Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності

Примітки

1

Довготривалий (фр.). Таку назву дістала методика історичних досліджень, запропонована представниками французької «школи анналів», що надавала перевагу дослідженню довготривалих історичних структур над подіями, тобто «короткої» історії. Представники цієї історичної школи намагалися відтворити «тотальну історію», що являла б собою опис усіх зв’язків, що існують у суспільстві, — соціальних, економічних, культурних тощо. (Тут і далі прим, пер., якщо не зазначено інше.)

2

Дослівно: «спосіб жити» — латинська фраза, що означає згоду сторін співіснувати з різними поглядами на певний об’єкт незгоди.

3

Друге «я» (лат.).

4

Книга пророка Єремії, 6:23 (переклад І. Огієнка).

5

Магістр армії (лат.).

6

Союзники (лат.).

7

Тут і далі цитати з «Повісті минулих літ» подано за виданням: Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відпов. ред. О. В. Мишанич. — К.: Дніпро, 1989.

8

Літописна назва аварів.

9

Назва вікінгів на Русі.

10

Про управління імперією (лат.).

11

Монгольський світ (лат.) — термін, що використовується у європейській історіографії для позначення впливу монгольського завоювання на соціальне, культурне та економічне життя народів Євразії, завойованих Монгольською імперією у XIII столітті.

12

Переклад тексту з Острозької Біблії подається за виданням: Острозька Біблія. Опрацював та підготував до друку єрмн. архімандрит др. Рафаїл (Роман Торконяк). — Львів, 2006. — 1957 с.

13

Переклад Валерія Шевчука. За виданням: Українська суспільно-політична думка. Переклади текстів XVI–XVII століть. / Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9 т. — К., 2001. — Т. 2. Т. 3. Подано на сайті: litopys.org.ua.

14

Латинське формулювання, яке в християнстві означає походження Святого Духа і (від) Сина.

15

Розділ «Віршова література XVI–XVII століть» із сайту litopys.org.ua.

16

Сповідання віри (лат.).

17

Переклад за виданням: Крип'якевич І. П. Богдан Хмельницький / Відп. ред. Ф. П. Шевченко, І. Л. Бутич, Я. Д. Ісаєвич. — 2-ге вид., виправлене і доповнене. — Львів: Світ, 1990. — С. 291.

18

Термін, що використовується для позначення тих віруючих (окремих християнських угруповань), які не визнають з тих чи інших міркувань догмату Святої Трійці про єдину сутність трьох іпостасей Бога — Бога-Отця, Сина Божого і Святого Духа.

19

Переклад назви за виданням: Жиленко І. В. Синопсис Київський. Лаврський альманах. — К., 2002. — 194 с. На сайті litopys.org.ua.

20

Переклад за виданням: Історія України. Документи. Матеріали: посібник / Укладання, коментарі д-ра іст. наук В. Короля. — К.: Видавничий центр «Академія», 2002. — С. 166.

21

Переклад за публікацією на сайті litopys.org.ua.

22

«Вільне вето» (лат.) — принцип одноголосного ухвалення рішень у сеймі Речі Посполитої, що затвердився наприкінці XVI століття. Рішення вважалися не прийнятими за наявності хоча б одного голосу проти, через що нерідко зривалися засідання сейму.

23

В офіційній редакції Державного Гімну він починається зі слів «Ще не вмерла України і слава, і воля...». Джерело: Закон України «Про Державний Гімн України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 24, с. 163). Сайт: zakon5.rada.gov.ua.

24

З вірша О. Пушкіна «Бородінська річниця» (1831). Переклад А. Малишка. Подається за виданням: Пушкін О. С. Твори в чотирьох томах. Переклад з російської. Твори. Т. 1. — К.: Державне видавництво художньої літератури, 1953. — С. 490.

25

Переклад за виданням: Тарас Шевченко. Зібрання творів: У 6 т. — К., 2003. — Т. 5. — С. 207. Викладений на сайті litopys.org.ua.

26

Переклад за виданням: Історія України. Документи. Матеріали: посібник / Укладання, коментарі д-ра іст. наук В. Короля. — К.: Видавничий центр «Академія», 2002. — С. 211.

27

Стефаник В. «Вона — земля» та інші новели. — Краків: Українське видавництво, 1940. — 38 с. — С.15.

28

За виданням: Міхновський М. Самостійна Україна / М. Міхновський. — К.: Діокор, 2002. — 80 с. — С. 28.

29

Текст з сайту Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України. tsdea.archives.gov.ua.

30

Переклад за виданням: Історія України. Документи. Матеріали: посібник / Укладання, коментарі д-ра іст. наук В. Короля. — К.: Видавничий центр «Академія», 2002. — С. 276.

31

Уведення до складу якогось виборного органу нових членів або кандидатів без проведення додаткових виборів. (Прим. ред.)

32

«Франкська мова» (італ.) — мова, що використовується як засіб міжетнічного спілкування.

33

Обстоювання анексії територій іншої держави на підставі етнічної належності та / або попереднього володіння.

34

Переклад за виданням: Мірчук П. Нарис історії ОУН. Т. 1. 1920–1939 / За ред. Ленкавського С., Штикала Д., Чайківського Д. / П. Мірчук. — Мюнхен; Лондон; Нью-Йорк: Українське В-во, 1968. — С. 408.

35

Переклад подано за виданням: Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. / Сост. О. В. Хлевнюк, Р. У. Дэвис, Л. П. Кошелева, Э. А. Рис, Л. А. Роговая. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001. — С. 273–274. Підкреслення у тексті оригіналу.

36

Ескадрилья прикриття (нім.).

37

Нуклеаризація — оснащення ядерною зброєю.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст