Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

51. Греко-католицька (уніатська) церква була створена за унією

А Люблінською

Б Городельською

В Кревською

Г Берестейською (Брестською).

52. Києво-Могилянська колегія була відкрита в

А 1460 р.

Б 1596 р.

В 1632 р.

Г 1633 р.

53. Ініціатором об’єднання католицької і православної церков був

А І. Потій

Б П. Могила

В Ф. Скорина

Г К. Острозький 

54. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне.

А «Й. Рутський був ініціатором відновлення єдності української церкви шляхом утворення Київського патріархату під верховенством Папи Римського»

Б «Першим ректором Острозької колегії був І. Борецький»

В «У XVI ст. в архітектурі поширюється романський стиль»

Г «Боротьба українців проти унії отримала назву “контрреформація”».

55. Визначте, про який навчальний заклад ідеться.

«Перший вищий навчальний заклад у Східній Європі, найстарша українська науково-освітня установа, заснована у 1576 році, в основу діяльності якої було покладено традиційне для середньовічної Європи вивчення семи вільних наук (граматики, риторики, діалектики, арифметики, геометрії, музики, астрономії), а також вищих наук: філософії, богослів’я, медицини, її студенти опановували п’ять мов: слов’янську, польську, давньоєврейську, грецьку, латинську; першим ректором був відомий письменник Г. Смотрицький».

А Острозька академія

Б Києво-Могилянська академія

В Харківський колегіум

Г Київський університет

56. Визначте, про кого йдеться.

Політичний, церковний і освітній діяч Речі Посполитої, архімандрит Києво-Печерського монастиря з 1627 року, Митрополит Київський, Галицький і всієї Русі з 1633 року. Розгорнув сподвижництво у церковній, освітній, будівничій галузях та книгодрукуванні. Його діяльність була спрямована на відновлення повнокровного життя Православної Церкви. Митрополит висунув до пастирів суворі, але справедливі вимоги, які стосувалися передовсім обов’язкової загальної і богословської освіти, ретельного дотримання канонічних правил.

А П. Могила

Б І. Борецький

В І. Вишенський

Г М. Смотрицький

57. Визначна рукописна пам’ятка староукраїнської мови та мистецтва XVI століття, написана тогочасною українською мовою під впливом ідей Реформації — це

А «Повість минулих літ»

Б Києво-Печерський Патерик

В Пересопницьке Євангеліє

Г «Слово про Закон і Благодать»

58. Укажіть основні етапи боротьби за визнання православної церкви після підписання Берестейської унії.

1 судові процеси братств проти уніатської церкви за право володіння церковним майном

2 внаслідок опротестування Берестейської унії в сеймі українці домоглися її скасування

3 висвячення І. Борецького на Київського митрополита.

4 греко-католицька церква відмовилася від свого майна на користь православної

5 переконання українцями польської шляхти переходити в православну віру

6 вступ козаків Запорозької Січі до Київського братства

7 «Статті для заспокоєння руського народу» визнавали існування православної церкви й надали широкі права православним.