Практичний довідник

Робота з історичними джерелами

Із газетного повідомлення про створення Центральної Ради (березень 1917 р.)

Учора відбулося вельми багатолюдне зібрання членів різних українських організацій. На зібранні цьому всі організації об’єдналися й увійшли до складу комітету «Центральна рада». До цього комітету приєдналася також й українська молодь. Зібранням відправлені вітальні телеграми голови ради міністрів кн. Львову та міністру юстиції Керенському з висловленням сподівання, що у вільній Росії будуть задоволені всі законні права українського народу. У Київ очікується приїзд громадського діяча професора Михайла Грушевського, зісланого в адміністративному порядку в Симбірськ за межі Київського воєнного округу. Ужиті заходи зі звільнення греко-католицького митрополита Шептицького, а також із повернення з далекого Сибіру до Росії всіх українців-галичан. Відновлюється закрите адміністрацією українське товариство «Просвіта». Випуск газети «Рада» тимчасово затримується з причин суто топографічного технічного характеру. Газета вийде цими днями. Найближчим часом готується відкриття в Києві української гімназії.

1) Яким був склад і статус Української Центральної Ради?

2) Про які «законні права українського народу» йдеться в наведеному джерелі? Чи міг російський Тимчасовий уряд із ними змиритися?

3) Пригадайте, що вам відомо про діяльність М. Грушевського та А. Шептицького.

4) Які зміни відбулися в суспільно-політичному житті в Україні з початком української національно-демократичної революції?

5) У чому полягало історичне значення створення Української Центральної Ради?

Із І Універсалу Української Центральної Ради

Твої, народе, виборні люде заявили свою волю так:

Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від усієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні Українські Збори (Сойм). Усі закони, що повинні дати той лад у нас, на Вкраїні, мають право видавати тільки наші Українські Збори... Ніхто краще наших селян не може знати, як порядкувати своєю землею. І через те ми хочемо, щоб... право порядкування нашими українськими землями, право користування ними належало тільки нам самим, нашим Українським Зборам (Соймові). Так сказали виборні люди з усієї Землі Української... вони вибрали з-поміж себе нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам бути на чолі нашого народу, стояти за його права і творити новий лад вільної автономної України... Усі домагання наші Центральне Російське Правительство одкинуло... І через те ми, Українська Центральна Рада, видаємо сей Універсал до. всього нашого народу і оповіщаємо: однині самі будемо творити наше життя... Од сього часу кожне село, кожна волость, кожна управа повітова чи земська, яка стоїть за інтереси Українського Народу, повинна мати найтісніші організаційні зносини з Центральною Радою. ...У городах і тих місцях, де українська людність живе всуміж з іншими національностями, приписуємо нашим громадянам негайно прийти до згоди й порозуміння з демократією тих національностей і разом із нами приступить до підготовки нового правильного життя... Ми, Українська Центральна Рада, приписуємо всім організованим громадянам сел і городів, усім українським громадським управам і установам... накласти на людність особливий податок на рідну справу і... регулярно пересилати його в скарбницю Української Центральної Ради.

1) Укажіть дату проголошення І Універсалу УЦР.

2) Визначте умови та причини проголошення І Універсалу УЦР.

3) Назвіть та проаналізуйте основні положення цього документа. Випишіть їх.

4) Що говорилося в Універсалі про майбутні відносини між Україною та Росією?

5) Яку позицію щодо національних меншин зайняла Центральна Рада?

6) Визначте наслідки та історичне значення проголошення І Універсалу.

Із II Універсалу Української Центральної Ради

Временне Правительство, стоючи на сторожі завойованої революційним народом волі, визнаючи за кожним народом право на самозначення і відносячи остаточне встановлення форми його доУчредительного Зібрання, — простягає руку представникам Української демократії — Центральній Раді, — і закликає в згоді з ним творити нове життя України на добро всієї революційної Росії. Ми, Центральна Рада, яка завжди стояла за те, щоб не одділяти Україну од Росії.., із задоволенням приймаємо заклик Правительства до єднання і оповіщаємо всіх Громадян України: Українська Центральна Рада, обрана Українським народом через його революційні організації, незабаром поповниться на справедливих основах представниками інших народів, що живуть на Україні... і тоді стане тим єдиним найвищим органом революційної демократії України, який буде представляти інтереси всієї людності нашого краю. Поповнена Центральна Рада виділить наново зі свого складу окремий одповідальний перед нею орган — Генеральний Секретаріат, що буде представлений на затвердження Временного Правительства на Україні... Прямуючи до автономного ладу на Україні, Центральна Рада в згоді з національними меншостями України підготовлятиме проект законів про автономний устрій України для внесення їх на затвердження Учредительного Зібрання... Визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно пов’язана із загальними здобутками революції, ми рішуче ставимось проти замірів самовольного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання... Що стосується комплектования військових частей, то для сього Центральна Рада матиме своїх представників при кабінеті Військового Міністра, при Генеральнім Штабі і Верховному Головнокомандуючому, які будуть брати участь у справах комплектування окремих частин виключно українцями.

