Донбас і Крим в економічному, суспільно-політичному та етнокультурному просторі України

Примітки

[1] Пірко В. О. Заселення Донеччини у XVI - XVIII ст. (короткий історичний нарис і уривки з джерел). - Донецьк: Східний видавничий дім, 2003.

[2] Цит. за: Клаус А. Наши колонии. Опыты и материалы по истории и статистике иностранной колонизации в России. Вып.1. - СПб.: тип. В.В. Нусвальда, 1869. - С.5.

[3] Грушевський М. С. Історія України-Руси. - Т. 8. - Ч. 2. - С. 36.

[4] Описание границ и городов Азовской губернии (1775-1783). - СПб., 1865; Описание Слободско-Украинской губернии. - Харьков, 1899.

[5] Бровченко І.Ю. Заселення та господарське освоєння південно-східних степів України в другій половині XVII - XVIII ст.: Автореф. дис... канд. іст. н. - Харків, 2004. - С.11.

[6] Про паритетність процесів стихійної колонізації варто казати лише стосовно українських та донських козаків. Останні впродовж XVII ст. активно освоювали узбережжя Сіверського Донця, його приток Айдару, Борової, Євсугу, Красної та землі на схід від р. Кальміус. На основі заснованих тут станиць та укріплених городків згодом сформувався ареал постійного російського населення, кістяк якого склав російський субетнос - донські козаки.

[7] З’явившись у краї в 40-50-х рр. XVII ст., ця категорія колоністів не сприяла його освоєнню. Натомість вона створила додаткові перешкоди на шляху просування мирних поселенців, оскільки промишляла грабунками та розбоєм.

[8] У 1645 р. була збудована Торська фортеця, яка мала захищати солеварні від розбійних нападів. Водночас Тор разом із Бахмутом виконували функцію укріплених сторожових пунктів на шляху з Московського царства до Кримського ханства. Поволі військові форпости перетворювалися на адміністративні та виробничі центри.

З 1645 р. по 1764 р. Тор був сотенним містечком Ізюмського полку і виявляв неабияку життєву активність. З будівництвом тут в 1664 р. державного солеварного заводу (де спочатку працювало 215 робітників, а через два роки вже 647), здавалося, перед містечком відкриваються непогані перспективи. Однак, після зруйнування кримськими татарами в 1697 р. соляних варниць, солевари переселилися до Бахмуту, в підземних джерелах, якого була розвідана ропа з більшим вмістом солі, аніж у торських.

[9] Історія міст і сіл Української РСР. Донецька область. - К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1970. - С.151.; Пірко В.О. Заселення Донеччини у XVI - XVIII ст. (короткий історичний нарис і уривки з джерел) / Український культурологічний центр. - Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. - С.122-126.

[10] Верменич Я.В. Донбас як порубіжний регіон: територіальний вимір. - К.: Інститут історії України НАН України, 2015. - С.24, Історія міст і сіл Української РСР. Донецька область. - К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1970. - С. 151

[11] Пірко В.О. Заселення Донеччини у XVI-XVIII ст. (короткий історичний нарис і уривки з джерел). - С.134.

[12] Історія міст і сіл Української РСР. Донецька область. - С.707-708.

[13] Вже в 40-і рр. XVII ст. соляні промисли на р. Тор забезпечували сіллю не тільки Лівобережну Україну, але й південні повіти Московської держави.

[14] Зокрема, повстання К. Булавіна 1707 - 1708 рр.

[15] Бровченко І.Ю. Заселення та господарське освоєння південно-східних степів України в другій половині XVII - XVIII ст.: : Автореф. дис... канд. іст. н. - Харків, 2004. - С.14.

[16] Там само. - С.13.

[17] 26 дес. з лісом, 30 дес. - без лісу. - Див.: Нариси етнічної історії Донеччини (XVIII - поч. ХХ ст.) - Артемівськ, 2010. - С.13.

[18] Адміністративно їй підпорядковувалися м. Бахмут, 16 сербських рот, 5 волосних, 2 розкольницьких, 12 однодвірницьких, державна, 2 економічні, 2 відписні, 24 поміщицькі слободи. - Див.: Нариси етнічної історії Донеччини (XVIII - поч. ХХ ст.) - С.15.

[19] Новицкий Я.П. Описание границ и городов бывшей Азовской губернии (Левобережная часть нынешней Екатеринославской) (1775-1783). - Александровск, 1910; Пірко В.О. Описи Азовської губернії (кінець XVIII ст.) // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. - Вип. 1. - Дніпропетровськ, 1997. - С. 190-191.

[20] Нариси етнічної історії Донеччини (XVIII - поч. XX ст.) - С.16.

[21] Пільг на 10 -12 років.

[22] Нариси етнічної історії Донеччини (XVIII - поч. XX ст.) - С.17.

[23] Записки Одесского общества истории и древностей. - Т.3. - Одесса, 1852. - С.589.

[24] Слід мати на увазі, що російські переселенці не становили етносоціальної єдності. Крім згадуваних вже донських козаків на перших етапах колонізації помітну роль відігравали російські розкольники. Своєрідний „ісход” спричинив виникнення низки поселень росіян-старовірів. Заснувавши перші поселення у Чернігово-Сіверщині (60-і рр. XVII ст.), вони пройшли Новоросією аж до Вілкова і перейшли на територію Туреччини, де осіли в Бессарабії та Буковині. Туди ж спрямовувався рух некрасівців і липованів. Духобори осіли в Харківській та Катеринославській губерніях, молокани - по течії р. Молочна. Див.: Чубинський П.П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в западно-русский край. - СПб., 1872. - Т.ѴІІ. - С.292.

[25] Материалы высочайше учрежденной 16 ноября 1901 г. комиссии по исследованию вопроса о движении с 1861 по 1900 гг. благосостояния сельского населения... Ч. 1. - СПб., 1903. - С. 222-226.; Данильченко О.П. Етнічний розвиток і міжнародні зв’язки Півдня України (кінець XVIII - перга половина ХХ століття). - Владивосток, 2009. - С.73.

[26] Нариси етнічної історії Донеччини (XVIII - поч. ХХ ст.) - Артемівськ, 2010. - С.18.

[27] Полное собрание законов Российской империи (далі - ПСЗРИ). - СПб., 1830. - Т.ХУІ. - 28 июня 1762 - 1765 гг. - № 11853, № 11879, № 11880.

[28] ПСЗРИ. - Т. XVI. - СПб.,1830. - С.312.

[29] Нагадаємо, що внаслідок національно-визвольної війни 1821 - 1829 рр. Греція здобула незалежність. Першим президентом незалежної Греції в 1830 р. став І. Каподістрія.

[30] Регламентувалося “Інструкціями про внутрішній розпорядок і управління іноземними колоніями”. - Див.: Попечительный комитет об иностранных поселенцах Южного края России 1799 - 1876 гг. / Под ред. О.В.Коноваловой. - Том 1. Аннотированная опись дел 1799 - 1818 гг. - Одеса, 1998. - С.28.

[31] Див.: Німці Півдня України: Історія та сучасність. - С.57.; Васик О.В. Метричні книги німецькомовних колоністів Донбасу другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Наукові праці: науково-методичний журнал. - Т. 115. Вип. 102. Історичні науки. - Миколаїв, 2009. - С. 122.

[32] Докладніше див.: Якубова Л.Д. Маріупольські греки (етнічна історія): 1778 р. - початок 30-х років ХХ ст. - К., 1999.

[33] Нариси етнічної історії Донеччини (XVIII - поч. ХХ ст.) - С.44-45.

[34] Нині смт. Володарське Донецької області.

[35] Нині с. Бойове Володарського району Донецької області.

[36] Нині с. Новопетрівка Бердянського району Запорізької області.

[37] Тепер с. Осипенко Володарського району Донецької області.

[38] В наш час с. Стародубівка Першотравневого району Донецької області.

[39] Петренко Є.Д. Азовське козацьке військо // Енциклопедія історії України. - Т.1. - К., 2003. - С. 46.

[40] Памятная книжка Екатеринославской губернии на 1864 год. - Екатеринослав, 1864. - С. 146, 149, 150.

[41] Занадто мало відомими залишаються й насправді знакові постаті, які є уродженцями краю - такі, як Михайло Петренко - автор “Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю..

[42] Протягом 1862 - 1864 рр. більшість азовських козаків (1 117 сімей) було вислано на Кубань. Однак переселити всіх азовців царському уряду не вдалося: козаки, які залишилися, були обернені в селянський стан з наділом 9 десятин на особу чоловічої статі. Після скасування Азовського козацького війська на території, яку воно займало, утворили Покровську і Микильську волості.

[43] Мариуполь и его окрестности. - Мариуполь, 1892. - С.81-84.

[44] Кононов І.Ф. Етнос. Цінності, Комунікація. Донбас в етнокультурних координатах України. - Луганськ, 2000. - С. 113.

[45] Верменич Я.В. Донбас як порубіжний регіон: територіальний вимір. - С.29.

[46] Див.: Клаус А. Наши колонии. Опыты и материалы по истории и статистике иностранной колонизации в России. Вып.1. - СПб.: тип. В.В. Нусвальда, 1869.

[47] Бакулев Г.Д. Развитие угольной промышленности Донецкого бассейна. - М., 1955. - С.80.

[48] Описание каменноугольной разработки близ села Успенского в Славяносербском уезде Екатеринославской губернии // Горный журнал. - 1854. - Ч.ІІ. - Кн.ІѴ. - С.84.

[49] Довжук И.В. Промышленный Донбасс в истории развития экономики Украины (2-я половина ХІХ в.): Дис... канд. ист. н. - К., 1996. - С.55.

[50] Там само. - С.51.

[51] До розбудови залізниць вугілля перевозили гужовим транспортом, зокрема чумаки. На мажах вони перевозили до 120 пудів.

[52] Хромов П.А. Экономическое развитие России в ХІХ - ХХ вв. - М., 1950. - С.337.

[53] Не слід забувати також, що залізниця створювала найбільший для свого часу ринок найманої сили - на будівництві Курсько-Харківсько-Азовської залізниці (концесія С. Полякова), що розпочалося в 1868 р., були задіяні понад 17 тис. робітників.

[54] Наприкінці 1880-х рр. їх було понад двадцять.

[55] Там само. - С.87.

[56] Історія міст і сіл Української РСР. Донецька область. - С. 708.

[57] Пірко В.О. Заселення Донеччини у XVI-XVIII ст. (короткий історичний нарис і уривки з джерел). - С.135., Молчанов В.Б. Донбас у системі соціально-демографічних та економічних процесів (ХІХ - початок ХХ ст.): Інститут історії України НАН України, 2015. - С.78.

[58] Поблизу станції та селища Микитівка гірничий інженер І.М. Міненков відкрив поклади ртутних руд. Оцінивши промислові перспективи родовища, гірничий інженер А. Ауебах організував товариство і на його кошти побудував унікальний завод. Через 10 років акціонерне товариство виготовляло вже майже 40 тис. пудів ртуті за рік, половина якої йшла на експорт.

[59] У Дебальцевому, Ровеньках, Попасній - першого класу, Луганському заводі та Краматорську - другого, Варваропіллі, Микитівці, Хацапетівці, Лисичанську - третього.

[60] Історія рідного краю (Донеччина з кінця XVIII до кінця ХІХ ст.). - Донецьк, 2012. - С. 125.

[61] В 1884 р. вступила в експлуатацію Катеринінська залізниця, що зв’язала Донбас із Криворіжжям, Придніпров’ям та рештою України. 1900 р. Криворізький басейн дав близько половини загальноімперського видобутку залізної руди.

[62] Сборник статистических сведений по Екатеринославской губернии. - Т.2. - Бахмутский уезд. - Екатеринослав, 1886.- С.229, 231.

[63] Там само. - С.234.

[64] История технического развития угольной промышленности Донбасса. - К., 1969. - Т.1. - С.31-32. - Для порівняння: станом на 1900 р. хімічна промисловість України складалася з 43 невеликих підприємств з 2,1 тис. працівників.

[65] В 1899 р. на обох заводах працював 8 251 робітник. На рік заводи виробляли продукції на 7 586 774 руб. Загалом же в Маріуполі було зареєстровано 130 промислових підприємств, де працювало 9 683 робітника та вироблялося продукції на 8 467 919 руб. - История Донецкого края в документах и материалах. - Д., 1995. - С.38.

[66] Див.: Гливиц И. Железоделательная промышленность России. - М., 1911.

[67] Довжук И.В. Промышленный Донбасс в истории развития экономики Украины (2-я половина ХІХ в.). - С.98.

[68] Там само. - С.99.

[69] Населенные места Российской империи в 500 и более жителей по данным первой всеобщей переписи населения 1897 г. (Сведения по Екатеринославской губернии). - СПб., 1905. - С.20.

[70] Згідно закону 1893 р. лікарні влаштовувалися з розрахунку не менше одного ліжка на 100 робітників.

[71] Маргулов А.Х. Урбанізація Донбасу у 1861-1917 роках: Дис... канд. іст. н. - Донецьк, 2005. - Арк.167.

[72] Маргулов А.Х. Розвиток медицини та початкової освіти в Донбасі у 1861-1917 роках // Історичні і політологічні дослідження. - Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2003. - № 15/16. - С.69-75.

[73] Бацак Н.І. Культурно-освітній розвиток грецької громади Північного Приазов’я (ХѴІІ - ХІХ ст.). - К., 1998. - С.105.

[74] Мариуполь и его окрестности. - С.81-84.

[75] Історія рідного краю (Донеччина з кінця XVIII до кінця ХІХ ст.). - С. 240.

[76] Мариуполь и его окрестности. - С.445.

[77] Отчет Мариупольской земской управы за . - Мариуполь, 1911. - С.59.

[78] Грамотність етносів у 1897 р. по губерніях [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ponotenchegg.livejoumal.com/97830.html;

[79] З цього приводу див., зокрема: А. Бунин. В огне // Открытие страны огня: Произведения русских писателей о Донбассе. - Донецк: Донбасс, 1984. - С.153.

[80] 1870 р. розпочала свою діяльність Маріупольська міська дума.

[81] На кінець ХІХ ст. в Маріупольському повіті діяли 5 земських лікарень, 19 фельдшерських пунктів у грецьких волостях. Медичну допомогу та ліки греки отримували безкоштовно. На кошти міста утримувалася лікарня на 20 палат, богадільня та субсидувався нічліжний будинок. - Див.: История Донецкого края в документах и материалах. - Д., 1995. - С.38.

[82] На Маріуполь припадала левова частка купецтва Донбасу. Греки міцно тримали першість у торговельних справах міста. Хлібна торгівля регіону перебувала в руках відомих далеко за межами Маріупольського повіту І. Лікарі, В. Пічахчі, Л. Псалти, К. Кечеджи та ін.

[83] В 1892 р. в Маріуполі проживало 17 тис. мешканців, 1897 р. - 31 тис., 1900 р. - 57 431 (причому лише 26 тис. були корінними мешканцями, решта - прийшлими), 1914 р. - близько 58 тис., а в 1918 р. - вже 110 008, з яких 57 067 були росіянами, 20 831 - українцями, 15 388 - євреями, 7 113 - греками, решта - представниками інших національностей. Місто було привабливим для заробітчан. Щороку сюди прибувало 9 - 12 тис. мігрантів. - Див.: Молчанов В.Б. Донбас у системі соціально-демографічних та економічних процесів (ХІХ - початок ХХ ст.). - С.95, Історія міст і сіл Української РСР. Донецька область. - С. 392.; Державний архів Донецької області (ДАДО), ф. Мікрофільмів, №1136, 1173.

[84] На 1870 р. в Юзівці проживало 164 мешканця, через два роки - 858, в 1884 р. - 5 494, в 1897 р. - 28 076, в 1910 р. - 48 тис., а напередодні Першої світової війни - близько 70 тис. осіб. - Див.: Історія міст і сіл Української РСР. Донецька область. - С. 78-81.

[85] Первая всеобщая перепись населения Российской империи: 1897 г. Екатеринославская губ. - Т.ХШ. - СПб., 1904. - С.2 - 3.

[86] Німцями за походженням були Гартман, Д. Шершевський, Фарке. Бельгійці активно інвестували в металургію та машинобудування (А. Неу та Е. Боссе). Найбільш потужною була французька складова - Дарен, Боннардель та А. Фредерікс.

[87] Куромія Г. Свобода і терор у Донбасі: українсько-російське прикордоння. - К., 2002. - С. 34-35.

[88] Так, тільки у Бахмутський повіт 1900 р. прибуло 10 646 сільськогосподарських найманих працівників з українських та російських губерній. В грецьких волостях майже 40% господарств використовували найману працю оскільки земельні ділянки перевищували 30 дес. на господарство, а жіноча праця в полі не використовувалася.

[89] В пореформену добу колоністські господарства, передусім німецькі та менонітські, виступили своєрідними локомотивами потужного розвитку капіталістичних відносин у сільськогосподарському секторі. (Цьому сприяли значні, порівняно із пересічними по імперії, норми землекористування. Так, скажімо, в Маріупольському повіті в 1886 р. на один німецький двір припадало 35,2 дес. землі, грецький - 28,2, козацький - 19,4, єврейський - 18,6, колишніх державних селян - 13,2, колишніх поміщицьких селян - 9,6 дес. Для того, аби повнотою розуміти специфіку розвитку Маріупольщини, слід взяти до уваги також питому вагу окремих етнічних груп у її населенні. Частка німців сягала 6,7%, греків - 36,1%, козаків - 6,6%, євреїв-землеробів - 1,6%, колишніх державних селян - 45,8%, колишніх кріпосних - 3,2%. - Див.: Земцов Н. Краткий обзор экономического положения населения Мариупольского уезда: Сборник статей. - Екатеринослав, 1905. - С.3-7.) Їхній внесок у розвиток капіталістичних відносин в сільськогосподарському секторі був, без перебільшень, визначним. Не випадково, саме на прикладі колоністів Таврійської губернії, розвиток капіталізму в Росії досліджували В. Постников та В. Ленін.

[90] Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ століття. - К.: Основи, 1997. - С.64-65.

[91] Антоненко М.І. Заселення Донбасу: соціально-економічні та етносоціальні аспекті (середина XIX - початок XX століття): дис. ... канд. іст. наук. - Дніпропетровськ, 1994. - С.20.

[92] Михненко А.М. Історія Донецького басейну другої половини ХІХ - першої половини ХХ ст.: дис... д-ра. іст. н. - Дніпропетровськ, 2002. - Арк.74.

[93] Пашина Н.П. Формування етноструктури Донбасу в контексті соціально-економічних перетворень краю пореформеного періоду ( 1861 - 1900 рр.): Автореф. дис... канд. іст. н. - К., 1997. // cheloveknauka.com/formirovanie-etnostruktur...

[94] Бойко Я. Заселение Южной Украины. 1860 - 1890 гг. - Черкассы: “Сіяч”, 1993. - С.64.

[95] Там само. - С.68.

[96] Первая всеобщая перепись населения Российской империи: 1897 г. Екатеринославская губ. - T.XIII. - СПб., 1904. - С.2-3; Первая всеобщая перепись населения Российской империи:1897 г. Харьковская губ. - T.XLVI. - СПб., 1904. - С. 2-3.

[97] Пашина Н.П. Формування етноструктури Донбасу в контексті соціально-економічних перетворень краю пореформеного періоду (1861-1900 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. н. - К., 1997. // cheloveknauka.com/formirovanie-etnostruktur...

[98] Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. - Т. ХІІІ. - Екатеринославская губ. - СПб., 1904. - С.172-175, 180-183, 192-197.

[99] Низка відомостей свідчать, що ставлення іноземців до робітників, власне, було суто колоніальним, як до тубільців Індії чи Алжиру. Навіть майстри, через яких власники та інженери спілкувалися із гірниками, рідко говорили російською мовою. Словарний запас “погоничів” робітництва часто обмежувався брудною лайкою. Побиття та приниження гірників було звичайною справою. - Див.: Студенна-Скруква М. Український Донбас. Обличчя регіональної ідентичності. - К.: Лабораторія законодавчих ініціатив, 2014. - С.237.

[100] Маємо на увазі втрату новогрецької писемної традиції в будь-якому з поширених у Греції видах: кафаревуси чи димотики. Маріупольські діалекти, ймовірно, вже в Криму розвивалися поза впливом грецької писемної культури, а за умов ізоляції Грецького автономногоокругу оформилися як безписемні мови.

[101] Пашина Н.П. Формування етноструктури Донбасу в контексті соціально-економічних перетворень краю пореформеного періоду (1861 -1900 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. н. - К., 1997. // cheloveknauka.com/formirovanie-etnostruktur...

[102] В 1880-і рр. заробіток некваліфікованого працівника дорівнював 20 руб., заробітна платня кваліфікованих робітників коливалася в межах 60-100 руб. Для порівняння: платня акушерки становила 50 руб., лікаря - близько 150.

[103] Докладніше див.: Рашин А.Г. Население России за 100 лет. (1811-1913 гг.) - М., 1956.; Тихонов Б.В. Переселения в России во II пол. XIX в. - М., 1978; його ж. Каменноугольная промышленность и черная металлургия России во второй половине XIX в. - М., 1988.; Брук С.И., Кабузан В.М. Миграция населения в России в XVIII - нач. XX вв. (Численность, структура, география). //История СССР. - 1984. - № 4.; Чижикова Л.Н. Русскоукраинское пограничье: история и судьбы традиционно-бытовой культуры. - М.: Наука, 1988. - 256 с.; Наулко В.И. Развитие межэтнических связей на Украине. - Киев, 1975; Фелькнер II. Каменный уголь и железо в России. - С.Петербург - М., 1874; Пажитнов А.Л. Некоторые итоги и перспективы в области рабочего вопроса в России. - СПб., 1910.; Багалей Д.И. Очерки по истории колонизации степной окраины Московского государства. - Т.І. - М., 1887. його ж: Історія Слобідської України. - Харків, 1993.; Бакулев Г.Д. Развитие угольной промышленности Донецкого бассейна. - М., 1955.

[104] Первая всеобщая перепись населения Российской империи: 1897 г. Екатеринославская губ. - T.XIII. - СПб., 1904. - С.74-75; Первая всеобщая перепись населения Российской империи: 1897 г. Харьковская губ. - T.XVII. - СПб., 1904. - С.102-105.

[105] Донецк. Историко-краеведческий очерк. - Донецк, 1981. - С. 38-44.

[106] Ось як змальовував типове шахтарське селище В. Вересаєв: “Хаотичне нагромадження землянок, дерев’яних бараків, жодного деревця чи куща - усе навкруги голе й чорне. Замість вулиць - криві вузькі провулки, засипані жужелицею, залиті помиями.” - Цит. за: Історія рідного краю. - С.275.

[107] Див.: Куромія Г. Свобода і терор у Донбасі: українсько-російське прикордоння. - С.34-35.

[108] Згідно зі спогадами В. Вересаєва - “сморідні землянки”. (Вересаев В.В. Воспоминания. - М., 1961. - Т.5. - С.333.

[109] Там само. - С.39.

[110] Нариси етнічної історії Донеччини (XVIII - поч. ХХ ст.) - С.66.

[111] Нариси етнічної історії Донеччини (XVIII - поч. ХХ ст.) - С.45.

[112] Железная промышленность Южной России в 1907 году. - Х., 1908. - С.8-9, 82-83.

[113] А. Куприн. Юзовский завод [Електронний ресурс]. - Режим доступу: kuprin.velchel.ru/index.php?cnt= 14&sub=22

[114] Про спосіб пересування в шахті у Купріна читаємо: “Тієї ж миті почувся дзвін молотка. Підлога вагону заколихалася під нашими ногами. Хлопнула, упавши, решітка бар’єру. “Чи не краще полишити цю затію? - промайнуло у мене в голові. - Світ такий гарний, життя таке коротке і прекрасне, сонце таке яскраве. Може, ще не запізно зробити вигляд, ніби забув у номері гаманця, і вискочити з клітки ... Ось і Б., певне, тієї ж думки, недарма ж він так міцно вчепився рукою в плече десятника”. І раптом я відчув неймовірну, майже нестерпну легкість в усьому тілі. Мені здалося, що тієї ж миті я маю повиснути в повітрі. Вагон летів донизу зі страшною швидкістю. Спочатку в просвіти клітки мерехтіла якась кругла стіна з сірої цегли. Згодом стало темно. Я хитався на ослаблих ногах, і серце завмирало в мене у грудях. Потім ... я ніколи не забуду того відчуття ... мені стало душно, у вухах з’явився гострий біль, ніби вся кров прихлинула до барабанної перетинки. Тієї ж миті вагон, не зупиняючись, так же плавно і швидко понісся нагору”. (А. Куприн. Юзовский завод [Електронний ресурс]. - Режим доступу: kuprin.velchel.ra/mdex.php?cnt=14&sub=22)

[115] Михненко А.М. Історія Донбасу (1861 - 1945). - Донецьк, 1999. - С.27.

[116] Реєнт О. Перша світова війна і Україна. - К.: Генеза, 2004. - С.27-28.

[117] Там само. - С. 27-30.

[118] Одночасно старостам видавалися квитки у зворотному напрямку, покликані забезпечити можливість повернення китайців до місць виходу по завершенні роботи.

[119] Центральний державний історичний архів (ЦДІА) України, ф. 896, оп. 1, спр. 2, арк. 71, 177.

[120] Михненко А.М. Історія Донецького басейну другої половини ХІХ - першої половини ХХ ст.: дис. ... д-ра. іст. н. - Дніпропетровськ, 2002. - Арк. 81.

[121] Нариси етнічної історії Донеччини (XVIII - поч. ХХ ст.) - С.89.

[122] Заворушення розпочалися зі страйку шахтарів Рутченківських копалень 5 травня 1887 р. і швидко перекинулися за їх межі - на рудники Карпова, Риковського, Іловайського, Древицького, Юзівський завод. На останньому робітники наполягали на зрівнянні зарплати англійських та російських робітників. На вимогу гірничопромисловців з кінця 1888 р. в Юзівці була розквартирована козача сотня, що в подальшому слідкувала за “спокоєм” у промисловій окрузі.

[123] Під час так званого “холерного бунту” в Юзівці страйкувало близько 15 тис. металургів та шахтарі 11 сусідніх копалень. 190 активістів зазнали тілесних покарань.

[124] Загалом впродовж 1861 - 1897 рр. на Донбасі (включаючи Маріуполь і Таганрог) було зафіксовано 43 виступи, зокрема 27 страйків та 17 заворушень. На короткий проміжок 1898 - 1900 рр. припадає 62 виступи, з них - 53 страйки. - Див.: Історія рідного краю. - С.185.

[125] Афонін Ю. В. Монополістична буржуазія Донбасу в 1917 р. // Укр. іст. журн. - 1990. - № 9. - С. 45.

[126] Винниченко В.К. Відродження нації. Частина I. - К., Відень, 1920 (препринт: К., 1990).- С. 167-168.

[127] Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б). Август 1917 - февраль 1918. - М., 1958. - С. 157.

[128] Цит. за: Куромія Г. Свобода і терор у Донбасі. - С.123 - 125.

[129] Пиріг Р.Я. Донбас у складі Української гетьманської держави (травень - листопад

1918 року). - К., 2014. - С.20 - 21.

[130] Балабанов M. Конфликты в Донбассе в 1917 году // Материалы по изучению истории профессионального движения на Украине. Сб. 1. Профессиональное движение в 1917 году. - [Харків], [1928]. - С. 65-66.

[131] Куромія Г. Свобода і терор у Донбасі. - С.124 - 125.

[132] А. Михненко дав йому влучне визначення - “передпролетаріат”. - Див.: Михненко А.М. Історія Донбасу (1861-1945). - Донецьк, 1999. - С.318.

[133] Куромія Г. Свобода і терор у Донбасі. - С.129.

[134] Там само. - С.139-140.

[135] Підраховано за: Отчет Мариупольской земской управы за . - Мариуполь, 1916. - С.140-145.

[136] Тоді більшовицький осередок налічував близько 100 осіб.

[137] Цит. за: Куромія Г. Свобода і терор у Донбасі. - С.145.

[138] Куромія Г. Свобода і терор у Донбасі. - С.155.

[139] Большевистские организации Украины в период установления и укрепления советской власти (ноябрь 1917 - апрель 1918 гг.). Сборник документов и материалов. - К., 1962. - С. 112.

[140] Пиріг Р.Я. Донбас у складі Української гетьманської держави (травень - листопад 1918 року). - К., 2014. - С.11.

