РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

1. Аджубей А. Крушение иллюзий. — М., 1991.

2. Андрухів І. Сталінські репресії на території Східної Галичини в 1929— 1941 роках // Галицька старовина. - 1994. - № 2.

3. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. — К., 1991.

4. А. Антонович В. Що принесла Україні унія. — Чернівці, 1992.

5. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. — К., 1993.

6. Апанович О. Збройні сили України І пол. XVIII ст. — К., 1969.

7. Апанович О. Розповіді про запорізьких козаків. — К., 1991.

8. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність. — К., 1994.

9. Аркас М. Історія України-Русі. — К., 1990.

10. Багалій Д. Нарис історії України. — К., 1994.

11. Баган О. Націоналізм і націоналістичний рух. Історія та ідеї. — Дрогобич, 1994.

12. Багатопартійна Українська держава на початку XX ст. Програмні документи перших українських політичних партій. — К., 1992.

13. Бандера С. Мій життєпис //Державність. — 1992. - №1.

14. Бантыш-Каменский Д. История Малой России. — К., 1993.

15. Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953-1985 pp. - Л. 1992.

16. Баран В. Україна 1950 — 1960-х pp.: еволюція тоталітарної системи. — К., 1996.

17. Баран В., Козак Д., Терпиловський P. Походження слов'ян. — К., 1991.

18. Белаш А., Белаш В. Дороги Нестора Махно. — К., 1993.

19. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. Кн. 1-2. - К., 1994.

20. Білинський А. Загадка Михайла Горбачова // Україна. - 1992. - № 25.

21. Бойко О, Історія України. — К., 1999.

22. Бойко О. Україна 1991 —1995: тіні минулого чи контури майбутнього? — К., 1996.

23. Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. — К., 1994.

24. Боплан Г. Опис України. — К., 1990.

25. Борисенко В. Курс української історії. — К., 1997.

26. Борщак І. Мазепа. Орлик. Войнаровський. — Л., 1991.

27. Борщак І., Мартель Р. Іван Мазепа. Життя й пориви великого гетьмана. — К., 1991.

28. Брайчевський М. Конспект історії України. — К., 1993.

29. Брайчевский М. Утверждение христианства на Руси. - К., 1989.

30. Брицький П. Україна у другій світовій війні (1939-1945 рр). - Чернівці, 1995.

31. Будзиновський В. Наші гетьмани. — Тернопіль, 1990.

32. Бульба-Боровець Т. Армія без держави. — Л., 1993.

33. Бурлацкий Ф. Вожди и советники. — Москва, 1990.

34. Василенко Г. Велика Скіфія. — К., 1991.

35. Василенко Г. Руси. — К., 1990.

36. В боротьбі за Українську державу: Есеї, спогади, свідчення, літописання, документи другої світової війни. - Л., 1992.

37. Вегеш М. Карпатська Україна (1938-1939). - Ужгород, 1993.

38. Велика історія України: У 2 т. /Зладив М.Голубець. - К., 1993.

39. Великий українець: матеріали з життя та діяльності М.Грушевського. — К., 1992.

40. Величко С. Літопис. — К., 1991.

41. Верстюк В. Махновщина. — К., 1992.

42. Верстюк В., Дзюба О., Репринцєв В. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. - К., 1995.

43. Вивід прав України. — Л., 1991.

44. Винниченко В. Відродження нації: У Зт. — К., 1990.

45. Влес-книга//Дніпро. — 1990. — №4.

46. Волкогонов Д. Тріумф і трагедія: Політичний портрет Й. Сталіна: У 2кн. - К., 1989-1990.

47. Володарі гетьманської булави: Історичні портрети. - К., 1995.

48. Воронов І., Пилявець Ю. Голод 1946— 1947 pp. — К., 1991.

49. Врублевский В. Владимир Щербицкий: правда и вымыслы. — К., 1993.

50. Тарань О. Від створення Руху до багатопартійності. - К., 1992.

51. Горський А. Ще раз про роль норманів у формуванні Київської Русі // У.І.Ж. - 1994. - № 1.

52. Гетьмани України: Історичні портрети. — К., 1991.,

53. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. — К., 1994.

54. Голод 1921 — 1923 років в Україні: Збірник документів і матеріалів. — К., 1993.

55. Голод 1932— 1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. — К., 1990.

56. Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин. — К., 1993.

57. Гордієнко В. Українська Галицька Армія. — Л., 1991.

58. Гордієнко В. Українські січові стрільці. — Л., 1990.

59. Грабовецький В. Олекса Довбуш. — Л., 1994.

60. Грабович О. Крах Радянського Союзу та незалежність України // Сучасність. — 1992. — № 4.

61. Грабовський С, Ставрояні С, Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. — К., 1995.

62. Гренджі-Донський В. Під чоботом окупанта // Літопис Червоної калини. — 1991. — № 5.

63. Грицак Я. ...Дух, що тіло рве до бою... — Л., 1990.

64. Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації XIX — XX ст. — К., 1996.

65. Грушевський М. Духовна Україна: 36. творів. — К., 1994.

66. Грушевський М. Звичайна схема «русскої» історії й справа раціонального укладу історії східного слов'янства // Вивід прав України. — Л., 1992.

67. Грушевський М. Ілюстрована історія України. — К., 1990.

68. Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. - К., 1991-1999.

69. Грушевський М. Новий період історії України. — К., 1992.

70. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. - К., 1990.

71. Грушевський М., Левицький О. Розвідки про церковні відносини на Україні-Руси XVI —XVIII вв. — Л., 1991.

72. Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття: Нариси політичної історії. — К., 1993.

73. Гунчак Т. У мундирах ворога //Військо України. - 1993. - №9.

74. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVIII ст.: кордони, населення, право. — К., 1996.

75. Давня історія України: У 2 кн. / Толочко П. (кер. авт. кол.), Козак Д., Крижицький С. та ін. — К., 1995.

76. Дашкевич Я. Політичне ошуканство чи провокація? Крах українізації 20-х — 30-х pp. //Україна вчора і нині. - К., 1993.

77. Декларація про державний суверенітет України. — К., 1990.

78. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? // Вітчизна. - 1990. - №5, 7.

79. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. - К., 1991.

80. Дорошенко Д. Нарис історії України. — Л., 1991.

81. Дорошенко Д. Огляд української історіографії. — К., 1996.

82. Драгоманов М. Вибране. — К., 1991.

83. Думін О. Історія Легіону Українських Січових Стрільців 1914-1918 // Дзвін. - 1991. - №9-12; 1992. -№1-12; 1993. - №1-6.

84. Ефименко А. История украинского народа. — К., 1990.

85. Єнсен А. Мазепа. - К., 1992.

86. Життя і смерть полковника Коновальця. — Л., 1993.

87. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України - Л., 1992.

88. Зайцев Ю. Дисиденти: опозиційний рух 60 — 80-х pp. // Сторінки історії України. — Л., 1992.

89. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. - К., 1994.

90. Іванис В. Симон Петлюра — Президент України. — Дрогобич, 1991.

91. Іван Мазепа і Москва. — К., 1994.

92. Іванченко Р. Київська Русь: початки Української держави. — К"., 1995.

93. Іванченко Р. Раби Києва не мовчали. — К., 1991.

94. Ігнатович Е. Україна — terra incognito. — "К., 1992.

95. Історія Русів. - К., 1991.

96. Історія січових стрільців. — К., 1992.

97. Історія України в особах: IX —XVIII ст. — К., 1993.

98. Історія України в особах: XIX —XX ст. — К., 1995.

99. Історія України / Керівник авт. кол. Ю.Зайцев. — Л., 1996.

100. Історія України: нове бачення: У 2 т. /Під ред. В.Смолія. - К., 1995.

101. Історія української еміграції. / За ред. проф. Б.Лановика. — К., 1997.

102. Історія української культури / За заг. ред. І.Крип'якевича. — К., 1994.

103. Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтелігенція. — К., 1991.

