Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

111. Перші стаціонарні професійні театри в Україні з’явилися у

А Києві та Харкові

Б Сумах та Полтаві

В Харкові та Полтаві

Г Києві та Чернігові

112. Т. Осиповський та М. Остроградський були видатними

А співаками

Б архітекторами

В письменниками

Г математиками

113. «Холерні бунти» в Закарпатті відбувалися в

А 1774 в.

Б 1831 р.

В 1833 р.

Г 1848 р.

114. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне.

А «У Львівському, Харківському, Київському університетах навчання велося українською мовою»

Б «Східна Галичина і Північна Буковина були об’єднані в коронний край “Королівство Галичини і Лодомерії”»

В «“Руська трійця” — це політичний гурток української молоді, метою якого було повалення самодержавства в австрійській імперії»

Г «Галичина приймала селян-заробітчан із Закарпаття та Буковини»

115. Селянські виступи під проводом Л. Кобилиці охопили

А Поділля

Б Буковину

В Слобожанщину

Г Південну Україну

116. Визначте, якому поняттю відповідає наведене визначення. Учасники народно-визвольної боротьби в Галичині, Буковині, Закарпатті проти соціального гноблення, панування польської, угорської та австрійської шляхти в XVI — першій половині XIX ст.

А гайдамаки

Б опришки

В військові поселенці

Г чумаки

117. Завдання якого представницького органу викладені у джерелі?

«1. Першим нашим завданням буде зберегти віру й поставити наш обряд і права наших священиків і церкви нарівні з правами інших обрядів. 2. Розвивати нашу національність у всіх напрямках: досконаленням нашої мови, заведенням її у школах вищих і низших, видаванням часописів... та прагненням завести нашу мову в усіх публічних установах... 3. Будемо берегти наших конституційних прав, пізнавати проблеми нашого народу й шукати способів на поправу його життя на конституційному шляху...»

А Центральної ради народової

Б Кирило-Мефодіївського братства

В Руського собору

Г Головної руської ради

118. Укажіть заходи аграрної реформи кінця XVIII ст. в Західній Україні.

1 селяни отримали землю, яку вони обробляли, за викуп

2 землевласникам заборонено збільшувати повинності селян

3 панщина обмежена трьома днями на тиждень

4 скасована панщина

5 селяни звільнені від особистої залежності й отримали певні громадянські права

6 заборонено тілесні покарання

7 селяни отримали право вступати до університету