Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

131. Рушійною силою культурного розвитку України стала діяльність

А грєко-католицьких священиків

Б поміщиків

В робітничого класу

Г інтелігенції

132. Засновником кооперативного руху в Західній Україні вважають

А М. Грушєвського

Б В. Нагірного

В Л. Кобилицю

Г Я. Головацького

133. Відкриття Чернівецького університету відбулося в

А 1864 р.

Б 1868 р.

В 1875 р.

Г 1890 р. 

134. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне.

А «Основними течіями українського руху Західної України були москвофільство, народовство, радикальний рух»

Б «Першою українською політичною партією стала заснована у 1890 р. Українська національно-демократична партія»

В «“Новою ерою” називають період нормалізації польсько-українських відносин після поділу Галичини на Західну і Східну»

Г «У розвитку культури України все меншу роль відіграють меценати».

135. Програмні засади якої політичної партії викладені у наведеному джерелі?

«...1. У суспільно-економічних справах змагаємо до переміни способу продукції згідно зі здобутками наукового соціалізму, то є, хочемо колективного устрою праці.., 2. У політичних змагаємо до повної волі особи, слова, сходин і товариств, друку й совісті, забезпечення кожній одиниці, без різниці пола, як найповнішого впливу на вирішування всіх питань політичного життя, автономії громад, повітів і країв у справах... та уділення кожному народові можливості як найповнішого культурного розвитку...»

А Русько-українська радикальна партія

Б Українська соціал-демократична партія

В Українська народна партія

Г Українська національно-демократична партія

136. Визначте, про кого йдеться.

«...Видатний український драматург, прозаїк, театральний і культурний діяч. 1871 р. оселився у Києві, увійшовши в творчу співпрацю з Миколою Лисенком: вони спільно організували Товариство українських сценічних акторів. Записував народні пісні, які потім видавав в обробці Миколи Лисенка, писав лібрето до Лисенкових опер (“Гаркуша”, “Чорноморці”, “Різдвяна ніч”, “Тарас Бульба”, “Утоплена”). 1883 р. очолив перший професійний український театр. 1885 р. заснував нову трупу з молодих акторів. 1895 р. залишив театральну діяльність і цілком віддався літературній творчості».

А М. Кропивницький

Б С. Гулак-Артемовський

В І. Котляревський

Г М. Старицький

137. Позначте, якому поняттю відповідає наведене визначення. Політика поступок австрійського уряду українцям у польсько- українському протистоянні у Галичині наприкінці XIX ст., україно-польські домовленості 1890 р.

А «нова політика»

Б «політика порозуміння»

В «нова епоха»

Г «нова ера»

138. Позначте твердження, що характеризують стан сільського господарства Західної України другої половини XIX ст.

1 залишалося натуральним

2 у галузі було зайнято від 75 до 85 % населення

3 характерна риса — малоземелля селян

4 залишки кріпацтва не збереглися: селяни отримали достатньо землі та працювали на внутрішній і зовнішній ринок

5 поширювалися посіви таких технічних культур, як тютюн, хміль, льон

6 сільськогосподарська техніка широко застосовувалася навіть у селянських господарствах

7 садівництво стало набувати ринкового характеру, працюючи на великі промислові центри імперії