Історія держави і права зарубіжних країн

3.2. Давньосхідні «республіки»

Характеризуючи основну форму давньосхідних держав — монархію, було б неправильним обійти увагою факт існування в країнах Стародавнього Сходу й інших державних форм. За даними відомого сходознавця І.М. Д’яконова, в Месопотамії існувало кілька десятків шумерійських міст-держав з аристократичною формою республіканського правління. Є відомості про існування ранньокласових республік і в Стародавній Індії. Такі форми правління звичайно затверджувалися там, де збереглися міцні родові традиції. Найчастіше республіки, так звані «гани» і «сантхи», знаходилися в лісовій, важкодоступній місцевості.

Організація влади тут засновувалася на демократичних засадах. Для країн Стародавнього Сходу вона мала унікальний характер. Посада глави держави в гані була виборною і змінною, фактично він здійснював виконавчу владу. Будь які накази (укази) та інші розпорядження видавалися головою виконавчої влади тільки від імені гани. Найбільш важливі питання вирішувалися в раді кшатріїв-раджей, куди входили вожді знатних родин цієї варни. Склад ради досягав 500 чоловік. Обраний правитель республіки залежав від даного органу.

Джерела вказують на існування народних зборів, сходи всіх вільних громадян перших трьох варн, де також розглядалися державні справи. У тих ганах, де влада зосереджувалася у народних зборів, форма держави являла собою, умовно, «унітарну демократичну республіку», там, де влада належала раді, — «унітарну аристократичну республіку».

Таким чином, ми бачимо, що навіть для самих ранніх державних форм характерна певна різноманітність. Домінуючою, звичайно, є східна деспотія, що являла собою централізовану імперію з деспотичним державним режимом і монархічною формою правління. Характерною рисою монархії цього часу є визнання вищого, божественного авторитету і необмежених деспотичних повноважень правителя.

Давньосхідні монархії, що виникли як логічне і природне продовження соціальних форм управління протодержав з їх складною адміністративною ієрархією на чолі з вождем, влада якого набула авторитарного і сакрального (релігійного) характеру, виявилися більш ефективними для забезпечення функцій великих держав — імперій того часу. Республіканські ж форми правління для Стародавнього Сходу — скоріше виключення з правила. Традиції примітивної племінної демократії, які вони зберегли на певному етапі, виявилися життєздатними для маленьких державних утворень. У кінцевому результаті на Сході вони поступилися місцем, що закономірно, монархічним формам правління.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Виконайте такі завдання:

Завдання 1. Продовжте роботу над складанням словника основних понять та термінів з історії держави і права зарубіжних країн. Розкрийте зміст таких понять та термінів:

Поняття (визначення)

Терміни

Східна деспотія Імперія

Адхиакша, баірум, візир, джаті, ісааку, кенбет, мантрипарішад, нубанду, рабіанум, редум, тинвей, фараон, шакануку.

Завдання 2. Продовжте роботу над складанням хронологічної таблиці основних подій виникнення та розвитку держав Стародавнього Сходу за запропонованою раніше формою.

Завдання 3. На основі матеріалу §2 другої теми, визначте, які спеціальні методи історико-правового дослідження були у ньому використані.

Завдання 4. Складіть схему державного механізму однієї з країн Стародавнього Сходу (на вибір): Єгипет, Вавилон, Індія, Китай.

Завдання 5. Складіть порівняльну таблицю «Форма давньосхідних держав» за приблизною схемою:

Назва країни

Форма правління

Форма державного устрою

Форма політичного режиму

1. Єгипет

2. Вавилон

3. Індія

4. Китай

Перевірте себе

Завдання 1. Продовжте думку:

1. Серед внутрішніх функцій давньосхідних держав можна виділити:.....

2. Серед зовнішніх функцій давньосхідних держав можна виділити.....

3. Характерними рисами механізму давньосхідних держав були.....

4. Основою східної деспотії було.....

5. Особливість східної деспотії в Стародавній Індії і Стародавньому Вавилоні полягала в тім, що.....

6. З давньосхідних країн республіки існували в.....

Завдання 2. Схарактеризуйте:

1. Внутрішні та зовнішні функції давньосхідних держав, їх обумовленість.

2. Центральний апарат і роль його чиновництва в здійсненні влади давньосхідних держав.

3. Місце і роль судових та правоохоронних органів у механізмі давньосхідних держав.

4. Спільні риси та особливості форми держави країн Стародавнього Сходу.

Готуйтеся до вивчення матеріалу 3-ої теми

Завдання. Повторіть шкільний матеріал з «Основ правознавства» (9 кл.), а саме:

а) визначення понять: право, джерело права, кодекс, кодифікація, галузь права, правовий інститут, норма права, правопорушення, злочин, судовий процес;

б) визначити як співвідносяться поняття «галузь права» та «інститут права».

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Бонгард-Левин Г. М. Индия эпохи Маурьев. — М., 1973.

2. Дьяконов И. М. Общественный и государственный строй Древнего Двуречья. Шумер.— М., 1959.

3. Индия в древности / Под ред. В. В. Струве. — М., 1964.

4. Рогожин А. И., Страхов Н. Н. История государства и права рабовладельческого Китая.— М., 1960.

5. Рабовладельческое и феодальное государство и право стран Азии и Африки / Под ред. А. И. Рогожина и Н. Н. Страхова. — Харьков, 1981.

6. Страхов М. М. Всесвітня історія держави і права. Вип. 1: Держава і право Стародавнього світу: Учбовий посібник. — Харків: УВС, 1994.

7. Тищик Б. Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу: Навчальний посібник. — Т. 1: Історія держави і права країн Стародавнього Сходу і Стародавньої Греції. — Львів: СПОЛОМ, 1999.

8. Тищик Б. Й. Історія держави і права Стародавнього світу: Навч. посібник. — Л.: Світ, 2001.

9. Якобсон В. А. Некоторые проблемы исследования государства и права Древнего Востока // Народы Азии и Африки. — 1984. — № 2, 3.