НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ. ДЕРЖАВНІСТЬ. Список рекомендованої літератури

Алексеев Ю. М., Кульчицький С. В., СлюсаренкоА. Г. Україна на зламі історичних епох. — К., 2000.. Алексеев Ю. М., Вертечем А. Г., Даниленко В. М. Історія України. — К., 2003.

Аркас М. М. Історія України-Руси. — К., 1990.. Багалій Д. І. Нариси Історії України. — К., 1994.. Баран В., КозакД., Терпиловський Р. Походження слов'ян. — К., 1991.. Баран В. Україна після Сталіна: Нарис історії 1953-1985 pp. — Львів, 1992.

Білас І. Репресовано-каральна система в Україні. 1917-1953. — К., 1994. - Кн. 1-2.. Бойко О. Історія України. — К., 2001.. Борисенко В, Курс української історії. — К., 1998.. Брайчевський М. Вступ до історичної науки. — К., 1991.

Брайчевський М. Конспект історії України. — К., 1993.. Великий українець: матеріали з життя та діяльності М. Грушевського. — К., 1992.. Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII — початок XX ст.). — Львів, 1996.

Верстюк В. Махновщина. — К., 1992.. Верстюк В. Ф., Дзюба О. М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. — К., 1995.. Винокур О., Трубчанінов О. Давня і середньовічна історія України. — К., 1996.

Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. — К., 1991.. Волковинський В. Нестор Махно. Легенди і реальність. — К., 1994.. Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. — К., 1994. Геть-мани України. — К., 1991.

Гиатенко П. Український національний характер. — К., 1997.. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. — К., 1994.. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації. ХІХ-ХХ ст.- К., 1996.. Грушевський М. Ілюстрована історія України. — К., 1990.

Грушевський М. Історія України-Руси. В 11 т., 12 кн. — К., 1991-1998.. Гунчак Т. Україна: перша половина XX ст. Нариси політичної історії. — К., 1993.. Гутній О. Українська козацька держава в другій половині XVIII ст.: кордони, населення, право. — К., 1996.

Гуржій О. І., Смолій В, А. та ін. Історія України. Нове бачення: в 2-х т. — К., 1995, 1996.. Давня історія України. Кн. 1-2. — К., 1994, 1995.. Давня історія України. У 3-х т. — К., 1997.. Даниленко В., Касьянов І., Кульчицький С Сталінізм в Україні: 20-30-ті роки. — К., 1991.

Дорошенко Д. І. Нарис історії України: В 2-х т. — К., 1991.. Дорошенко Д. Огляд української історіографії. — К., 1996.. Жуковський А,, Субтельний О. Нарис історії України. — Львів, 1993.. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. — К., 1994.

Залізняк Л. Походження українського народу. — К., 1996.. ЗалізнякЛ. Первісна історія України. — К., 1999.. Заставний Ф. Українська діаспора. Розселення українців у зарубіж-них країнах. — Львів, 1991.. Єфименко О. Історія України та її народу. — К., 1992.

ІсаєвичЯ. Україна давня і нова: народ, релігія, культура. — Львів, 1996.. Історія русів / Український переклад І. Драча. — К., 1991.. Історія України / За ред. В. А. Смолія — К., 1997, 2000.. Історія України. Курс лекцій: У 2-х кн. — К., 1991, 1992.

Історія України / Керівник авт. колект. Ю. Зайцев — Львів, 1996.. Історія української еміграції. — К., 1997.. історія української культури / За ред. І. Крип'якевича. — К., 1999.. історія українського війська. У 2-х т. — Львів, 1992—1996.

Історія України в особах. іХ—XVIII ст. — К., 1993.. Історія України в особах. ХІХ-ХХ ст. — К., 1995.. Історія церкви та релігійної думки в Україні: У 3-х кн. — К., 1994.. Історія Академії наук України, 1918-1993. — К., 1994.

Історіографія історії України. — К., 1996.. Касьянов Г. Українська інтелігенція 1920-х — 1930-х років: соціальний портрет та історична доля. — К., 1992.. Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ-ХХ ст. Соціально-політичний портрет. — К., 1993.

Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтелігенція (20-30-ті pp.). - К., 1991.. Книш 3. Становлення ОУН. — К., 1994.. Коваль М. В. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. — К., 1995.

