Практичний довідник

Робота з історичними джерелами

З грамоти П. Скоропадського «До всього українського народу»

Громадяни України! Вам, козаки та громадяни України, відомі події останнього часу, коли джерелом лилася кров кращих синів України... Спаслася вона, дякуючи могутньому підтриманню центральних держав... Бувше Українське Правительство не здійснило державного будування України, позаяк було зовсім нездатне до цього. Бешкети і анархія продовжуються на Україні, економічна розруха і безробітниця збільшуються і розповсюджуються з кожним днем і врешті для багатющої колись-то України встає грізна мара голоду... Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом всієї України. Права приватної власності — як фундаменту культури і цивілізації, відбудовуються в повній мірі, і всі розпорядження бувшого Українського уряду, а рівно Тимчасового уряду російського, відмінюються і касуються. Відбувається повна свобода по зробленню купчих по купівлі-продажі землі. Поруч з цим будуть прийняті міри по відчуженню земель по дійсній їх вартості від великих власників, для наділення земельними участками малоземельних хліборобів. Рівнозначно будуть твердо забезпечені права робітничого класу. В області економічній і фінансовій відбувається повна свобода торгу й відчиняється широкий простір приватного підприємства й ініціативи...

1) За яких умов було проголошено даний документ?

2) До чиїх рук згідно з проголошеною грамотою переходила влада?

3) Наскільки переконливими, на вашу думку, були аргументи П. Скоропадського на користь необхідності державного перевороту, ліквідації УЦР та утвердження гетьманату?

4) Які соціально-економічні заходи були проголошені гетьманом в даному документі?

5) На які внутрішні та зовнішні сили спирався П. Скоропадський?

З Декларації Директорії УНР

Героїчним поривом українського озброєного трудового народу зметено з лиця землі української руйнуюче поміщицько-монархічне панування — гетьманщину. До повного вирішення земельної реформи Директорія Української Народної Республіки оголосила: всі дрібні селянські господарства і всі трудові господарства залишаються в користуванні попередніх їх власників непорушними, а решта земель переходить у користування безземельних і малоземельних селян, в першу чергу тих, хто пішов у військо Республіки для боротьби з бувшим гетьманом. Ця постанова стосується також до монастирських, церковних і казенних земель... Відновлено восьмигодинний робочий день... право коаліцій і страйків, а також усю повноту прав робітничих фабричних комітетів... Директорія є тимчасова верховна влада революційного часу... Влада в Українській Народній Республіці повинна належати лише класам працюючим — робітництву й селянству, тим класам, що здобули владу своєю кров’ю... Так звані «пануючі класи», класи земельної, промислової буржуазії, за сім місяців... свого панування на Україні доказали свою цілковиту нездатність і надзвичайну шкідливість для всього народу і управління державою... З боку революційного правительства, поставленого народом.., було би злочинством... допустити ці класи до участі в управлінні країною... Директорія вважає своїм обов’язком взяти під керування УНР головні галузі української промисловості і направити господарство в інтересах працюючих класів і всього громадянства, а не малої групи класу великовласників...

У сфері міжнародних відносин Директорія стоїть на ґрунті цілковитого нейтралітету і бажання мирного співжиття з народами всіх держав...

1) Коли, за яких умов та з якою метою було створено Директорію?

2) Коли та за яких умов було проголошено даний документ?

3) На які верстви населення у своїй політиці спиралася Директорія?

4) Кому мала належати влада в УНР згідно з Декларацією?

5) Які заходи внутрішньої і зовнішньої політики проголошувалися Директорією у наведеному джерелі?

6) У чому полягала суть аграрної політики Директорії? Як вона була сприйнята українським населенням?

7) Поміркуйте, чи можна було здійснити проголошену програму перетворень наприкінці 1918 р. Чому?

Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської монархії (13 листопада 1918 р.)

Держава, проголошена на підставі права самоозначення народів Українською Національною Радою у Львові дня 19 жовтня 1918 р., обнимаюча весь простір бувшої Австро-Угорської монархії, заселений переважно українцями; має назву Західно-Українська Народна Республіка. Простір Західно-Української Народньої Республіки покривається з українською суцільною етнографічною областю в межах бувшої Австро-Угорської монархії — то є з українською частиною бувших австрійських коронних країв Галичини з Володимирією і Буковини та з українськими частями бувших угорських столиць (комітатів): Спиш, Шариш, Земплин, Уг, Берег, Угоча і Марморош — як вона означена на етнографічній карті австрійської монархії Карла барона Черніга. Отся державна територія творить самостійну Західно-Українську Народню Республіку. Права влади іменем Західноукраїнської Народньої Республіки виконує весь її народ через своє заступництво, вибране на основі загального, рівного, безпосереднього тайного і пропорціонального права голосування без ріжниці пола. На сій основі мають бути вибрані установчі збори Західно-Української Народної Республіки. До часу зібрання установчих зборів виконує всю власть Українська Національна Рада і Державний Секретаріат. Гербом Західно-Української Народної Республіки є Золотий Лев на синім полі, обернений у свою праву сторону. Державна печать має довкола гербу напис: «Західно-Українська Народна Республіка».

