Історія України - модульний курс

Модуль I. СТАРОДАВНЯ І СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (ДО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.)

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ 

Установлювати хронологічну послідовність подій періоду.

Аналізувати, оцінювати, порівнювати, узагальнювати:

- джерела з історії періоду;

- факти та різні точки зору на походження слов'ян;

- факти та різні точки зору на походження та значення назви «Русь»;

- внутрішню та зовнішню політику Аскольда, Олега, Ігоря, Ольги, Святослава, Володимира Великого та Ярослава Мудрого;

- різні точки зору на походження назви «Україна» та національної символіки.

Визначати:

- заняття, знаряддя праці, форми об'єднання людей на українських землях періоду палеоліту та мезоліту;

- риси неолітичної революції; 

- причини занепаду трипільскої культури;

- причини, періоди та особливості грецької колонізації Північного Причорномор'я;

- передумови та історичне значення запровадження християнства як державної релігії;

- причини і сутність політичної роздробленості Київської Русі;

- значення утворення Галицького і Волинського князівств;

- обставини входження Волині, Київщини, Чернігово-Сіверщини і Поділля до складу Литовської держави;

- значення Київської Русі і Галицько-Волинської держави в історії українського народу та в загальноєвропейській історії; 

- причини і наслідки для українських земель утворення Кримського ханства;

- передумови, причини виникнення українського козацтва та джерела його формування;

- мету створення реєстрового козацтва, його права, привілеї та обов'язки, причини козацьких повстань 90-х років XVI ст. та їхні наслідки.

Характеризувати:

- господарське, громадське та духовне життя трипільців;

- основи господарювання, суспільний устрій і духовний світ Великої Скіфії;

- основи господарювання, суспільний устрій, духовний світ сарматів; 

- державне життя, господарську діяльність і духовне життя грецьких колоній;

- суспільне та господарське життя давніх слов'ян;

- внутрішню і зовнішню політику Данила Романовича, його наступників;

- особливості залежності українських князівств від Золотої Орди;

- наслідки золотоординського ярма для українських земель,

- перебіг боротьби Польщі, Литви й Угорщини за галицько-волинські землі;

- польське та литовське панування на українських землях;

- особливості військово-політичної організації козацтва, військового мистецтва козаків, риси державності в устрої Запорозької Січі.

Пояснювати й застосовувати ключові поняття й терміни.