Історія держави і права зарубіжних країн

1.4. Виникнення держави у Римі

Час заснування міста Рим, який історична традиція пов’язує з іменами легендарних Ромула і Рема, і відносить до 753 р. до н. е., характеризується процесами розкладу первіснообщинного ладу у племен, що розселялися біля ріки Тибр. Об’єднання шляхом воєн трьох племен (подібне афінському сінойкізму) древніх латинів, сабінів і етрусків призвело до утворення в Римі общини. Члени найстаріших римських родів називалися патриціями.

Розвиток скотарства і землеробства сприяв майновій диференціації і появі приватної власності. В цей час виникає і патріархальне рабство, джерелами якого стають переважно війни. Разом з тим зароджується класовий розподіл суспільства.

З майновою диференціацією соціальна структура римської общини ускладнювалася. В родах стали виділятися окремі багаті аристократичні сім’ї. До них переходили кращі земельні ділянки, що вважалися ще колективною власністю общини. Вони отримували і велику частку військової здобичі. Разом з тим із общинників, що збідніли, а іноді, із відпущених на волю рабів, з’явилася і відокремлена соціальна група — так звані клієнти. Будучи особисто вільними, але обмеженими в правах, вони знаходилися під заступництвом патронів з патриціїв, за що, в свою чергу, повинні були робити їм майнові і особисті послуги.

Сприятливі для скотарства і землеробства кліматичні умови, вигідне, з точки зору обміну і торгівлі, географічне положення і війни залучали в Рим все більше прийшлого населення з сусідніх племен. Ці люди не входили до римської общини і отримали назву плебсу. Плебс поповнювався і за рахунок тих, хто розорювався і втрачав зв’язок з общиною. Плебеї залишалися вільними, але були обмежені в майнових і особистих правах. Вони могли отримувати земельні ділянки тільки з вільної частини общинного земельного фонду, не мали права одружуватися з членами общини і були позбавлені можливості брати участь в управлінні її справами.

На чолі римської общини стояв виборний вождь — рекс. Хоч за традицією його називали царем (звідси «період царів»), його повноваження були обмежені. Як і у афінського базилевса вони зводилися головним чином до військових, релігійних і судових. Органом управління була рада старійшин родів сенат. Загальні питання розглядалися на народних зборах. Однак їх рішення могли бути знехтувані сенатом і рексом. Останній міг видавати загальнообов’язкові постанови.

В організації римської общини привертає увагу чіткість її побудови. В общину входило 300 родів, що об’єднувалися в 30 курій, які, в свою чергу, входили в 3 триби. Якщо триби виникли внаслідок об’єднання трьох племен, то стрункість організації общини носить на собі явний відбиток свідомої діяльності, викликаної потребою «замкнути» общину в умовах обмеженості її земельного фонду і необхідності його розширення воєнним шляхом. Останнє підтверджується і тим, що народні збори скликалися по куріях — куріатні коміції. Кожна курія в зборах була представлена тільки воїнами (100 піших і 10 кінних) і мала один голос.

Воєнізований характер римської родової організації дозволяв їй якийсь час підтримувати свій замкнений характер. Але в Римі розвивалися процеси, які неминуче повинні були прискорити її крах. Зростання чисельності плебсу, концентрація в його руках ремісничого виробництва і торгівлі перетворили плебеїв у своєрідну, щоправда, етнічно неоднорідну, з переважанням етруського елементу, общину. Соціальне значення і сила цієї общини зростали. Всередині неї, також як і в римській общині, розвивалася майнова диференціація.

З’явилися багаті плебеї ремісники і торговці, які починали відігравати все зростаючу роль в економіці Риму. Вони гостро відчували своє безправ’я. Разом з тим збільшилося число плебеїв-бідняків, багато з яких ставали неоплатними боржниками патриціїв і попадали в боргову кабалу. Зростання збіднілої частини плебсу в умовах зростаючої чисельності рабів значно посилювало небезпеку.

Становище ускладнювалося і тим, що римляни були вимушені залучати плебеїв до участі у військових походах. Невідповідність, що розвивалася між великою роллю, яку в житті Рима став відігравати плебс, і його безправним становищем, породила боротьбу плебеїв за урівняння їх у правах з членами ослабленої внутрішніми протиріччями римської родової общини, представленої її провідною силою — патриціями. Перипетії цієї боротьби невідомі, але її результат очевидний — вона закінчилася перемогою плебеїв, зруйнувала замкнену римську родову організацію і розчистила тим самим шлях до утворення держави.

Таким чином, виникнення держави в Стародавньому Римі було результатом загальних процесів розкладу первіснообщинного ладу, породжених розвитком приватної власності, майнової і класової диференціації. Але ці процеси були прискорені боротьбою плебеїв за рівноправність з членами римської общини, що остаточно зруйнувала основи родового ладу Стародавнього Рима. На зміну полісу, як політичній общині, прийшла держава.

Історична традиція пов’язує закріплення перемоги плебеїв і виникнення держави в Стародавньому Римі з реформами рекса Сервія Туллія, що відносяться до VI ст. до н. е.

Реформи Сервія Туллія. Реформи Сервія Туллія поклали в основу общинної організації Риму майновий і територіальний принципи.

