Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

101. Територія України була поділена на такі генерал-губернаторства:

А Київське, Харківське, Полтавське

Б Київське, Новоросійсько-Бесарабське, Малоросійське

В Малоросійське, Катеринославське, Таврійське

Г Київське, Новоросійсько-Бесарабське, Таврійське

102. Устим Кармелюк був керівником

А Кирило-Мефодіївського братства

Б «Київської козаччини»

В повстання декабристів

Г селянського повстання на Поділлі

103. Харківський університет було відкрито в

А 1805 р.

Б 1834 р.

В 1846 р.

Г 1848 р.

104. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне.

А «Перший період національного відродження припадає на кінець XVIII — 40-ві роки XIX ст. і характеризується збиранням національної спадщини»

Б «Автором «Історії Русів» був Іван Котляревський»

В «„Київська козаччина” — це масовий рух російського селянства за відновлення козацького стану»

Г «Польське повстання 1830-1831 pp. було активно підтримано українським селянством Правобережжя» 

105. Позначте, якому поняттю відповідає наведене визначення. Наднаціональний релігійно-етичний рух, прихильники якого закликали до морального вдосконалення людей та об’єднання їх попри релігійні та національні відмінності на принципах братерства, рівності та взаємодопомоги.

А декабристський рух

Б братський рух

В Реформація

Г масонство

106. Коли відбулася описана в джерелі подія?

«.. Як тільки колона вийшла з околиці і зробила не більше чверті версти, гарматний постріл вразив слух здивованих солдатів, які побачили на досить значній віддалі гармати, прикриті гусарами... Перший картечний постріл поранив і вбив кількох чоловік. С. Муравйов хотів викликати стрільців: новий постріл поранив його у голову... Вигляд вбитих і поранених, відсутність С. Муравйова завдали рішучого удару мужності повсталих чернігівців... За наказом генерала Гейсмара гусари оточили офіцерів і поранених солдатів і відібрали в них зброю. Таким чином закінчилося згубне для багатьох повстання Чернігівського полку...»

А 14 березня 1821 р.

Б 28 грудня 1825 р.

В 10-15 січня 1826 р.

Г 7 листопада 1830 р.

107. Головні ідеї якої організації викладені в наведеному джерелі? «1. Визначаємо, що духовне і політичне об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якої вони повинні прагнути. 2. ...при об’єднанні кожне слов’янське плем’я повинно мати свою самостійність... 3. Визначаємо, що кожне плем’я повинно мати народне правління і дотримуватися повної рівності співгромадян... 8. Товариство буде прагнути зарані про викорінення рабства і всякого примушення бідних класів, а водночас і про повсюдне поширення грамотності...»

А Кирило-Мефодіївське братство

Б «Південне товариство»

В Товариство об’єднаних слов’ян

Г «Руська трійця» 

108. Укажіть ознаки кризи феодально-кріпосницьких відносин у Російській імперії першої половини XIX ст.

1 витіснення селян на неродючі віддалені землі та їх знеземелення

2 поширення посівів технічних культур

3 неефективне екстенсивне господарювання

4 застосування новітньої сільськогосподарської техніки

5 поширення урочної системи та панщини

6 використання найманої праці

7 існування військових поселень