Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ЗЕМСТВА - органи місцевого (земського) самоврядування, створені згідно реформи 1864 р. в більшості губерній Європейської Росії, в т. ч. і в Україні - переважно на Лівобережжі і Півдні. Правобережна Україна створила земства десь у 1911 р., тому що там був сильним вплив польської шляхти, яка знаходилась в опозиції до Росії. Їй боялись надавати права. Мали розпорядчі (земські зібрання) та виконавчі (земські управи) функції під контролем Міністерства внутрішніх справ та губернаторів. Вибори до земств здійснювалися за куріями (розрядами) відповідно до станової, національної належності, віросповідання чи майнового цензу, що надавало перевагу дворянству. Права не дворянських станів на представництво у земствах ще більше обмежувалися законом від 12 червня 1890 р. Земства займалися питаннями місцевого господарства (розвитком хліборобства, торгівлі, промисловості, утриманням і будівництвом місцевих шляхів), медицини, народної освіти, зв'язку, страхування, статистики тощо. Земські діячі (переважно з представників ліберальної інтелігенції та дворянства) зробили помітний внесок у розвиток соціальної сфери. Деякі з них відзначалися прогресивними поглядами, намагалися спрямувати земський рух до здійснення конституційних реформ у Росії.

Після 1917 р. функції земств перебрали місцеві Ради. Роль земств, які проіснували понад 50 років, у поширенні ліберальних ідей та засад самоорганізації і самоуправління населення досить значна. Поважний і їх внесок у розбудову господарства і культури України.