Історія України - модульний курс

Тестові завдання до Модуля І

Варіант 1.

Завдання 1—11 мають по 4 варіанти відповідей. У кожному завданні — лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь і позначте Ті відповідною літерою у клітинці.

1. На які періоди поділяється кам'яний вік:

A) палеозой, мезозой, кайнозой;

Б) палеоліт, мезоліт, неоліт;

B) фетишизм, анімізм, магія;

Г) критомікенський, архаїчний, класичний.

2. Яке з цих міст не належало до античних міст-держав Північного Причорномор'я:

A) Мелітополь;

Б) Tip;

B) Ольвія;

Г) Херсонес.

3. Яка з цих теорій пояснює походження слов'ян:

A) київська;

Б) автохтонна;

B) козацька;

Г) панславізму.

4. Як називався бог сонця і світла у стародавніх східних слов'ян:

A) Перун;

Б) Стрибог;

B) Ярило;

Г) Дажбог.

5. Коли було підписано перший міжнародний договір Київської Русі:

A) 860 p.;

Б) 907 p.;

B) 944 p.;

Г) 988 p. 

Тестові завдання

6. Яка з цих земель не входила до складу Галицько-Волинського князівства:

A) Буковина;

Б) Поділля;

B) Холмщина;

Г) Закарпаття.

7. Що таке «ярлик»:

A) данина;

Б) гроші;

B) грамота на князювання;

Г) підрозділ війська.

8. Коли було укладено Городельську унію:

A) 1362 p.;

Б) 1387 p.;

B) 1413 р.;

Г) 1569 р.

9. Коли вперше в документах згадуються українські козаки:

A) 1240 p.;

Б) 1489 p.;

B) 1591 p.;

Г) 1615 p.

10. Яке місто було столицею Кримського улусу до середини XIV ст.:

A) Крим-Солхат;

Б) Бахчисарай;

B) Кафа;

Г) Гевлев.

11. Хто з козацьких ватажків уперше організував городові полки?

A) Михайло Дорошенко;

Б) Петро Сагайдачний;

B) Самійло Кішка;

Г) Павло Бут.

У завданнях 12—13 до кожного з 4 завдань, позначених буквами, оберіть правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою. Запишіть у таблицю в тесті цифри обраних відповідей.

12.Установіть відповідність між прізвищами історичних осіб та подіями, активними учасниками яких вони були.

Прізвища

Поди

1) Володимир Великий;

А) перший міст через Дніпро;

А

2) Княгиня Ольга;

Б) Софія Київська;

Б

3) Ярослав Мудрий;

В) Податкова реформа;

В

4) Володимир Мономах

Г) Хрещення Русі

Г

13. Установіть відповідність між поняттями та їхнім визначеннями. Літери, які відповідають обраним елементам. Запишіть у таблицю.

Поняття

Визначення

1) уроки;

А) місце збору данини;

А

2) погости;

Б) розмір данини;

Б

3) вервь;

В) оголошення пропажі майна;

В

4) заклик

Г) сільська територіальна община

Г

У завданнях 14-15 розташуйте історичні події у правильній, на вашу думку, хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначені події, у таблицю в тесті. Перша подія має відповідати цифрі 1 у таблиці, друга - цифрі 2 тощо.

14. Поставте в хронологічній послідовності такі події історії Київської Русі.

A) Хрещення Русі;

Б) утворення Галицько-Волинської держави;

B) правління Ярослава Мудрого;

Г) захоплення Києва монголо-татарами.

1 2 3 4 

Тестові завдання

15. Установіть хронологічну послідовність подій:

A) утворення Запорозької Січі; Б) битва на Калці;

B) Люблінська унія;

Г) повстання під проводом С. Наливайка.

1 2 3 4

У завданнях 16-19 після слова напишіть рік або прізвище, залежно від вимог завдання. Рік події записуйте цифрами, починаючи з лівої клітинки поля, а прізвище - великими друкованими літерами.

16. Прочитайте уривок з історичного джерела й дайте відповідь на запитання.

«...Слов'яни, прийшовши, сіли по Дніпру і назвалися полянами, а інші — деревлянами, бо осіли в лісах; а другі сіли межи Прип'яттю і Двіною і назвалися дреговичами; а інші сіли на Двіні і назвалися полочанами — од річки, яка впадає в Двіну і має назву Полота; од сеї (річки) вони прозвалися полочанами. Слов'яни ж, (що) сіли довкола озера Ільменя, прозвалися своїм іменем — (словенами); і зробили вони город, і назвали його Новгородом. А другі ж сіли на Десні, і по Сейму, і по Сулі і назвалися сіверянами. І так розійшовся слов'янський народ...

Хто є автором цього документа?

17. Прочитайте уривок з історичного джерела й дайте відповідь на запитання.