1. Все вільне населення Риму було розділено на майнові розряди. В основу розподілу було покладено розмір земельної ділянки, якою володіла людина (пізніше, з появою в IV ст. до н. е. грошей, була введена грошова оцінка майна в ассах — дрібній римській монеті). Цей розподіл виглядав таким чином:

І розряд — до 100 тис. ассів ІІ розряд — до 75 тис. ассів ІІІ розряд — до 50 тис. ассів ІV розряд — до 25 тис. ассів V розряд — до 11 тис. ассів

Над першим розрядом підносилися вершники — патриції і плебеї, майно яких оцінювалося понад 100 тис. ассів; нижче п’ятого розряду знаходилися пролетарі (від римського «proles» — потомство, ті, у яких не було нічого, крім дітей. — Л. Б., С. Б.), ремісники, музиканти. Кожний розряд виставляв певну кількість озброєних чоловіків, з яких формувалися центурії (сотні): вершники 18 центурій; перший розряд — 80; другий третій, четвертий — по 20; п’ятий — 30; військові ремісники — 2; військові музиканти — 2; пролетарі — 1. Усього було 193 центурії.

Найбільш важливим в цій частині реформ було те, що центурії стали не тільки військовими, але і політичними одиницями. З часу реформ нарівні з куріатними народними зборами стали скликатися народні збори за центуріями — центуріатні коміції, де кожна центурія мала один голос і голосування за традицією починалося з центурій вершників і першого розряду. Якщо ці центурії виступали спільно, думка інших не мала значення.

Голосування припинялося, як тільки солідарно висловлювалися перші 98 центурій. Рішення народних зборів за центуріями отримувало силу закону, і ці збори відтісняли на другі ролі народні збори по куріях. У всьому цьому можна побачити тонкий політичний розрахунок, розуміння дійсних цілей державної організації, що створювалася.

2. Друга частина реформ — розподіл вільного населення за територіальним принципом — посилила процес ослаблення кровнородинних зв’язків, що лежали в основі первіснообщинної організації. У Римі було утворено 4 міських і 17 сільських територіальних округів, за якими зберегли стару назву племен — триби. У трибу входили і патриції, і плебеї, що жили в ній і підкорялися її старості. Він же збирав з них податки. Трохи пізніше по територіальним трибам також стали скликатися свої збори — трибутні коміції, в яких кожна триба мала один голос. Їх роль тривалий час залишалася другорядною, але розподіл населення за трибами, в яких патриції і плебеї мали однакові обов’язки, свідчило про появу в організації публічної влади в Римі, з її територіальним, а не кровнородинним принципом, державних ознак.

Реформи Сервія Туллія, таким чином, завершили процес зламу основ родового ладу, замінивши його новим соціально-політичним устроєм, заснованим на територіальному розподілі і майнових відмінностях. Включивши плебеїв до складу «римського народу», допустивши їх до участі в центуріатних і трибутних народних зборах, вони сприяли консолідації вільних, забезпечували їх панування над рабами. У той же час Реформи Сервія Туллія не усунули повністю політичних і соціальних обмежень плебеїв. Подальші два віки в історії Риму характеризуються продовженням боротьби плебеїв за зрівняння їх у правах з патриціями.

Новоутворена Римська держава в своєму розвитку пройшла декілька періодів:

1. Період розкладу родового ладу і виникнення Римської держави — 753—509 рр. до н. е.

2. Період республіки — 509—30 (27) р. до н. е.

3. Період монархії — 30 (27) р. до н. е. — VII ст. н. е., який в свою чергу поділяється на кілька етапів:

а) принципат — 30 (27) р. до н. е. 284 р. н. е.;

б) домінат 284 р. н. е. VII ст. н. е.):

· домінат періоду єдиної імперії — 284—395 рр.;

· домінат періоду Західно-Римської імперії — 395—476 рр.;

· домінат періоду Східно-Римської (Ромейської) імперії — 395 VII ст. н. е.

Відносно періодизації домінату. В історико-правовій літературі склалася стійка думка про те, що з падінням Західно-Римської імперії (476 р.) історія держави Стародавнього Риму завершується, а історія права, що пережило давньоримську державність, продовжує розвиватися і в остаточному, концентрованому вигляді проявляється у Зводі законів візантійського імператора Юстиніана І (528—565 рр.).

З першою частиною цього твердження, тобто припиненням історії Давньоримської держави в зв’язку з завоюванням варварами Західно-Римської імперії, ми б не погодилися, тому що державно-правові інститути Римської імперії продовжували своє життя ще певний час на її Східній частині, т. зв. Ромейській (Східно-Римській) імперії.

Столиця, і, відповідно, весь центральний апарат єдиної імперії, були перенесені в Константинополь ще у першій третині IV століття. Успадкована від Римської імперії державно-адміністративна і правова організація аж до VII ст. кардинальних змін не зазнавала. До цього ж часу Ромейська імперія за своєю сутністю залишалася ще рабовласницькою державою: тільки в VI—VII ст. було знищено значне землеволодіння рабовласницького типу, рабська праця перестала відігравати основну роль у виробництві.

Невідповідність старих рабовласницьких державно-правових інститутів новим феодальним відносинам, які складалися, призвело у другій половині VII ст. до занепаду Ромейської імперії і, таким чином, до завершення історії рабовласницької Римської держави. Своє життя Стародавній Рим, як феодальна держава, на нашу думку, продовжив під іншою назвою, а саме Візантія21.

21 Назва Візантія з’явилася в епоху Відродження.