Практичний довідник

Робота з історичними джерелами

Із часопису «Нове життя» про осадництво

...На Волині та Поліссі протягом п’яти перших років... осаджено понад 8 тисяч родин військових осадників. Дано їм найкращі землі... у великій кількості... від 20 до 80 га. Дістали осадники і дерево на відбудову, і грошей чимало... осадництво не допускало розвитку, як соціального, так і національного самоусвідомлення і створювало військові кадри на випадок соціальних чи національних здвигів... Обов’язком осадництва була колонізація українських земель.

1) Хто такі осадники?

2) З якою метою польський уряд сприяв виникненню такого явища, як осадництво?

3) Використовуючи текст документа та матеріал посібника, схарактеризуйте становище західноукраїнських земель у складі Польщі.

Статистичні дані про полонізацію народної освіти в Галичині

Народні школи в Галичині

Шкільний рік

1921-1922 рр.

1927-1928 рр.

1937-1938 рр.

Українські

2426

754

352

Польські

2247

2325

2127

Утраквістичні

1635

2485

1) Дайте визначення поняття «утраквістичні школи». Якими були причини та наслідки їх створення?

2) Проаналізуйте наведений статистичний матеріал. Зробіть власні висновки про характер освітньої політики Польщі щодо українського населення.

Із відозви президії І Конгресу ОУН про мету та завдання націоналістичного руху

Конгрес покликав до життя й чину єдину Організацію українських націоналістів, що має охопити всі існуючі націоналістичні групи, та ухвалив головні засади українського націоналізму. Маючи за свою мету відновлення, упорядкування, оборону та поширення незалежної соборної української національної держави, українські націоналісти змагатимуть до зібрання творчих сил у нутрі нації та до зміцнення її відпорности назовні... Щойно після відновлення державності національна диктатура перейде через участь у владі провідної верстви до створення законодавчих органів... Відкидаючи орієнтації на історичних ворогів Української Нації, але будучи в союзі з народами, які вороже відносяться до окупантів України, національна диктатура, що витвориться в бігу національної революції, забезпечить у тяжкий час боротьби силу Української Держави... Визнаючи в засаді право приватної власности, державна влада затвердить законом переведене на Сході України вивласнення поміщицьких земель без викупу, поширить силу того закону на інші українські землі, удержавить ліси та обмежить право вільної продажі землі. Держава дбатиме про розвиток сільськогосподарської виробності шляхом підтримання середнього селянського господарства, сільськогосподарської кооперації і промисловості... Упромисловлення України буде переводитися на основі приватної ініціятиви поруч удержавлення підприємств, що мають значення для оборони й нормального розвитку країни... Вільна торгівля, поруч державних монополів на вироби удержавлених підприємств і на головні галузі перевозу, ляже в основі торговельної політики.

1) Коли та за яких умов було створено ОУН?

2) Якою була основна мета діяльності ОУН?

3) Яку ідеологію було покладено в основу діяльності ОУН?

4) Як ви розумієте висунене ОУН гасло «національної диктатури»? Яким є ваше ставлення до цього гасла?

5) Якою була програма соціально-економічних перетворень ОУН?

Закон про проголошення самостійності Карпатської України (15 березня 1939 р.)

Сойм Карпатської України ухвалив цей закон:

§ 1. Карпатська Україна є незалежна Держава.

§ 2. Назва Держави є: Карпатська Україна.

§ 3. Карпатська Україна є республіка з президентом, вибраним Соймом КУ, на чолі.

§ 4. Державна мова Карпатської України є українська мова.

§ 5. Барва державного прапору Карпатської України є синя і жовта, при чому барва синя є горішня, а жовта є долішня.

§ 6. Державним гербом Карпатської України є дотеперішній краєвий герб: медвідь у лівім червонім полі й чотири сині та жовті смуги в правому півполі, і тризуб св. Володимира Великого з хрестом на середньому зубі. Переведення цього місця закону полишається окремому законові.

§ 7. Державний гімн Карпатської України є: «Ще не вмерла Україна...»

1) Коли та за яких умов було проголошено самостійність Карпатської України?

2) Кого було обрано президентом Карпатської України?

3) Визначте форму політичного устрою Карпатської України.

4) Якою була державна символіка Карпатської України? Порівняйте її із символікою УНР та сучасної України. Зробіть висновок.