[141] Там само. - С.12.

[142] У Юзівці 23 квітня на площі біля “Гранд-отелю” відбулася урочиста церемонія зустрічі німецького війська за участю членів міської управи, представників промислових кіл, лідерів кадетських та меншовицьких організацій. Хлібом-сіллю вітали німців й у Горлівці.

[143] Пиріг Р.Я. Донбас у складі Української гетьманської держави. - С.13. - Тоді з Луганську “вирушило ціле місто на колесах. Червоногвардійці, сім’ї металістів, гірників із скарбом, з птахами і навіть телятами. Все це громаддя - ешелон у декілька сотень вагонів з десятками тисяч людей - вирушило на Міллерово”. З великими труднощами цей “уламок” пролетарського Донбасу через місяць дістався Царицина. З 12 квітня по 5 травня через станцію Ліски Воронізької губернії було вивезено з боку Харкова, Донбасу і Ростова 142 паровози, 4 552 навантажених вагонів, 1 660 порожніх вагонів. Всього - 7,1 млн пудів вантажів. З Луганська був евакуйований паровозобудівний завод, патронний завод, однієї латуні вивезли 200 вагонів.

[144] Пиріг Р.Я. Донбас у складі Української гетьманської держави. - С.15.

[145] Цит. за: Пиріг Р.Я. Донбас у складі Української гетьманської держави. - С.19.

[146] Пиріг Р.Я. Донбас у складі Української гетьманської держави. - С.35. - Лише з жовтня українська влада почала розглядати питання про відмову від сілезького вугілля на користь вітчизняного. Зажевріла надія на створення робочих місць.

[147] У розпал всеукраїнського залізничного страйку 23 липня у Маріуполі розпочався збройний виступ робітників, портовиків і залізничників, лави яких нараховували понад 600 бійців. Була обеззброєна і розігнана кінна сотня Державної варти. Австрійський військовий комендант ввів у місті стан облоги. Під час вуличних боїв з обох сторін були вбиті й поранені. Більшість повстанців відступила в порт, де їх оточили та розстрілювали за допомогою артилерії й літаків. 150 осіб віддано до військово-польового суду, кожний десятий був розстріляний. На місто була накладена велика контрибуція. Аби виплатити її управа змушена була взяти кредит у банку. - Див.: Пиріг Р.Я. Донбас у складі Української гетьманської держави. - С.28 - 29.

[148] Цит. за: Доповідна записка голови української мирної делегації С.П. Шелухіна про взаємовідносини України з Росією та дійсні наміри російської мирної делегації щодо перемир’я з Українською Державою. 31 липня 1918 р. // Мирні переговори між Українською Державою та РСФСР. 1918 р.: Збірник документів і матеріалів . - Київ - Нью-Йорк - Філадельфія, 1999. - С.309.

[149] Цит. за: Пиріг Р.Я. Донбас у складі Української гетьманської держави. - С.38.

[150] „Єврей Льовка” - Льова Задов (Зіньковський) (11.04.1893 - 1938). Народився в єврейській колонії Весела неподалік Юзівки (Донецьк). (Ковальчук В. Лева Задов: Каторжник, махновець, чекіст // Сегодня. - 2001. - 20 лютого.)

[151] Див.: Нестор Махно. Воспоминания. Книга 3 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.magister.msk.ru/library/history/xx/mahno/mahnn003.htm

[152] Шемелінін В.Є. Маріупольський Радянський полк // Літопис Революції. - 1928. - №2. - С.60.

[153] Бабічева О.С. Махновський рух в січні - червні 1919 р. // Грані. - Дніпропетровськ. - 2006. - №4. - С. 12-17.; її ж. Махновський рух другої половини 1919 р. // Грані. - Дніпропетровськ, 2006. - №5. - С. 6-10.; її ж. Історія анархістського руху в Україні // Грані. - Дніпропетровськ, 2006. - №6. - С. 28-33.; її ж. Значення анархо-махновського руху в період Української революції 1917 - 1918 рр. // Наука. Релігія. Суспільство. - Донецьк, 2006. - №3. - С. 48-54.; її ж. Причини поразки анархістського руху наприкінці 1920 - початку 1921 рр. // Наука. Релігія. Суспільство. - Донецьк, 2006. - №4. - С.18-25.; її ж. Анархічний терор в Україні на початку ХХ століття // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. - Одеса: Астропринт, 2007. - № 9. - С. 9-20.; її ж. Історичні реалії Української революції: перший союз махновців з радянською владою в 1919 р. // Гуманітарний журнал - Дніпропетровськ, 2007. - №3. - С. 71-76.; її ж. Боротьба отаманських формувань України проти німецьких і австро-угорських окупантів в добу громадянської війни //Грані. - Дніпропетровськ, 2007. - №3. - С. 27-32.; Федоровський Ю.Р. Повстанський рух в Донбасі і Махно: Автореф... канд. іст. н. - Донецьк, 2000.

[154] Шемелінін В.Є. Маріупольський Радянський полк // Літопис Революції. - 1928. - №2. - С.60.

[155] У травні 1919 р. лише в Лисичансько-Бахмутсько-Куп’янському районі різні групи дезертирів налічували від тридцяти до сорока тисяч чоловік - вони не рухалися до радянської півночі, але й не хотіли приєднуватися до Добровольчої армії. Казали, що вони були надзвичайно “ворожо настроєні проти комісарів, комуністів та євреїв”. - Див.: Куромія Г. Свобода і терор у Донбасі. - С.155.

[156] Прудников В.В. Атаман из Гуляй-Поля. - Донецк, 2000. - С.102.

[157] ДАДО, філіал, ф.1, оп.1, спр.161, арк. 39.

[158] Центральний державний архів вищих органів влади та управління (ЦДАВО) України, ф.1, оп.2 дод., спр.7, арк. 52 зв.

[159] Політичний звіт Центрального комитету РКП(б). 27 березня // Ленін В.І. ПЗТ. - К., 1974. -Т.45. - С.100.

[160] Історія повсякденності в її етнічному вимірі: Спогади грека-комуніста. - К., 2008. -

[161] Варто згадати лишень, як В. Ленін і Ф. Дзержинський організували геноцид донських і кубанських козаків. При загальній чисельності населення в 3 млн. осіб в 1919 - 1920 рр. були знищені або депортовані від 300 до 500 тис. осіб. - Див.: Верт Николя. Государство против своего народа // Черная книга коммунизма. Преступления, террор, репрессии. - М., 1999. - С. 119. - Луганщина і Донеччина постраждали від нього не меншою мірою, аніж епіцентр Всевеликого Війська Донського. І у російських, і у українських нащадків донського козацтва історична пам’ять виявилася занадто короткою.

[162] Історія Радянської Конституції в декретах і постановах Радянського уряду. 1917-1936. - К., 1937. - С. 152-153.

[163] Афанасьев Ю. Как России заново обрести свою историю // Судьбы российского крестьянства. - М., 1996. - С. XXIV.

[164] Затонський В. Із спогадів про українську революцію // Літопис революції. - 1930. - №5. - С.172.

[165] Про обставини та територіальні межі губернії див.: Народження країни. Від краю до держави. Назва, символіка, територія і кордони України / Упоряд. К. Галушко. - Харків, 2016. - С.245 -247.

[166] Сталин И. Сочинения. - Т. 4. - С. 359.

[167] В.І. Ленін про Україну. - Частина II. - 1917-1922. - К., 1969. - С.359.

[168] Міхеєва О. Кримінальна злочинність і боротьба з нею в Донбасі (1919-1929). - Донецьк: Східний видавничий дім, 2004. - С.40. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.experts.in.ua/baza/doc/download/Miheeva.pdf

[169] Докладніше див.: Народження країни. Від краю до держави. Назва, символіка, територія і кордони України. - С.250-251.

[170] Третя конференція КП(б)У. 6-9 липня 1932 р. Стенографічний звіт. - Харків, 1932. - С. 8, 11, 73, 80.

[171] Всесоюзная перепись населения 1937 года: общие итоги. Сборник документов и материалов. - М., 2007. - С. 46, 47, 52, 53, 58, 59. Ці дані незначною мірою відрізняються від даних, наведених у попередній таблиці.

[172] Там само. - С. 65.

[173] Напередодні від’їзду один з хлопців отримав листа з Каменського, в якому зазначалося що, “тут під час получки робітники напиваються і проламують голови один одному“. Містечко витлумачило ці слова як свідчення нападів на євреїв. Після тяжких роздумів десятеро хлопців таки рушили до Донбасу, і доволі скоро надіслали звістку, що влаштувалися, працюють біля коксових печей і отримують по 2,5 руб. за зміну. На такі абсолютно шалені гроші доволі скоро рушила наступна партія трудових мігрантів. (Сучкова Елена. Вовлечение евреев Украины в промышленность Донбасса (1920-1930-е гг.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: donjetsk-jewish.ucoz.ru/news/vovlechenie...v.../ 2014-05-25-427)

[174] Сучкова Елена. Вовлечение евреев Украины в промышленность Донбасса (19201930-е гг.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: donjetsk-ewish.ucoz.ru/news/vovlechenie...v... /2014-05-25-427

[175] Після перейменування в Донецьк у 1961 р. - Донецької.

[176] Після повернення обласному центру історичної назви в 1990 р. - Луганської.

[177] Шаталина Е.П. Развитие социальной структуры рабочего класса Украинской ССР (30-е годы). - К., 1988. - С. 185-189.

[178] Ленінський план соціалістичної індустріалізації та його здійснення на Україні. - К., 1969. - С. 152.

[179] Шаталина Е.П. Развитие социальной структуры рабочего класса Украинской ССР (30-е годы). - С. 211-214.

[180]Лихолобова З.Г. Рабочие Донбасса в годы первых пятилеток (1928-1937 гг.). - С. 25-26.

[181] Там само. - С. 26.

[182] Там само. - С. 26-27.

[183] Правда (Москва). - 1931. - 22 августа.

[184] Лихолобова З.Г. Рабочие Донбасса в годы первых пятилеток (1928-1937 гг.). - С. 28.

[185] Там само. - С. 30.

[186] Там само. - С. 33.

[187] Там само. - С. 104.

[188] Гнітько С.П. Інженерно-технічна інтелігенція Донбасу в 1920-ті - на початку 1930х років: Дис... канд. іст. н. - К., 1996. - С.93.

[189] Там само. - С.26.; ДАДО, ф.306, оп.1, спр.3, арк.24.

[190] Міхеєва О. Кримінальна злочинність і боротьба з нею в Донбасі (1919-1929). - Донецьк: Східний видавничий дім, 2004. - С.22. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.experts.in.ua/baza/doc/download/Miheeva.pdf

[191] Гнітько С.П. Інженерно-технічна інтелігенція Донбасу. - С.28-29.

[192] Донецкий профессионалист. - 1924. - №15. - С.29.

[193] Несколько слов к оценке общих выводов одного ГМБИ // Инженерный труд. - 1925. - №3. - С.4.

[194] їх мали проводити комісії з представників ЦК, ЦКК, профспілок та ДПУ. За результатами перевірки була звільнена майже чверть працівників, всі вони перейшли в категорію, за якою невсипно наглядала ДПУ, з метою недопущення на інші виробництва.

[195] Центральний державний архів громадських об’єднань (ЦДАГО) України, ф.1, оп.20, спр.2720, арк.53.

[196] Гнітько С.П. Інженерно-технічна інтелігенція Донбасу в 1920-ті - на початку 1930-х років. - С.153.

[197] Там само. - С.48.

[198] Кульчицкий С.В. Внутренние ресурсы социалистической индустриализации СССР (1926-1937). - К., 1979. - С. 226.

[199] Народне господарство УСРР. Статистичний довідник. - К., 1935. - С. 53.

[200] Народне господарство УСРР. Статистичний довідник. - К., 1935. - С. 95.

[201] Яснопольский Л.Н. Каменноугольная промышленность Донецкого бассейна. - T.II. - К., 1957. - С. 8. У загальному підсумку враховано комбінат “Ростовуголь”.

[202] Индустриализация СССР (1929-1933). Документы и материалы. - М., 1970. - С.179.

[203] Орджонікідзе Г.К. Статті і промови. - К., 1960. - С. 588.

[204] Соціалістична Україна. Статистичний збірник. - К., 1937. - С. 24.

[205] Гудзенко П.П., Кульчицький С.В., Шаталіна Є.П. Трудові почини робітничого класу 1921-1937 (на матеріалах Української РСР). - К., 1980. - С. 199.

[206] Угольная промышленность СССР. Статистический справочник. - М., 1957. - С. 37.

[207]Бакулев Г.Д. Развитие угольной промышленности Донецкого бассейна. - М., 1955. - С. 346. Підвищення частки Поволжя у споживанні донецького вугілля в 1938 р. було випадковим. У 1940 р. ця частка знизилася до 3,6%.

[208] Народнохозяйственный план на 1936 г. - Т. 2. - М., 1936. - С. 487.

[209] Болтенгаген Л.К. Перспективы развития украинской черной металлургии во второй пятилетке. - Харьков, 1933. - С. 7.

[210] Ленінський план соціалістичної індустріалізації та його здійснення на Україні. - К., 1969. - С. 169.

[211] Там само. - С. 170.

[212] Внешняя торговля СССР за 1918-1940 гг. Статистический справочник. - М., 1960. - С. 311.

[213] Виконання народногосподарського плану УРСР за 1936 р. - К., 1937. - С. 40.

[214] Там само.

[215] Социалистическое строительство СССР. Ежегодник. - М., 1935. - С. 94-95.

[216] Дерев’янкін Т.І. Розгортання боротьби за завоювання індустріально-технічної незалежності країни. Роль УРСР в цьому процесі // Історія народного господарства Української РСР. - Т. 2. - С. 248.

[217] Дерев’янкін Т.І. Завоювання повної індустріально-технічної незалежності // Історія народного господарства Української РСР. - Т. 2. - С. 333.

[218] Технический прогресс в машиностроении Украинской ССР. 1917-1967. - К., 1967. - С. 35.

[219] Донецький облвиконком Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Звіт про роботу (1932-1934 рр.). - Сталіно, 1934. - С. 58.

[220] Хромов П.О. Промисловість України перед Вітчизняною війною. - К., 1945. - С. 44.

[221] Народне господарство УСРР. Статистичний довідник. - К., 1935. - С. 109.

[222] Мапа капітального будівництва УСРР за п’ятирічним планом народного господарства. - Харків, 1930. - С. 25-31.

[223] Троян М.П. Індустріалізація в Україні // Нові сторінки історії Донбасу. Збірник статей. Книга 15-16. - Донецьк, 2008. - С. 141.

[224] Проект народногосподарського плану УСРР на 1934 р. - Харків, 1933. - С. 27.

[225] Промышленность СССР. Статистический сборник. - М., 1957. - С. 195.

[226]Ленінський план соціалістичної індустріалізації та його здійснення на Україні. - С. 157.

[227] Донбасс - крепость социалистической экономики. Статьи и цифровые материалы. - Сталино, 1938. - С. 27.

[228] Народне господарство УСРР. Статистичний довідник. - К., 1935. - С. 85.

[229] История энергетической техники СССР. - Т. II. - М., Ленинград, 1957. - С. 135-137.

[230] Гудзенко П.П., Кульчицький С.В., Шаталіна Є.П. Трудові почини робітничого класу 1921-1937 (На матеріалах Української РСР). - К., 1980. - С. 83.

[231] Справочник партийного работника. - М., 1930. - Вып. 7, часть 1. - С. 582.

[232] КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. - Т. 4. - М., 1970. - С. 161.

[233] Епштейн А.І. Робітники України в боротьбі за створення матеріально-технічної бази соціалізму (1928-1932 рр.). - Харків, 1968. - С. 19.

[234] Склад і ріст КП(б)У в 1931 р. - Харків, 1932. - С. 6.

[235] Лихолобова З.Г. Рабочие Донбасса в годы первых пятилеток (1928-1937 гг.). - Донецк, 1973. - С. 32.

[236] Правда (Москва). - 1929. - 6 сентября.

[237] Гудзенко П.П., Кульчицький С.В., Шаталіна Є.П. Трудові почини робітничого класу 1921-1937 (На матеріалах Української РСР). - С. 90.

[238] Директивы КПСС и Советского государства по хозяйственным вопросам. - Т. 2. - М., 1957. - С. 19.

[239] Сборник важнейших постановлений по труду. - М., 1938. - С. 33.

[240] Праця в УРСР. Статистичний довідник. - К., 1937. - С. 129.

[241] Мазай М.Н. Записки сталевара. - М., 1990. - С. 238.

[242] Проблема экономики. - 1937. - № 2. - С. 17.

[243] Производительность труда в промышленности СССР. - М., Ленинград, 1990. - С. 71.

[244] Виконання народногосподарського плану УРСР за 1936 р. - К., 1937. - С. 74.

[245] Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах: Донецька область. Книга перша. - Донецьк: видавництво КП “Регіон”, 2004. - С.432.

[246] Кожна колонія навколо шахт складалася з 3 - 5 бараків.

[247] Воронко О.Г. Розвиток етнодемографічних процесів і формування соціальної структури суспільства в Україні 20-х рр. ХХ ст.: Дис... канд. іст. н. - Чернігів, 1998. - Арк. 79 -80.

[248] Шахтер (Щербинівка). - 1931. - 1 января.

[249] Превратить казармы в культурные общежития // Шахтер. - 1931. - 1 января.

[250] Шахтер. - 1931. - 15 февраля.

[251] Б. О. За такі форми праці треба карати // Шахтер. - 1931. - 19 марта.

[252] За новий побут. - 1931. - №6. - 16 травня.

[253] За новий побут. - 1931. - №19. - 5 вересня.

[254] За новий побут. - 1931. - №6. - 16 травня.

[255] Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах: Донецька область. Книга перша. - Донецьк: видавництво КП “Регіон”, 2004. - С.429.

[256] Цит. за: Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах: Донецька область. Книга перша. - С.427 - 428.

[257] Вісті ВУЦВК. - 1932. - 20 листопада.

[258] Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ століття. - К.: Основи, 1997. - С.155.

[259] Там само. - С.156.

[260] Октябрь. - 1935. - 3 января.

[261] Школьникова Э. Трансформация еврейского местечка в СССР в 1930-е годы (по материалам Государственного архива Российской Федерации и еврейской прессы на идиш и русском). Общество “Еврейское наследие” [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://jhistory.nfurman.com/lessons9/1930.htm

[262] Катерина Яковленко. Герої та героїні Донбасу, або гендер як складова радянської політтехнології [Електронний ресурс]. - Режим доступу: maidan.org.ua > Донеччина

[263] Парсенюк Б.Ф. Доля секретаря обкому // Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах: Донецька область. Книга перша. - С.435.

[264] Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах: Донецька область. Книга перша. - С.434.

[265] Октябрь. - 1936. - 30 декабря.

[266] Так, на 12 квітня 1938 р. Е. Лішке вже заробила 183 трудодні, Челахова - 171. Див.: Вундер. О. Стахановской работой встречаем день выборов // Вперед. - 1938. - 12 апреля.

[267] Стахановцы учебы // Вперед. - 1938. - 3 марта.

[268] Малярчук Н.Г. Росіяни в Донбасі (20-30 рр. ХХ ст.) (монографія). - Донецьк, ПП Чернецька Н.А., 2011. - С.143.

[269] Там само. - С.42.

[270] Там само. - С.44.

[271] Див.: Итоги сплошной подворной переписи Донецкой губернии (январь - февраль 1923). Итоги городской переписи. - Т.2. - Х., 1923. - С.100 - 106.

[272] Малярчук Н.Г. Росіяни в Донбасі (20 - 30 рр. ХХ ст.). - С.45.

[273] Там само. - С.50.

[274] Там само. - С.49.

[275] Малярчук Н.Г. Росіяни в Донбасі (20 - 30 рр. ХХ ст.). - С.50.

[276] Лобурець В.Є. Формування кадрів радянського робітничого класу України (1921 - 1932 рр.). - К.: Вища школа, 1974. - С.87.

[277] Там само. - С.81.

[278] ЦДАГО України, ф.1, оп.20, спр.5165, арк.79.

[279] Згадки про це рясно розкидані сторінками видання: Блєднов С.Ф. Голодомор в Донбасі (1932 - 1933 рр.): Авторський роздум, свідчення, документи. - Донецьк: Донбас, 2008.

[280] Марочко В.І. Масове переселення колгоспників та одноосібників з Росії та Білорусії в Україну: приховування наслідків Голодомору // Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки. - К., 2003. - С.467-472.

[281] Єфіменко Г. Переселення та депортації в постголодоморні роки (1933-1936): порайонний зріз // Проблеми історії: факти, судження, пошуки. - Вип.22. - К., 2013. - С.137.

[282] Там само. - С.142.

[283] Єфіменко Г. Переселення та депортації в постголодоморні роки (1933-1936): порайонний зріз. - С.142.

[284] Там само. - С.148.

[285] Там само. - С.149.

[286] Там само. - С. 154.

[287] Як це сталося із грецькими Сартаною і Мангушем, що фактично перетворилися на передмістя Маріуполя. В цей же час припинили своє існування як національні Сартанський та Мангуський грецькі райони.

[288] Малярчук Н.Г. Росіяни в Донбасі (20-30 рр. ХХ ст.). - С.153.

[289] Там само. - С.54.

[290] Там само. - С.55.

[291] ДАДО, ф.Р. - 4249, оп. 1 доп., спр.26, арк.2.

[292] ДАДО, ф.Р. - 4249, оп. 1 доп., спр.26, арк.2.

[293] Скрипник М.О. Нові лінії в національно-культурному будівництві. - Х.: Держвидав України, 1930. - С.18-19.

[294] Цит. за: Малярчук Н.Г. Росіяни в Донбасі (20 - 30 рр. ХХ ст.). - С.65.

[295] Всесоюзний перепис людності 1926 р. Українська Соціялістична Радянська Республіка. Степ. Дніпрянський промисловий підрайон. Гірничий підрайон. Національність, рідна мова, вік, письменність. - Т.ХІІІ. - М.: Вид-во ЦСУ СРСР, 1929. - С. 17—18, 341-342, 350-353.; Всесоюзная перепись 1939 года. Основные итоги / Под ред. Ю.А. Полякова. - М., 1992. - С.68, 110.

[296] Малярчук Н.Г. Росіяни в Донбасі (20 - 30 рр. ХХ ст.). - С.75.

[297] ДАДО, ф.326, оп.1, спр.150, арк.30.

[298] Малярчук Н.Г. Росіяни в Донбасі (20 - 30 рр. ХХ ст.). - С.129.

[299] Освіта на Україні в цифрах (Статистичний довідник за 1933/1936 роки). - Харків: Радянська школа, 1936. - С.24.

[300] Малярчук Н.Г. Росіяни в Донбасі (20 - 30 рр. ХХ ст.). - С.105.

[301] Там само. - С. 110.

[302] Там само. - С.217.

[303] Докладніше див.: Якубова Л.Д. Національне адміністративно-територіальне будівництво в УСРР/УРСР 1924-1940 [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во “Наукова думка”, 2010. - Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termm=Natsionalni_rajony; Якубова Л. Етнічні меншини в суспільно-політичному та культурному житті УСРР. - К., 2006.

[304] „Калькуляція” терору в цілком лояльних до влади грецьких селах вражає, як і вражає співвідношення розстріляних та засуджених до ув’язнення. У Володарському районі до розстрілу приречені 174 греки, ув’язнення - 2 (!), Велико-Янисольському - 679 та 45 (!), Волноваському - 175 та 16 (!), Маріупольському - 899 та 21 (!), Старо-Бешівському - 623 та 31 (!), Старо-Каранському - 460 та 19 (!), Старо-Керменчицькому - 246 та 11 (!), на решті території УРСР разом з іноземними підданими 3 470 греків розстріляні, 158 засуджені до різних строків ув’язнення (Див.: Нікольський В.М. Бут О.М., Добров П.В., Шевченко В.О. Книга пам’яті греків України. Наукове видання. - Донецьк, 2005. - С. 224 - 226.).

[305] Див.: Всесоюзний перепис людності 1926 р. - Т.ХІІІ. - С.17 -19, 34-35, 337 -339.

[306] Малярчук Н.Г. Росіяни в Донбасі (20 - 30 рр. ХХ ст.). - С.123.

[307] Якубова Л. Етнічні меншини в суспільно-політичному та культурному житті УСРР. - К., 2006.

[308] Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність. - К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001.

[309] Цит. за: Малярчук Н.Г. Росіяни в Донбасі (20 - 30 рр. ХХ ст.). - С.132.

[310] Там само. - С.202.

[311] Шарібжанов Р.В. Національні меншини Харкова в 20 - 30-ті рр. ХХ ст.: Дис... канд. іст. н. - Харків, 2008. - С.149.

[312] Социалистическая родина (Краснодон). - 1939. - 7 ноября.

[313] Иваница Ф.С. Ребята пишут грамотно // Вперед. - 1938. - 21 октября.

[314] Куромія Г. Свобода і терор у Донбасі. Українсько-російське прикордоння. 1870- 1990-ті роки. - С. 104.

[315] Войналович В.А., Кочан Н.І. Релігійний чинник етнополітичних процесів на Донбасі: історія і сучасність. - С.73.

[316] Там само. - С.73.

[317] Там само. - С.76.

[318] Державний архів Луганської області (ДАЛО), ф.Р-1164, оп.1, спр.48, арк.14.

[319] Міхеєва О. Кримінальна злочинність і боротьба з нею в Донбасі (1919-1929). - Донецьк: Східний видавничий дім, 2004. - С.42. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.experts.in.ua/baza/doc/download/Miheeva.pdf

[320] Там само.

[321] Там само.

[322] Сборник постановлений и распоряжений Всеукраинского Центрального исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов IV созыва (18 дек.1921 - 10 дек. 1922). - Харьков: Изд-во ВУЦИК, 1922. - Арк.13. - Ст.9.

[323] Червоноармійці зокрема воювали проти загонів Фоми Кожі та “Синів ображених батьків”.

[324] Державний архів Донецької області. - Ф.Р-1146. - Оп.2. - Спр.91. - Арк. 419

[325] Мельничук О.А. Комнезами у боротьбі із селянським повстанським рухом на Поділлі // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії. - Луганськ, 2001. - С. 131.

[326] Скажімо, у Юзівському повіті 83,6% рядових міліціонерів походили з території Росії. Решта, 16,4%, були місцевими мешканцями. Загалом же в Донецької губернії на початку 1921 р. 35 - 40% міліціонерів тут були уродженцями російських губерній, 50 - 55% місцевими мешканцями, решту складали представники інших губерній України. Серед командного складу частка вихідців з російських губерній сягала 70%. Майже весь командний склад був партійним, причому члени партії з Росії становили знову ж таки 70 - 75% від усіх наявних членів партії. - Див.: ДАДО, ф.Р-1145, оп.1, спр.129, арк.73, 103-135.

[327] Бупр - скорочення від “будинок примусових робіт”. Злочини, скоєні недавніми ув’язненими, склали до 20% від загальної маси. - Див.: Міхеєва О. Кримінальна злочинність і боротьба з нею в Донбасі (1919-1929). - Донецьк: Східний видавничий дім, 2004. - С.30. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.experts.in.ua/baza/doc/download/ Miheeva.pdf

[328] Донбас (Донецьк). - 1990. - №5. - С.149.

[329] Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах: Донецька область. Книга восьма. - Донецьк: видавництво КП “Регіон”, 2011. - С.18.

[330] Слід пам’ятати, що названі справи не були чимось унікальним в контексті тогочасної радянської дійсності - це були всього лишень скалки поліфонічної мозаїки чекістських розробок концепції загострення класової боротьби, якими була оплутана вся країна від західних до східних кордонів. Під ніж чекістської гільйотини першими потрапляли всі схильні до самостійного думання інтелектуали та спеціалісти, які піддавали сумніву тактику й стратегію сталінського соціалістичного будівництва. Віхами подолання спротиву решток інтелектуальної еліти стали справа Трудової селянської партії (справа так званої “контрреволюційної есерівсько-куркульської групи Чаянова — Кондратьєва” відбулася також у 1930 р. Обвинувачуваним приписувався саботаж в галузі сільського господарства та індустріалізації); справа “Союзного бюро” (відкритий процес над колишніми меншовиками відбувся в березні 1931 р. Обвинувачуваним приписувався саботаж в галузі планування господарською діяльністю, зв’язок з іноземними розвідками); “Пулківська справа” (сфабрикована НКВС проти групи радянських вчених за звинуваченням в “участі у фашистсько-троцкістсько-зінов’євській організації”. Їм інкримінувалась спроба терористичних актів проти керівників СРСР, а також шкідництво (зокрема, саботаж спостережень сонячних затемнень)).