Коваль М. В., Кульчицький С. В., Курносое Ю. О. Історія України. — К., 1992.. КонквестР. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. — К,1993.. Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. — Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993.

Костомаров М. Історія України в життєписах визначних її діячів. — К., 1991.. Котляр М. Історія України в особах. Давньоруська держава. — К., 1996.. Котляр М., Кульчицький С Довідник з історії України. — К., 1996.. Котляр М., Смолій В. Історія в життєписах. — К., 1994.

Крип'якевич І. Історія України. — Львів, 1992.. Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (XIX ст. — 1939). — Івано-Франківськ, 1993.. Культура українського народу. Навч. посібник. — К., 1994.

Кульчицький С Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928). — К, 1996.. Кульчицький С. Ціна «Великого перелому». — К., 1991.. Лебедь Т. УПА. Кн. 1. — Дрогобич , 1993.. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Т. 1-2, — К., 1994.

Литвин В. Політична арена України: дійові особи та виконавці. — К, 1994.. Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. — Львів, 1995.. Лях Р. Історія України. —Донецьк, 1999.. Малий словник історії України. — К., 1997.. Моця О. П. Населення південно-руських земель ІХ-ХІІІ ст. — К., 1993.

Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. — К., 1996.. Муковський І. Т., Лисенко О. Є. Звитяга і жертовність. Українці на фронтах Другої світової війни. — К., 1997.. Мушкетик Ю. Гетьманський скарб. — К., 1993.

Нагаєвськнй І. Історія української держави XX ст. — К., 1994.. Нариси з історії українського національного руху. — К., 1994.. Огієнко І. Українська культура. — К., 1991.. Онопрієнко В.І. Історія української нації ХІХ-ХХ століть. — К., 1998.

Петров В. Походження українського народу. — К., 1992.. Півторак Г. Українці: Звідки ми і наша мова. — К., 1993.. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. — К., 1995.. Попович М. Нарис історії культури України. — К., 1998.

Пристайко В., Шаповал Ю. Михайло Грушевський і ГПУ-НКВД. Тра-гічне десятиліття: 1924-1934. — К., 1996.. Рибалка І. Історія України: У 2-х ч. — Харків, 1995, 1997.. Реєнт О. Українська революція. — К., 1996.. Семчишнн М. Тисяча років української культури. Історичний огляд культурного процесу. — К., 1993.

Смолій В., Гуржій О. Як і коли почала формуватися українська нація. - К., 1991.. Смолій В. А., Степанков В. С Богдан Хмельницький. — К., 1995.. Смолій В. А., Степанков В. С Українська державна ідея. — К., 1997.. Солдатенко В., Крижанівський В., Левенець Ю. Українська ідея, істо-ричний нарис. — К., 1995.

Солдатенко В. Ф. Українська революція. Історичний нарис. — К., 1999.. Субтельний О. Україна: історія. — К., 1993.. Терещенко Ю. Україна і європейський світ. — К., 1996.. Толочко А. Князь в древней Руси: власть, собственность, идеология. - К., 1992.

Толочко П. Київська Русь. — К., 1996.. Толочко П. П. Літописи Київської Русі. — К., 1994.. Трофимович В. Україна в роки II світової війни (1939-1945). — Львів, 1995.. Турченко Ф. Новітня історія України. — К., 1995.

Україна і світ: Історія господарства від первісної доби і перших ци-вілізацій до становлення індустріального суспільства. — К., 1994.. Українська державність у XX ст. — К., 1996.. Українська ідея. Історичний нарис. — К., 1995.

Ульяновський Ф., Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні. У 3-х кн. — К., 1994.. Шаповал Ю. Україна 20-х-50-х років: сторінки ненаписаної історії. — К., 1993.. Шаповал Ю. Людина і система (штрихи до портрета тоталітарної доби в Україні). —- К., 1994.

Шевчук В. П., Тараненко М. Г. Історія української державності: Курс лекцій. — К., 1999.. Шлоргун О. О. Україна: шлях відродження. Економіка, культура, політика. — К., 1999.. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. — К., 1999.

Яковенко Н. Нариси історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. - К., 1997.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка