцова

203. Ідеологія ОУН, що заперечувала ліберальні цінності й проповідувала необхідність рішучих дій заради національних інтере сів, автором якої був Д. Донцов, називалася

А інтегральний націоналізм

Б консервативний націоналізм

В диктатура пролетаріату

Г націонал-соціалізм

204. Укажіть назву єдиної легальної партії, яка діяла в Північній Буковині в міжвоєнний період.

А Організація українських націоналістів

Б Українська національна партія

В Комуністична партія Західної України

Г Комуністична партія Буковини

205. Визначте, про кого йдеться у наведеному тексті.

«Визначний український громадсько-політичний і державний діяч. У 1925-1929 рр. — депутат чехословацького парламенту. У 1935-1938 рр. був почесним головою товариства „Просвіта” в Ужгороді. Обіймав посаду державного секретаря автономного уряду Карпатської України. 26 жовтня 1938 р. його було обрано прем’єр-міністром Карпатської України. У березні 1939 р. обраний президентом Карпатської України».

А О. Духнович

Б А. Шептицький

В А. Волошин

Г Д. Донцов

206. Коли було ухвалено цитований закон?

«Карпатська Україна є незалежна держава. Назва держави є: Карпатська Україна...»

А 23 жовтня 1938 р.

Б 2 листопада 1938 р.

В 15 березня 1939 р.

Г 30 березня 1939 р.

207. Осадництво — це

А адміністративна уніфікація українських земель, здійснювана урядом Румунії у 1920 — першій половині 1930-х рр.

Б політика планомірного заселення українських земель військовими та цивільними колоністами, що проводилася урядом Польщі в 1920-х рр.

В політико-ідеологічний контроль за українськими партіями з боку чехословацького уряду в 1920-1930-х рр.

Г процес згортання української освіти, здійснюваний урядом Чехословаччини в другій половині 1920-1930-х рр.

208. Визначте чотири особливості перебування українських земель

у складі Чехословаччини у міжвоєнний період.

1 перебування у складі Чехословаччини Північної Буковини

2 перебування у складі Чехословаччини Закарпаття

3 створення більш сприятливих, ніж в інших державах, умов для розвитку української економіки, культури тощо

4 упровадження воєнного стану на українських землях

5 відсутність суто українських політичних партій, існування кількох політичних течій (українофільство, русофільство, русинство тощо)

6 заснування українських шкіл, гімназій, діяльність «Просвіт», створення українських театральних осередків, хорів та ін.

7 проведення політики «пацифікації»