[331] Цит. за: Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах: Донецька область. Книга перша. - С.35.

[332] Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах: Донецька область. Книга перша. - С.26.

[333] Там само. - С.30.

[334] Там само. - С.73, 75.

[335] Там само.

[336] Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах: Донецька область. Книга перша. -

[337] Там само. - С.38.

[338] Відсоткове зростання цієї категорії присудів склало від 0,3% до 11,5%. - Див.: Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах: Донецька область. Книга перша. - С.38.

[339] Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах: Донецька область. Книга перша. -

[340] Там само. - С.104.

[341] В січні 1939 р. був заарештований і невдовзі розстріляний.

[342] Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Луганська область: У 3 кн. - Кн. 1. - Луганськ, 2004. - С.94.

[343] Гупан Н.М., Климов А.О. Повернення імені і честі // Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Луганська область: У 3 кн. - Кн. 1. - Луганськ, 2004. - С.12.

[344] Цит. за: Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Сборник документов. - Т.1 Накануне. - Кн.1 (ноябрь 1938 - декабрь 1940 гг.). - М., 1995. - С.8.

[345] Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах: Донецька область. Книга перша. - С.49.

[346] Там само. - С.50.

[347] Там само. - С.52.

[348] Там само. - С.54.

[349] Охотин Н., Рогинский А. Из истории „немецкой операции” НКВД 1937-1938 гг. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:www.bronexod.com/forum/lifiversion/ index.php?9527.html - С.46.

[350] Бут О.М. Тріумф і трагедія генерала від металургії // Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах: Донецька область. Книга перша. - С.383.

[351] Нікольський В. Репресії 1937 - 1938 рр. у вугільній промисловості Донеччини: узагальнення кількісних показників // Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах: Донецька область. Книга восьма. - Донецьк: видавництво КП “Регіон”, 2011. - С.23, 32, 34.

[352] Бут О.М. До проблеми “Хто винен?” // Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах: Донецька область. Книга восьма. - Донецьк: видавництво КП “Регіон”, 2011. - С.17.

[353] Цит. за: Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Луганська область: У 3 кн. - Кн. 1. - Луганськ, 2004. - С.95.

[354] Таких як Гнат Микитович Крайнєв - старий професійний революціонер, особисто знайомий з Леніним, Дзержинським, Зінов’євим, Меджлауком, Орджонікідзе та ін. Про його відданість ідеям більшовицького перевороту свідчить хоча б той факт, що в складі загону делегатів Х з’їзду РКП(б) він брав участь у придушенні Кронштадського повстання. В роки радянської влади робітник, що походив з селянської родини, зробив блискучу кар’єру. В 1933-1937 рр. обіймав посади директора Кадіївського, а потім - Алчевського металургійних заводів. Заарештований 22 липня 1937 р. Засуджений колегією Верховного суду СРСР до розстрілу.

[355] Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Луганська область: У 3 кн. - Кн. 2. - Луганськ, 2005. - С.21.

[356] Лихолобова З.Г. 1936 - 1938 годы // Реабілітовані історією. Донецька область. Книга дев’ята. - Донецьк: видавництво КП “Регіон”, ТОВ “Каштан”, 2012. - С.30, 31.

[357] Анпілогова Т.Ю., Климова А.О. Німецькі колонії на Луганщині за радянської влади // Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Луганська область. - Кн. 4. - Луганськ, 2013. - С.19.

[358] Гупан Н.М., Климов А.О. Повернення імені і честі // Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Луганська область: У 3 кн. - Кн. 1. - Луганськ, 2004. - С.17.

[359] Там само. - С.14.

[360] Гупан Н.М., Климов А.О., Пометун О.І. та ін. Історія України ХХ століття. - Луганськ, 1996. - С.49.

[361] Політична історія України XX століття. - Т. 4. - К., 2003. - С. 143-144.

[362] Коваль М.В. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. - К., 1995. - С. 109.

[363] Коваль М.В. Україна в Другій світовій і Великій вітчизняній війнах (1939-1945 рр.).

- К., 1999. - С. 183.

[364] Литвин В. Україна в Другій світовій війні (1939-1945). - К., ВД “Лі-Терра”, 2004.

- С.411.

[365] История рабочих Донбасса. - Т. 2. - К., 1981. - С. 69.

[366] Социалистический Донбасс (Сталино). - 1944, 1 января.

[367] Коваль М.В. Україна в Другій світовій війні і Великій вітчизняній війні (1939-1945 рр.). - С. 299.

[368] Розвиток народного господарства Української РСР. 1917-1967. - Т.2. - К., 1967. - С.128.

[369] История рабочих Донбасса. - Т. 2. - С. 69.

[370] Там само. - С. 66, 78.

[371] Там само. - С. 80.

[372] Там само. - С. 81.

[373] Україна радянська. - К., 1964. - С. 11.

[374] История рабочих Донбасса. - Т.2. - С. 79, 81.

[375] История рабочих Донбасса. - Т.2. - С. 86-87.

[376] Там само. - С. 87.

[377] Там само. - С. 87.

[378] Хорошайлов Н.Ф. Возрожденный Донбасс. - Донецк, 1968. - С. 89.

[379] Докладніше див.: Баглікова М.С. Німецькі військовополонені в Донбасі (1943 - 1954 рр.): Дис... канд. іст. н. - Донецьк, 2005.

[380] Дерев’янкін Т.І. Відбудова і розвиток заводу “Азовсталь” у четвертій п’ятирічці // Народне господарство Української РСР у післявоєнні роки. - К., 1965. - С. 119.

[381] История рабочих Донбасса. - Т.2. - С. 89.

[382] Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. - Т.3. - М., 1968. - С.253, 295.

[383] История рабочих Донбасса. - Т.2. - С. 108.

[384] Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. - Т. 3. - С. 294.

[385] Історія народного господарства Української РСР. - Т.3, кн.1. - К., 1985. - С. 206.

[386] Саржан А.О. Зміни в соціально-економічній сфері Донбасу. - С. 95.

[387] Дерев’янкін Т.І. Відбудова і розвиток заводу “Азовсталь” у четвертій п’ятирічці // Народне господарство Української РСР у післявоєнні роки. - С. 121-122.

[388] Жимерин Д.Г. История электростанции СРСР. - М., 1962. - С. 113.

[389] Народне господарство Української РСР. Статистичний довідник. - К., 1957. - С. 41.

[390] Саржан А.О. Зміни в соціально-економічній сфері Донбасу. - С. 79.

[391] Егоров В.П. По пути технического прогресса // Химическая промышленность Украины (Киев). - 1967. - №5. - С. 11.

[392] Химическая промышленность Украины за 50 лет Советской власти. - К., 1967. - С. 5.

[393] Історія народного господарства Української РСР. - Т.1. - К., 1985. - С. 212-213.

[394] Технический прогресс в машиностроении украинской ССР. - К., 1967. - С. 182.

[395] Розвиток народного господарства Української РСР. 1917-1967. - Т.2. - К., 1967. - С. 223.

[396] Розраховано за даними: Саржан А.О. Зміни в соціально-економічній сфері Донбасу. - С. 349-350.

[397] Там само. - С. 360-361.

[398] Макаров Н.П. Экономика и организация сельского хозяйства Донбасса. - М., 1957. - С. 75.

[399] Там само. - С. 61-62.

[400] Саржан А.О. Зміни в соціально-економічній сфері Донбасу. - С. 135.

[401] КПСС в резолюциях съездов, конференций и пленумов ЦК. - Т.8. - М., 1985. - С. 115.

[402] Там само.

[403] Голод в Україні 1946-1947. Документи і матеріали. - К., Нью-Йорк, 1996. - С. 8-9.

[404] Голод в Україні 1946-1947. Документи і матеріали. - С. 38.

[405] Там само. - С. 41.

[406] История Чехословакии. - Т.3. - М., 1960. - С. 475.

[407] Внешняя торговля СССР. 1918-1966 гг. Статистический справочник. - М., 1967. - С.88-89.

[408] Там само. - С. 117.

[409] Україна: Друга половина ХХ століття: Нариси історії. - К., 1997. - С.124.

[410] Голод в Україні, 1946-1947: Документи і матеріали. — С. 230.

[411] Задніпровський О. Хроніка голоду 1946 - 1947 років у Донбасі. - С. 10.

[412] Шипік Н.Ф. Соціально-демографічні процеси в Донбасі в 1943-1955 рр.: Автореф... канд. іст. н. - С.12.

[413] Баран В.К. Україна після Сталіна. Нарис історії 1953-1985 рр. - Львів, 1992. - С. 39.

[414] Історія міст і сіл Української РСР. Луганська область. - К., 1968. - С. 679-680,

740.

[415] Кузіна К.В., Лихолобова З.Г. Соціально-економічні процеси у монопрофільних шахтарських містах Донбасу (1950-1980-ті роки). - Донецьк, 2010. - С. 40.

[416] Вугільний Донбас у другій половині XX століття. - Донецьк, 2001. - С. 25.

[417] История технического развития угольной промышленности Донбасса. - Т.2. - К., 1969. - С. 132.

[418] Угольная промышленность СССР за 50 лет. Статистический справочник. - М., 1968. - С. 439.

[419] Саржан А.О. Зміни в соціально-економічній сфері Донбасу. - С. 82, 84.

[420] Развитие металлургии в Украинской ССР. - К., 1980. - С. 341-342.

[421] Семешко Н.С., Бондаренко Я.И. Развитие электроэнергетики Донбасса за годы Советской власти. - Донецк, 1978. - С. 16.

[422] Народне господарство УРСР в 1962 році. Статистичний щорічник. - К., 1963. -

С. 316.

[423] Макаров Н.П. Экономика и организация сельского хозяйства. - М., 1957. - С. 68.

[424] Зеленин И.Е. Аграрная политика Н.С. Хрущова и сельское хозяйство. - М., 2001. - С. 115.

[425] Саржан А.О. Зміни в соціально-економічній сфері Донбасу. - С. 141.

[426] Там само. - С. 308.

[427] Івченко А. Міста України. Довідник. - К., 1999. - С. 42-48.

[428] Там само. - С. 308.

[429] Івченко А. Міста України. Довідник. - К., 1999. - С. 42-48.

[430] Угольная промышленность СССР. Обобщение и систематизация производственнотехнической отчетности по предприятиям и объединениям за . - Т.1, М., 1987. - С.46-57.

[431] Колесов О. Проблеми розвитку вугільної промисловості // Віче. - №15. - Серпень

2008 р.

[432] Вугільний Донбас у другій половині XX століття. - Донецьк, 2001. - С. 121.

[433] Там само. - С. 195.

[434] Там само. - С. 194.

[435] Амоша А.И., Мартьянова Е.В. Анализ экономического ущерба от аварий на шахтах Донецкой области. - Донецк, 1995. - С. 19.

[436] Бурносов В.Ф. Соціально-економічне становище та політичне життя в Донбасі (1989-1994 рр.). - Донецьк, 1995. - С. 31.

[437] Донецкая область за 70 лет. Статистический сборник. - Донецк, 1987. - С. 22.

[438] Подкорытов Н. Как мы не построили Новоазовскую АЭС // Наш край. - 1999. - № 13. - С. 3-5.

[439] Экономика отраслей народного хозяйства Донбасса. - М., 1974. - С. 156.

[440] Экономические доклады и записи по отдельным отраслям народного хозяйства Донецкой области. Статистический сборник. - Часть 1. - Донецк, 1990. - С. 47.

[441] Кульчицький С.В. Україна в період наростання системної кризи радянського ладу (друга половина 60-х - перша половина 80-х років // Новітня історія України. 1900-2000. - С. 483.

[442] Там само. - С. 371.

[443] Петро Шелест: “Справжній суд історії ще попереду”. Спогади, щоденники, документи, матеріали. - С. 293.

[444] Панченко П.П., Шмарчук В.А. Аграрна історія України. - С. 280.

[445] Михненко А.М. Історія Донецького басейну другої половини ХІХ - першої половини ХХ ст.: Автореф... дис. д.і.н. - Дніпропетровськ, 2002. - С.28. Докладніше про повоєнні роки в Донбасі див.: Михненко А.М. Новейшая история Донецкого басейна. - Донецк: ИКФ “Сталкер”, 1998. - 296 с.; його ж. Донбас в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945). - Донецьк: Вид-во “Юго-Восток”, 2000. - 153 с.; його ж. Історія Донбасу (1861-1945 рр.). - Донецьк: Вид-во “Юго-Восток”, 1999. - 464 с.

[446] У переддень війни промисловість Донбасу виробляла 57% вугілля, 50% коксу, 34% чавуну, 23% сталі, 80% соди від загального обсягу їх виробництва в СРСР (Див.: Задніпровський О. Назв. праця. - С. 11.).

[447] Для порівняння: Станом на січень 1939 р. у Сталінській області мешкали 3 099 810 осіб, у Ворошиловградській - 1 837 тис. - Див.: Задніпровський О. Назв. праця. - С.11.

[448] Шипік Н.Ф. Соціально-демографічні процеси в Донбасі в 1943 - 1955 рр.: Автореф... канд. іст. н. - Донецьк, 2005. - С.11.

[449] Там само. - С.13.

[450] Сумарний природний приріст населення регіону в 1946 - 1955 рр. склав усього 800 тис. осіб.

[451] Шипік Н.Ф. Соціально-демографічні процеси в Донбасі в 1943 - 1955 рр.: Автореф... канд. іст. н. - С.8.

[452] Там само. - С.10.

[453] Шипік Н.Ф. Соціально-демографічні процеси в Донбасі в 1943 - 1955 рр.: Автореф... канд. іст. н. - С.9.

[454] ДАДО, ф.Р.2794, оп.1, спр.916, арк.22.

[455] Шипік Н.Ф. Соціально-демографічні процеси в Донбасі в 1943-1955 рр.: Автореф... канд. іст. н. - С.7.

[456] Про їх умови життя своєю чергою свідчили великі кладовища військовополонених, які влада в 1970-і рр. зрівняла бульдозерами і побудувала на їх місці житлові будинки. Не лише умови утримання німців, а й ставлення до них власне працівників шахт було жахливим. М. Колгушев описав два випадки вбивства військовополоненого шахтарями, свідком яких він був особисто ще підлітком. За його спостереженнями трупи німців чи не щодня підіймали з шахти. - Див.: Колгушев М.М. Годы жизни при “коммунизме”: автобиографическая повесть мало кому известного человека, рассказы. - К.: Интертехнология, 2009. - С.56-57.

[457] Баглікова М. С. Німецькі військовополонені в Донбасі (1943-1953 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук. - Донецьк, 2005. - С. 14-15.; Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Донбасу: (етнополітичний аспект динаміки) / Монографія. - К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАНУ, 2012. - С.132-133.

[458] ДАДО, ф.Р.2794, оп.1, спр.170, арк.34.

[459] Там само. - С.131.

[460] Донбас в етнополітичному вимірі. - К., 2014. - С.81.

[461] ЦДАВО України, ф. Р-582, оп. 11, спр. 48, арк. 9, 156, 213.

[462] Шипік Н.Ф. Соціально-демографічні процеси в Донбасі в 1943 - 1955 рр.: Автореф... канд. іст. н. - С.7.

[463] Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. - 1938— 1975. - Т. 3. - М., 1975. - С. 409-411.

[464] Галузевий державний архів Служби безпеки (ГДА СБ) України, ф. 42, спр. 92, арк. 10-11.

[465] ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 3123, арк. 27; Баран В. Україна 1950-1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи. - Л., 1996. - С. 117.

[466] ЦДАГО України, ф 1, оп. 24, спр. 4307, арк. 4.

[467] Там само., арк. 1 - 3. - Варто уваги, що у Ворошиловградській області вона становила понад % контингенту амністованих і більш як учетверо перевищувала кількість непрацевлаштованих. У Сталінській області цей показник виявився набагато меншим: 1/5 амністованих набули нових строків ув’язнення, їхня чисельність втричі перевищувала кількість непрацевлаштованих. Отож ішлося про загальне погіршення криміногенної ситуації, а не лише про об’єктивні економічні підоснови зростання злочинності.

[468] Соціальні трансформації в Україні: пізній сталінізм і хрущовська доба: Колективна монографія. - С.88. 1996. - С. 117.

[469] Шипік Н.Ф. Соціально-демографічні процеси в Донбасі в 1943-1955 рр.: Автореф...

канд. іст. н. - С.11.

[471] Саржан А.А. Социально-экономические и политические процессы в Донбассе (1945-1998 гг.). - С.35-36.

[472] За Хрущова ввели “умовний термін покарання”. Людей, які скоїли дрібні правопорушення, відправляли працювати на хімічні підприємства Донбасу без права їх покинути.

[473] Семенюк Н.С. К вопросу о современной миграции населения Донбасс // Распределение и использование трудовых ресурсов Донбасса. - Донецк, 1967. - С.112.

[474] ЦДАВО України, ф.2, оп.9, спр.6561, арк.2.

[475] ДАДО, ф.255, оп.1, спр.52, арк.1.

[476] Там само.

[477] Саржан А.А. Социально-экономические и политические процессы в Донбассе (1945-1998 гг.). - С.52.

[478] Народное хозяйство Ворошиловградской области. Статистический сборник. - Донецк, 1976. - С.7.; Народное хозяйство Донецкой области. Статистический сборник. - Донецк, 1972. - С.13.

[479] Кузіна К.В., Лихолобова З.Г. Соціально-економічні процеси у монопрофільних містах Донбасу. - С.89 - 90.

[480] Гуляева А.И. Роль малых и средних городов в комплексном развитии экономики Донбасса // Вопросы комплексного развития экономики Донбасса. - 1969. - Вып.2. - С.63 - 64.

[481] Кузіна К.В., Лихолобова З.Г. Соціально-економічні процеси у монопрофільних містах Донбасу. - С.92-93.

[482] Приміром на 1953 р. жодне зі 160 робітничих селищ Сталінської та 194 - Ворошиловградської області не мали каналізації.

[483] Станом на 1970 р. понад 10 тис. шахтарських сімей мешкали в бараках. Вони були розселені лише у 1975 р., причому частина бараків була переобладнана в будинки квартирного типу. - Див.: Вугільний Донбас у другій половині XX століття. - С.201.

[484] Кузіна К.В., Лихолобова З.Г. Соціально-економічні процеси у монопрофільних містах Донбасу. - С. 119-120.

[485] Там само. - С.121-122

[486] Итоги всесоюзной переписи населения 1959 года. Украинская ССР. - М.: Госстатиздат, 1963. - С. 16.

[487] Яковлєва Ю.К. Вплив промислового розвитку на формування поселенської мережі Донецької області у ХХ столітті // Український географічний журнал - 2013. - № 3 - С.52.

[488] Там само. - С.54.

[489] Див.: Молоді міста Донбасу. Нариси. - Донецьк, “Донбас”, 1967. - 105 с.

[490] Гирло В.Н. Развитие Западного Донбасса (1954-1980 гг.). Историко-социологическое исследование. - С.59.

[491] Там само. - С.82.

[492] Там само. - С.76.

[493] Там само. - С.78. До речі, плинність кадрів була бичем вугільної промисловості упродовж усього міжвоєнного періоду. Ані дисциплінарні заходи ані адміністративні перепони неспроможні були надати сталого характеру населенню промислових поселень, що зазвичай виростали навколо вузькопрофільних підприємств. В 1930 р. плинність кадрів у Донбасі сягала 295,2%. Це означало, що середньостатистичний працівник змінював місце роботи тричі на рік. На кінець 1930-х рр. рівень плинності кадрів вдалося знизити до 103,4% (Див.: Куромія Г. Свобода і терор у Донбасі. - С.43-44.).

[494] Гирло В.Н. Развитие Западного Донбасса (1954-1980 гг.). - С.79.

[495] Там само. - С.77.; Див. також: Вугільний Донбас у другій половині ХХ ст. - 339 с.

[496] Нікольський В., Шимко О.В. Соціальна політика радянської держави та її реалізація в Донбасі (сер. 1960-х - сер. 1980-х рр.). - Донецьк: ДонНУ, 2012. - С.38.

[497] Донецкая область в десятой пятилетке. Стат. сборник. - Донецк, 1980. - С.102.; Донецкая область в одиннадцатой пятилетке. - Стат. сборник. - Донецк, 1985. - С.160.

[498] Саржан А.А. Социально-экономические и политические процессы в Донбассе (1945-1998 гг.). - С.251.

[499] Там само. - С.125. - Про негаразди свідчило і відновлення величезної плинності кадрів у провідній галузі економіки регіону - вуглевидобувній. У першій половині 1980х рр. шахти щорічно кидало близько 100 тис. працівників, практично стільки ж, скільки прибувало. - Див.: Кузіна К.В., Лихолобова З.Г. Соціально-економічні процеси у монопрофільних містах Донбасу. - С.66.

[500] Скажімо, лише в Донецькій області в 1970 р. вклади складали 1 056 млн руб, 1975 р. - 1 966 млн руб, 1980 р. - 3 524 млн руб, 1984 р. - 4 596 млн руб. - Див. Саржан А.А. Социально-экономические и политические процессы в Донбассе (1945-1998 гг.). - С.126.

[501] Народное хозяйство Ворошиловградской области. Статистический сборник. - Донецк, 1976. - С.130.; Народное хозяйство Донецкой области. Статистический сборник. - Донецк, 1972. - С.237.

[502] Народное хозяйство Донецкой области. Стат. сборник. - Донецк, 1966. - С.115.

[503] Вугільний Донбас у другій половині XX століття. - С.211.

[504] ДАДО, ф.Р.2689, оп.1, спр.7627, арк.96.

[505] Саржан А.А. Социально-экономические и политические процессы в Донбассе. - С. 146 - 147.

[506] Кузіна К.В., Лихолобова З.Г. Соціально-економічні процеси у монопрофільних містах Донбасу. - С.137.

[507] Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Донбасу. - С. 164.

[508] Див. приміром: Горовський Ф.Я. Соціально-політичні основи розквіту та зближення соціалістичних націй в СРСР (На матеріалах Української РСР). - К.: Вид-во Київського унту, 1968. - 216 с.; Національні відносини в умовах розвинутого соціалізму. - Львів: Вища школа, 1976. - 200 с.

[509] За визначенням - нова історична, соціальна та інтернаціональна спільність людей, які мають єдину територію, економіку, соціалістичну за змістом культуру, союзну всенародну державу та спільну мету - побудову комунізму. (Материалы XXIV съезда КПСС. - М., 1971. - С.76.)

[510] Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Донбасу. - С.108.

[511] Філіпцова О.В. Генетико-демографічні процеси в урбанізованих популяціях Східної України: Автореф.... дис. канд. іст. н. - Х., 1998. - С.11-14.; Пономарьова І.С. Греки Приазов’я: етнонаціональні процеси в аспекті трансформації традиційної культури: Дис. д-ра. іст. н. - К., 2007. - С.47.; Панчук Г.М. Зміни в складі населення Донецької області (1959-1989 рр.): Автореф. канд. іст. н. - Донецьк, 2000. - С.10-11.

[512] Национальный состав населения СССР. - М.: Финансы и статистика, 1991. - С.80-81.

[513] Докладніше див.: Пахоменко С.П. Культурний розвиток грецької спільноти України у другій половині ХХ століття: Дис... канд. іст. н. - К., 2003.

[514] Про тогочасні сюжети та результати роботи науковців в напрямку висвітлення історії донецького селянства докладніше див.: Волошенко В. Селянство Донбасу 19201930-х рр. в історичній пам’яті “краю вугілля та металу” другої половини ХХ - початку ХХІ ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. - Т.19(2). - К., 2009. - С.215-227.

[515] Курдюмова Е.А. Донбасс на подъеме (1921-1925 гг.). - Донецк, 1976.; Страною возвеличенный Донбасс: Очерки. - Донецк, 1987.; Этапы большого пути. Донецкая область за 45 лет. Цифры и факты. Блокнот агитатора. Спец. вып. - Донецкое областное газетное изд-во, 1962.; Книга о Донбассе. Природа. Люди. Дела. - Донецк, 1977.; Сердцем и именем: Очерки / Сост. М.М. Четверус. - Донецк, 1980.; Доценко Л.П. Музей Паши Ангелиной: Путеводитель. - Донецк, 1988. та ін.

[516] Волошенко В. Селянство Донбасу 1920 - 1930-х рр. в історичній пам’яті “краю вугілля та металу” другої половини ХХ - початку ХХІ ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та спірантів. - Т. 19 (2). - К., 2009. - С.218.

[517] Такі дослідження, слід зауважити, вже почали з’являтися. Див., зокрема: Каретніков І.Г. Суспільні настрої населення Донбасу у 1953-1964 рр.: Дис. ... канд. іст. н. - Донецьк, 2013.

[518] Ідеться про співробітника Донецького облліту.

[519] Горбачук В.Т. Тридцять років на Донбасі. 1973 - 2004 рр. - Слов’янськ, ТОВ “Видавництво “Друкарський двір””, 2010. - С.48 - 49.

[520] Див.: Горбачук В.Т. Тридцять років на Донбасі. 1973 - 2004 рр. - С.74.

[521] Саржан А.А. Социально-экономические и политические процессы в Донбассе. - С. 157.

[522] Коммунистическая партия Украины в цифрах: К 70-летию І съезда Компартии Украины. - К., 1988. - С. 13.

[523] Болбат Т.В. Політичне пробудження східної України (1989) // Аналітично-інформаційний журнал “Схід”. Український культурологічний центр. ТОВ “Східний видавничий дім” - 2006 - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.ukrlife.org/main/cxid/ 8sxid1989.doc

[524] Кузіна К.В., Лихолобова З.Г. Соціально-економічні процеси у монопрофільних містах Донбасу. - Донецьк, 2010. - С.67.

[525] Наводкин Л.С. Забастовка: совместный трудный поиск решений // Научный коммунизм. - 1990. - №2. - С.21-29.

[526] Загальнопоширеним явищем внаслідок закриття відпрацьованих шахт стало те, що значна частка шахтарів змушена була добиратися до роботи за 20-30 км від місця проживання.

[527] Кучма Л. Вірю в український народ. - К., 2000. - С. 73, 400.

[528] Шляхом радикальних економічних реформ. Матеріали до доповіді Президента України про основні засади економічної і соціальної політики. - К., 1994. - С. 3,7.

[529] Асмунд Андерс. Розбудова капіталізму у країнах колишнього радянського блоку. - К., 2003. - С. 13.

[530] Старыкович М.А., Синяк Ю.В. Исследования дальних перспектив развития энергетики // Вести Академии наук СССР. - 1986. - № 4. - С. 46-54.

[531] Амоша О.І., Стариченко Л.Л., Череватський Д.Ю. Стан, основні проблеми і перспективи вугільної промисловості України. Наукова доповідь. - Донецьк, Інститут економіки промисловості НАН України, 2013. - С. 14.

[532] Стариченко Л.Л., Фокіна І.В. Сучасний стан та перспективи розвитку вугільної промисловості України // Економічний вісник Донбасу. - 2014. - №2(36). - С. 47.

[533] Там само.

[534] Донецька область. Статистичний щорічник. - Донецьк. - 2003. - 376 с.; Головне управління статистики у Донецькій області [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.donetskstat.gov.ua/region/index.php; Білецький В.С. Схід України в інтегративних процесах сучасного державотворення. - Донецьк, Східний видавничий дім, 2005. - С.16.

[535] Уголь Украины. - 1990. - №6. - С.2.

[536] Донбас в етнополітичному вимірі. - С.160.

[537] Російський державний архів новітньої історії (РДАНІ), ф.1, оп.10, спр. 17, арк.85.

[538] Донбас в етнополітичному вимірі. - С.165 - 166.

[539] Пономарчук С. Обстановка напряженная // Западный Донбасс (региональная общественно-политическая газета). - 1991. - 6 апреля.

[540] Донбас в етнополітичному вимірі. - С.163 - 165.

[541] ЦДАВО України, ф.1, оп.28, спр.144, арк.6.

[542] Микола Рябчук. Дві України: кінець амбівалентности? [Електронний ресурс]. - Режим доступу: krytyka.com/.../dvi-ukraymy-kmets-ambivalent...

[543] Білецький В.С. Схід України в інтегративних процесах сучасного державотворення. - Донецьк, 2005. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.experts.in.ua/baza/doc/.../ ukraine_integration.pdf

[544] Донбас в етнополітичному вимірі. - С.240.

[545] Саржан А.А. Социально-экономические и политические процессы в Донбассе (1945-1998 гг.). - С.184.

[546] Там само. - С.212.

[547] Донбас в етнополітичному вимірі. - С.185.

[548] Там само. - С.193. Загалом в Україні коефіцієнт старіння (питома вага осіб старше 60 років) зріс з 18% у 1989 р. до 21% у 2005 р., і означає за Е. Россетом дуже високий рівень демографічного старіння. За шкалою ООН коефіцієнт старіння населення України дорівнював 16% і відповідав рівню старого населення (за класифікацією ООН, населення вважається старим, якщо частка осіб віком старше 65 років становить 7%). (Див.: Демографічна криза в Україні: причини і наслідки. - К., 2003. - С.68.)

[549] Донбас в етнополітичному вимірі. - С.201.

[550] Див.: Жизненные стратегии граждан Донбасса: Переходное состояние. Социологическое исследование. - Донецк, 2000.

[551] Регіональний людський розвиток: Статистичний бюлетень. - Державна служба статистики України. - Київ, 2012. - С.22.

[552] Надзвичайно гостро на Луганщині стоїть проблема водопостачання. Вода подається за графіком. Найбільші водні артерії області перетворилися на резервуари для шкідливих викидів місцевих підприємств. Екосистеми річок перебувають на межі екологічної катастрофи.

[553] Станом на 01.01.2009 р. близько 57% суми заборгованості з виплати заробітної плати за видами економічної діяльності в Україні припадало в основному на промисловість (677,0 млн грн), а в регіональному розрізі (на 01.01.2010 р.) - на Донецьку (266,2 млн грн), Луганську (132,4 млн грн), Харківську (119,5 млн грн) області та м. Київ (140,4 млн грн).

[554] Щоправда частка Києва у ВВП та частка дотацій практично рівнозначні.

[555] Донеччина, Київ, Луганщина отримують більше половини всіх субсидій і капітальних трансфертів. Лабораторія законодавчих ініціатив [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://parlament.org.ua/mdex.php?action=news& as=0&ar_id=2725#ar2725

[556] Науково-технічний потенціал Донецької області стрімко падає [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/23545.

[557] Саржан А.А. Социально-экономические и политические процессы в Донбассе (1945 - 1998 гг.). - С.208.

[558] В Донецькій області на 10 тис. населення приходилося 475 студентів, Луганській - 508.

[559] Кравчук І.М. Розвиток вищої освіти в Донбасі у XX столітті: дис. ... канд. іст. н. - Донецьк, 2008. - Арк.153.

[560] Там само. - Арк.154.

[561] Донбас: рік потому. Думка експертів Алиса Рябчик 18.03.2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: pravda.com/.../donbas-rik-potomu-dumka-eks...

[562] Донбас в етнополітичному вимірі. - С.238 - 239.

[563] Див.: Казанський Денис. Чорна лихоманка: нелегальний видобуток вугілля на Донбасі. - К.: Темпора, 2015. - С.214 - 215.

[564] Див.: Тарута С. Ринат більше не олігарх. А я - банкрот [Електронний ресурс]. - Режим доступу: lb.ua/news/2015/01/05/290927_sergey_taruta_rinat_bolshe.html

[565] Дацишин М. “Економіка провінції”: проблеми місцевого розвитку // Регіональна політика України: формування соціокультурних пріоритетів розвитку. - К., 2006. - С. 68-69.

[566] Головко В. Українські фінансово-промислові групи в модернізацій них процесах 1991 - 2009 рр.: монографія. - К.: Институт истории Украины НАН Украины, 2012.; Головко В. Олигархи из города роз. Становление и развитие крупного капитала Донбасса (1991-2014 гг.). - К.: Институт истории Украины НАН Украины, 2012.

[567] Донбас в етнополітичному вимірі. - С.289.

[568] Богомолов О. Російська м’яка влада в Україні: і слово, і діло // Критика. - № 1-2 (січень-лютий). - 2012. - С. 21.

[569] Громадські організації у Донецькій області за 2001-2005 рр.: Статистичний бюлетень № 4 Держкомстату України; головне управління статистики у Донецькій області. - Донецьк, 2005. - С. 57.

[570] Шайхатдінов А.З. Культурна самобутність етнічних меншин Донецької області на межі XX-XXI ст. - С.11.

[571] Матеріали відділу у справах національностей та релігій облдержадміністрації до єдиного дня інформування населення області на тему: “Реалізація державної етнонаціональної політики та забезпечення прав національних меншин у Луганській області” [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www-old.al.lg.ua/ content/town/conference/g08/.../ n_17_12_08_02.doc.

[572] Гетьманом УРК став ректор Донецького Інституту штучного інтелекту МОН та НАН України А.І. Шевченко.

[573] Войналович В.А., Кочан Н.І. Релігійний чинник етнополітичних процесів на Донбасі: історія і сучасність. - С.182.

[574] Там само. - С.182 - 183.

[575] Ведернікова І. Партія без регіонів. - Дзеркало тижня. - № 3 (31 січня - 7 лютого). - 2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://gazeta.zn.ua/intemal/partiya-bez-regionov-_.html

[576] Макаренко В. Атаман, академик и князь [Электронный ресурс] // Новая газета (18.07.2014). - Режим доступа: http://www.novayagazeta. ru/society/64479.html; Герои “Новороссии”... (13.10.2014) [Электронный ресурс]. - Режим доступу: http://sprotyv.info/ ru/news/6389-geroi-novorossii-begushchiy-maroderkozicyni-vsevelikoe-voysko-degeneratov

[577] русский нацизм: фашисты, власовцы и белогвардейцы на службе ДНР (18.08.2014) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://argumentua.com7 stati/russkii-natsizm-fashisty-vlasovtsy-i-belogvardeitsy-na-sluzhbe-dnr; Васильченко Ю. Портрет врага. Кто он, “православный” спонсор бойни на Донбассе (27.07.2014) [Электорнный ресурс]. - Режим доступа: http://sprotyv.info/ru7 news/2614-portret-vraga-kto-pravoslavnyy-sponsor-boyni-na-donbasse; [б.а.] Что общего у православного олигарха-маркшейдера, кремлевского патриарха Гундяева и вора в законе Кости-Грека, или Кто ставит Донбасс на колени (11.09.2014) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://sprotyv.info/ru/ news/ 4816-chtoobshchego-u-pravoslavnogo-oligarha-marksheydera-kremlevskogo-patriarha-gundyaeva-i

[578] Донбас в етнополітичному просторі. - С.452-508.

[579] Корнилов В.В. Была такая республика // Жизнь. - 1993. - 23 февраля; Корнилов В.В. Забытая страна // Донецкий кряж. - 1998. - 19 февраля; Корнилов В. В. Однажды была такая страна // Салон Дона и Баса. - 2004. - 10 декабря. - Варто уваги, що святкування 96-ї річниці утворення ДКР, в рамках якого представники політичних партій та громадських організацій зібралися у Донецьку поблизу пам’ятника Артему із гаслами: “Ні - євроколонізації” “Галицьким фашистам не місце на Донбасі”, “Катам з ОУН-УПА - вічне прокляття народів”, “Донецько-Криворізька республіка - територія Російської Федерації”, “За правду! За землю російську! За віру православну!”. Причому під час цієї акції всім бажаючим роздавали “паспорти Донецько-Криворізької республіки”, а активісти засудили дії українських урядовців, які, на їхню думку, виконують вказівки керівництва країн Заходу. - Див.: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://comments.ua/politics/451176-donbasse-razdayut-pasporta-donetskoy.html

[580] Чого лише варті назви публікацій: Дмитриевский А. Дурман националистических иллюзий // Донецкий кряж. - 2013. - 12-18 апреля.; Гордеева Л. Фашизм на Украине: угроза или реальность // Донецкий кряж. - 2013. - 26 июня-4 июля.; Поскребышев В. Фашизм пора остановить! // Донецкий кряж. - 2013. - 14-20 июня.; Михайлова Е. Интернационалист против неофашистов // Донецкий кряж. - 2013. - 21-27 июня.

[581] Донецкая республика [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://sites.google. com/site/donre spublika

[582] “Президентство” Артема само по собі є історичним анекдотом, не кажучи вже про решту слів цитованого речення.

[583] Донецкая республика [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://sites.google. com/site/donrespublika

[584] Див. приміром: Резников М.В. Донбасс торговый. История торговли Донецкой области: записки журналиста. - Изд. 2-е, юбилейное. - Донецк: Донеччина, 2007. - С.83-86.

[585] Див.: Хто і як створював “ДНР”: старт у 2011році та слід ФСБ ... [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.stina.in.ua/hto-i-yak-stvoryuvav-dnr-start...

[586] Донецьк прокинувся // Донеччина. - 2014. - № 15. - 7 березня.

[587] Всеукраїнський перепис населення 2001 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Довідка //...2001.ukrcensus.gov.ua/mformation/feedback/

[588] Всеукраїнський перепис населення 2001 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Довідка //...2001.ukrcensus.gov.ua/mformation/feedback/

[589] Враховуючи стан поширення освіти в етнічній групі, її не можна вважати показовою.

[590] Всеукраїнський перепис населення 2001 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Довідка //...2001 .ukrcensus.gov.ua/mformation/feedback/

[591] Всеукраїнський перепис населення 2001 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Довідка //...2001 .ukrcensus.gov.ua/mformation/feedback/

[592] Важливо наголосити, що згідно з переписом 1989 р., 43,3% росіян України народилися поза її межами. Майже 20% з них мешкали в Україні менше десяти років. (Рыбаковский Л.Л. Миграционный потенциал русского населения в странах нового зарубежья // Социс. - 1996. - №11. - С.37.) Росіяни Донецької області є високо урбанізованим етносом: 95% з них, за переписами 1989 і 2001 рр., мешкали у містах. (Див.: Національний склад населення України. Ч.2. За даними Всесоюзного перепису населення 1989 р. Міністерство статистики України. - С. 24196.; Про кількість та склад населення України за матеріалами Всеукраїнського перепису населення 2001 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrcensus.gov.ua/results/ general/nationality/#regions; Національний склад та рідна мова населення Донецької області. За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року. Статистичний збірник. - С. 12-23.)

У Луганській області 88,8% росіян проживало у містах. За переписом 2001 р. у Луганську українці несуттєво перевищували російське населення (49,9% і 46,9%, відповідно). В чотирьох містах із населенням від 100 до 500 тис. (Сєверодонецьк, Лисичанськ, Алчевськ, Стаханов) українці становили більшість, а у двох (Красний Луч і Свердловськ - 49% росіян і 46,% українців, відповідно) - українці несуттєво поступалися росіянам. Росіяни становили переважну більшість лише в Краснодоні (63,3% проти 33,2%). Крім того вони були другою етнічною групою в сільських районах, за винятком Станично-Луганського (61,1% росіян і 36,5% українців). (Див.: Про кількість та склад населення України за матеріалами Всеукраїнського перепису населення 2001 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/#regions)

[593] Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Украинская ССР. - Москва, 1963. - С.168, 174.; Национальный состав населения СССР. По данным Всесоюзной переписи 1989 г. - М., 1991. - С.78, 80, 82.

[594] Вік балансування - одна з найбільш інформативних демографічних категорій, що характеризує співвідношення жінок та чоловіків у структурі населення. За оптимальних умов урівноваженість жінок і чоловіків у соціумі має зберігатися до верхньої межі плідного віку (50 років), надалі питома частка чоловічого населення суттєво зменшується. Вік балансування статей, визначений на початок 2005 р., на Донбасі становить 28 років, що є несприятливим явищем у плані демографічної перспективи. Низький вік балансування призводить до переважання жінок у молодому віці, а отже, до погіршення шлюбної, і в цілому демографічної, ситуації.

[595] Донбас в етнополітичному вимірі. - С.191.

[596] Там само. - С.192.

[597] В середньому по Україні показник дорівнював 7,49%. Цікаво, що в Західній Україні та значній частині Центральної він становив від 1,79 до 3,5%, Київській області - 5,19, Києві - 8,06%. - Див.: Момрик А. “Русскій мір” вимирає. Населення Сходу України і Росії стрімко зменшується, Заходу України не змінюється // Тексти.ORG.UA. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/27739/Russkij_mir_ vymy-raje_Naselenna_Skhodu_Ukrajmy_i; www.ji-magazine.lviv.ua/.../momryk_15_03_1..

[598] Про кількість та склад населення України за матеріалами Всеукраїнського перепису населення 2001 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrcensus.gov.ua/ re suits/general/nationality/#regions)

[599] Див.: Саид Исмаилов. “Террористы ДНР уничтожают регион ... [Електронний ресурс]. - Режим доступу: newseek.org/articles/2734/766

[600] Донбас разом із Херсонською, Миколаївською, Одеською областями та Кримом входить до числа мігрантоприймаючих регіонів. Докладніше про міграційні потоки в Донбас впродовж незалежності чит.: Шульга Н.А. Великое переселение: репатрианты, беженцы, трудовые мигранты. - К.: Институт социологии НАН Украины, 2002. - С.211 - 380.

[601] Докладніше про проблеми, що супроводжують їх перебування в Україні див.: Шульга Н.А. Великое переселение: репатрианты, беженцы, трудовые мигранты. - С.203.

[602] Попова И. Все сразу и сейчас // Донецкий кряж плюс. - 2003. - 26 сентября - 2 октября. - С. 2-3.; Донбас в етнополітичному просторі ... - С.276 - 277.

[603] Для порівняння: в 1991 р. цей сегмент освіти був представлений 100 малих сільських шкіл.

[604] Інакшою виглядає ситуація стосовно сфери неофіційного мовного спілкування. За даними директора Центру соціальних та політичних досліджень “Соціс” Наталі Погорілої, українську мову як зручну називають 2,64% респондентів Донеччини та 2,82% Луганщини проти 92-99% на Заході України і 16-19% у Харкові та Києві. Ще нижчий цей показник у Криму — 1,39%. У місті Донецьку, де згідно з відомостями останнього перепису проживало 493 тисячі росіян і 478 тисяч українців (разом 96% від 1 025 тисяч городян), мову своєї національності визнало рідною 99,3% росіян і лише 23% українців, тоді як українську (мову українського громадянства) назвало рідною тільки 0,7% росіян, а російську — 76,9% українців. - Див.: Донбас в етнополітичному вимірі. - С.277.

[605] Там само. - С.279 - 280.

[606] Там само. - С.285.

[607] Білецький В.С. Схід України в інтегративних процесах сучасного державотворення [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index. php?ELEMENT_ro=10955&print=Y

[608] Міжнаціональні відносини в Україні: стан, тенденції, перспективи. - К.: Етнос, 2004.- С.154.

[609] Міжнаціональні відносини в Україні: стан, тенденції, перспективи. - С.278.

[610] Араджиони М.А. Греки Крыма и Приазовья: история изучения и историография этнической истории и культуры (80-е гг. XVIII - 90-е гг. XX в.). - Симферополь: Издательский Дом “Амена”, 1999. - С.37-38.

[611] ЦДАВО України, ф.2, оп. 15, спр. 3026, арк. 177.

[612] Греки на українських теренах: Нариси з етнічної історії. Документи, матеріали, карти. - Либідь, 2000. - С.307.

[613] Докладніше див.: Офіційний сайт Маріупольського державного університету [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // mdu.in.ua/

[614] Лісовенко М. Історія і сучасність грецької діаспори // Урядовий кур’єр. - 2008. - 23 грудня.

[615] Разом в розмаїтті: Культурно-мистецькі заходи і діяльність національних товариств в рамках оголошеного 2008 року Роком міжкультурного діалогу в Україні. Оглядова довідка / підготувала Т. Шлепакова. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua

[616] Стан дотримання та захист прав національних меншин в Україні : Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. - К., 2006. - С.23. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ombudsman.gov.ua/

[617] Міжнаціональні відносини в Україні: стан, тенденції, перспективи. - С.101.

[618] Докладніше див.: Кульчицький С., Якубова Л. Донеччина і Луганщина у ХѴІІ-ХХІ ст. ст.: історичні фактори й політичні технології формування особливого та загального у соціально-економічному, суспільно-політичному та етнокультурному просторі. - К.: Інститут історії України НАН України, 2015.

[619]Сколько народов живет в Донецкой области? [Електронний ресурс]. - Режим доступу: kramtp.info/news/14/full/id= 17159

[620] Олена Проскуріна. Політико-культурний вимір Донбаського регіону // Жінка-Онлайн - Донбас - сильне чи слабке місце України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.zhinka-online.com.ua/.../333-donbas-syln..-

[621] В світлі висловленого цілком не випадковими є стало вищі за показники питомої ваги в населенні краю соціальні та суспільні характеристики грецької громади, що посіла провідні позиції в усіх сферах життя Донбасу: від політики, до бізнесу і культури. - Див.: Донбас в етнополітичному вимірі. - С.221-261.

[622] Євтух В. Міжкультурний діалог: ефективний конструкт інтегративного розвитку поліетнічних суспільств // Політичний менеджмент. - 2009. - №3. - С.5.

[623] Пекарчук В.М. Джерела духовності. Культура етноменшин України (1990-2000-і роки): Монографія. - Дніпропетровськ, 2014.

[624] Див. зокрема: Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / П.П. Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л. Залізняк, І.Й. Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій. - К.: «МП Леся», 2016.; Головко В. Збройна агресія Росії проти України // В кн.: 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави. - К.: Ніка-Центр, 2016. - С.599-697.

[625] Див.: Фельштинский Юрий, Станчев Михаил. Третья мировая: битва за Украину. - К.: Наш Формат, 2015.- С. 268.

[626] Новий київський центр влади намагався стабілізувати ситуацію в регіонах за рахунок порозуміння з місцевими елітами та великим бізнесом. 2 березня головою Дніпропетровської ОДА був призначений І. Коломойський, Донецької ОДА - С. Тарута.

[627] Головко В. Збройна агресія Росії проти України // В кн.: 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави. - К.: Ніка-Центр, 2016. - С.639.

[628] Сергій Тарута: Порошенко був найбільш неефективним міністром економіки за всю історію// Українська правда, 26 листопада 2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/artides/2015/11/26/7090271/

[629] Янукович оплачивает сепаратистские акции, - Ярема// Левый берег, 4 апреля 2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lb.ua/news/2014/04/04/261939_yanukovich_ oplachivaet_separatistskie .html

[630] Головко В. Конфлікт на Донбасі // В кн.: 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави. - К.: Ніка-Центр, 2016. - С.641.

[631] Экс-судья из Луганска провозгласил себя «президентом юго-восточной Украины»// ТСН, 16 апреля 2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ru.tsn.ua/ politika/eks-sudya-iz-luganska-provozglasil-sebya-prezidentom-yugo-vostochnoy-ukrarny- 361116.html

[632] Ядро складали російські спецпризначенці - до 100 осіб. До кінця червня угрупування, поповнене місцевими прихильниками, зросло до 1000 осіб.

[633] 1. Гіркін (Стрєлков) - полковник російських спецслужб, брав участь у двох чеченських війнах, боях у Боснії і Придністров’ї. Учасник окупації Криму: напередодні подій перебував у складі охорони «православного олігарха» К. Малофєєва, як зв’язковий при захопленні аеропорту «Сімферополь» між «кримською самообороною» і російськими військовими - Див.: Покушение на Крым // Новая газета, 24 апреля 2016. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.novayagazeta.ru/inquests/72830.html; «Кто ты, «Стрелок»?» // Завтра, 20 листопада 2014 http://zavtra.ru/content/view/kto-tyi-strelok/

[634] Про особливості «гібридної війни» Росії проти України див.: Магда Е. Гибридная война: выжить и победить. - К., 2015.

[635] «Київською хунтою» кремлівська пропаганда називала тимчасові органи влади, які були встановлені Революцією гідності на період до позачергових виборів Президента України і Верховної Ради.

[636] Там само. - С. 270-271.; Див. також: Осмысленный русский бунт // Четыре пера. Независимый общественно-политический портал Воронежа. - 2014. - 7 апреля. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 4pera.ru/news/picture_of_the_day/osmyslennyy_russkiy_bunt/

[637] Легендарні частини нашої Армії: 25-а Дніпропетровська десантна бригада// Депо ЮА, 16 вересня 2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.depo.ua/ukr/ war/legendarni-chastini-zsu-25-ta-desantna-brigada-10092015115000

[638] Роман Лягин: Олег Царев не имеет никакого отношения к ДНР, он - проходимец// Диалог, 24 мая 2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dialog.ua/news/ 4027_1400941823

[639] Женевська заява від 17 квітня 2014 року // Кореспондент, 17 квітня 2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3351183-zhenevska-zaiava-vid-17-kvitnia-2014-roku

[640] Дослідження Київського міжнародного інституту соціології та “Левада-Центр” (Москва) / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.newsrn. ua/arch/ukraine/ 27feb2009/nevzaemne.html.

[641] Згідно з доповіддю експертної групи Bellingcat, обстріли української території фіксуються принаймні з 14 липня по 8 серпня 2014 р. Див.: Происхождение артиллерийских ударов по позициям украинских военных в восточной Украине с 14 июля по 8 августа. Исследование Bellingcat. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.bellingcat. com/wp-content/uploads/2015/02/BeUingcat-Origin-of-Artillery-Attacks-02-12-15_FINAL-for-translation-compressed-photos_RU_flnal.pdf

[642] Свідчення військовослужбовця автомобільних військ РФ див.: Год в Крыму. Спецпроект «Вежливые люди» // он-лайн-проект «Медуза». [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://meduza.io/special/polite/who

[643] Пресс-конференция Валерия Болотова, 8 июля 2014. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://vk.com/strelkov_info

[644] Встреча начальника Генерального штаба вооруженных сил Украины В. Муженко с блогерами 24 лютого 2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://bmpd.livejoumal. com/1762315.html

[645] Sutyagin I. Russian Forces in Ukraine // Royal United Services Institute. Briefing paper. - March 2015. - P.4. https://www.rusi.org/downloads/assets/201503_BP_Russian_Forces_in_Ukraine_F INAL.pdf

[646] Головко В. Конфлікт на Донбасі // В кн.: 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави. - К.: Ніка-Центр, 2016. - С.672.

[647] Сергій Тарута: Порошенко був найбільш неефективним міністром економіки за всю історію // Українська правда, 26 листопада 2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/artides/2015/11/26/7090271/

[648] Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы по совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины Петра Порошенко и инициатив Президента России Владимира Путина// OSCE, 7 сентября 2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.osce.org/ru/home/123258?download=true

[649] Заявление МИД Украины о состоянии выполнения Минских договоренностей// сайт Кабінету Міністрів України, 19 січня 2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/contrel/ra/pubhsh/artide?art_id=247877478

[650] Сергій Тарута: Порошенко був найбільш неефективним міністром економіки за всю історію// Українська правда, 26 листопада 2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/artides/2015/11/26/7090271/

[651] Захарченко: Сегодня началось наступление на Мариуполь // Русский диалог. - 2014. - 23 декабря. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusdialog.ru/ news/14458 1422112784

[652] Голос України (Київ). - 2015 - 9 червня.

[653] Там само. - 16 квітня.

[654] Офіційне інтернет-представництво Президента України. - 24 серпня 2015. - 20.47.

[655] Там само. - 14.42.

[656] Аналіз Генерального штабу ЗСУ щодо бойових дій на Дебальцевському плацдармі з 27 січня до 18 лютого 2015 року // сайт Міністерства оборони України, 4 лютого 2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/analitichni-materiali/analiz-generalno-shtabu-zsu-shhodo-bojovih-dij-na-debalczevskomu-placzdarmi-z-27-sichnya-do-18- lyutogo-2015-roku.html

[657] Путин послал российских экспертов «анализировать» ситуацию под Дебальцево// Цензор, 13 февраля 2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://censor.net.ua/ news/324517/putin_poslal_rossiyiskih_ekspertov _analizirovat_situatsiyu_pod_debaltsevo

[658] Report on the human rights situation in Ukraine. 1 December 2014 to 15 February 2015 // The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. http://www.ohchr.org/ Documents/Countries/UA/9thOHCHRreportUkraine .pdf

[659] Порошенко озвучив втрати української армії за час війни на Донбасі // Тиждень UA, 29 січня 2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/157239

[660] Матіос озвучив кількість небойових втрат українських військових за час АТО // Лівий берег, 10 червня 2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukr.lb.ua/news/ 2016/06/10/337486_matios _ozvuchiv_kilkist_neboyovih.html

[661] За час бойових дій на Донбасі в підрозділах МВС і Нацгвардії 308 воїнів загинуло, 1228 - поранено, - Аваков // Цензор, 18 квітня 2016 http://ua.censor.net.ua/n384931

[662] СБУ оприлюднила офіційну кількість своїх загиблих і поранених на Донбасі// Новинарня, 19 березня 2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://novynarnia.com/2016/03/19/sbu-oprilyudnila-ofltsiynu-kilkist-svoyih-zagiblih-i-poranenih-na-donbasi/

[663] Заява Міністерства закордонних справ України щодо виконання Мінських домовленостей // сайт Міністерства закордонних справ України, 29 лютого 2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/5163-statement-of-theministry-of-foreign-affairs-of-ukraine-on-implementation-of-the-minsk-agreements

[664] «Через український східний кордон Росія перекидає найманців, постачає озброєння та військову техніку, боєприпаси» - Міністр оборони України // Сайт Міністерства оборони України, 15 червня 2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/news/2016/06/15/cherez-ukrainskij -shidnij -kordon-rosiya-perekidae-najmancziv-postachae-ozbroennya-ta-vijskovu-tehniku-boepripasi-ministr-oboroni-ukraini—/

[665] Ukraine internal displacement nears 1 million as fighting escalates in Donetsk region // The UN Refugee Agency, 6 February 2015, http://www.unhcr.org/54d4a2889.html

[666] Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики. - К. 2015. - С.39.

[667] Казанський Д. Чорна лихоманка: нелегальний видобуток вугілля на Донбасі. - К., 2014. - С.158 -160. (Підрозділ брав участь у боях під Донецьком та Іловайськом. У жовтні

2014 р. розформований згідно з наказом голови МВС А. Авакова за випадки мародерства.

[668] Виталий Кропачев: «Первое, что пришло в голову, когда увидел Губарева: неужели более презентабельного персонажа не нашлось?»// Факты и комментарии, 14 июля

2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://fakty.ua/202724-vitalij-kropachev-pervoe-chto-prishlo-v-golovu-kogda-uvidel-gubareva-neuzheli-bolee-prezentabelnogo-personazhane-nashlos

[669] Цит. за Казанський Д. Чорна лихоманка: нелегальний видобуток вугілля на Донбасі. -К., 2014. - С.158-161.

[670] В лютому 2015 р. обидва були удостоєні звання «Герой України» посмертно.

[671] Яценюк назвав три причини економічної кризи в Україні // Лігабізнесінформ, 11.12.2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://news.liga.net/ua/news/ politics/4386415-yatsenyuk_nazvav_tri_prichmi_ ekonom_chno_krizi_v_ukm_n.htm

[672] За матеріалами круглого столу «Економіка холодної війни. Ціна особливого статусу Донбасу для української економіки», Інформаційна агенція ЛігаБізнесІнформ, 8.10.2014.

[673] Втрати робочих місць склали від 50% для великих підприємств до 80-90% - для малих та середніх підприємств регіону. Внаслідок цього від 1,1 до 1,8 млн. працездатних осіб у Донецькій і Луганській областях частково або повністю залишилися без роботи та засобів до існування. В лютому 2015 р. чисельність штатних працівників підприємств (без урахування мікропідприємств) зменшилась на 952,2 тис. осіб. (Див.: Гройсман В.Б. Першочергові завдання для вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб та відновлення Донбасу [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/document/247598840/Donbas% 20UKR_rew.ppt)

[674] Московчук Э., Дикаленко М. Боевые раны инфраструктуры // Бизнес. - №11. - 16.03.2015. - С.34.

[675] Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики. - К. 2015. - С.41. // ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/ІО/Стратегія-Відновлення-Донбасу-16.10.pdf

[676] Наслідки війни: Чи перетворився Донбас на мертву економічну зону [Електронний ресурс].http://link.ac/4XgB7

[677] Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики. - К. 2015. - С.43.

[678] Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики. - К. 2015. - С.42.

[679] Там само. - С.44.

[680] Там само. - С.52.

