Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

121. Перша політична організація Наддніпрянської України — це

А громада

Б «Народна воля»

В «Братство тарасівців»

Г «Київська комуна»

122. Ліквідація кріпацтва в Російській імперії відбулася в

А 1848 р.

Б 1853 р.

В 1855 р.

Г 1861р. 

123. «Основа» — це журнал, який видавався

А петербурзькою громадою

Б «чайковцями»

В М. Драгомановим

Г «Південними бунтарями»

124. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне.

А «Найбільш послідовною реформою Олександра II була земська»

Б «Скасування кріпацтва сприяло розвиткові капіталістичних відносин у Російській імперії»

В «Хлопоманський рух був поширений на півдні України»

Г «Перша залізниця в Україні була побудована у 1881 р.»

125. Організації української інтелігенції у другій половині XIX — на початку XX ст. в У країні, які вели національно-культурну та громадсько-політичну діяльність, — це

А громади

Б старорусини

В хлопомани

Г народники

126. Визначте, про кого йдеться.

Активний учасник «Старої громади» та Південно-Західного відділу Російського географічного товариства. Його суспільно-політичні та філософські погляди сформувалися під впливом ідей кирило-мефодіївців, англійських лібералів, російських революціонерів-демократів. Він був прихильником ідей демократизму та федералізму і намагався поєднати завдання українського визвольного руху з сучасними йому західноєвропейськими соціалістичними течіями.

А В. Антонович

Б М. Драгоманов

В І. Липа

Г П. Чубинський

127. Про вимоги якої організації йдеться в наведеному джерелі? «...1. Оголосити, що всі селяни вільні з тією землею, якою тепер володіють. У кого нема землі... тим дати ділянки з земель державних, які ще ніким не займані... Землею володіти селянам спільно, тобто громадами... 5. І власні витрати царського уряду треба скоротити, замість того, щоб будувати царю стайні й псар ні, краще будувати добрі дороги та ремісничі, і землеробські, і всякі пристосовані до народу школи і заклади. 6. Позбавити народ чиновників. Для цього треба, щоб селяни і в громадах, і в волостях управлялися самі, своїми виборними».

А «Земля і воля»

Б «Київська громада»

В «Південноросійський союз робітників»

Г «Братство тарасівців»

128. Укажіть пункти Емського указу.

1 заборона друкувати будь-які книги українською мовою

2 дозвіл ставити українські театральні вистави

3 заборона влаштовувати концерти з українськими піснями

4 заборона ввозити українську літературу, надруковану за кордоном

5 заохочення перекладу російської літератури українською мовою

6 заборона відкривати початкові школи

7 заборона викладати українською мовою у початкових школах