104. Кащенко А. Оповідання про славне Військо Запорізьке низове. — Дніпрпоетровськ, 1991.

105. Коваль М. Україна: 1939 — 1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. — К., 1995.

106. Кожукало І. 1946—1947 роки: невідомий голод. - К., 1990.

107. Колективізація і голод на Україні (1929—1933): 36. докум. і матеріалів. — К., 1993.

108. Колянчук О., Литвин М., Науменко К. Генералітет українських визвольних змагань. — Л., 1992.

109. Кондратюк К. Нариси історії українського національно-визвольного руху XIX століття. — Тернопіль, 1993.

110. Кониський О. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя. — К., 1991.

111. Конквест Р. Жнива скорботи. — К., 1993.

112. Конституція України. — К., 1996.

113. Король В. Історія України. — К., 1995.

114. Косик В. Україна і Німеччина у 2-й світовій війні. — Париж; Нью-Йорк; Л., 1993.

115. Костомаров М. Закон Божий: Книга буття українського народу. — К., 1991.

116. Костомаров Н. Исторические произведения. Ав-тобиография. — К., 1989.

117. Костомаров М. Історія України в життєписях визначнійших єї діячів. — К., 1991.

118. Котляр М. Історія України в особах. Давньо-руська держава. — К., 1996.

119. Котляр М. Найдавніша повість про Данила Галицького // Київська старовина. — 1992. — № 1.

120. Котляр М. Русь язичницька. Біля витоків східнослов'янської цивілізації. — К., 1995.

121. Котляр М., Смолій В. Історія в життєписах. — К., 1994.

122. Крип'якевич І. Богдан Хмельницький. — Л., 1990.

123. Крип'якевич/. Галицько-Волинське князівство. — К., 1984.

124. Крип'якевич І. Історія України. — Л., 1990.

125. Крип'якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. та ін. Історія українського війська. — Л., 1992.

126. Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. — Івано-Франківськ, 1993.

127. Кулинях Д. Соловецький в'язень. — К., 1991.

128. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928). - К., 1996.

129. Кульчицький С. Ціна «великого перелому». — К., 1991.'

130- Кульчицький С 1933: трагедія голоду. — К., 1989.

131. Курносов Ю. Духовне життя на Україні в 20 — 30 рр. // Укр. іст. журнал. — 1990. — № 1.

132. Лазарович М. Історія України. Навч. посіб. — Тернопіль, 1999.

133. Лазарович М. Українські січові стрільці в революційних подіях у листопаді 1918 р. в Східній Галичині"// Укр. іст. журнал. — 1998. — №5. — С.40 —52.

134. Лазарович М. Українські Січові Стрільці: національно-політична та культурно-просвітницька діяльність. — Тернопіль, 2000.

135. ЛановикБ., Матисякевич З., Матейко Р. Історія України. — Тернопіль, 1995.

136. Левицький К. Українські політики Галичини. — Тернопіль, 1996.

137. Леп'явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні. — Чернігів, 1996.

138. Липа Ю. Призначення України. — Л., 1992.

139. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. — Київ; Філадельфія, 1995.

140. Липинський В. Релігія і церква в історії України. - К., 1995.

141. Липинський В. Україна на переломі... // Укр. іст. журнал. — 1992. — № 2, 4.

142. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2 т. — К., 1994.

143. Литвин В. Політична арена України: Дійові особи та виконавці. — К., 1994.

144. Литвин М., Науменко К. Історія галицького стрілецтва. — Л., 1991.

145. Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. — Л., 1995.

146. Літопис Руський. — К., 1989.

147. Літопис Самовидця. — К., 1971.

148. Лозицький В. Політика українізації в 20-30 роках: історія, проблеми, уроки /,/ Укр. іст. журнал. — 1989. — № 3.

149. Лук'яненко Л. Сповідь у камері смертників. — К., 1991.

150. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. — К., 1992.

151. Марчук Є. П'ять років української трагедії. — К, 1999.

152. Матейко P., Мельничук Б. Воєнними дорогами синів Галичини. — Тернопіль, 1991.

