Історія держави і права зарубіжних країн

2.5. Нові інтеграційні процеси у праві

Активний розвиток законодавства, пов’язаного з регулюванням господарського життя, посилив взаємодію правових систем різних держав, особливо у сфері економічного законодавства та окремих його видів (інвестиційне, грошове-валютно-грошове, податкове тощо). Ця тенденція до зближення різних правових систем відображає об’єктивні потреби розвитку світового господарства, передусім, інтереси транснаціональних компаній (ТНК). Такі компанії здійснюють свій бізнес одночасно в багатьох країнах світу й зацікавлені в єдиних правових підходах до регулювання аналогічних економічних відносин. Інтеграційні процеси в економіці неминуче спричиняють посилення однаковості у праві різних країн, ведуть до послаблення колишніх відмінностей і контрастів між континентальною й англосаксонською правовими системами.

Однією з характерних рис еволюції права після Другої світової війни є значне зростання впливу норм міжнародного права на внутрішнє право окремих держав. Цей вплив охоплює як конституційне законодавство, так і правову систему в цілому. Помітним в останнє десятиліття стало збільшення кількості норм міжнародного права, що стосуються торгових та інших економічних відносин між різними державами. Особливо важливу роль у процесі уніфікації й гармонізації законодавства відіграють міжнародні економічні та політичні співтовариства європейських держав (Загальний ринок і т. ін.), у межах яких укладаються багатосторонні договори, на основі котрих у свою чергу держави-учасники договору приймають чи коригують відповідне національне законодавство (акціонерне, патентне, антимонопольне тощо).

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Виконайте такі завдання:

Завдання 1. Продовжте роботу над складанням словника основних понять та термінів з історії держави і права зарубіжних країн. Розкрийте зміст таких понять:

Поняття (визначення)

Терміни

Світова правова сім’я

Завдання 2. Продовжте роботу над складанням хронологічної таблиці за запропонованою раніше формою.

Перевірте себе

Завдання 3. Продовжте думку:

Буржуазне право як право нового типу ґрунтується на таких принципах:.....

1. Характерними рисами буржуазного права є.....

2. Становлення світових правових сімей відбувалося такими основними шляхами, як:.....

3. Особливості становлення англо-американської світової правової сім’ї зумовлені.....

4. Характерними рисами права англо-американської правової сім’ї на початковому етапі становлення громадянського суспільства були.....

5. На відміну від англо-американської, континентальна правова сім’я формувалась під безпосереднім упливом.....

6. Специфічними рисами права континентальної світової правової сім’ї є.....

7. Основними тенденціями розвитку права у ХХ ст. були.....

8. Структурні зміни у праві в новітній час проявились у таких основних тенденціях як.....

Завдання 4. Схарактеризуйте:

Принципи й характерні риси нового, буржуазного, права. Основні тенденції розвитку буржуазного права.

Процес становлення та основні риси англосаксонської (англо-американської) правової сім’ї.

Процес становлення та основні риси континентальної (романо-германської) правової сім’ї.

Готуйтеся до вивчення матеріалу 16-ої теми

Завдання. Повторіть матеріал з «Теорії держави і права», зокрема згадайте зміст таких понять як галузь права та інститут права, конституційне право.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Аннерс Е. История европейского права: Пер. со швед. / Ин-т Европы. — М.: Наука, 1996.

2. Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. — М.: МГУ, 1998.

3. Геллнер Э. Условия свободы: гражданское общество и его исторические соперники. — М., 1995.

4. Давид Р. Основные правовые системы современности / Вступительная статья Туманова В. А. — М.: Прогрес, 1998.

5. Загрядський Г. В. Правовые системы современности. — М.,1995.

6. Зайчук О. Правовая система США (историко-теоретический анализ). — К., 1992.

7. История буржуазного государства и права (1640—1917) / Под ред. З. М. Черниловского.— М., 1964.

8. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / Отв. ред. Сухарев А. Я. — М.: Норма, 2001.

9. Страхов Н. Н. Основные закономерности становления буржуазного государства и права Англии, Франции, Германии и Северной Америки. — Харьков, 1978.

10. Тойнби А. Постижение истории. — М., 1991.

11. Хачатурян В. М. История мировых цивилизаций с древнейших времен до конца ХХ века: Пособие для общеобразоват. Учебных заведений. — 4-е изд. — М.: Дрофа, 2000.

12. Эволюция современного буржуазного государства и права. — К.: Наукова думка, 1991.

13. Юзовская А. Я. Эволюция права в государствах Европы и Америки (ХVII—XX). — СПб., 1996.