1) Які події української історії дістали наяву «Листопадовий зрив»?

2) Які українські землі увійшли до складу Західноукраїнської Народної Республіки? Позначте їх на контурній карті.

3) Яку роль у проголошенні ЗУНР відіграла Українська Національна Рада?

4) Кому мала належати влада в ЗУНР? Яким був механізм її здійснення?

5) Яким органам належала влада в ЗУНР до скликання Установчих зборів?

6) Який вигляд мав герб ЗУНР? Поясніть, чому саме такий?

7) Доведіть або спростуйте твердження дослідника Я. Дашкевича: «Історія ЗУНР — світлий промінь у найновішому минулому України. Традиції ЗУНР - свідчення незгасимого патріотизму нації».

Універсал Директорії УНР про возз’єднання Української Народної Республіки Іменем Української Народної Республіки

Директорія оповіщає народ український про велику подію в історії землі нашої української. 3 січня 1919 р. в м. Станиславові Українська Національна Рада Західної Української Народної Республіки як виразник волі всіх українців бувшої Австро-Угорської імперії і як найвищий їх законодавчий чинник, торжественно проголосила з луку Західної Української Народної Республіки з Наддніпрянською Народною Республікою в одноцільну, суверенну Народню Республіку. Вітаючи з великою радістю цей історичний крок західних братів наших, Директорія Української Народної Республіки ухвалила тую злуку прийняти і здійснити на умовах, які зазначені в постанові Західної Української Народної Республіки від 3 січня 1919 р. Однині воєдино зливаються століттям одірвані одна від одної частини єдиної України — Західно-Українська Народня Республіка (Галичина, Буковина, Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна.

Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка.

1) Коли та за яких умов був проголошений даний Універсал?

2) У чому полягало історичне значення проголошеної в Універсалі події?

3) Поясніть, чому Акт Злуки так і не був втілений у життя.

Закон Ради народних комісарів УСРР про хлібну розкладку (26 лютого 1920 р.)

Остаточне звільнення України від влади поміщиків і генералів, вигнання з її меж банд Денікіна, що ґвалтували, розорювали і грабували трудове населення, ставить нині перед радянською владою завдання остаточного закріплення цих перемог — передачі земель селянству, відбудови зруйнованого народного господарства, особливо Донецького басейну і залізниць. Ці великі завдання можуть бути розв’язані тільки тоді, якщо буде ліквідовано продовольчу кризу. Повинна бути нагодована доблесна Червона армія, ...робітники-залізничники... Повинне бути забезпечення хлібом найбільш нужденне селянство... Необхідно нагодувати робітників, що видобувають вугілля, без якого зупиняться фабрики, заводи, залізниці і до останньої межі скоротяться запаси товарів, необхідних для населення і в першу чергу для селянства. Повинні бути забезпечені діти, притулки, лікарні, лазарети тощо. Нарешті повинен бути створений особливий фонд (запас) для потреб сівби. Із метою задовольнити всі перелічені вище невідкладні потреби Рада народних комісарів України ухвалює здійснити в усій країні державну розкладку на хлібні продукти згідно таких правил:

1. Сільське населенні яке виробляє зернові продукти, зобов’язується під страхом суворої відповідальності здати державі за вказаними нижче твердими цінами означену кількість зернових продуктів згідно з державною розкладкою.

2. Ураховуючи тяжкі наслідки громадянської війни, особливо для дрібних селянських господарств, волосну розкладку на зернові продукти почати здійснювати з господарств, площа орної землі яких перевищує три десятини. Однак, якщо встановлена законом розкладки в розмірі 30 % не буде виконана повністю до першого означеного строку, чи тому, що більш заможні селяни не виконають свого обов’язку перед соціалістичною державою, чи тому, що менш заможні селяни візьмуть на себе ганебну роль приховувачів хліба в заможних селян, обов’язок виконання розкладки повинен бути поширений також на господарства, площа орної землі яких менша за три десятини, а винні в приховуванні будуть суворо покарані аж до конфіскації їх майна...

1) Що вам відомо про встановлення Денікінського режиму в Україні?

2) Що таке продовольча диктатура? Як наведений документ відображає її суть?

3) Як більшовики обґрунтовували необхідність запровадження продрозкладки в Україні?

4) Які методи використовувалися при вилученні продрозкладки? Дайте їм власну оцінку.

5) Схарактеризуйте політику більшовиків щодо селянства, визначте її наслідки.

6) Спрогнозуйте реакцію селянства на таку політику.