1) Назвіть та проаналізуйте основні положення цього документа. Випишіть їх.

2) Чому II Універсал УЦР називають компромісом? У чому полягає суть цього компромісу?

3) Чи можна, на вашу думку, уважати II Універсал кроком уперед в українському державотворчому процесі? Відповідь аргументуйте.

4) Якими були наслідки II Універсалу?

Із III Універсалу Української Центральної Ради

Тяжка й трудна година впала на землю Російської Республіки На півночі в столицях іде межусобна й кривава боротьба. Центрального правительстванема, й по державі ширяться безвластя, безлад і руїна. Наш край так само в небезпеці... Ми, Українська Централы ш Рада, твоєю волею... оповіщаємо: Однині Україна стає Українського Народньою Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб єн лами нашими допомогти всій Росії, щоб уся Республіка Російськ і стала федерацією рівних і вільних народів... До території Народної Української Республіки належать землі, заселені в більшості українцями: Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харьківщина, Катеринославщина, Херсонщина, Таврія (без Криму). Остаточне визначення границь Української Народньої Республіки, як що до прилучення частин Курщини, Холмщини, Вороніжчини. так і сумежних губерен і областей, де більшість населення Українське... Однині на території Української Народньої Республіки існу юче право власності на землі поміщицькі та інші землі нетрудових хазяйств сільськогосподарського значення, а також на удільні, кабінетні та церковні землі — касується. Признаючи, що землі ті єсті. власність усього трудового народу й мають перейти до нього без ни купу, Українська Центральна Рада доручає Генеральному Секреті реві по земельних справах негайно виробити Закон про те, як по рядкувати земельним комітетам, обраним народом, тими землями до Українських Установчих Зборів... На території Народної Республіки України від сього дня встановлюється по всіх підприємствах вісім годин праці... Приписуємо Генеральному Секретарству праці від сього дня разом із представництвом від робітництва встанови ти державну контролю над продукцією України... Волею і іменем Української Республіки ми, Українська Центральна Рада, станемо твердо на тому, щоб мир було встановлено якнайшвидше. Для того ми вживемо рішучих заходів, щоб через центральне Правительствопримусити й спільників, і ворогів негайно розпочати мирні переговори... Однині на землі Республіки Української смертна кара касується. Усім ув’язненим і затриманим за політичні виступи... даси, ся повна амністія. Суд на Україні повинен бути справедливий, від повідний духові народу... Генеральному Секретарству Внутрішніх Справ приписуємо: ужити всіх заходів до закріплення й поширення прав місцевого самоврядування..., що має бути найкращою основою вільного демократичного життя. Так само в Українській Народній Республіці має бути забезпечено всі свободи, здобуті всеросійсько: і революцією: свободу слова, друку, віри, зібраннів, союзів, страйків. недоторканості особи і мешкання, право і можливість уживання місцевих мов у зносинах з усіма установами. Український народ... буде твердо охороняти волю національного розвитку всіх народностей, на Україні сущих, тому оповіщаємо, що народам великоруському, єврейському, польському й іншим на Україні признаємо національно-персональну автономію... Про порядок скликання Українських Установчих Зборів — негайно видано буде закон.

1) Укажіть дату проголошення III Універсалу.

2) За яких умов було проголошено III Універсал? Які події в Росії вплинули на рішення Центральної Ради?

3) На яку територію поширювалася юрисдикція УНР?

4) Які соціально-економічні та політичні заходи були запропоновані Центральною Радою в цьому документі?

5) У чому ви вбачаєте прогресивність заходів Центральної Ради, а в чому — її прорахунки?

6) Порівняйте основні положення І, II та III Універсалів УЦР. Зробіть висновок про те, як еволюціонували погляди Центральної Ради щодо взаємовідносин між Україною та Росією та власного державотворення.

