Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

151. Укажіть період, протягом якого німецькі та австро-угорські війська здійснили Горлицький прорив.

А вересень 1914 р.

Б травень 1915 р.

В червень 1916 р.

Г серпень 1917 p.

152. Граф О. Бобринський наприкінці 1914 р. очолив

А Південно-Західний фронт

Б Союз визволення України

В легіон Українських січових стрільців

Г Галицько-Буковинське генерал-губернаторство

153. Укажіть мету Австро-Угорщини в ході Першої світової війни

А приєднання Закарпаття, Північної Буковини та Східної Галичини

Б загарбання Румунії та Бессарабії

В приєднання Волині та Поділля

Г контроль над усіма українськими землями, крім Західної України, Волині та Поділля

154. Укажіть правильне твердження.

А Оволодівши Східною Галичиною та Північною Буковиною в 1914 р., російський уряд почав проводити політику, що відповідала національним інтересам українського населення.

Б Основною політичною метою Союзу визволення України, створеного у січні 1914 р., було досягнення автономного устрою українських земель у складі Австро-Угорщини.

В Легіон Українських січових стрільців, створений у серпні 1914 р., воював на боці Російської імперії.

Г Напередодні Першої світової війни українські землі були розділені між двома імперіями — Російською та Австро-Угорською.

155. Яка країна на початку XX ст. визначила свої зовнішньополітичні пріоритети таким чином: « ...твердо приймаються такі завдання на найближчі роки: 1) приєднати західні землі та належною поступовістю викорінити тут мазепинський дух; 2) заволодіти протоками, які мають для нас виключне стратегічне значення для виходу нашого флоту з Чорного моря до Середземного»?

А Росія

Б Румунія

В Німеччина

Г Австро-Угорщина

156. Визначте назву та рік утворення політичної організації про яку йдеться в історичному джерелі:

«В Союзі репрезентовані всі ті політичні напрями, що стоять на становищі державної самостійності українського народу, а реалізацією своїх національно-політичних і економічних устремлінь в даний момент зв’язують з розбиттям Росії у війні. Національно-політичною платформою Союзу є державна самостійність України».

А ГУР

Б ТУП

В СВУ

Г ЗУР

157. Які результати мала Галицька битва?

А поразка австро-угорських військ

Б поразка російських військ

В перемога німецьких військ

Г підписання мирного договору між Російською та Австро-Угорською імперіями

158. Укажіть чотири наслідки Першої світової війни для України.

1 відшкодування країнами Четверного союзу Україні збитків, нанесених війною

2 розорення західноукраїнських земель

3 назрівання революційної кризи в Наддніпрянській Україні

4 здобуття Україною незалежності

5 приєднання до України Криму

6 зростання національної самосвідомості населення, висунення ідеї створення незалежної української держави

7 створення українських збройних формувань, набуття воєнного досвіду