153. Махно Н. Воспоминания. — М., 1992.

154. Мельгунов С. Красный террор в России. — М., 1990.

155. Мельничук Б., Юрчак Н. Шляхами Б.Хмельницького на Тернопільщині. — Тернопіль, 1991.

156. Меріме П. Українські козаки. Б.Хмельницький. — Л., 1990.

157. Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. — К., 1992.

158. Митрополит Іларіон. Князь Констянтин Острозький і його культурна праця. — Б.м., 1992.

159. Мицик Ю., Плохій С, Стороженко І. Як козаки воювали. — Дніпропетровськ, 1990.

160. Мірчук П. Степан Бандера. — Хмельницький, 1992.

161. Мірчук П'. Українська Повстанська Армія. 1942 —

1952: Документи і матеріали. — Л., 1991.

162. Міхновський М. Самостійна Україна // Вивід прав України. — Л., 1991.

163. Млиновецький Р, Нариси з історії українських визвольних змагань 1917 — 1918. — Л., 1994.

164. Мороз В. Україна в XX ст. - Тернопіль, 1992.

165. Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. — К., 1996.

166. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. — К., 1993.

167. Нагайло Б. Як формувалося в Україні ставлення до ядерної зброї// Сучасність. — 1993. — № 10.

168. Наливайко Д. Козацька християнська республіка. - К., 1992.

169. Нариси з історії українського національного руху. - К., 1994.

170. Нариси історії Закарпаття: У 2 т. — Ужгород, 1993-1995.

171. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш. — К., 1989.

172. Огієнко І. Українська культура. — К., 1991.

173. Ортинський І. Хрещення, хрест та харизма України. — Рим; Мюнхен; Фрайбург, 1988.

174. Петлюра С. Статті. — К., 1993.

175. Петлюра С Спомин. — К,, 1993.

176. Петров В. Діячі української культури (1920 — 1940 рр.) — жертви більшовицького терору. — К., 1992.

177. Петров В. Походження українського народу. — К., 1992.

178. Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України. Ч. 1-2. - Л., 1994.

179. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. - К., 1992.

180. Пристайко В., Шаповал Ю. Михайло Грушевський і ГПУ-НКВД. - К., 1996.

181. Путч. Хроника тревожных дней. — М., 1991.

182. Революция на Украине: По мемуарам белых. — К., 1990.

183. Реєнт О. Українська революція. — К., 1996.

184. Різниченко В. Пилип Орлик. — К., 1918.

185. Ріпецький С. Українське Січове Стрілецтво. Визвольна ідея і збройний чин. — Л., 1995.

186. Роєнко В. Друга світова війна (1939—1945 pp.). — К., 1994.

187. Ролле Й. Жінки при Чигиринському дворі. — К., 1994,

188. Романчук О. Ультиматум. — К., 1990.

189. Рубай В. На протилежному боці добра // Київ. - 1992. - № 1-3.

190. Рудич Ф. Формування політичних структур в сучасній Україні // Укр. іст. журнал. — 1994. — № 2-3.

191. Самостійна Україна: Збірник програм українських політичних партій початку XX ст. — Тернопіль, 1991.

192. Сахаров А. Дипломатия Древней Руси. — М., 1980.

193. Свєшніков І. Битва під Берестечком. — Л., 1993.

194. Семчишин М. Тисяча років української культури. - К., 1993.

195. Сергійчук В. Кого зрадив гетьман Мазепа. — К., 1991.

196. Сергійчук В. Національна символіка України. — К.,1992.

197. Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни: Нові документи і матеріали. — К., 1996.

198. Січинський В. Чужинці про Україну. — К., 1992.

199. Скоропадський П. Спомини. — К., 1992.

200. Сливка О. Карпатська Україна... // Літопис Червоної калини. — 1993. — № 7 — 9.

201. Слюсаренко А., Томенко М. Історія української конституції. — К., 1993.

202. Смолій В., Степанков С. Богдан Хмельницький. — К., 1995.

203. Смолій В., Степанков В. Переддень руїни (1650 — 1670 рр.) // Київська старовина. — 1993. — № 6.

204. Соловей Д. Голгота України: історія. — К., 1991.

205. Стахів М. Україна проти більшовиків: Нариси з історії агресії совєтської Росії: В 3 кн. — Тернопіль, 1992-1994.

206. Сторінки історії України. — Л., 1992.

207. Стус В. З таборового зошита // Дніпро. — 1991. - № 9.

208. Стус В. Феномен доби. - К., 1993.

209. Субтельний О. Мазепинці. — К., 1994.

210. Субтельний О. Україна: історія. — К., 1991.

211. Суворов В. Ледокол. — М., 1994.

212. Суворов В. День М. - М., 1994.

213. Таран С. Інтегральний націоналізм в ім'я ідеї // Березіль. - 1992. - № 9-Ю.

214. Терещенко Ю. Україна і європейський світ. — К., 1996.

215. Толочко П. Історичні портрети. — К., 1990.

216. Толочко П. Київська Русь. — К., 1996.

217. Трофимович В. Україна в роки другої світової війни (1939-1945). - Л., 1995.

218. Трубайчук А. Брудершафт двох диктаторів. — К., 1993.

219. Удовиченко О. Україна у війні за державність. — К., 1995.

220. Україна багатопартійна: Програмні документи нових партій. — К., 1991.

221. Українська державність у XX ст. — К., 1996.

222. Українська культура: Лекції / За ред. Д.Антоновича. - К., 1993.

223. Українські Січові Стрільці 1914— 1920 /За ред. Б.Гнаткєвича та ін. — Л., 1991.

224. Федченко П. Михайло Драгоманов. — К., 1991.

225. Хвильовий М. Україна чи Малоросія? // Вітчизна. - 1990. - №2. .

226. Хотинська війна (1621 р.) / Г.Грабянка, С.Величко, Й.Мюллер та ін. — К., 1991.

227. Хоткевич Г. Два гетьмани. — К., 1991.

228. Цибульський В. Переяславська угода 1654 р. у зарубіжній історіографії (1945 — 1990 pp.). — Рівне, 1993.

229. Цілком таємно...: Секретні документи рейху про діяльність ОУН 1941 —1944 pp. — Тернопіль, 1992.

230. Чайковський А. Чорні рядки: Спогади комісара ЗУНР //Дзвін. - 1990. - №6.

231. Чобіт Д. Свистун... - К., 1999.

232. Чорновіл В., Пенсон Б. Хроніка таборових буднів. - К., 1991.

233. Чорновіл В. Правосуддя чи рецидиви терору? // Київ. - 1992. - № 6-8.

234. Чотири Універсали. — К., 1990.

235. Чубинський П. Ще не вмерла Україна. — К., 1991.

236. Чумак В. Україна: Крим: спільність історичної долі. - К., 1993.

237. Шаповал Ю. Людина і система: Штрихи до портрета з тоталітарної доби в Україні. — К., 1994.

238. Шаповал Ю. М.С.Хрущов на Україні. - К., 1990.

239. Шаповал Ю. Україна 20 —50-х років. — К., 1993.

240. Шаповал Ю. У ті трагічні роки. Сталінізм на Україні. - К., 1990.

241. Шафета П. Убивство міністра Перацького // Дзвін. - 1990. - № 1-2.

242. Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. - К., 1993.

243. Шелест П. Холодна відлига// Київ. — 1990. — № 8.

244. Шерер Ж.-Б. Літопис Малоросії, або історія козаків-запорожців. — К., 1994.

245. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків: У 3 т. - К., 1990 - 1991.

246. Яковенко Н. Здобутки і втрати Люблінської унії // Київська старовина. — 1993. — № 3.

247. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст.: Волинь і Центральна Україна. — К., 1994.

248. Яковлів А. Договір гетьмана Б.Хмельницького з Москвою року 1654 // Дзвін. — 1991. — № 4.

249. 33-й: голод: Народна Книга-Меморіал /Упоряд. Л.Коваленко, В.Маняк. - К., 1991.