7) У чому полягає історичне значення проголошення III Універсалу?

З ультиматуму Ради Народних Комісарів Центральній Раді, підписаного В. Леніним (3 грудня 1917 р.)

Рада Народних Комісарів, визнаємо народну Українську республіку, її право зовсім відокремитися від Росії або вступити в договір і;і Російською республікою про федеративні і тому подібні взаємовідносини між ними... Ми обвинувачуємо Раду в тому, що, прикриваючись національними фразами, вона веде двозначну буржуазну політику, яка давно вже виражається в невизнанні Радою Рад і Радянської влади на Україні... Рада Народних Комісарів ставить Раді, перед лицем народів Української і Російської республік, такі питання: 1. Чи зобов’язується Рада відмовитись від спроб дезорганізації спільного фронту? 2. Чи зобов’язується Рада не пропускати надалі без згоди верховного головнокомандуючого жодних військових частин, які направляються на Дін, на Урал або в інші місця? 3. Чи зобов’язується Рада подавати допомогу військам у справі їх боротьби з контрреволюційним кадетсько-каледінським повстанням? 4. Чи зобов’язується Рада припинити всі свої спроби роззброєння радянських полків і робітничої Червоної гвардії на Україні та повернути негайно зброю тим, у кого нона була забрана? У разі неодержання задовільної відповіді на ці питання протягом 48 годин Рада Народних Комісарів вважатиме Раду в стані відкритої війни проти Радянської влади в Росії та на Україні.

1) Проаналізуйте зміст ультиматуму Радянської Росії Центральній Раді. Висловите власні міркування щодо цього документа.

2) Як ви вважаєте, визнання УНР та її права на відокремлення від Росії — це політичне переконання більшовиків чи їх тактичний маневр?

3) У чому більшовики звинувачували УЦР? Чи справедливими, на вашу думку, були ці звинувачення?

4) Поміркуйте, чи могла Центральна Рада виконати умови ультиматуму і залишитися при владі.

5) Яку роль відіграв цей документ у розв’язанні першої війни Радянської Росії проти УНР?

Із IV Універсалу Української Центральної Ради

Народе України! Твоєю силою, волею, словом стала на Землі українській вільна Народна Республіка... Українська Центральна Рада, оповіщаємо всіх громадян України: Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу. Зо всіма сусідніми державами, як то: Росія, Польща, Австрія, Румунія, Туреччина та інші, ми хочемо жити в згоді й приязні, але ні одна з них не може втручатися в життя Самостійної Української Республіки. Власть у ній буде належати тільки народові України, іменем якого, поки зберуться Українські Установчі Збори, будемо правити ми, Українська Центральна Рада... та наш виконуючий орган, який однині матиме назву Ради Народніх Міністрів. Отож насамперед приписуємо... Раді Народніх Міністрів — від цього дня вести розпочаті вже нею переговори про мир із центральними державами... Приписуємо... розпустити армію зовсім, а потім замість постійної армії завести народню міліцію... У справі земельній комісія... уже зробила закон про передачу землі трудовому народові без викупу, прийнявши за основу скасування власності й соціалізацію землі. Ліси ж, води й всі багатства підземні... переходять у порядкування Української Народньої Республіки... Правительство Республіки має підняти промисловість держави, має розпочати творчу роботу у всіх галузях, де всі безробітні могли б знайти працю... Однині Народня Українська Республіка бере у свої руки найважніші галузі торговлі і всі доходи з неї повертатиме на користь народу... Так само приписуємо встановити державно-народний контроль над всіми банками... Однині позичкова поміч банків має давати ся головним чином на піддержку трудовому населенню та на розвиток народного господарства Української Народньої Республіки... Усі ж демократичні свободи, проголошені 3-м Універсалом, Українська Центральна Рада підтверджує і зокрема проголошує: у самостійній Українській Народній Республіці нації користуватимуться правом національно-персональної автономії, признаним за ними законом 9 січня.

1) Укажіть дату проголошення IV Універсалу.

2) За яких умов було проголошено IV Універсал? Поміркуйте, чому УЦР так довго не наважувалася на проголошення незалежності України?

3) Назвіть та проаналізуйте основні положення цього документа. Випишіть їх.

4) На яких засадах УЦР планувала будувати взаємовідносини із сусідніми державами?

5) Як в Універсалі передбачалося розв’язання аграрного питання?

6) Які заходи були передбачені для відновлення промислового виробництва та розв’язання робітничого питання?