«І до книг він мав нахил, читаючи їх часто вдень і вночі. І зібрав він писців многих, і перекладали вони з гречизни на слов'янську мову і письмо святее, і списали вони багато книг. 1 придбав він книги, що ними поучаються віруючі люди і втішаються ученням божественного слова. Отець бо його землю зорав і розм'якшив, себто хрещенням просвітив, а сей великий князь засіяв книжними словами серця віруючих людей, а ми пожинаємо, учення приймаючи книжнеє».

Літопис Руський. - К: Дніпро, 1989. -С.90- 91.

Про якого князя — любителя книг, ідеться в тексті?

18. Прочитайте факти біографії історичного діяча і напишіть його прізвище.

«Родом з Галичини, з міста Самбора, навчався в найкращій тоді в Україні православній школі в м. Острозі. На початку XVII cm. діяв на Запорозькій Січі, де його обрали гетьманом. Прославився походами на турків і татар. У 1615 р. взяв турецьку фортецю Варну, у 1616 р. — Кафу, брав участь у битві під Хотином 1621 p., де дістав смертельне поранення.

19. Прочитайте уривок і запитання до нього. Відповіді на запитання пишіть після слова «відповідь».

«...Серед цих козаків взагалі трапляються знавці всіх ремесел, необхідних людині: теслі для будівництва жител і човнів, стельмахи, ковалі, зброярі, кожум'яки, римарі, шевці, бондарі, кравці тощо. Усі вони добре вміють обробляти землю, сіяти, жати, випікати хліб, готувати всілякі м'ясні страви, варити пиво, хмільний мед, брагу, оковиту...

Козаки належать до грецької віри, яку називають руською; дуже шанобливо дотримуються релігійних свят і постів; вони кмітливі і проникливі, дотепні і надзвичайно щедрі, не побиваються за великим багатством, зате дуже люблять свободу, без якої не уявляють собі життя. Задля цього так часто повстають проти шляхтичів. Вони добре загартовані, і легко переносять спеку та холод, відважні, сміливі, власним життям не дорожать. Найбільш уміло б'ються в таборі, під захистом возів, дуже вправно стріляють із рушниць...»

Боплан Г. Л. де Опис України. Меріме П. Українські козаки. Богдан Хмельницький.

Запитання:

1. Назвіть основні теорії походження козацтва.

Відповідь: 

Тестові завдання

2. Укажіть, якими були умови прийняття в козаки.

Відповідь:

3. Перерахуйте основні заняття запорозьких козаків.

Відповідь:

4. Укажіть, якою була військово-адміністративна структура Запорозької Січі.

Відповідь:

5. Напишіть, які посади в Запорозькій Січі належали до військових служителів.

Відповідь:  

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ 

Установлювати хронологічну послідовність подій періоду.

Складати характеристики та історичні портрети видатних постатей періоду.

Аналізувати, оцінювати, порівнювати та узагальнювати:

- джерела з історії періоду;

- вплив Кирило-Мефодіївського товариства на розвиток українського національного руху;

- становище українців в Австрійській імперії зі становищем у Наддніпрянській Україні;

- розвиток освіти, науки у Наддніпрянській Україні та на західноукраїнських землях;

- наслідки революції 1905-1907 pp. і Першої світової війни для українського суспільства.

Визначати:

- передумови, причини, рушійні сили, характер, цілі та періодизацію війни;

- перебіг воєнно-політичних подій 1648-1649 pp. та їхні наслідки;

- роль українських полків у Півнвічній війні;

- напрямки визвольного руху в суспільно-політичному житті Наддніпрянської України в першій половині XIX ст., передумови, прояви та значення початку українського національного відродження;

- перебіг національно-визвольного руху 1848 р. у Галичині, причини українсько-польського протистояння, шляхи його подолання;

- передумови, цілі, зміст, результати та наслідки селянської реформи, реформ адміністра-тивно-політичного управління, вплив реформ 1860-1870-х pp. на соціально-економічний розвиток і політичне становище в Україні;

- причини аграрного перенаселення та шляхи його подолання;

- причини, завдання, рушійні сили, періодизацію російської революції 1905-1907 pp., її роль і значення для України;

- роль у бойових діях Першої світової війни легіону Українських січових стрільців.

Характеризувати:

- документи, покладені в основу українсько-московського до говору 1654 p.;

- державно-політичну діяльність гетьмана І. Мазепи;

-перебіг Північної війни;

- діяльність Кирило-Мефодіївського братства;

- адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ західноукраїнських земель у складі Австрії, особливості національного, соціального становища українців в Австрійській імперії та Наддніпрянській Україні;

- тенденції розвитку українського національного руху;

- перебіг революційних подій 1905-1907 pp. в Україні;

- геополітичні плани й наміри Антанти і Троїстого союзу щодо українських земель;

- перебіг бойових дій Першої світової війни на українських землях.

Пояснювати і застосовувати ключові поняття й терміни.