[681] В Донецкой области более 10 тысяч объектов повреждены или разрушены // Ура-Информ. - 2015. - 24 февраля. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:// http://ura-inform.com/ ra/society/2015/02/24/v-donetskoj-oblasti-bolee-10-tysjach-obektov-povrezhdenyiU-razrasheny

[682] Питання діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб // Урядовий портал. 20 квітня 2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248982208

[683] Щербатых Ю. В. Психология страха. - М.: Издво Эксмо, 2005.

[684] Кононов Ілля. Луганський синдром як масова аномічна реакція на розгортання гібридної війни // Historians.in.ua, 28 січня 2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.historians.in.ua/index.php/en/doshdzhennya/1778-inya-kononov-luhanskyy-syndrom-yak-masova-anomichna-reaktsiya-na-rozhortannya-hibrydnoyi-viyny

[685] Політичні технології регулювання міжетнічної та міжконфесійної взаємодії у новітніх українських реаліях: аналітична доповідь. - К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. - С. 10.

[686] Головаха Євген. Росія може окупувати не лише захопленням територій, а й перетворивши нашу сутність на свою - «русский мир» з українською мовою та у вишиванках // День. - 2015. - 21 жовтня [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/yak-pravylno-protydiyaty

[687] Там само.

[688] Динаміка патріотичних настроїв // Соціологічна група «Рейтинг». - 15.08.2014. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ratinggroup.com.ua/products/politic/data/ епНу/14101/(дата звернення: 27.11.2014).

[689] Життєпис Facebook сторінки «Страйкплакату», 23 травня 2014 р. [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://www.facebook.com/ strikeposter?fref=nf&filter=1 3. Життєпис Facebook сторінки політичної партії «Демократичний альянс», грудень 2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.facebook.com/DemAniance?fref=ts 14. Життєпис Facebook сторінки Єромайдану, грудень 2013 р. - січень 2014 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.facebook.com/EuroMaydan?fref=ts 5. Життєписи Facebook сторінок Євромайдан, [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.facebook.com/EuroMaydan, Волонтерська сотня [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.facebook.com/ volonterskaya.sotnya; Донбас СОС [Електронний ресурс]. - Режим доступу:Vkontakte -http://vk.com/donbasssos з квітня по липень 2014 р. 6. Життєпис Facebook сторінки Антимайдан (спільнота) грудень 2013 р. - лютий 2014 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.facebook.com/pages/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0% 9C%D0%B0% D0%B9% D0%B4%D0%B0%D0% BD/249658661873524?fref=ts; а також новинну стрічку сторінки Антимайдан Vkontakte[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://vk.com/antimaydan

699 Донецький краєзнавчий музей остаточно зруйнований (фото) // Ukr.Media. - 2015. - 13 січня [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://ukr.media/ukrain/222050/; Донецький краєзнавчий музей остаточно перетворився на руїни // Музей Івана Гончара. - 2015. -

[691] січня. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://honchar.org.ua/p/donetskyj-krajeznavchyj-muzej-ostatochno-peretvoryvsya-na-rujiny/; Донецький краєзнавчий музей після артобстрілу// УНН. - 2014. - 22 серпня. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.unn.com.ua/uk/news/1377926-donetskiy-krayeznavchiy-muzey-pislya-artobstrilu

[692] Буценко Н.Д. Архівні установи Донецької області: проблеми функціонування, формування і збереженості Національного архівного фонду в умовах окупації // Культурні цінності Криму і Донбасу в умовах війни та окупації: Матеріали Круглого столу «Історико-культурний та науковий потенціал Півдня та Сходу України в умовах окупації та воєнних дій: загрози, втрати, перспективи збереження та відновлення»; м. Київ, 12 листопада 2015 р. - К., 2016. - С.56.

[693] Там само. - С.58.

[694] Там само. - С.59.

[695] Бібліотечна Україна в цифрах : статистичний збірник (2013-2014 рр.) / Нац. парлам. б-ка України; Підгот. О. Лахно, О. Зозуля. - К. : Національна парламентська бібліотека України, 2015.

[696] Солоіденко Г.І. Академічні бібліотеки Півдня та Сходу: втрачені можливості для користувачів України // Культурні цінності Криму і Донбасу в умовах війни та окупації: Матеріали Круглого столу «Історико-культурний та науковий потенціал Півдня та Сходу України в умовах окупації та воєнних дій: загрози, втрати, перспективи збереження та відновлення»; м. Київ, 12 листопада 2015 р. - К., 2016. - С.63-64.

[697] Стратегія сталого розвитку «Україна - 2020» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3 .rada.gov.ua/laws/show/ 5/2015

[698] Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення консолідації громадян України та припинення громадянського протистояння в Донецькій та Луганській областях» від 13 квітня 2014 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/399/2014

[699] За словами В. Гройсмана, «у цій борні пліч-о-пліч з українцями стояли і євреї, і вірмени, і росіяни, і представники інших націй». - Див.: Звернення Голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. 24.01.2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/ news/Novyny/102521.html

[700] Цит. за: Фурса К. Україна отримала шанс на політичну ідентичність / К. Фурса [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mymedia.org.ua/articles/shmzh/ukra_na_otrimala_shans_na_pol_tichnu_ dentichn_st.html

[701] Див. зокрема: Степова О. В «лнр» облачно, местами осадки в виде гранат // Информационное сопротивление. - 2016. - 29 июня; ее же. Виновата война, или «лнр» - рай для дно. // Информационное сопротивление. - 2016. - 22 июня. та ін. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // sprotyv.info/

[702] Товариство започатковує новий проект Сайт «Історичний опір або як утворилася Україна»... // Всеукраїнська громадська організація [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.nestor-ua.org/www/opir-ua.html

[703] Див.: Livejournal. Горе луковое. Журнал ноучной мысли [Електронний ресурс]. - Режим доступу: gorky-look.livejournal.com/

[704] Дід Свирид - Рєпка клуб бойового суржика. Свирид Опанасович См. http://repka.club/; Сторінка в FB (https://www.facebook.com/svyryd.opanasovych) має понад 3 тис. підписчиків.

[705] КРЫМский бандеровец | Украина, Крым, Донбасс. См. https://crimeaua1.wordpress. com/; Кримський бандерівець - Патріоти України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://patrioty.org.ua/blogs/novosty-krmnasha-vstaly-s-kolen-no-na-nohakh-ne-uderzhalys-krymskyi-banderivets-100195.html

[706] Циля Зингельшухер // Facebook, https://www.facebook.com/zilya.singelschucher

[707] Фашик Донецкий | Обозреватель. UA [Електронний ресурс]. - Режим доступу: obozrevatel.com/person/fashik-donetskij/publication.htm;

[708] «Как я готовлюсь к майским праздникам в Крыму: заготовил припасы, укрепил ограду, выпустил собак, зарядил ружье», - Кримський бандерівець // Патріоти України, 22 квітня 2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://patrioty.org.ua/blogs/kak-iahotovlius-k-maiskym-prazdnykam-v-krmu-zahotovyl-prypas-ukrepyl-ohradu-vpustyl-sobak-zariadyl-ruzhe-krymskyi-banderivets-116298.html

[709] Лермонтов В. Публицист Валентин Торба. Летописец современности// Паралель-медіа, 16 декабря 2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://paralel-media. com.ua/p72741 .html

[710] Степова Олена (Елена Степная). Все будет Украина! - К.: Дух і літера, 2014.

[711] Киртока В. Александр Хомченко: «Когда вывели на расстрел к яме, заполненной убитыми, перед глазами пролетела вся жизнь»// Факты и комментарии, 8 апреля 2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://fakty.ua/215239-aleksandr-homchenko-kogda-vyveli-na-rasstrel-k-yame-zapolnennoj-ubitymi-pered-glazami-proletela-vsya-zhizn

[712] Володимир Рибак (1971 - 2014), депутат Горлівської міської ради від ВО «Батьківщина», Герой України, вбитий у Слов’янську за те, що намагався встановити український прапор на будівлі Горлівської РДА.

[713] Василь Сліпак (1974 - 2016), оперний співак, соліст «Opera de la Bastille», волонтер, доброволець 7-го батальону ДУК «Правий сектор» (позивний «Міф»).

[714] Если не строить свое образование на Донбассе, нам навяжут чужое, - профессор Е. Стяжкина // «Київ-Донбас». 25 січня 2016 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: uaport.net/news/ua/t/1601/26/10436765

[715] Патріотичні флешмоби: кожен висловлює любов до України по-своєму // Гурт [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.gurt.org.ua/news/recent/23267/

[716] Самые значимые волонтерские инициативы года [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.themsider.ua/lifestyle/geroyam-slavasamye-znachimye-volonterskie-mitsiativy-goda/.

[717] Суперечності ідентичностей в Україні та шляхи їх регулювання в контекстах політики громадянської консолідації української нації / Аналітична доповідь. - К., 2015. - С.114-115.

[718] Патриотические силы Донбасса организовались и скоординировались. Манифест // Остров [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ostro.org/general/politics/news/ 440118/

[719] Кононов І.Ф. Донбас та Галичина: причини напруженості в стосунках та пошук історичного компромісу // Стосунки Сходу та Заходу України: минуле, сьогодення та майбутнє. - Луганськ, 2006. - С.8.

[720] Верменич Я.В. Донбас як порубіжний регіон: територіальний вимір. - С.54-55.

[721] Див.: «Русская премия». Стяжкина Елена. Украина. 24 апреля . [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://ukraine.dirty.ru/russkaia-premiia-stiazhkina-elena-ukraina-552258/

[722] Національні ідентичності та історична пам’ять в Україні після Євромайдану // Інститут народознавства НАНУ. Відділ соціальної антропології. 25 лютого 2016 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://social-anthropology.org.ua/seminars/natsionalni-identychnosti-ta-istorychna-pamyat/

[723] Там само.

[724] Кривицька О.В. Демаркаційні лінії в етнополітичному просторі України [монографія]. - К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. - С.119.

[725] Там само. - С.114.

[726] РФ согласовала с Украиной детали помощи Донбассу // Полит.РУ. - 2014. - 11 августа. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: ua.korrespondent.net > Україна > Політика

[727] СК Росії порушив справу “про геноцид російськомовних ... // АНТИКОР. - 2014. - 29 вересня. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.ukrinform.ua/.../sk_rosiii_porushiv_sprav...

[728] Володимир Рафеєнко - автор романів “Московский дивертисмент” і “Демон Декарта”, лауреат конкурсу “Русская Премия”.

[729] Донбас, якого ви не знали: любов і поезія під час війни // Galinfo. - 2014. -13 вересня [Електронний ресурс]. - Режим доступу: top.novostimira.biz/news_6566639.html

[730] Прибиткова І. Зміни в поселенській структурі населення України та тенденції міграції // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг. - У 2 т. - Т.1: Аналітичні матеріали. - К.: 2011. - С. 107-108.; Національний склад та рідна мова населення Донецької області. - Головне управління статистики у Донецькій області. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://donetskstat.gov. ua/census/census.php?ncp= 11&ncp1=6

[731] Момрик А. “Русскій мір” вимирає. Населення Сходу України і Росії стрімко зменшується, Заходу України не змінюється [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/27739/Russkij_mir_vymyraje_Naselenna_Skhodu_Uk rajiny_i; www.ji-magazine.lviv.ua/.../momryk_15_03_1..

[732] Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: монографія. - К.: НІСД, 2010. - С.271.

[733] Там само. - С.275.

[734] Впродовж 2014 р. медіапростір доволі широко використовував в якості синонімічного ще один термін - “восточная весна”.

[735] Див.: Брубейкер Р. Переобрамлений націоналізм. Статус нації та національне питання у новій Європі. - Львів: Кальварія, 2006.

[736] Верменич Я.В. Південна Україна на цивілізаційному пограниччі. - К.: Інститут історії України НАНУ, 2016. - С.164.

[737] Докладніше див.: Зінько О.В. Етнічна історія Східного Криму (друга половина III - середина VII ст.).: Дис... к.і.н. - К., 2009.

[738] Верменич Я.В. Південна Україна на цивілізаційному пограниччі. - К.: Шститут історії України НАНУ, 2016. - С.173.

[739] Ричка В.М. Візантійські походи київських князів в історичній пам’яті східного слов’янства // Український історичний журнал. - 2012. - № 4. - С. 5-6.

[740] Карпов С.П. История Трапезундской империи. - СПб., 2007. - С. 186-187.

[741] Таким союзом був договір, укладений з Візантією князем Володимиром Святославичем (987 р.), в результаті якого князь став членом імператорської родини, а ранньофеодальна Русь отримала хрещення.

[742] Грибовський В. Формування локальної групи причорноморських ногайців у XVI-XVII ст. // Україна в Центрально-Східній Європі. - Вип. 4. - К., 2004. - С. 279-306.

[743] Верменич Я.В. Південна Україна на цивілізаційному пограниччі. - К.: !нститут історії України НАНУ, 2016. - С.180-181.

[744] Див.: Гулевич В.Н. Кримське ханство й Північне Причорномор’я в період правління Гаджи Гірея (1442-1466 рр.) // Український історичний журнал. - 2014. - № 6. - С. 22-24.

9 Григор’янць В.Є. Вірмени Криму: минуле і сьогодення. - Сімферополь: СФ НІСД,

[746] - С.8.; Петросян М.В., Саргсян Т.Э. Сурб-Хач. - Симферополь, 1998. - С.64, 90.

[747] Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма. - СПб., 1875. - Т.3. - Ч.9. - С.37, 66.

[748] Григор’янць В.Є. Вірмени Криму: минуле і сьогодення. - С.13.

[749] Вершиною литовсько-кримського політичного співробітництва став спільний похід на Москву у 1521 р.

[750] Бертье-Делагард О.Л. Керменчик (крымская глушь) // www.liveintemet.ru/community/ 3299606/post353274233/

[751] Черкас Б.В. Україна в політичних відносинах Великого князівства Литовського з Кримським ханством (1502 - 1540). : Автореф. дис. .. .к.і.н. - К., 2003. - С.17.

[752] Грибовський В. Речі, реципрокції і неформальні ієрархії в соціальних процесах українського степового порубіжжя ХУІ-ХУШ ст. // Ейдос. - Вип. 6. - К., 2011/2012. - С. 345-354.

[753] Бережков М.Н. План завоевания Крыма, составленный в царствование государя Алексея Михайловича ученым славянином Юрием Крижаничем. - СПб., 1891. - С. 74, 76-77.

[754] Сергеев А. Доклад императрице Екатерине ІІ-й по вступлении ее на престол, изображающий систему крымских татар, их опасность для России и претензию на них. О Малой Татарии // Известия Таврической ученой архивной комиссии (далі - ИТУАК). - 1916. - № 53. - С. 191.

19 Возгрін В. Анексія Криму Російською імперією // Кримськотатарське питання. -

[756] - № 4. - С.6.

[757] В політичному глосарії XVIII ст. слово «нація» означало самостійне політичне утворення чи державу.

[758] Короленко Б. Як Крим «ісконно русскім» став. Імперський крок Катерини // Українська правда. - 2014. - 28 травня. // www.istpravda.com.ua/articles/2014/05/28/143098/

[759] Трактат вечнаго мира и дружбы, заключенный между империею Всероссийскою и Оттоманскою Портою... // Полное собрание законов Российской империи. - Т. XIX. 17701774. - СПб., 1830. - С. 957-967.

[760] Восстание декабристов. Документы. Т.7. - М., 1958. - С.149.

[761] Див., зокрема: Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847-1914). Збірник документів і матеріалів / Відп. ред. Г. Боряк. - К.: Інститут історії України НАН України, 2013. 1774. - СПб., 1830. - С. 957-967.

[762] Этнический и религиозный факторы в формировании и эволюции российского государства / Отв. ред. Т.Ю. Красовицкая, В.А. Тишков. - М.: Новый хронограф, 2012. - С.92.

[763] Там само. - С.99.

[764] ПСЗРИ. -Т.ХХІІ. - СПб., 1830. - С.17-18, 20.

[765] Марков Є. Нариси Криму. Картини кримського життя, історії та природи: Художнє видання. - К.: Темпора, 2007. - С.82.

[766] Там само. - С.89.

[767] Марков Є. Нариси Криму. Картини кримського життя, історії та природи: Художнє видання. - К.: Темпора, 2007. - С.312.

[768] Рапацька Л.П. Правове регулювання мовної політики в Україні наприкінці XVIII - на початку ХХІ ст. (на матеріалах Криму): Дис. ... к. юр. н. - Харків, 2005. - С.63.

[769] Іванова О.А. Прокурорський нагляд в Криму (1903-1917 рр.): Автореф... дис. к. юр. н. - К., 2013. - С.9.

[770] Іванова О.А. Прокурорський нагляд в Криму (1903-1917 рр.): Автореф. дис. к. юр. н. - К., 2013. - С.11.

[771] Таран П.Є. Автономістські ідеї в політико-правовій думці кримськотатарського народу (1783-1918 рр.): Автореф. дис. ... к. юр. н. - К., 2004. - С.13.

[772] Марков Є. Нариси Криму. Картини кримського життя, історії та природи: Художнє видання. - К.: Темпора, 2007. - С.320-321.

[773] Конкін Д.В. Вакуфне землеволодіння у Криму наприкінці XVIII - на початку ХХ ст.: Автореф... дис. к.і.н. - К., 2013. - С.1-13.

[774] Марков Є. Нариси Криму. Картини кримського життя, історії та природи: Художнє видання. - К.: Темпора, 2007. - С.326.

[775] Сєрова К.Д. Внутрішня торгівля в Криму в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.: Автореф. дис. .. .к.і.н. - Одеса, 2014. - С.9.

[776] Сєрова К.Д. Внутрішня торгівля в Криму в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.: Автореф. дис. .к.і.н. - Одеса, 2014. - С.10.

[777] Там само. - С.11.

[778] Марков Є. Нариси Криму. Картини кримського життя, історії та природи: Художнє видання. - К.: Темпора, 2007. - С.20-21.

[779] Див.: Лазанська Т. Історія підприємництва в Україні (на матеріалах торгово-промислової статистики ХІХ ст.). - К.,1999. - С.7-15.

[780] Марков Є. Нариси Криму. Картини кримського життя, історії та природи: Художнє видання. - К.: Темпора, 2007. - С.44.

[781] Очерк положения виноградарства и виноделия в России // Очерк состояния современного плодоводства, огородничества и виноградарства с виноделием в России и правительственных мероприятий к их развитию. - СПб., 1899. - С.65.

[782] Аджиєва Л.С. Крим: влада - економіка - довкілля (науковий аспект (1861-1917 рр.)): Монографія. - Саки: ПП «Підприємство Фєнікс», 2013. - С.17.

[783] Ракицкий Н.П. Материалы по экономике Крыма . Экспортные возможности края. - М., 1926. - С.31.

[784] Аджиєва Л.С. Крим: влада - економіка - довкілля (науковий аспект (1861-1917 рр.)): Монографія. - Саки: ПП «Підприємство Фєнікс», 2013. - С.47.

[785] Там само. - С.58.

[786] Анісімова О.С. Діяльність органів самоврядування в містах Криму (1785-1870 рр.): Автореф. дис. ... к.і.н. - Чернігів, 2014. - С.9.

[787] Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика (Крым) // БСЭ. - Т. 35. - М. - 1937. - С.310.

[788] Первая Всеобщая перепись населения Российской империи, 1897. - Издание Центрального статистического комитета Министерства Внутренних дел. Под редакцией Н.А. Тройницкого. - XLI. - 1904. - С. 4.

[789] Турченко Ф.Г. Південь України напередодні першої світової війни // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. - Запоріжжя. - 2004. - Випуск ХѴІІ. - С. 19.

[790] Державний архів в АРК (ДА АРК), ф. Р-150, оп. 1, спр. 12, арк.68, 72.

[791] Кримськотатарському населенню катастрофічно не вистачало землі. Близько 50 тис. селян були малоземельними. Саме ця обставина і спричиняла еміграцію на початку ХХ ст. (Див.: Крим в етнополітичному вимірі. - С.66).

[792] ДА АРК, ф. Р.-219, оп. 1, спр. 21, арк. 20.

[793] Марков Є. Нариси Криму. Картини кримського життя, історії та природи: Художнє видання. - К.: Темпора, 2007. - С.557.

[794] Княгинин Е. Как русский купец Петр Губонин сделал из Гурзуфа первоклассный курорт // Первая крымская. - 2012. - 24 июня. // crimeanblog.blogspot.com/2012/06/petr-gubonin.html

[795] Верстюк В.Ф., Горобець В.М., Толочко О.П. Україна і Росія в історичній ретроспек тиві. - Т. 1. Українські проекти в Російській імперії. - К., 2004. - С. 274 - 276, 281.

[796] Див. приміром: Георги И. Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов, их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей. Творение, за несколько лет пред сим, на немецком языке, Иоганна Готтлиба Георги, в переводе на российский язык весьма во многом изправленное и вновь сочиненное. В 4-х частях. Со 100 гравированными изображениями народов и 8 виньетами. - СПб. : При императорской Академии наук, 1799.

[797] Докладніше про тюркські народи Криму див.: Тюркские народы Крыма: Караимы. Крымские татары. Крымчаки / Отв. ред. С.Я. Козлов, Л.В. Чижова. - М.: Наука, 2003.

[798] Войтович Л. Формування кримськотатарського народу: Вступ до етногенезу. - Біла Церква, 2009. - С. 197.

[799] Скальковский А Хронологическое обозрение истории Новороссийского края, 17311823. -Одесса, 1836. -Ч. 1. -С. 193, 226.

[800] Третя хвиля еміграції кримських татар була безпосереднім наслідком Кримської війни 1853-1856 рр. У пошуках причини поразки у війні російська адміністрація звинувачувала кримських татар у зраді Росії. Еміграція була спрямована в Добруджу й Туреччину, пік її припав на 1860-1862 рр. За офіційними даними, Крим залишила 131 тис. кримських татар; повністю або частково знелюдніло 687 сіл, внаслідок чого різко скоротилося сільське населення (з 225,6 тис. у 1853 р. до 122 тис. у 1865р.). Четвертий спалах еміграції відбувся під впливом російсько-турецької війни 1877-1878 рр. Емігрувало близько 30 тис. татар. Еміграційні потоки кримськотатарського населення, хоча й зменшилися у порівнянні із попереднім періодом, але тривали й у ХХ ст. Зокрема, у 1903 р. до еміграції вдалися не менше 10000 татар. Головною причиною еміграції стало безґрунтів’я. Переважно виселялися південноузбережні та гірські жителі. Так, в 1904 р. у повному складі виселилося населення села Мшатка. З Байдарської волості виїхало 641 особа, з Богатирської - 544. З Ялтинського повіту емігрувало 1418 осіб, що складало 2,7% наявного татарського населення. (Див.: ДА АРК, ф. Р-150, оп. 1, спр. 5, арк. 10.)

[801] Краткие общие сведения по империи: Распределение населения по главнейшим сословиям, вероисповеданиям, родному языку и по некоторым занятиям (по материалам первой Всеобщей переписи населения Российской империи, 1897 г.). - СПб., 1905. - С. 4,5.

[802] Під тиском атеїстичної пропаганди зачинилися майже всі синагоги кримчаків, релігійні школи (мідраші та карасубазарська «Талмуд-Тора»). Натомість створювали світські кримчацькі клуби та культосвітні товариства, почалася освітня реформа і створення літературної мови на основі латинського алфавіту. Наприкінці 1920-х рр. був випущений кримчацький буквар і підручник для початкової школи. 1930 р. 3 кримчацькі школи (у Сімферополі, Карасубазарі і кримчацькій сільраді Табулди) перейшли з російської на двомовну систему навчання. Наприкінці 1930-х рр. кримчацькі клуби, культосвітні та навчальні заклади були закриті.

В роки нацистської окупації кримчаки знищувалися нарівні з євреями. Внаслідок цього за роки Другої світової війни діаспора зменшилася з 8 тис. до 700-750 осіб. За деякими оцінками в часи німецької окупації було знищено близько 80% кримчаків. 1948 р. на теренах СРСР нараховувалося 1,4 - 1,5 тис. кримчаків. Асиміляція в середовищі громади набирала обертів: у 1959 р. з 1,5 тис. кримчаків лише 189 назвали своєю рідною мовою кримчацьку. З метою спасіння народу від етнічного розчинення в 1989 р. було створене культурно-освітнє товариство «Къримчахлар», однак призупинити асиміляцію кримчаків не вдалося. За переписом 2001 р. в Україні мешкало 406 кримчаків (з них - 204 у Криму); і лише 16,7% з них володіли національною мовою.

66 До слова, доцільність операції піддавалася сумніву вже наприкінці ХІХ ст. Так, один

[804] найавторитетніших кримознавців свого часу О.Л. Бертье-Делагард писав: «Кому і навіщо знадобилося це вигнання народу? На таке запитання ми жодної відповіді досі не знаходимо. Кажуть іноді, нібито це мало послабити татар; але після досвіду упокорення Криму заледве можна без сміху казати про татарську силу, а повне приєднання країни до Росії і тоді для всіх було простим питанням часу і російського бажання; воно могло зустрінути перепону в політиці Заходу, але ані найменшої в самому Криму. За таких умов, послаблюючи Крим, ми послаблювали самих себе, власноруч знищували свою головну опору, самі винищували соль землі Кримської. Мені здається, що вся ця затія була однією з тих нещасних помилок, які ґрунтуються на невігластві дипломатичних канцелярій і якими, не усвідомлюючи того, одна рука знищує те, що інша намагається приготувати». «Во істину незбагненні шляхи Провидіння: сімнадцять віків існувало християнство в Криму, проповідувало, долало, поширювалося, терпіло, зменшувалося, гинуло, але все ж уціліло - і було знищено зовсім, під корінь єдиновірним народом, який явився його спасителем і забув, що і сам він тут же в Криму здобув Світло Христове». (Див.: Бертье-Делагард О.Л. Керменчик (крымская глушь) // www.liveintemet.ru/community/3299606/post353274233/

[805] Григор’янць В.Є. Вірмени Криму: минуле і сьогодення (Проблеми соціокультурного та етнополітичного розвитку) /Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Сімферополі. - Сімферополь: ФС НІСД, 2005. - С.27.

[806] Григор’янць В.Є. Вірмени Криму: минуле і сьогодення. - С.28.

[807] Пряхін Ю. Поселення архіпелазьких греків у Керч - Єнікале (кінець ХѴІІІ - середина ХІХ століття) // Записки історико-філологічного товариства Андрія Білецького. - Випуск І. - К., 1997. - С.108.

[808] Араджиони М.А. Возвращение в Крым старожильческого христианского населения после эмиграции 1778 г. // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. - Симферополь, 2001. - С.489.

[809] Там само. - С.489.

[810] Григор’янць В.Є. Вірмени Криму: минуле і сьогодення. - С.30.

[811] Ясь О. Південна Україна як об’єкт історіографічного осмислення // В кн.: Верменич Я.В. Південна Україна на цивілізаційному пограниччі. - К.: Інститут історії України НАНУ, 2016.- С.121.

[812] Скальковский А. Хронологическое обозрение Новороссийского края. - Ч. 2. - Одесса: Городская типография, 1838. - С. 2.

[813] Скальковский А. Хронологическое обозрение Новороссийского края. - Ч. 1. - С. 7.

[814] Лаптев Ю.Н. Переселение немцев в Крым и основание колоний (ХІХ в.) // Немцы в Крыму. Очерки истории и культуры. - Симферополь, 2000. - С. 17,20.

[815] Короленко Б. Приєднання та колонізація Криму кінця XVII століття: український аспект // Крим в історичних реаліях України: Мат. наук. конф. «Крим в історичних реаліях України: До 50-річчя входження Криму до складу УРСР». - К., 2004. - С.96.

[816] Переселенці отримали по 15 десятин землі на особу та податкові пільги на 10 років. крім того, приписувалося “для ободрения и первоначального их обзаведения снабдить каждой двор по дватцати рублей, и позволить им в пользу их продать свои домы и протчее строение” на старому помешканні. - Цит. за: Короленко Б. Приєднання та колонізація Криму кінця XVII століття: український аспект // Крим в історичних реаліях України: Мат. наук. конф. «Крим в історичних реаліях України: До 50-річчя входження Криму до складу УРСР». - К., 2004. - С.97.

[817] Так, відставні солдати заснували села Петровська Слобода, Зуя, Мазанка, Ізюмівка та ін.

[818] Бикова Т.Б. Політичне та соціально-економічне становище в Криму (від середини XVIII ст. до 1917 р.) // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2003. - Вип.6. - С.15.

[819] Марков Є. Нариси Криму. Картини кримського життя, історії та природи: Художнє видання. - К.: Темпора, 2007. - С.339.

[820] Аджиєва Л.С. Крим: влада - економіка - довкілля (науковий аспект (1861-1917 рр.)): Монографія. - Саки: ПП «Підприємство Фєнікс», 2013. - С.15.

[821] Значні вірменські громади існували в Сімферополі (1937 осіб), Феодосії (880), Карасубазарі (798), Керчі (679), Севастополі (439), Старому Криму (397), Євпаторії (347), Ялті (319), Перекопі (170).

[822] Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Издание Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел (Таврическая губерния) / Под ред. Н.А. Тройницкого. - СПб., 1904. - Т.41. - С.Х.

[823] Там само.- С.192-197.

[824] Обзор Таврической губернии за 1914 г. - Симферополь, 1915. - С.124-125.

[825] Полухіна О.М. Населення Криму в 1783-1917 рр. // УІЖ. -1988. - №9. - С.30.

[826] Аджиєва Л.С. Крим: влада - економіка - довкілля (науковий аспект (1861-1917 рр.)): Монографія. - Саки: ПП «Підприємство Фєнікс», 2013. - С.14.

[827] Територія Таврійської губернії обіймала 53053,8 кв. верст, з яких на Кримський півострів припадало 22241 кв. верст (42% території), і займала двадцять перше місце серед п’ятдесяти губерній Європейської Росії. Вона поділялася на вісім повітів, три з яких займали континентальну частину півдня України: Дніпровський, Бердянський та Мелітопольський, а п’ять - Кримський півострів: Євпаторійський, Перекопський, Сімферопольський, Феодосійський, Ялтинський. Також у Криму були утворені два градоначальства: Керч-Єникальське та Севастопольське. Щільність населення Таврійської губернії наприкінці ХІХ ст. була, порівняно з іншими губерніями південного заходу Російської імперії, невеликою та дорівнювала 27,29 осіб на кв. версту. Але порівняно із середнім показником по Російській імперії, який складав 6,66 осіб на кв. версту, вона була густонаселеною. Найбільша щільність населення спостерігалася в Ялтинському повіті - 91 особа на кв. версту, Сімферопольському - 43, Феодосійському - 29, Євпаторійському - 14, Перекопському - 10. (Див.: Первая Всеобщая перепись населения Российской империи, 1897. - Издание Центрального статистического комитета Министерства Внутренних дел. Под редакцией Н.А. Тройницкого. - XLI. - 1904. - С. III, V, 4.; Население России в ХХ веке. В 3-х т./ Т. 1. - М. - 2000. - C. 10.; Нейенкирхен В.Ф. Население Крыма. Крым. Путеводитель. Симферополь. - 1914 http://www.moscow-crimea.ru/history/narod/naselenie.html

[828] У Євпаторійському повіті воно становило 39%, Перекопському - 45,3%, Сімферопольському - 37,7%, Ялтинському - 30,2% та Феодосійському - 42,2%.

[829] Первая Всеобщая перепись населения Российской империи, 1897. - Издание Центрального статистического комитета Министерства Внутренних дел. Под редакцией Н.А.Тройницкого. - XLI. - 1904. - С. V.

[830] Див.: Дашкевич Я. Українці в Криму (XV - початок ХХ ст.) // Сучасність. - 1992. - №.4. - С.97-99.; Короленко Б. Приєднання та колонізація Криму кінця XVII століття: український аспект // Крим в історичних реаліях України: Мат. наук. конф. «Крим в історичних реаліях України: До 50-річчя входження Криму до складу УРСР». - К., 2004. - С.88-89.

[831] Первая Всеобщая перепись населения Российской империи, 1897. - Издание Центрального статистического комитета Министерства Внутренних дел. Под редакцией Н.А.Тройницкого. - XLI. - 1904. - С. V-VT.

[832] Семенов-Тянь-Шанский В.П. О могущественном территориальном владении применительно к России // Арабески истории. - М.: ДИК, 1996. Вып. 7 (Рождение нации). - С. 603-604, 608-609.

[833] Марков Є. Нариси Криму. Картини кримського життя, історії та природи: Художнє видання. - К.: Темпора, 2007. - С.48 - 49.

[834] Там само. - С.49.

[835] Там само. - С.50 - 51.

[836] Там само. - С.110.

[837] Там само. - С.107.

[838] Самойлов А.Н. Жизнь и деяния генерал-фельдмаршала князя Григория Александровича Потемкина-Таврического // Русский архив. - 1867. - С. 1015.

[839] Марков Є. Нариси Криму. Картини кримського життя, історії та природи. - С.165.

[840] Старший брат живописця І. Айвазовського.

[841] З 1860 р. при ньому діяла перша в Криму вірменська друкарня.

[842] Григор’янць В.Є. Вірмени Криму: минуле і сьогодення. - С.33.

[843] Там само. - С.34.

[844] Новікова О.В. Державна система народної освіти Російської імперії в Криму (кінець XVIII ст. - початок ХХ ст. : Автореф. дис. ... к.і.н. - Дніпропетровськ, 2009. - С.9.

[845] Крим в етнополітичному вимірі. - С.82.

[846] Новікова О.В. Державна система народної освіти Російської імперії в Криму (кінець XVIII ст. - початок ХХ ст. : Автореф. дис. ... к.і.н. - Дніпропетровськ, 2009. - С.12-13.

[847] Крим в етнополітичному вимірі. - С.83 - 84.

[848] Музеї в Криму з’являлися і раніше. До 1811 р. відносяться початки діяльності Феодосійського музею. В 1826 р. був заснований Керченський музей старожитностей. Невдовзі після Кримської кампанії - в 1869 р. - був створений музей оборони.

[849] Дельвіг Н.А. Просвітницька та педагогічна діяльність наукових товариств Криму (друга половина ХІХ - перша половина ХХ століття: Автореф. дис... к.пед.н. - Ялта, 2014. - С.10-13.

[850] Марков Є. Нариси Криму. Картини кримського життя, історії та природи. - С.343-344.

[851] Новікова О.В. Державна система народної освіти Російської імперії в Криму (кінець XVIII ст. - початок ХХ ст. : Автореф. дис. ... к.і.н. - Дніпропетровськ, 2009. - С.16.

[852] Див. Ганкевич В.Ю. Джадидистська реформа просвіти кримських татар (межа ХІХ-ХХ ст.): Дис... д.і.н. - К., 2000. - С. 152.

[853] Аби зрозуміти складність тогочасної мовної ситуації, варто зауважити, що мова кримських татар не становила єдності, поділяючись на кілька складових: мова татар Південного Криму огуз-сельджуцької групи (ялтинський, судацький та балаклавський діалекти з домішкою грецизмів, арабізмів та італійських впливів); мова гірських татар, так званих татів, кипчацько-половецької групи (насичена іранізмами, грецизмами, арабізмами та домішки готської); мова татар північного узгір’я кипчацько-половецької підгрупи кипчацької групи; мова степових кримських татар - ногаїв кипчацько-ногайської підгрупи кипчацької групи (з євпаторійським та керченським діалектами). В якості загальнокримськотатарської мови була визнана в 1928 р. «орта йолакъ тили» - мова середньої смуги.

[854] Марков Е.Л. Очерки Крыма. Картины крымской жизни, истории и природы. - Симферополь: Таврия, 1995. - С.322.

[855] Ганкевич В.Ю. Джадидистська реформа просвіти. - С. 158.

[856] Вислів належить попечителю Одеського навчального округу.

[857] Цит. за: Ганкевич В.Ю. Джадидистська реформа просвіти. - С. 163.

[858] Ганкевич В.Ю. Джадидистська реформа просвіти. - С. 176.

[859] Там само. - С. 176.

[860] Там само. - С. 183.

[861] Не випадково І. Гаспринського називали за життя «дідусем тюркської нації».

[862] Видавалася з квітня 1883 до лютого 1918 р.

[863] Ганкевич В.Ю. Джадидистська реформа просвіти . - С. 229.

[864] Там само. - С. 239.

[865] Там само. - С. 247.

[866] Там само. - С. 275.

[867] Гаспринский И. Русское мусульманство. Мысли, заметки и наблюдения. - Симферополь: Изд-во тип. Спиро, 1881. - С.23.

[868] Див.: Бойцова О.Є. клам в Криму: Національно-релігійна ідентифікація кримських татар (друга половина XV - кінець XVIII ст.): Дис... к.і.н. - К., 2000.

[869] Шендрікова С.П. Кримські татари у ліберальному русі мусульманських народів Російської імперії початку ХХ ст. : Автореф. дис. ... к.і.н. - Запоріжжя, 2002. - С.10-12.

[870] Буров Г.М. и др. История Крыма с древнейших времен до наших дней (в очерках). - Симферополь, 2006. - С. 285.

[871] Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. Из истории Гражданской войны в Крыму. - Симферополь, 2008. - С. 17.

* Згідно з нормами шаріату мусульмани могли відчужувати своє рухоме або нерухоме майно, у тому числі землю, у вакуф, тобто на користь богаділень, мечетей, шкіл, добродійних установ.

[872] Іванець Андрій. Кримська проблема в діяльності УНР періоду Директорії (кінець 1918-1920 рр.). - Сімферополь, 2013. - С. 12.

[873] Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Указ соч. - С. 16.

[874] Королев В.И. Возникновение политических партий в Таврической губернии. - Симферополь, 1993. - С. 21.

[875] Бунегин М.Ф. Революция и гражданская война в Крыму (1917-1920 гг.). - Симферополь, 1927. - С. 54.

[876] Королев В.И. Таврическая губерния в революциях 1917 года (Политические партии и власть). - Симферополь, 1993. - С. 9.

[877] Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Указ. соч. - С. 120.

[878] Королев В.И. Возникновение политических партий в Таврической губернии. - С. 29.

[879] Редькіна О.М. Кримський краєвий уряд генерал-лейтенанта С. Сулькевича (червень - листопад 1918 р.): історико-правове дослідження. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук. - Сімферополь, 2003. - С. 38.

[880] Аникеев В.В. Деятельность ЦК РСДРП(б)-РКП(б) в 1917-1918 годах (хроника событий). - М., 1974. - С. 521.

[881] Дашкевич Я. Україна вчора и нині. Нариси, виступи, есе. - К., 1993. - С. 110-111.

[882] Горбань Т. Крим у революційних процесах 1917-1920 рр. // Крим в етнополітичному вимірі. - С. 118-119.

[883] Елагин В. Националистические позиции крымских татар в революционные годы // Забвению не подлежит. Из истории крымскотатарской государственности и Крыма. - Казань, 1992. - С. 75.

[884] Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Указ. соч. - С. 127.

[885] Горбаль Т. Крим в революційних процесах 1917-1920 рр. // Крим в етнополітичному вимірі. - С. 124-125.

[886] Перший Всекримський мусульманський з’їзд відбувся 25 березня 1917 р. В ньому взяли участь 1500 делегатів та 500 гостей. З’їзд обрав Тимчасовий кримсько-мусульманський виконавчий комітет (Мусвиконком) з 50 членів на чолі з Н. Челебіджиханом.

[887] Цит. за: Возгрин В.Е. Исторические судьбы крымских татар [Електронний ресурс]. - Режим доступу: kitap.net.ru/vozgrin1 .php

[888] Ганкевич В. Ю. На службе правде и просвещению: краткий биографический очерк Исмаила Гаспринского (1851-1914 / В. Ю. Ганкевич. - Симферополь: Доля, 2000. - С.236.

[889] Бикова Т.Б. Створення Кримської АСРР (1917-1921 рр.) - К., 2011. - С. 57.

[890] Возгрин В.Е. Исторические судьбы крымских татар [Електронний ресурс]. - Режим доступу: kitap.net.ru/vozgrin1 .php

[891] Чубукчиева Л.З.Крымскотатарские женщины - делегаты I Курултая 1917 года // Культура народов Причерноморья. - 2011. - №199. - Т.1. - С.84-85.

[892] Копиленко О.Л. Автономна Республіка Крим: проблеми правового статусу. - К., 2002. - С. 12.

[893] Бикова Т.Б. Уряди Криму // Уряди України у XX ст. Науково-документальне видання. - С. 256.

[894] Бикова Т.Б. Створення Кримської АСРР (1917-1921 рр.). - С. 61.

[895] Крестьянников В.В. Демократизация Черноморского флота в 1917 году и события 23 февраля 1918 года в Севастополе // Крымский архив (Симферополь). - 2002. - № 8. - С. 249.

[896] Деникин А.И. Очерки русской смуты. Белое движение и борьба добровольческой армии. Май-октябрь 1918. - Минск, 2002. - С. 66-67.

[897] Родина. (Москва). - 1992. - № 4. - С. 100-101.

[898] Бикова Т.Б. Створення Кримської АСРР (1917-1921 рр.). - С. 66.

[899] Ленін В.І. Повне зібр. творів. - Т. 50. - С. 49-50.

[900] Борьба за Советскую власть в Крыму. Сборник документов и материалов в 2-х томах. - Том 1. Март 1917 г. - апрель 1918 г. - Симферополь, 1957. - С. 225.

[901] Бикова Т.Б. Створення Кримської АСРР (1917-1921 рр.). - С. 70.

[902] Там само. - С. 75.

[903] Там само. - С. 77.

[904] Волошин М.А. Из неизданного. - СПб., 1999. - Выпуск второй. - С. 203.

[905] Надинский П.Н. Очерки по истории Крыма. - Часть II. - С. 91.

[906] Цит. за кн.: Копиленко О.Л. Автономна Республіка Крим: проблеми правового статусу. - К., 2002. - С. 20.

[907] Дорошенко Дмитро. Історія України 1917-1923 рр. - Том І. Доба Центральної Ради. - Нью-Йорк, 1954. - С. 381.

[908] Т.Б. Бикова. Уряди Криму (1917-1921 рр.). Документи // Уряди України у XX ст. - С. 269.

[909] Дорошенко Дмитро. Історія України 1917-1923 рр. - Том II. Українська гетьманська держава 1918 р. - Нью-Йорк, 1954. - С. 211.

[910] Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Указ. соч. - С. 374-375.

[911] Там само. - С. 375.

[912] Оболенский В.А. Крым в 1917-1920-е годы // Крымский архив. - 1994. - N° 1. - С.78.

[913] Борьба за Советскую власть в Крыму. Сборник документов и материалов. - Том 2. Май 1918 - ноябрь 1920. - Симферополь, 1961. - С. 47.

[914] Редькіна О.М.Кримський крайовий уряд генерал-лейтенанта С. Сулькевича (червень - листопад 1918 р.): історико-правове дослідження. Дис. на здобуття наук. ст. кандидата юридичних наук. - Сімферополь, 2003. - С. 101.

[915] Там само. - С. 101-102.

[916] Там само. - С. 103.

[917] Вопросы развития Крыма. Научно-практический дискуссионно-аналитический сборник. - Выпуск 3. - Симферополь, 1996. - С. 89.

[918] Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Указ. соч. - С. 367.

[919] Федюшин О. Украинская революция. 1917 - 1918. - М., 2007. - С. 234 - 237.

[920] Там само. - С. 238, 241.

[921] Ядловська О. Трансформації серед німецького населення Півдня України в 1917— 1920 рр. // Схід. - 2007. - №2. - С.4.

[922] Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914 - 1918). - Частина 3. - Львів, 1923. - С. 36.

[923] Горбань Т. Крим в революційних процесах 1917-1920 рр. // Крим в етнополітичному вимірі. - С. 161.

[924] Скоропадський Павло. Спогади. Кінець 1917 - грудень 1918. - К., Філадельфія, 1995. - С. 280.

[925] Пиріг Руслан. Німецькі детермінанти кримської політики гетьмана Павла Скоропадського (травень - грудень 1918 р.) // Крим від античності до сьогодення. Історичні студії. - К., 2014. - С. 390.

[926] Там само.

[927] Винавер М. Наше правительство (Крымские воспоминания 1918-1919 гг.). - Париж, 1928. - С. 3.

[928] Хроника революционных событий в Крыму. 1917-1920 гг. - Симферополь, 1969. - С. 102.

[929] Волков С.В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. - СПб.-М., 2003. - С. 96.

[930] Винавер М. Наше правительство (Крымские воспоминания 1918-1919 гг.). - Париж, 1928. - С. 101.

[931] Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. Из истории Гражданской войны в Крыму. - С. 461.

[932] Там само. - С. 449-450.

[933] Надинский П.Н. Очерки по истории Крыма. - Часть II. - С. 129.

[934] Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. Из истории Гражданской войны в Крыму. - С. 445, 454.

[935] Крымский вестник. - 1919. - 18 февраля. Цит. за: Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. Из истории Гражданской войны в Крыму. - С. 466.

[936] Винавер М. Наше правительство (Крымские воспоминания 1918-1919 гг.). - Париж, 1928. - С. 173-174.

[937] Там само. - С. 203.

[938] Бикова Т.Б. Створення Кримської АСРР (1917-1921 рр.). - С. 89.

[939] Надинский П.Н. Очерки по истории Крыма. - Часть II. - С. 135.

[940] Крымский вестник. - 1919. - 15 марта.

[941] Надинский П.Н. Очерки по истории Крыма. - Часть II. - С. 149.

[942] Найда С. Об освобождении Красной Армией Крыма в апреле 1919 года. // Военноисторический журнал (Москва). - 1974. - № 2. - С. 41-42.

[943] Бунегин М.Ф. Революция и гражданская война в Крыму (1917-1920 гг.). - С. 246.

[944] Галенко О. Крим у 20-х - на початку 50-х років: випробування тоталітаризмом. // Крим в етнополітичному вимірі. - С.178.

[945] Гарчев П.І., Овод В.В. Про створення Кримської Радянської Республіки. // Український історичний журнал. - 1992. - № 4. - С. 24.

[946] Бикова Т.Б. Створення Кримської АСРР (1917-1921 рр.). - С. 95.

[947] Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. Из истории Гражданской войны в Крыму. - С. 503.

[948] Из архивов партии. // Известия ЦК КПСС (Москва). - 1989. - № 12. - С. 164.

[949] Там само. - С. 99.

[950] Аникеев В.В. Деятельность ЦК РКП(б) 1918-1919 гг. Хронология событий. - М., 1976.- С. 416.

[951] Крымская армия. // Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. - М., 1987. - С. 312.

[952] Загородский Ф.С. Борьба с деникинщиной и интервенцией в Крыму. - Симферополь, 1940. - С. 95.

[953] Див.: Бикова Т.Б. Створення Кримської АСРР (1917 - 1921 рр.). - С. 106.

[954] Там само. - С. 107.

[955] Надинский П.Н. Очерки по истории Крыма. - Часть II. - С. 200.

[956] Гражданская война на Украине. 1918 - 1920 гг. - Сборник документов в 3-х томах, 4-х книгах. - Т. 2. - К., 1967. - С. 428.

[957] Надинский П.Н. Очерки по истории Крыма. - Часть II. - С. 202.

[958] Там само. - С. 202.

[959] Воспоминания генерала барона П.Н.Врангеля (ноябрь 1916 г. - ноябрь 1920 г.). - В 2 частях. - Часть 2. - М., 1992. - С. 75.

[960] Борьба за Советскую власть в Крыму. Сборник документов и материалов. - Т. 2. - Симферополь, 1961. - С. 247-248.

[961] Оболенский В. Крым при Врангеле. Мемуары белогвардейца. - М. - Л., 1928. - С. 389-390.

[962] Воспоминания генерала барона П.Н.Врангеля (ноябрь 1916 г. - ноябрь 1920 г.). - В 2 частях. - Часть 2. - М., 1992. - С. 430.

[963] Ленін В.І. Повне зібр. творів. - Т. 52. - С. 6.

[964] Шитюк М. Масові репресії проти населення Південної України в 20-50-ті роки ХХ ст. - К., 2000. - С. 100.

[965] Ревкомы Крыма. Сборник документов и материалов. - Симферополь, 1968. - С. 24.

[966] Ишин А.В. Становление системы органов ВЧК в Крыму (конец 1920-1921 годы). // Крымский архив (Симферополь). - 2001. - № 7. - С. 14.

[967] Бикова Т.Б. Уряди Криму (1917-1921 рр.). // Уряди України у ХХ ст. - С. 268.

[968] Доклад б. члена Коллегии Наркомнаца Султан-Галиева о положении в Крыму. - С. 86 - 87.

[969] Бикова Т.Б. Створення Кримської АСРР (1917-1921 рр.). - С. 131.

[970] Там само. - С. 134.

[971] Там само.

[972] Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. Из истории Гражданской войны в Крыму. - С. 679.

[973] Доклад б. члена Коллегии Наркомнаца Султан-Галиева о положении в Крыму. - С. 86.

[974] Там само. - С. 90 - 91.

[975] Бикова Т.Б. Створення Кримської АСРР (1917-1921 рр.). - С. 139.

[976] Штейнбах Е.М. Профсоюзное движение в Крыму. 1917-1927 гг. - Симферополь, 1927. - С. 65.

[977] Надинский П.Н. Борьба крымской парторганизации за восстановление народного хозяйства (1921-1925 гг.). // Борьба большевиков за упрочение советской власти, восстановление и развитие народного хозяйства Крыма. - Симферополь, 1958. - С. 127.

[978] Бикова Т.Б. Створення Кримської АСРР (1917-1921 рр.). - С. 143-144.

[979] Очерки истории крымской областной партийной организации. - Симферополь, Таврия, 1981. - С. 102.

[980] Надинский П.Н. Борьба крымской парторганизации за восстановление народного хозяйства (1921 — 1925 гг.). // Борьба большевиков за упрочение советской власти, восстановление и развитие народного хозяйства Крыма. - Симферополь, 1958. - С. 134.

[981] Ревкомы Крыма. Сборник документов и материалов. - Симферополь, 1968. - С. 182 - 182.

[982] Доклад б. члена Коллегии Наркомнаца Султан-Галиева о положении в Крыму // Крымский архив (Симферополь). - 1996. - № 2. - С. 86, 92 - 93.

[983] Красный Крым (Симферополь). - 1921. - 30 марта. Цит. за кн.: Бикова Т.Б. Створення Кримської АСРР (1917-1921 рр.). - С. 159.

[984] Бикова Т.Б. Створення Кримської АСРР (1917-1921 рр.). - С. 167.

[985] Цит. за: Національна безпека України: кримський вектор: збірник документів і матеріалів (1917-2014 рр.); у 5 ч. - Львів, Ліга-Прес, 2015. - Ч.1. - С.118.

[986] Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. Из истории Гражданской войны в Крыму. - С. 691.

[987] Бикова Т.Б. Створення Кримської АСРР (1917 - 1921 рр.). - С. 162.

[988] Там само. - С. 166.

[989] Там само. - С. 165.

[990] Там само. - С. 160.

[991] Крымская АССР (1921-1945). Сост. Ю.И. Горбунов. - Симферополь, 1990. - С. 247-248.

[992] Бикова Т.Б. Створення Кримської АСРР (1917-1921 рр.). - С.170-171.

[993] Бикова Т.Б. Створення Кримської АСРР (1917-1921 рр.). - С. 172.

[994] Ревкомы Крыма. Сборник документов и материалов. - С. 187-188.

[995] Сборник отчетов отделов Крымревкома. - Симферополь, 1921. - С.11.

[996] Бикова Т.Б. Створення Кримської АСРР (1917 - 1921 рр.). - С. 183.

[997] Там само. - С. 189.

[998] Брошеван В.М., Форманчук А.А. Кримська республіка: рік 1921-й. - С. 24.

[999] Никольский П.А. Население Крыма. - Симферополь, 1929. - С. 5.

[1000] Бикова Т.Б. Створення Кримської АСРР (1917-1921 рр.). - С. 174.

[1001] Бикова Тетяна. Організація Кримської АСРР у 1921 р. // Крим в історичних реаліях України. - К., 2004. - С. 237.

[1002] Доклад б. члена Коллегии Наркомнаца Султан-Галиева о положении в Крыму. - С. 87.

[1003] Кондратюк Г.М. Національна політика в Кримській АРСР у 20-30 роках ХХ століття: монографія. - Вінниця, ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2014. - С.224.

[1004] Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. Из истории Гражданской войны в Крыму. - С. 697.

[1005] Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. Из истории Гражданской войны в Крыму. - С. 691.

[1006] Ишин А.В. Неизвестные страницы Гражданской войны в Крыму. // Крымский архив (Симферополь). - 2002. - № 8. - С. 11.

[1007] Крымское экономическое совещание. Отчёт Совету Труда и Обороны на 1-е апреля. - Симферополь, 1922. - С. 14.

[1008] Крим в етнополітичному вимірі. - С. 185.

[1009] Бикова О.С. Голод 1921-1923 рр. у Криму.: Автореферат ... дис. к. і. н. - Запоріжжя, 2012. - С. 12-13.

[1010] Там само. - С. 14.

[1011] Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. Из истории Гражданской войны в Крыму. - С. 701

[1012] Пащеня В.М. Формування та діяльність органів влади і управління в Криму (1921-1929 рр.). - Дисертація на здобуття наукового звання кандидата історичних наук. - Харків, 2005. - С. 71.

[1013] Четыре года Соввласти в Крыму. - Симферополь, 1924. - С. 139.

[1014] Бойко В.В. Земельні громади Кримської АРСР (1922-1930 рр.). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук. - Запоріжжя, 2003. - С. 10.

[1015] Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. Из истории Гражданской войны в Крыму. - С. 672.

[1016] Гавен Ю. О расслоении татарской деревни // Известия областного комитета РКП(б) (Симферополь). - 1922. - № 12. - С. 5.

[1017] Маковський В.В. Земельне питання в Кримській АРСР і практика його вирішення в 1920-х роках: Автореферат дис. ... к. і. н. - Запоріжжя, 2001. - С. 11.

[1018] Бородін С.В. Аграрні відносини у Криму (1918-1926 рр.) : Дис. канд. іст. наук. - Сімферополь, 2000. - С. 83.

[1019] Пащеня В.М. Формування та діяльність органів влади і управління в Криму (19211929 рр.).: Дис. канд. іст. наук. - Х., 2005. - С. 91.

[1020] Дэвис Роберт, Уиткрофт Стивен. Годы голода. Сельское хозяйство СССР 19311933. - М., 2011. - С. 501.

[1021] Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы. - Т. 3. - М., 2001. - С. 910.

[1022] Польща та Україна у тридцятих - сорокових роках XX століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. - Том 7. Голодомор в Україні 1932-1933. - Варшава, Київ, 2008. - С. 168.

[1023] Там само. - С. 244-248.

[1024] Там само. - С. 156.

[1025] Там само. - С. 94, 96.

[1026] Там само. - С. 276.

[1027] Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы 1927-1939. - Том 3. - Конец 1930-1933. - М., 2001. - С. 206.

[1028] Левчук Н.М., Боряк Т.Г., Воловина О., Рудницький О.П., Ковбасюк А.Б. Втрати міського і сільського населення України внаслідок Голодомору в 1932-1934 рр.: нові оцінки // Український історичний журнал. - 2015. - № 4. - С. 100.

[1029] Пащеня В.М. Формування та діяльність органів влади та управління в Криму (19211929 рр.).: Дис... канд. іст. наук. - С. 87, 92.

[1030] Там само.

[1031] Там само. - С. 88.

[1032] Галенко О. Політичні аспекти етнонаціонального розвитку: національний комунізм // Крим в етнополітичному вимірі. - С. 198.

296 Цит. за: Этнический и религиозный факторы в формировании и эволюции российского государства / Отв. ред. Т.Ю. Красовицкая, В.А. Тишков. - М.: Новый хронограф,

[1034] - С.187.

[1035] Национальная политика ВКП(б) в цифрах. - М., 1930 . - С.45; Крымская АССР (1921-1945). - Вып. 3. - С.283.

[1036] Галенко О. Політичний аспект етнонаціонального розвитку Криму: національний комунізм // Крим в етнополітичному вимірі. - С. 192.

[1037] Крим в етнополітичному вимірі. Додатки.

[1038] Отчет правительства Крымской АССР VI съезду Советов. - Симферополь, 1929. - С.94.

300 Отчет правительства Крымской АССР VI съезду Советов. - Симферополь,

[1040] - С.94.

[1041] Галенко О. Політичний аспект етнонаціонального розвитку Криму: національний комунізм // Крим в етнополітичному вимірі. - С. 194.

[1042] Даниленко В.М. Проекти єврейської автономії в радянському Криму // Крим в історичних реаліях України. - С. 291-292.

[1043] Габриелян О.А. и др. Крымские репатрианты: депортации, возвращение и обустройство. - Симферополь, 1998. - С. 49-50.

[1044] Там само. - С. 50.

[1045] Урсу Д.П. Очерки по истории культуры крымскотатарского народа (1921-1941). - Симферополь, 1999. - С. 39.

зов Котляр Н. Політика коренізації в Криму в 20-30-ті рр. ХХ ст. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2003. - Вип. 9. - С.250.

[1047] КПРС у резолюціях і рішеннях. - Вид. 8-е, т. 2. - С.437-438.; Бугай Н.Ф. Народы Украины в “Особой папке Сталина”. - М., 2006.; Бикова Тетяна. Організація Кримської АСРР у 1921 р. // Крим в історичних реаліях України. - К., 2004.; Всесоюзная перепись населения 1926 года. Крымская АССР. - Т.1. - Москва, 1928.; Резніченко Г.А.Переселенська політика кримської влади в 1920-і роки// Культура народів Причорномор’я. — 2001. - № 17.; Хованцев Д.В. Про одну з «білих плям» національної політики в Кримської АРСР // Культура народів Причорномор’я. - 2001. - № 17. - С.150.; Хованцев Д.В. Політика коренізації на Україні й у Криму: порівняльний аналіз практики 20-х років // Культура народів Причорномор’я. - 1999. - № 11. - С.83.

[1048] Бугай Н.Ф. Народы Украины в “Особой папке Сталина”. - М., 2006. - С. 101.

[1049] Круглов А.И. Энциклопедия Холокоста. - К., 2000. - С. 99.

[1050] Даниленко Віктор. Проекти єврейської автономії в радянському Криму // Крим в історичних реаліях України. - С. 289.

[1051] Там само. - С. 291.

[1052] Даниленко Віктор. Проекти єврейської автономії в радянському Криму // Крим в

історичних реаліях України. - С. 291.

[1054] Нариси з історії та культури євреїв України. - К,, 2005. - С. 146.

[1055] Крим в етнополітичному вимірі. - С. 197.

[1056] Крим в етнополітичному вимірі. - К.: Світогляд, 2005. - С.31.

[1057] Прохорчик М.В. Народна освіта в Криму в 1921-1929 рр.: Автореф. дис... к.і.н. - Запоріжжя, 2000. - С.9.

[1058] Григор’янць В.Є. Вірмени Криму: минуле і сьогодення. - С.47.

[1059] Кондратюк Г.М. Національна політика в Кримській АРСР у 20-30 роках ХХ століття: монографія. - Вінниця, ТОв «Ніланд-ЛТД», 2014. - С.114-115.

[1060] Кондратюк Г.М. Національна політика в Кримській АРСР у 20-30 роках ХХ століття: монографія. - Вінниця, ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2014. - С.193.

[1061] Див.: Змерзлий Б.В. Формування і трансформація системи просвітництва кримськотатарського народу в умовах радянської політики коренізації (20-30 рр. ХХ ст.): Дис... д.і.н. - Харків, 2008. - С.148-155.

[1062] Национальная политика ВКП(б) в цифрах. - М., 1930 . - С.279.

[1063] Прохорчик М.В. Народна освіта в Криму в 1921-1929 рр.: Автореф. дис... к.і.н. - Запоріжжя, 2000. - С.10

[1064] Прохорчик М.В. Народна освіта в Криму в 1921-1929 рр.: Автореф. дис... к.і.н. - Запоріжжя, 2000. - С.11.

[1065] Крымская АССР: 20-е - 30-е гг. (Исторический очерк). - К.: АН УССР, 1989. - С.16.

[1066] Див.: Бекірова Е.Ш. Підготовка педагогічних кадрів для національної кримськотатарської школи (початок ХІХ - кінець ХХ ст.): Дис... к. пед. н. - К., 2007.; Змерзлий Б.В. Формування і трансформація системи просвітництва кримськотатарського народу в умовах радянської політики коренізації (20-30 рр. ХХ ст.): Дис. д.і.н. - Харків, 2008.; Хованцев Д.В. Політика партійно-державного керівництва Кримської АРСР щодо національних меншин (1921-1941 роки): Дис. к.і.н. - Сімферополь, 2005. та ін.

[1067] До речі, він був не єдиним у своєму роді. В тому ж році відбулася Всесоюзна нарада по роботі серед греків СРСР, яка ухвалила принципове рішення про перехід радянських культосвітніх закладів на димотику.

[1068] Кондратюк Г.М. Національна політика в Кримській АРСР у 20 - 30 роках ХХ сто

ліття: монографія. - С.77.

[1070] Див.: Змерзлий Б.В. Формування і трансформація системи просвітництва кримськотатарського народу в умовах радянської політики коренізації (20-30 рр. ХХ ст.): Дис... д.і.н. - Харків, 2008. - С.371.

[1071] Докладніше див.: Урсу Д.П. Очерки истории культуры крымскотатарского народа (1921-1941 гг.). - Симферополь, 1999.; його ж. Бекир Чобан-заде: жизнь, судьба, эпоха. - Симферополь, 2004.; його ж. Професори Таврійського університету 1918-1941: Біографічні нариси. - Сімферополь, 2005.

[1072] Хаялі Р.І. Етносоціокультурна еволюція кримськотатарського народу в ХХ ст.: Автореф... дис. д.і.н. - Львів, 2010. - С. 15.

[1073] Галенко О. Політичний аспект етнонаціонального розвитку Криму: національний комунізм // Крим в етнополітичному вимірі. - К., 2005. - С. 203.

[1074] таблиці видно, що напередодні Другої світової війни ядро регіональної спільноти (93,1% населення) складалося з представників п’яти національностей, причому половина всіх жителів припадала на росіян. Українці, на жаль,

[1075] «Изыскать пути к парализованию». Документы карательных органов Вооруженных сил Юга России и Крымской АССР о крымско-татарском движении (1920-1923). Публикация и комментарии А.В. Ефимова и Р.Н. Белоглазова // Москва - Крым. Историко-публицистический альманах. - М., 2002. - Вып. 4. - С. 156, 158.

[1076] Косик Володимир. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. - Париж-Нью-Йорк-Львів, 1993. - С. 515.

[1077] Литвин Володимир. Україна в Другій світовій війні (1939-1945). - К., 2004. - С. 201.

[1078] Лисенко Олександр. Крим у період Другої світової війни // Крим в історичних реаліях України. - С. 264.

[1079] Брошеван В., Ренпенинг В. Боль и память крымских немцев (1941-2001 гг.). Историко-документальная книга. - Симферополь, 2002. - С. 124, 130.

[1080] Губогло М.Н., Червонная С.М. Крымскотатарское национальное движение. - Т. 2. - М., 1992. - С. 41.

[1081] Бугай Н.Ф. Депортация народов Крыма. Документы, факты, комментарии. - М., 2002. - С. 88, 89.

[1082] 2 8 червня операція з виселення завершилася.

[1083] Бугай Н.Ф. Народы Украины в “Особой папке Сталина”. - М., 2006. - С. 145.

[1084] Брошеван В., Ренпенинг В. Боль и память крымских немцев (1941-2001 гг.). Историко-документальная книга. - Симферополь, 2002. - С. 124, 130.; Бугай Н.Ф. Народы Украины в “Особой папке Сталина”. - М., 2006. - С. 145.; Бугай Н.Ф. Депортация народов Крыма. Документы, факты, комментарии. - М., 2002. - С. 88, 89.; Зарубин В.Г. Депортация из Крыма армян, греков и граждан других национальностей // Историческое наследие Крыма. - 2004, № 5. - С. 25.

[1085] Останні два райони до війни були національними єврейськими.

[1086] Андрощук Олександр. Перейменування об’єктів адміністративно-територіального поділу Криму як репресивний та пропагандистський засіб державної політики (II половина XX ст.) // Крим в історичних реаліях України. - С. 323.

[1087] Басов А.В. Крым в Великой Отечественной войне. 1941-1945. - М., 1987. - С.288.

[1088] Крим в етнополітичному вимірі. - К., 2005.- С. 304.

[1089] Максименко М.М. Переселення в Крим сільського населення з інших районів СРСР (1944-1950 рр.) // Український історичний журнал. - 1990. - № 11. - С. 53.

[1090] Там само. - С. 312.

[1091] Заселение Крыма в СССР после депортации. Как заселяли Крым // 2013 р. - 14 липня- [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.milH-firka.org/content/DBAGDDCK# sthash.o2ig91 aP.dpuf

[1092] Котигоренко В.О. Кримськотатарські репатріанти: проблема соціальної адаптації. - К., 2005. - С. 14.

[1093] Заселение Крыма в СССР после депортации. Как заселяли Крым // 2013 р. - 14 липня. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.milH-firka.org/content/DBAGDDCK# sthash.o2ig91 aP.dpuf

[1094] ЦДАГО України. Ф-1-ОПЗО. - Спр. 3590. - Арк. 109-110

[1095] Сергійчук В. Український Крим. - К., 2001. - С. 198

[1096] Аджубей Алексей. Как Хрущев Крым Украине отдал. Воспоминания на заданную тему // Новое время. - 1992. - № 6. - С. 21.

[1097] Там само.

[1098] Поліщук Ю.М. Соціально-економічні та політичні передумови приєднання Криму до України // Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство. - К., 2004. - С. 284.

[1099] Сеітова Е.І. Трудова міграція до Криму (1944-1976): Автореф. дис. к.і.н. - Дніпропетровськ, 2013. - С.10.

[1100] http://www.mini-frrka.org/content/DBAGDFKK#sthash.K1SHdMmq.dpuf

[1101] Невеликі двокімнатні будинки (тип М-2-К) з часом удосконалювалися. Згодом почали будувати трикімнатні (тип М-3-К) загальною площею 51,7 (житлова - 37,5) м2.

[1102] Крим в етнополітичному вимірі. - С. 336.

[1103] Сеітова Е.І. Трудова міграція до Криму (1944-1976): Автореф. дис... к.і.н. - Дніпропетровськ, 2013. - С.12.

[1104] Національний склад населення України. Ч.1. (За даними Всесоюзного перепису населення 1989 року). - К., 1991. - С.56-63.

[1105] Брошеван В., Тыглиянц П. Изгнание и возвращение. - Симферополь, 1994. -

С.67.

[1106] Щоправда в 1968 р. мала місце спроба організованого повернення невеликої групи кримських татар на півострів. Під суворим контролем в Криму було облаштовано 2468 осіб. (Див.: Сеітова Е.І. Трудова міграція до Криму (1944-1976): Автореф. дис... к.і.н. - Дніпропетровськ, 2013. - С.14.)

[1107] Волобуев О.В. Крымскотатарский вопрос по документам ЦК КПСС (вторая половина 50-х - середина 80-х гг. XX в.) // Отечественная история. - 1994. - № 1. - С.164.

[1108] Внаслідок стримуючих заходів в 1970 р. в Криму нараховувалося 3 тис. кримських татар, у 1979 р. - 5 422, а в 1989 р. - вже 38 356. (Див.: Крим в етнополітичному вимірі. - С.339.

[1109] Національний склад населення України за даними Всесоюзного перепису населення 1989 р. - Ч.І. - К., 1994. - С.4 - 12.

[1110] Національний склад населення України за даними Всесоюзного перепису населення 1989 р. - Ч.І. - К., 1994. - С.4 - 12.

[1111] Бекирова Гульнара. Крымскотатарская проблема в СССР (1944 - 1991) // Кримські студії. - 2004. - №1 -2. - С.183.

[1112] Брошеван В., Ренпенинг В. Боль и память крымских немцев (1941-2001 гг.). Историко-документальная книга. - Симферополь, 2002.; Бугай Н.Ф. Депортация народов Крыма. Документы, факты, комментарии. - М., 2002.; Бугай Н.Ф. Народы Украины в “Особой папке Сталина”. - М., 2006.; Литвин Володимир. Україна в Другій світовій війні (19391945). - К., 2004.; Первая Всеобщая перепись населения Российской империи, 1897. - Издание Центрального статистического комитета Министерства Внутренних дел. Под ред. Н.А.Тройницкого. - XLI. - 1904.; Сергійчук Володимир. Український Крим. - К., 2001.

[1113] Караичев Д. Передача Крыма Украине в 1954 году: мифы и правда // Аргумент. Наша история. - 2013. - 02. - 19 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: argumentua.com/.../peredacha-kryma-ukraine-v-1954-godu-mify-i-prav...

[1114] Крим в етнополітичному вимірі. - К.,2005. - С. 304.

[1115] Максименко М.М. Переселення в Крим сільського населення з інших районів СРСР (1944-1950 рр.) // Український історичний журнал. - 1990, № 11. - С. 53.

[1116] Котигоренко В.О. Кримськотатарські репатріанти: проблема соціальної адаптації. - К., 2005. - С. 14.

[1117] Максименко М.М. Назв. праця. - С. 53.

[1118] Сергійчук Володимир. Український Крим. - К., 2001. - С. 198.

[1119] Проект постанови Ради міністрів СРСР «Про заходи щодо подальшого розвитку сільського господарства, міст і курортів Кримської області Української РСР» та довідка до проекту // Кримський архів: Джерела з історії Криму та кримських татар [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/Krimskiy_arkhiv/PrPostZakhRozvGospSilMist_.pdf

[1120] Там само.

[1121] Копиленко О. Крим як невід’ємна складова частина України: правові аспекти // Крим в історичних реаліях України: Матеріали наукової конференції. - К.: Інститут історії України НАНУ, 2004. - С.5 - 35.

[1122] Цит за.: Копиленко О. Крим як невід’ємна складова частина України: правові аспекти. - С.9.

[1123] Копиленко О. Крим як невід’ємна складова частина України: правові аспекти. - С.12.

[1124] Суголосними щодо дотримання конституційних вимог є і висновки Д. Караічева, який проаналізувавши події 1954 р., вказав на те, що в акті передачі Криму був застосований той самий механізм, що і в аналогічному прецеденті під час передачі Карельської АРСР до складу Карело-Фінської РСР в 1940 р. Потрібна за таких обставин згода на зміну кордонів та складу адміністративно-територіального поділу була отримана внаслідок зміни Ст. 14 Конституції на ІІІ сесії Верховної Ради РРФСР першого скликання (2 червня 1940 р.). - Див.: Караичев Д. Передача Крыма Украине в 1954 году: мифы и правда // Аргумент. Наша история. - 2013. - 02. - 19. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: argumentua.com/.../peredacha-kryma-ukraine-v-1954-godu-mify-i-prav...

[1125] Див.: Передача Крыма Украине — это «пьяный» и незаконный подарок Хрущева // likbez.org.ua/transfer-of-crimea-to-ukrame-a-drunk-and-iUegal-khrashc; Караичев Д. Передача Крыма Украине в 1954 году: мифы и правда // Аргумент. Наша история. - 2013. - 02. - 19. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: argumentua.com/.../peredacha-kryma-ukraine-v- 1954-godu-mify-i-prav...; Караичев Д. Передача Крыма Украине в 1954 году и ее законность. - К., 2014.

[1126] ЦДАГО України, ф.1, оп.6, спр.2184, арк.34.

[1127] Лисяк-Рудницький Іван. Історичне есе. - Т. 2. - К,, 1994. - С. 287-288.

[1128] Там само. - С. 290.

[1129] Радянська Україна. - 1954. - 27 лютого.

[1130] Там само.

[1131] Крим в етнополітичному вимірі. - С. 336.

[1132] Опис негараздів господарського сектору Криму, власне, був посиланням на висновки, що прозвучали в постанові Ради Міністрів СРСР від 26 липня 1954 р.

[1133] ЦДАГО України, ф.1, оп.6, спр.2133, арк.29.

[1134] ДА АРК, ф. П-1, оп.1, спр.3663, арк.9.

[1135] Федоров А. Назв. праця. - С.11.

[1136] ЦДАГО України, ф.1, оп.46, спр.6910, арк.3.

[1137] Там само. - Арк.4-5.

[1138] Там само. - Арк.4.

[1139] Федоров А. Правовой статус Крыма. Правовой статус Севастополя. - М., 1999 - С.8.

[1140] ЦДАГО України, ф.1, оп.24, спр.3599, арк.91- 93.

[1141] Там само, арк.97.

[1142] На 160 підприємствах було зайнято 20600 працівників. Валовий виробіток продукції становив 1310 млн. руб. на рік. (Див.: ЦДАГО України, ф.1, оп.24, спр.3599, арк. 93.)

[1143] ЦДАГО України, ф.1, оп.24, спр.3599, арк.91.

[1144] Загалом рибна галузь складалася з 10 рибозаводів, рибокомбінату, 30 риболовецьких колгоспів, оснащених 1380 суднами.

[1145] Для порівняння: перед війною - 55 та 20 центнерів відповідно. Див.: Крим в етнополітичному вимірі. - С.316-317.

[1146] Кримська правда. - 1953. - 14 серпня.

[1147] Чумак Василь. Україна і Крим: спільність історичної долі. Феномен на межі Європи і Сходу. - К., 1993. - С.56.

[1148] Аджубей Алексей. Как Хрущев Крым Украине отдал. Воспоминания на заданную тему // Новое время. - 1992. - № 6. - С. 20 -21.

[1149] Крим в етнополітичному вимірі. - С.318.

[1150] Згідно з повідомленнями першого секретаря Ялтинського міськкому партії С. Медунова, добова подача води складала 50 літрів замість 300-400 за нормою. В санаторіях Алупки і Місхору воду подавали годину-дві на добу. Приватний сектор постачався водою за залишковим принципом. Для порівнянням Сочі щодоби відпускалося до 500 літрів води на особу. (ЦДАГО України, ф.1, оп.52, спр.5003, арк.29.)

[1151] ЦДАГО України, ф.1, оп.52, спр.4990, арк.125.

[1152] Крим: шлях до України. - Сімферополь, 2006. - С.264.

[1153] ЦДАГО України, ф.1, оп.24, спр.3672, арк.35 -36, 47-48.

[1154] ЦДАГО України, ф.1, оп.53, спр.136, арк.117 -120.

[1155] Максименко М. Крым на подъеме. - Симферополь: Крымиздат, 1958. - С. 11.

[1156] ЦДАГО України, ф.1, оп.53, спр.3037, арк.3-4.

[1157] Перші кроки до наукового осмислення «Кримського питання» // Культура. - 2016. -

2 вересня.

[1158] Ганжа Оксана. Кримське питання в політиці урядів України (перша половина ХХ століття) // Крим в історичних реаліях України. - К., 2004. - С.165-166.

[1159] Там само. - С.167.

[1160] Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940-2015). Збірник документів та матеріалів. - К., 2016. - С.733.

[1161] Там само. - С.743.

[1162] ЦДАВО України, ф.3, оп.3, спр.1024, арк.44.

[1163] Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940 - 2015). - С.169, 734.

[1164] Там само. - С.724, 734.

[1165] Там само. - С.168,724.

[1166] Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940-2015). - С.743.

[1167] Там само. - С.723, 728, 744.

[1168] Там само. - С.734.

[1169] Макаренко Н.Ю. Напрями державної етнополітики в Криму у 1950-1980-х рр.: причини і наслідки етносоціальних змін // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - 2010. - Вип.ХХУШ. - С.266.

[1170] Крим в етнополітичному вимірі. - С.341.

[1171] ЦДАГО України, ф.1, оп.52, спр.4998, арк.234. - В матеріалах Кримського обкому

зазначалося, що з 1953 р. прибули 9 457 дітей, більшість яких раніше вчилися в українських школах. (Див.: Сергійчук В. Український Крим. - С.247.)

[1173] Там само, спр.4998, арк.171.

[1174] ЦДАВО України, ф. 166, оп.15, спр.2358, арк.97, 99.

[1175] ЦДАГО України, ф.1, оп.52, спр.5003, арк.21, 22.

[1176] Крим в етнополітичному вимірі. - С.316.

[1177] ЦДАВО України, ф.15, оп.15, спр.2683, арк.25.

[1178] Крим в етнополітичному вимірі. - С.372.

[1179] «Закон про зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР» // Радянська школа. - 1959. - №1. - С.3-19.

[1180] Крим в етнополітичному вимірі. - С.376.

[1181] Для довідки: питома частка українців в населенні області становила 22,28%, в абсолютних числах - 600 тис. осіб на 1959 р.

[1182] ЦДАВО України, ф. 166, оп.15, опр.3542, арк.55.

[1183] Крим в етнополітичному вимірі. - С.378.

[1184] Крим в етнополітичному вимірі. - С.381.

[1185] Летопись периодических изданий СССР. 1961-1965 гг. Ч.ІІ. Газеты. - М., 1967. - С.183.; Періодичні видання УРСР. 1917-1960. Газети. - Харків, 1965. - С.135, 136.

[1186] Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991-2000). - К., 2000. - С. 28.

[1187] Парахонський Б.О. Статус Азовського моря та Керченської протоки // Україна та Росія у системі міжнародних відносин: стратегічна перспектива. - К., 2001. - С. 462.

[1188] Голос України (Київ). - 2003. - 14 жовтня.

[1189] Наша газета (Київ). - 2003. - 17 жовтня.

[1190] Голос України (Київ). - 2003. - 18 листопада.

[1191] Там само. - 23 жовтня.

[1192] Известия (Москва). - 2003. - 28 октября.

[1193] Касьянов Георгій. Україна 1991 -2007. Нариси нової історії. - С. 108.

[1194] Бодрук О.С. Проблема Чорноморського флоту // Україна та Росія у системі міжнародних відносин: стратегічна перспектива. За ред. С.І. Пирожкова. - К., 2001. - С. 451.

[1195] Там само. - С. 452-453.

[1196] Литвин Володимир. Україна: утвердження незалежної і суверенної держави (1991— 2004). - С. 106.

[1197] Вільсон Е. Українці: несподівана нація. - К., 2004. - С. 517.

[1198] Литвин Володимир. Україна: утвердження незалежної і суверенної держави (19912004). - С. 106.

[1199] «Оранжевая» революция: версии, хроника, документы. - С. 282.

[1200] Янукович обещает выполнять волю мятежников. Лужков видит «прикормленный апельсиновый шабаш». Кондитер Ахметова хочет новое государство со столицей в Харькове // Укаринская Правда. - 2004. - 28 ноября. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/ru/archive/?41128-n-77.

[1201] Литвин В. Право правди. - К., 2005. - С. 88-89.

[1202] Там само.

[1203] Там само. - С. 91.

[1204] Тищенко Ю. Огляд діяльності органів влади а ВР Крим (ВР АРК, Радмін, Постійне представництво Президента України в АР Крим) // Суспільно-політичні процеси в АР Крим: основні тенденції. - К., 2008. - С.34.

[1205] Зеркало недели. - 2006. - 27 мая -2 июня.

[1206] Грач Леонид. Праздник на руинах: к годовщине Крымского референдума // Regnum (Москва). - 2012. -16 января.

[1207] Кресіна І. До питання про прояви дискримінації на расовому та етнічному ґрунті [Електронний ресурс]. - Режим доступу: dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/.../03- Kresina.pdf?... 1

[1208] Фельштинский Юрий, Станчев Михаил. Третья мировая: битва за Украину. - К., 2015. - С. 151.

[1209] Голос України (Київ). - 2005. - 25 червня.

[1210] Касьянов Георгій. Україна 1991-2007. Нариси новітньої історії. - С. 368-369.

[1211] День (Київ). - 2015. - 28 квітня.

[1212] Факты и комментарии (Киев). - 2015. - 20 февраля.

[1213] Бережна І.В. Національні пріоритети та регіональні детермінанти соціально-економічного зростання (на матеріалах АР Крим). - НАНУ Інститут регіональних досліджень, 2004. - С.93.

[1214] Стратегічні пріоритети та сучасні завдання розвитку реального сектора економіки України. - Черкаси: Брама-Україна, 2007.

[1215] Крым. Курорты. Туризм. 2000 - 2003. - Симферополь: Главное управление статистики в Автономной республике Крым, 2004. - С.5.

[1216] Яковенко І.М. Досвід вивчення соціально-економічних факторів розвитку рекреаційного природокористування в Криму // Український географічний журнал. - 2003. - №4. - С.66.

[1217] Бережна І.В. Національні пріоритети та регіональні детермінанти соціально-економічного зростання (на матеріалах АР Крим). - НАНУ Інститут регіональних досліджень, 2004. - С.298.

[1218] Там само. - С.135.

[1219] Там само. - С.125.

[1220] Там само. - С.144.

[1221] Там само. - С.95.

[1222] Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим у 2002 році. - Сімферополь: Головне управління статистики в АР Крим, 2003. - С.588.

[1223] Бережна І.В. Національні пріоритети та регіональні детермінанти соціально-економічного зростання (на матеріалах АР Крим). - НАНУ Інститут регіональних досліджень, 2004. - С.328-329.

[1224] Там само. - С.176.

[1225] Там само. - С.99.

[1226] Там само.- С.149.

[1227] Пріоритети та завдання розвитку економіки Криму. - Севастополь: Телескоп, 2010. - С.91, 98, 104.

[1228] Про соціально-економічне становище Автономної Республіки Крим за 2003 рік. - Сімферополь: Головне управління статистики в Автономній Республіці Крим, 2003. - С.5-7.

[1229] Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим у 2002 році. - Сімферополь: Головне управління статистики в АР Крим, 2003. - С.588.

[1230] Бережна І.В. Національні пріоритети та регіональні детермінанти соціально-економічного зростання (на матеріалах АР Крим). - НАНУ Інститут регіональних досліджень, 2004. - С.359.

[1231] Для порівняння: в 1990 р. цей показник дорівнював 26,1.

[1232] Станом на 1990 р. показники становили 13,3 та 2,4 відповідно.

[1233] Бережна І.В. Національні пріоритети та регіональні детермінанти соціально-економічного зростання (на матеріалах АР Крим). - НАНУ. Інститут регіональних досліджень, 2004. - С.193.

[1234] Про соціально-економічне становище Автономної Республіки Крим за 2003 рік. - Сімферополь: Головне управління статистики в Автономній Республіці Крим, 2003. - С.3-4.

[1235] Тищенко Ю. Завдання і пріоритети державної політики стосовно АР Крим // Суспільно-політичні процеси в АР Крим: основні тенденції. - К., 2008. - С.13.

[1236] Прикладом таких можуть слугувати Красноперекопський район, де міське населення відсутнє взагалі, та Сакський, де частка міського населення сягає 7%. - Див.: Бережна І.В. Національні пріоритети та регіональні детермінанти соціально-економічного зростання (на матеріалах АР Крим). - НАНУ. Інститут регіональних досліджень, 2004. - С.531.

[1237] Там само. - С.103.

[1238] Там само. - С.234.

[1239] Див.: Устойчивый Крым. План действий: Научные труды КИПКС. - К. - Симферополь: СОНАТ, 1999; Устойчивый Крым. Энергетическая стратегия ХХІ века. - Симферополь: Экология и мир, 2001.

[1240] Пріоритети та завдання розвитку економіки Криму. - Севастополь: Телескоп, 2010. - С.96.

[1241] Суспільно-політичні процеси в АР Крим: основні тенденції. - К., 2008. - С.15.

[1242] Кривицька О.В. Демаркаційні лінії в етнополітичному просторі України. - К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАНУ, 2015. - С.91.

[1243] Національний склад населення - Всеукраїнський перепис ... [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 2001.ukrcensus.gov.ua > Результати > Основні підсумки

[1244] Національний склад населення - Всеукраїнський перепис ... [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 2001.ukrcensus.gov.ua > Результати > Основні підсумки

[1245] Всеукраїнський перепис населення [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 2001.ukrcensus.gov.ua. Процитовано 2016-08-12.

[1246] Аслан Умєров: Меджліс визначає вектор розвитку і консолідує народ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // qtmm.org/.../1771-аслан-умєров-меджліс-виз...

[1247] Станом на 2008 р. не забезпеченими водою залишалися 1/3 селищ репатріантів, рівень газифікації не перевищував 12%, практично були відсутніми каналізаційні мережі та дороги з твердим покриттям. Селища зазвичай були віддаленими і не інтегрованими до інфраструктурних мереж. До 100 тис. депортованих взагалі не мали власного життя. (Див.: Суспільно-політичні процеси в АР Крим: основні тенденції. - К., 2008. - С.23.)

[1248] Аслан Умєров: Меджліс визначає вектор розвитку і консолідує народ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // qtmm.org/.../1771-аслан-умєров-меджліс-виз...

[1249] Суспільно-політичні процеси в АР Крим: основні тенденції. - К., 2008. - С.27.

[1250] Сборник нормативных актов Верховного Совета и Правительства АРК по вопросам возвращения и обустройства депортированных граждан (1992-1995 гг.). - Симферополь, 1996. - Ч.1. - С.61.

[1251] Григор’янць В.Є. Вірмени Криму: минуле і сьогодення. - С.71.

[1252] Див.: Хрящевська Л.М. Діяльність національно-культурних товариств України в 90-х рр. ХХ ст. // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. Історичні науки. - 2013. - Вип. 3.35. - С. 48 -52.

[1253] Див.: Официальный сайт Крымской республиканской организации Славянской партии. Конгресс русских общин Крыма [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http // kro-krim.narod.ru

[1254] Див.: Петроградская А.С. Этнодемографическая структура крымского сообщества // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. - Т.22 (61). - 2009. - С №2. - С.248-253.

[1255] Національний склад населення України та його мовні ознаки за даними Всеукраїнського перепису населення 2011 року. - К, 2003. - С. 14.

[1256] Колодій А. Про поліетнічність України: кількісний та якісний виміри. - С.137.

[1257] Див.: Національний склад населення України та його мовні ознаки за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. - К., 2003.

[1258] Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://2001.ukrcensus.gov.ua/ results/ general/nationality/

[1259] Перепис населення. Національний склад населення, мовні ознаки, громадянство. Національність та мовні ознаки. 19A050501_02_044. Розподіл населення за рідною мовою, Луганська область (1,2,3,4) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://database.ukrcensus.gov.ua/ MULT/Database/Census/databasetree_uk.asp; Національний склад населення, мовні ознаки, громадянство. Національність та мовні ознаки. 19A050501_02_014. Розподіл населення за рідною мовою, Донецька область (1,2,3,4) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Database/Census/ databasetree_uk.asp

[1260] Перепис населення. Національний склад населення, мовні ознаки, громадянство. Національність та мовні ознаки. 19A050501_02_051. Розподіл населення за рідною мовою, Одеська область (1,2,3,4) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://database.ukrcensus. gov.ua/MULT/Database/Census/databasetree_uk. asp

[1261] Мамонтов Е. Мовний фактор у формуванні національної концепто-сфери: державотворчий аспект // Політичний менеджмент. - 2011. - № 1. - С. 28.

[1262] Українське Національне Інформаційне Агенство / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.unian.net/ news/593093-novyiy-politsezon.

[1263] Світ 24 новини / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: htpp:// www.Svit24/net/ politic/77.

[1264] Україна за двадцять років. Матеріали міжнародної веб-конференції. - Чернігів, 2013. - С.8.

[1265] Україна: політичні стратегії модернізації: зб. науково-аналітичних доп. - К. : НІСД, 2011. - С.23.

[1266] Там само. - С.25.

[1267] Цит. за: Суспільно-політичні процеси в АР Крим: основні тенденції. - К., 2008. -

С.60.

[1268] Капустін М. Діяльність російських громадських і громадсько-політичних організацій і рухів в АР Крим // Суспільно-політичні процеси в АР Крим: основні тенденції. - К., 2008. - С.66.

[1269] Цит. за: Капустін М. Діяльність російських громадських і громадсько-політичних організацій і рухів в АР Крим // Суспільно-політичні процеси в АР Крим: основні тенденції. - К., 2008. - С.73 -74.

[1270] Колесников А.А. Социологическое прогнозирование языкового развития в Придунайском регионе Украины //Відродження. Часопис. - 1999. - №4. - С.16.

[1271] Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциту: документи і матеріали /Упоряд.: Л.Масненко, В.Кубайчук, О.Демська-Кульчицька та ін. - К.: Видавничий дім „Києво-Могилянська академія”, 2005. - С. 107, 109.

[1272] Національний склад населення - Всеукраїнський перепис ... [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 2001.ukrcensus.gov.ua > Результати > Основні підсумки

[1273] Чілачава Р. Національні меншини в демократичному просторі // Відродження. Часопис. - 1999. - №2. - С. 13.

[1274] Сприяння поширенню толерантності у поліетнічному суспільстві. - К.: Фонд „Європа ХХІ”, 2002. - С. 265.

[1275] Антонюк О.Л. Проблеми духовно-культурного відродження національних меншин в Україні //Діалог української і російської культур в Україні: матеріали ІІІ конференції. - К., 1999. - С. 229.

[1276] Міжнаціональні відносини і національні меншини України: стан, перспективи. - К.: Голов. спец. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2004. - С. 181-183.

[1277] Державотворчий процес в Україні 1991 - 2006. - К.: Наукова Думка, 2007. - С.477.

[1278] Наприкінці 1992 р. була затверджена Державна національна програма «Освіта (Україна ХХІ століття)», що передбачала докорінну перебудову освітньої системи відповідно до вимог перехідного періоду. В травні 1999 р. побачив світ закон «Про загальну середню освіту». На кінець ХХ ст. в загальних рисах і освітня галузь України, і правові засади її діяльності були сформовані.

[1279] Горобей Т.І. Освіта кримських татар: шляхи подолання труднощів //Відродження. Часопис. - 1999. - №1. - С. 19.

[1280] Там само. - С. 19.

[1281] Пилипенко Т. Реалізація освітніх потреб представників національних меншин в Україні: стан, проблеми, перспективи // Актуальні питання вітчизняної етнополітики: шляхи модернізації врахування міжнародного досвіду; під заг. ред. Ю.Тищенко. - К.: Український незалежний центр політичних досліджень, 2004. - С. 53.

[1282] Національна інтеграція в полікультурному суспільстві: український досвід 1991 - 2000 років: збірник /відп. ред. І.Ф. Курас, О.М. Майборода. - К., 2002. - С. 118.

[1283] Греки на українських теренах: Нариси з етнічної історії. Документи, матеріали, карти. - К.: Либідь, 2000. - С. 113.

[1284] Центр інформації та документації кримських татар [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.crimeatau.org.ua

[1285] Котигоренко В.О. Кримськотатарські репатріанти: проблема соціальної адаптації. - К.: Світогляд, 2005. - С. 127.

[1286] Там само. - С. 27.

[1287] Лойко Л.І. Громадські організації етнічних меншин України: природа, легітимність, діяльність. - К.: ПЦ „Фоліант”, 2005. - С. 385.

[1288] Історична освіта в полікультурному суспільстві: виклики та перспективи для України: матеріали міжнародного круглого столу (Київ, 14 липня 2010 р.). - К.: Інститут історії України НАН України, 2011. - С. 33.

552 Міжнаціональні відносини в Україні: стан, тенденції, перспективи. - К.: Етнос, 2004. - С. 126.; Лазар Я.І. Національна політика України в освітній сфері (на прикладі польської меншини Прикарпаття) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.nbuv.gov.ua; Балджи А.Я. Греческие хроники Украины: греческое национальное движение за последних

[1290] лет. Факты и комментарии. Публицистика. Интервью и репортажи. - Мариуполь: ЗАО Газета «Приазовский рабочий». - 2007. - С. 104-105.; Горобей Т.І. Освіта кримських татар: шляхи подолання труднощів //Відродження. Часопис. - 1999. - №1. - С. 19.; Статистичні дані щодо закладів культури, етнічних громад Буковини, національних меншин [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.bukovina.biz.ua/pub; Терентьєва Н.А. Греки в Україні: історія та сучасність: навч. посібник /Н.А.Терентьєва, К.В. Балабанов. - К.: Аквілон-Плюс, 2008. - С. 83.; Міністерство освіти і науки України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.mon.gov.ua

[1291] Куц Ю.О. Етнополітичні державотворчі процеси в Україні: управлінський аспект. - Х: Вид-во ХарРі УАДУ „Магістр”, 2002. - С. 123.

[1292] Грицай С. Розвиток системи телерадіомовлення національних громад в контексті сучасного інформаційного простору України //Матеріали Всеукраїнської конференції „Міжнаціональні взаємини в Україні: питання інформаційного простору” (Київ, 14 лютого 2006) /упоряд. С.Бугаєв. - К., 2006. - С.43-44.

[1293] Державні ТРК транслюють програми мовами національних меншин [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/ control/en/publish/article?art_id= 245869726&cat_id=248446163

[1294] Тищенко Ю. Огляд етнополітичної ситуації в АР Крим // Суспільно-політичні процеси в АР Крим: основні тенденції. - К., 2008. - С.20.

[1295] РБК - Україна. - 2008. - 29 травня.

[1296] Національний суверенітет України в умовах глобалізації: Національна доповідь. — К.: Парламентське вид-во, 2011. - C.49.

[1297] Дубин Б. Интеллектуальные группы и символические формы: Очерки социологии современной культуры. - М.: Новое изд-во, 2004. - С. 193.

[1298] Чорноморські новини. - 2004. - 19 лютого. - №16 (20214).

[1299] Богомолов Олександр, Литвиненко Олександр. Російська м’яка влада в Україні: і слово, і діло // Критика. - Рік XVI. - Число 1-2 (171-172).

[1300] Там само.

[1301] Богомолов Олександр, Литвиненко Олександр. Російська м’яка влада в Україні: і слово, і діло // Критика. - Рік XVI. - Число 1-2 (171-172).

[1302] Головко В. Збройна агресія Росії проти України // 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави. - К.: Ніка-Центр, 2016. - С.605.

[1303] Этнический и религиозный факторы в формировании и эволюции российского государства / Отв. ред. Т.Ю. Красовицкая, В.А. Тишков. - М.: Новый хронограф, 2012. - С.440.

[1304] Там само. - С.442.

[1305] Путин Владимир. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. - 2012. - 23 января.

[1306] Цит. за: Этнический и религиозный факторы в формировании и эволюции российского государства / Отв. ред. Т.Ю. Красовицкая, В.А. Тишков. - М.: Новый хронограф, 2012. - С.443.

[1307] О комплексе мер по вовлечению Украины в евразийский интеграционный процесс// Дзеркало тижня, 16.08.2013. http://gazeta.zn.ua/intemal/o-komplekse-mer-po-vovlechemyuukrainy-v-evraziyskiy-integracionnyy-process-_.html

[1308] Зокрема народний депутат О.Царьов у своєму блозі писав, що був ознайомлений зі вказаним документом наприкінці 2012 р., а згодом він був «похований у надрах російської бюрократичної машини» і що подібні документи десятками передаються в Адміністрацію Президента РФ. Див. http://blogs.lb.ua/oleg_tsarev/220762_komplekse_mer_vovlecheniyu_ ukraini.html

[1309] О комплексе мер по вовлечению Украины в евразийский интеграционный процесс// Дзеркало тижня, 16.08.2013. http://gazeta.zn.ua/intemal/o-komplekse-mer-po-vovlechemyuukrainy-v-evraziyskiy-integracionnyy-process-_.html

[1310] Цит. за Вовнянко Д. Часи підкорення Криму// Український тиждень, 11 лютого 2011. Режим доступу: http://tyzhden.ua/Politics/16891

[1311] Цит. по Вовнянко Д. Часи підкорення Криму// Український тиждень, 11 лютого 2011. Режим доступу: http://tyzhden.ua/Politics/16891

[1312] Рябов М. Выдрин претендует на оригинальность // Новый регион, 9.12.2010. Режим доступу: http://situation.at.ua/news/2010-12-09-3200 Варто зазначити, що Аксьонов й раніше заслуговував від Видріна позитивних оцінок. У своєму інтерв’ю газеті «МК в Украине» у березні 2010 р. він розповідав про політичних «посткризових зірок»: «У Криму - це Сергій Аксьонов: його політична сила дає справжній креатив у стилі італійського Середземномор’я. Такі люди сьогодні дуже потрібні, тому що вони можуть бути модернізаторами. У нас же зараз є хто завгодно, а реально діяти у дусі модерну поки немає кому». Режим доступу: http://vydrin.com/mtemew/mterview/?id=226

[1313] Політична мапа Криму: 2010-2011. Процеси і тенденції. - К., 2012. - С.13.

[1314] Андрей Никифоров: «Крым энергетически подпитал всю Россию»// Новый Крым, 25.10.2015. Режим доступу: http://www.newc.info/interview/10410/

[1315] Див. досить відверте інтерв’ю «Если это имело определенную режиссуру, режиссеру нужно поставить пять с плюсом». Рустам Темиргалиев о развитии событий, приведших к референдуму в Крыму // Ведомости. 16.03.2015 http://www.vedomosti.ru/pohtics/characters/2015/03/16/esh-eto-imelo-opredelennuyu-rezhissum-rezhisseru-nuzhno-postavit-pyat-s-pl yusom

[1316] «Представляется правильным инициировать присоединение восточных областей Украины к России» // Новая газета, 25 февраля 2015 года. http://www.novayagazeta.ru/pohtics/67389.html Сами К. Малофєєв заперечує, що він має якесь відношення до цього документу.

[1317] Спикер крымского парламента: Крым может отделиться от Украины, если «страна развалится» // Интерфакс, 20 февраля 2014. http://www.interfax.ru/world/359837

[1318] Постанова Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків»». Сайт Верховної Ради України. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/337-19

[1319] Год в Крыму. Спецпроект «Вежливые люди» // он-лайн-проект «Медуза». https://meduza.io/special/polite/who

[1320] Сторінка 8 стенограми. http://komnbo.rada.gov.ua/komnbo/control/uk/pubhsh/article?art_ id=53495

[1321] Сторінки 11-12 стенограми http://komnbo.rada.gov.ua/komnbo/control/uk/publish/ article?art_id=53495

[1322] Див.: Головко В. Збройна агресія Росії проти України // 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави. - К.: Ніка-Центр, 2016. - С.601-602.

[1323] Докладніше див.: Горбулін Володимир. Україна стала ключовою державою протистояння Заходу і Росії // Укрінформ. - 2017. - 6 лютого.

[1324] Канев С. Спецтуристы // Новая газета. №71. 2.07.2014. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.novayagazeta.ru/inquests/64242.html

[1325] Канев С. Герои под грифом «Секретно». В распоряжении «Новой газеты» оказался список награжденных за крымскую кампанию // Новая газета. .№64. 16.06.2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.novayagazeta.ru/inquests/64030.html

[1326] Донбас і Крим: ціна повернення. - К.: НІСД, 2015. - С.243-244.

[1327] Договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерации Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов, 18.03.2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// kremlin.ru/events/president/news/20605

[1328] Хід голосування по регіонах України. Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/ wp084?PT001F01=900

[1329] Див.: Самар Валентина. Как они обустраивают Крым // ZN,UA. - 2014. - 25 апреля. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: gazeta.zn.ua/mtemal/kak-oni-obustraivayut-kiym-_.html

[1330] Неделя в экономике. «Денег нет, но вы держитесь» — эта фраза уже вошла в историю // Независимая газета. - 2016. - 29 мая.

[1331] Факты и комментарии (Киев). - 2015. - 17 марта.

[1332] Голос України (Київ). - 2014. - 27 листопада.

[1333] Rights in Retreats. Abuses in Crimea // Human Rights Watch, 17.11.2014. http://www.hrw.org/ru/node/130593

[1334] Натомість Ст. 69 Конституції РФ “гарантує права корінних нечисленних народів відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права і міжнародних угод Російської Федерації”. Зі змісту статті зрозуміло, що Росія відносить до корінних народів малочисельні народи, зокрема народи Півночі. Представники малих народів Півночі наділені низкою пільг у галузі оподаткування, соціального забезпечення, освіти, підтримки традиційного господарства, зокрема оленярства. Росіяни ж, як і татари та українці (що є найбільшими національностями в Російській Федерації) відповідно до чинного законодавства РФ до корінних народів не належать.

[1335] Бабін Б.В. Конституційно-правовий статус корінних народів України: автореф. дис. к. юр. н. - Одеса, 2005.; Проект Концепції державної політики України щодо корінних народів. - http://www.cidct.org.Ua/uk/studii/7/11.html

[1336] Андрій Демартіно. Коли татари захоплять Крим, а росіяни віддадуть його Росії? // УП. - 2011. - 20 вересня.

[1337] Поклонська призупинила діяльність Меджлісу в Криму // Українська правда, 13 квітня 2016 http://www.pravda.com.ua/news/2016/04/13/7105403/

[1338] Провластные крымские татары создают общественное движение «Къырым» // Крым. Реалии. 20 октября 2014 http://ru.krymr.com/content/artide/26646156.html

[1339] Повідомлення на сторінці Р. Чубарова, 26 липня 2015 https://www.facebook.com/ dogrujol/posts/819407684821054?pnref=story

[1340] Гафаров Эдип. Крымская власть готова взаимодействовать с крымскими татарами, решать проблемы всего народа, а не отдельных его представителей, пытающихся говорить от его имени // Сайт Государственного Совета Республики Крым. - 2014. - 30 мая.

[1341] Її місце прагне зайняти прокремлівський телеканал «Міллет», який намагається впливати на кримськотатарське населення в інтересах окупаційної влади. - Див.: Донбас і Крим: ціна повернення. - К.: НІСД, 2015. - С.245.

[1342] Джемілєв: збройний опір - не мета національного батальйону на адмінкордоні з Кримом // Крим. Реалії. 29 квітня 2016 http://ua.krymr.com/content/news/27658173.htal

[1343] Историк: Россия пытается «пометить территорию» в Крыму // Крым. Реалии. - 2016. - 22 августа. // ru.krymr.com/a/27938038.html

[1344] Джемілєв: Якщо в Криму почнуться етнічні чистки, кримськотатарський «батальйон смертників» може почати діяти // http://www.unian.ua/ 06.04.2016

[1345] Мусаєва-Боровик С. Крючкова С. Легенда про море. Один день на кордоні з Кримом // Українська правда, 26.02.2016. Електронний ресурс: режим доступу http://www.pravda.com. ua/articles/2016/02/26/7100363/

[1346] Джемілєв: збройний опір - не мета національного батальйону на адмінкордоні з Кримом// Крим. Реалії. 29 квітня 2016 http://ua.krymr.com/content/news/27658173.html

[1347] Президент доручив Представництву в АРК активніше сприяти дотриманню прав і свобод громадян в Криму та переселенців - Указ // Сайт Президента України, 20 січня 2016 http://www.president.gov.ua/news/prezident-doruchiv-predstavnictvu-v-ark-aktivnishe-spriyati- 36633

[1348] Державний реєстр нерухомих пам’яток України mincult.kmu.qov.ua/mincult/ukr/index

[1349] Докладніше див.: Титова О.М. Культурна спадщина Криму та Донбасу за сучасних умов: загрози, втрати, перспективи збереження // Культурні цінності Криму і Донбасу в умовах війни та окупації: Матеріали Круглого столу «Історико-культурний та науковий потенціал Півдня та Сходу України в умовах окупації та воєнних дій: загрози, втрати, перспективи збереження та відновлення»; м. Київ, 12 листопада 2015 р. - К., 2016. - С.25-32.

[1350] Кот С.І. Проблеми захисту культурних цінностей на окупованих територіях Криму та м. Севастополя // Культурні цінності Криму і Донбасу в умовах війни та окупації: Матеріали Круглого столу «Історико-культурний та науковий потенціал Півдня та Сходу України в умовах окупації та воєнних дій: загрози, втрати, перспективи збереження та відновлення»; м. Київ, 12 листопада 2015 р. - К., 2016. - С.7.

[1351] В Криму обвалилась пам’ятка архітектури світового значення // Zaxid.net - 2015. - 18 листопада. zaxid.net/news/showNews.do?objectM=1373444

[1352] Херсонес Таврійський опинився у списку небезпечних для відвідування туристичних об’єктів // Еспресо ТВ - 2016. - 9 квітня. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: ‘http://espreso.tv/news/2016/04/09/khersones_tavriyskyy_opynyvsya_u_spysku_naybilsh_nebezpechnykh_turystychnykh_obyektiv

[1353] Росія вивозить цінні експонати з кримських музеїв - Денисова. Детальніше читайте на УНІАН: http://www.uman.ua/society/1196820-rosiya-vivozit-tsinni-eksponati-z-krimskih-muzejiv-denisova.html

[1354] Солоіденко Г.І. Академічні бібліотеки Півдня та Сходу: втрачені можливості для користувачів України // Культурні цінності Криму і Донбасу в умовах війни та окупації: Матеріали Круглого столу «Історико-культурний та науковий потенціал Півдня та Сходу України в умовах окупації та воєнних дій: загрози, втрати, перспективи збереження та відновлення»; м. Київ, 12 листопада 2015 р. - К., 2016. - С.63-64.

[1355] Самар Валентина. Как они обустраивают Крым // ZN,UA. - 2014. - 25 апреля. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: gazeta.zn.ua/intemal/kak-oni-obustraivayut-krym-_.html

[1356] Правозащитники: Национализация предприятий в Крыму проводится с нарушениями// Росбалт. - 2015. - 9 июня. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/06/09/1406966.html

[1357] Верховный суд России признал законной национализацию в Крыму// Кореспондент, 27 мая 2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://korrespondent.net/world/russia/ 3520328-verkhovnyi-sud-rossyy-pryznal-zakonnoi-natsyonalyzatsyui-v-krymu

[1358] Головко В. Анексія Криму // 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави. - С.626.

[1359] Марьин С. Все, что нажито: история национализации украинских предприятий в Крыму// Форбс-Украина. №11. ноябрь 2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://forbes.net.ua/magazine/forbes/1405157-vse-chto-nazhito-istoriya-nacionalizacii-ukrainskih-predpriyatij -v-krymu

[1360] Самар Валентина. Как они обустраивают Крым // ZN,UA. - 2014. - 25 апреля. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: gazeta.zn.ua/internal/kak-oni-obustraivayut-krym-_.html

[1361] Головко В. Анексія Криму // 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави. - С.629.

[1362] Путін обіцяє четверту нитку енергомосту до Криму на початку травня// Крим. Реалії, 30 квітня 2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ua.krymr.com/content/news/ 27708393.html

[1363] В Крыму ликвидировали Институт «Магарач», а его имущество отдали Москве [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://podpricelom.com.ua/read/politics/v-krymu-lykvydyrovaly-magarach-ego-ymushhestvo-otdaly-moskve.html

[1364] В Крыму из-за вспышки АЧС снова ввели карантин [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://news.allcrimea.net/news/2017/2/6/v-krymu-izza-vspyshki-achs-snova-vveh-karantin-74971/

[1365] Див.: «Артек» поссорился с жителями Гурзуфа: подробности конфликта // Наш Крым. Новости [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // ncrim.ru/.../29-06-2016-artek-predlojil-jitelyam-gurzufa-sehat-s-ih-zemli-29-iyunya-...; Конфликт гурзуфцев с новым руководством «Артека» оценили в 5,7 баллов // https://ok.ru/gurovskiek/topic/65677539560334; Земля раздора: жители Гурзуфа против «Артека»? // rus.europe.newsru.ua/article/19385256 та ін.

[1366] Більш докладно про військово-технічну активність Росії у Криму див.: Донбас і Крим: ціна повернення. - К.: НІСД, 2015. - С.65 - 69.

[1367] Покушение на Крым // Новая газета. - 2016. - 24 апреля [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.novayagazeta.ru/inquests/72830.html

[1368] Касьянов Г. В. Хто такі українці і чого вони хочуть: проблема формування нації // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991-2010). Зб. наук. ст. - К., 2012. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/978966- 02-6441-0/3.pdf

[1369] Політичні технології регулювання міжетнічної та міжконфесійної взаємодії. -

С.130.

[1370] Україна шукає свою ідентичність [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// dialogs.org.ua/ru/dialog/page2.htm

[1371] Троян С.С. Цивілізаційно-культурні маркери України у вимірі глобалізації // Чорноморський літопис. - 2010. - Вип. 1. - С.67.

[1372] Кривицька О.В. Демаркаційні лінії в етнополітичному просторі України. - К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАНУ, 2015. - С. 99.

[1373] Див.: Дергачев В. Цивилизационная геополитика (Большие многомерные пространства). - Одесса, 2003.

[1374] У 2002-2007 рр. діалог між цивілізаціями був проголошений ЮНЕСКО пріоритетним напрямком. Міжкультурний діалог через освіту, науку, культуру і ЗМІ став середньостроковою стратегією ЮНЕСКО на 2008-2013 рр. У 2007 р. Європейська комісія презентувала ініціативу „2008 рік - Європейський рік міжкультурного діалогу”; Генеральна Асамблея ООН проголосила 2010 рік Міжнародним роком зближення культур; 2012 рік став Роком міжкультурного та міжрелігійного діалогу в рамках ООН.

[1375] Скубашевська Т.С. Мовні стратегії у формуванні міжкультурного діалогу у європейському просторі (соціально-філософський аналіз): автореф. дис... канд. філософ. н. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/inode/4560.html

[1376] Проникливий і доволі іронічний аналіз стану українського політикуму в переддень подій 2013 - 2014 рр. див.: Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 2012 року / Колективна монографія / За ред. М.С. Кармазіної. - К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013.

[1377] Гомілко О. Посттоталітарний дискурс: відмова від минулого чи попередження майбутньому? // Україна - проблема ідентичності: людина, економіка, суспільство. Конференція українських випускників програм наукового стажування у США. Львів, 18-21 вересня 2003 р. - К., 2003. - С.27.

[1378] Донбас разом із Херсонською, Миколаївською, Одеською областями та Кримом входить до числа мігрантоприймаючих регіонів. Докладніше про міграційні потоки на Донбасі впродовж незалежності чит.: Шульга Н.А. Великое переселение: репатрианты, беженцы, трудовые мигранты. - К.: Институт социологии НАН Украины, 2002. - С.211-380.

[1379] Докладніше про проблеми, що супроводжують їх перебування в Україні див.: Шульга Н.А. Великое переселение: репатрианты, беженцы, трудовые мигранты. - С.203.

[1380] Миллер А.И. Этноконфессиональный фактор в развитии Российской империи (конец XVIII - начало ХХ в.) // Этнический и религиозный факторы в формировании и эволюции российского государства / Отв. ред. Т.Ю. Красовицкая, В.А. Тишков. - М.: Новый хронограф, 2012. - С.120.

[1381] Політичні технології регулювання міжетнічної та міжконфесійної взаємодії у новітніх українських реаліях: аналітична доповідь / За ред. д. політ. н. С.Ю. Римаренка. - К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. - С.63.

[1382] Див. приміром: Багров Н. Крым. Время осмысления пройденного. - Симферополь, 2003.

[1383] Когда татары захватят Крым, а русские отдадут его России? // Украинская правда. - 2011. - 20 сентября.

[1384] Ілларіонов Андрій. Етнічний склад населення Криму за три століття [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.ji-magazine.lviv.ua

[1385] Вопросы развития Крыма: Науч.-практич. дискусс.-аналит. сб. - Симферополь: Центр регионального развития, 1995.; Вопросы развития Крыма: Науч.-практич. дискусс.- аналит. сб. Вып.14. - Симферополь: Таврия-плюс, 2000.

[1386] Донбас в етнополітичному вимірі. - К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2014. - С.424-425.

[1387] Ясь О. Південна Україна як об’єкт історіографічного осмислення й політичних маніпуляцій // В кн.: Верменич Я.В. Південна Україна на цивілізаційному пограниччі. - С.132.

[1388] Там само. - С.155.

[1389] Пасічник В.М. Національна ідея як чинник формування української політичної нації // Українська політична нація: проблеми становлення: зб. наук. ст. - К.: НІСД, 2012. - С. 110.; Див. також: Вознюк П.Ф. Національний міф для України: аспекти модернізації // Українська політична нація: проблеми становлення: зб. наук. ст. - К.: НІСД, 2012. - С.126-131.

[1390] Владимир Горбулин . «2017-й: продолжение следует...» // ZN,UA. - 2016. - 2 июля. // gazeta.zn.ua/.../2017-y-prodolzhenie-sleduet-cennostnye-resursy-voyny-i-mira-ukrai...

[1391] Див. приміром: Кузин В. Концептуальные основы истории Донбасса // Молодежное информационное агентство Новороссия. - 2016. - 19 февраля. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: pravdanews. info/kontseptualnye-osnovy-istorii-donbassa.html

[1392] Білецький В.С. Схід України в інтегративних процесах сучасного державотворення. - Донецьк, Східний видавничий дім, 2005. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www. experts. in. ua/baza/doc/.. ./ukraine_integration.pdf

[1393] Тищенко Ю. Огляд етнополітичної ситуації в АР Крим // Суспільно-політичні процеси в АР Крим: основні тенденції. - К., 2008. - С.28.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст