УКРАЇНА В 1945-1991 pp.: ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

9.1. УРСР у перші повоєнні роки.

9.1.1. Перехід України до мирного будівництва. Відбудова народного господарства.

9.1.2. Посилення тоталітарного режиму в республіці. Ідеологічний наступ сталінізму.

9.1.3. Західноукраїнські землі в повоєнні роки.

9.2. Хрущовська "відлига". Пошуки нових підходів до розв'язання проблем соціально-економічного і політичного життя та їхні наслідки.

9.3. Опозиційний рух у 60—80-х роках. Новітня русифікація та її наслідки в Україні.

9.4. Наростання кризових явищ у суспільно-економічному розвитку України із середини 70-х років.

9.5. Перебудовчий курс М. Горбачова і Україна: причини, суть і наслідки.

Хронологія подій

1945—1991 pp. — складний і суперечливий етап української історії, у рамках якого звершувався трудовий подвиг народу у відбудові та подальшому розвитку економіки й культури, тривало існування і відбувалося поглиблення тоталітарної системи. Були спроби оновлення радянського суспільства в умовах десталінізації. Проте авторитарно-командні методи управління не дозволили розв'язати проблем суспільного поступу. Радянське суспільство дедалі глибше втягувалося в тоталітарну соціально-економічну, політичну і ідеологічну кризу. Україна почала втрачати темпи руху, наростали збої в роботі господарства, одна за однією стали нагромаджуватися і загострюватися труднощі, множитися не розв'язувані проблеми, появилися застійні явища, утворився своєрідний механізм гальмування.

У "верхах" відбувалося загнивання і наростав маразм державної ідеології, а в "низах" наростало невдоволення, зневіра та байдужість. Судомні спроби політичної верхівки реформувати радянську систему, названі перебудовою, бажаних результатів не дали. Загальна криза тоталітарної системи поглиблювалася, що призвело до розпаду СРСР і проголошення на його терені незалежних держав.

Термінологічний словник

Альтернатива

"Відлига"

Депортація

Десталінізація

Дисидент

Догма

Еволюційний

Канонізація

Консерватизм

Конформізм

Опозиція

Утопія

Фетиш

Холодна війна

Шістдесятники

Іменний покажчик

Брежнєв Леонід

Довженко Олександр

Корольов Сергій

Шелест Петро

Щербицький Володимир

Проблемно-пізнавальні запитання

1. Якими догматизованими доктринами та ідеологічними постулатами керувалося сталінське керівництво у відбудові народного господарства у повоєнні роки?

2. За період 1946—1950 рр. економіку України було в основному відроджено. Чи є це заслугою тоталітарної системи?

3. Назвіть причини голоду 1946—1947 pp. в Україні.

4. Як Ви оцінюєте діяльність М. Хрущова?

5. Які наслідки ідеологічного наступу сталінізму в повоєнні роки для України?

6. Чим була зумовлена діяльність ОУН—УПА в 1946— 1953 pp.? Поясніть це.

7. Поясніть, чому радянська влада зробила значні капіталовкладення в розвиток Західної України в повоєнні роки.

8. Які зміни було проведено в 50—60-х pp. в управлінні народним господарством? Які Ті наслідки?

9. Доведіть, що хрущовська "відлига" мала окремі позитивні наслідки для України.

10. Дайте характеристику дисидентського руху в Україні.

11. Чому економіка України розвивалася екстенсивним шляхом? Які причини та наслідки цього?

12. У чому Ви бачите революційну роль перебудовчого курсу М. Горбачова?

13. Які причини Чорнобильської катастрофи?

14. Чому тоталітарна система, створена більшовиками, не піддавалася реформуванню?

15. Чому розпався СРСР? Поясніть причини цього розпаду.

Теми рефератів

1. Голод в Україні в 1946—1947 pp.

2. Ідеологічна ситуація в Україні в післявоєнні роки.

3. Національне питання" в Україні в 70-х роках.

4. Політичні портрети П. Шелеста, В. Щербицького.

5. Чорнобильська катастрофа та її глобальні наслідки.

6. Зростання суспільно-політичної активності студентської молоді республіки наприкінці 80 — на початку 90-х років.

7. Суспільно-політичні рухи та формування багатопартійності в Україні в умовах становлення її незалежності.

8. Розвиток науки в умовах десталінізації.

9. Культурне життя в Україні в 60—80-х років.

Література

Баран В.К. Україна після Сталіна. — Львів,1992.

Вороное І. О., Пилявець Ю. І. Голод у 1946—1947 pp. — К., 1991.

Касьянов Г.В. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960—1980 pp. — К., 1995.

Лук'яненко Л.Г. Сповідь у камері смертників. — К., 1991.

Мірчук П. Українська повстанська армія. 1942—1952: Док. і матеріали. — Львів, 1991.

Національні відносини в Україні у XX ст.: Зб. док. і матеріалів. — К., 1994.

Російщення України: Наук.-популярний зб. — К., 1992.

Сверстюк Є. Блудні сини України. — К., 1993.

Суспільно-політичний розвиток західних областей УРСР 1939—1989.: 36. док. і матеріалів. — К., 1989.

Шаповал Ю.І. Сталінізм і Україна. — К., 1995.

Ярош Б.О. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях. ЗО—50-ті pp. XX ст. — Луцьк, 1995.