Нариси воєнно-політичної історії України

ПЕРЕДМОВА

У багатьох країнах світу воєнно-політична історія посідає чільне місце в державній політиці пам’яті. Це зрозуміло, бо вона зрошена кров’ю, пропахла порохом, до вінця заповнена битвами, звитягами, поразками, братськими могилами. Перебування України в складі Російської імперії, згодом - СРСР робило вивчення її історії, з погляду Центру, зайвим, штучним і навіть шкідливим. Життя та діяльність, злети і падіння, перемоги і невдачі багатьох поколінь українців, а серед них і воєначальників, полководців, генералів, адміралів, інших відданих українській справі вояків всіляко замовчувалися, брутально фальсифікувалися, прирікалися на забуття, або привласнювалися, мали вигляд спорадичних ілюстрацій до минулого країн, що розпоряджались їхніми землями, а сам народ уявлявся не лише недержавним, а й забутим, ланцюгом історії прикутим до цих держав.

Відродження і становлення Української держави, вивірення її сучасних внутрішніх і зовнішніх орієнтирів потребують серйозного осмислення минулого, того важливого й неоднозначного шляху, який вона пройшла протягом своєї історії, зокрема і воєнно-політичної, котру пізнаємо, фактично, заново. Трактування останньої у чітко окресленому руслі має на меті забезпечити формування спільного українського погляду на своє минуле і сьогодення, консолідацію суспільства, виховати почуття самодостатності, гордості за свою власну, гідну подиву і поваги Вітчизну, додати цілющу порцію оптимізму й віри в історичну перспективу.

УзагальнІення історичного досвіду українського державотворення, формування власних збройних сил, розбудова відносин з інщими країнами на засадах поваги до національного суверенітету і територіальної цілісності зберігають свою актуальність та потребують подальшого наукового дослідження.

Працюючи над нарисами, авторський колектив усвідомлював неможливість охопити усі аспекти поставленої проблеми, а тому прагнув віднайти серед численних подій такі, які були вузловими, переломними, справили відчутний вплив на українців, не ставлячи при цьому останньої крапки.

Опираючись на ґрунтовну джерельну базу, праці вітчизняних і зарубіжних дослідників, політичних, державних, військових діячів, матеріали яких широко використані в пропонованому посібнику, його автори спробували охарактеризувати основні воєнні події, простежити розвиток ідеї державотворення, намагання реалізувати її на різних етапах вітчизняної історії, акцентуючи при цьому увагу на дискусійних проблемах, маючи надію, що він стане у пригоді студентам гуманітарних спеціальностей, буде спонукати їх до самостійного мислення, пошуків відповідей на її найбільш болючі питання.

Навчальний посібник дасть змогу студентам істотно розширити і поглибити свої знання з вітчизняної воєнно-політичної історії в процесі вивчення курсу «Історія України». Він стане в пригоді при: підготовці до семінарських занять, модульного контролю та іспиту, написанні рефератів, курсових, бакалаврських і магістерських робіт, вивченні окремих тем таких дисциплін як «Історія державності України», «Історія міжнародних відносин», «Історія Центрально-Східної Європи», «Українсько-польські відносини: від конфліктів до порозуміння», «Етнополітичний розвиток України».

Головні завдання посібника: сформувати вміння студентів системно й комплексно аналізувати воєнно-політичні події, явища, що відбувалися в Україні, виробити навички компаративного бачення причин, характеру та наслідків світових процесів, робити правильні висновки, оцінки, вести наукову дискусію і відстоювати свою точку зору.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка