Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ПЕРЕДМОВА

Головне завдання словника-довідника, на погляд його укладачів, - послужити узагальнюючим матеріалом для всебічного аналізу історичних фактів, суспільних подій і явищ; для осягнення як

загальноісторичного процесу взагалі, так і пізнання історії нашої держави зокрема; для організації і спрямування самостійної роботи в освоєнні дисципліни «Історія України» та «Краєзнавство»; сприяти навчанню студентів логічному мисленню і правильному висловлюванню своїх думок.

Основним мотивом та провідною ланкою словника є систематизація і конкретизація понятійно-категоріального апарату історичної науки, а основоположними принципами - системність, об'єктивність, історизм.

Словник історичних термінів та понять повинен надати студентам необхідний навчально-довідковий матеріал, який допоможе:

- осягнути великий масив нової історичної інформації;

- узагальнити значення різних історичних категорій;

- уяснити взаємозв'язки історичної науки з суміжними дисциплінами;

- глибше зрозуміти історію України з давніх часів до наших днів;

- викликати зацікавленість, розбудити творчу думку;

- допомогти включитись у творчий навчальний процес осягнення історії;

- моделювати логічні взаємозв'язки історичних категорій та понять, адекватних суспільному розвитку;

- фундаменталізувати вивчення вітчизняної історії в цілому і підготовку до семінарських занять та самостійної роботи зокрема.

Досягнення цих цілей автори намагаються реалізувати, по-перше, через розкриття основоположних категорій історичної науки; по-друге - з'ясуванням суті конкретних історичних подій і процесів та їх історичної оцінки. Словник-довідник упорядкований за вибірковим принципом, адже особливої потреби виписувати й розподіляти в алфавітному порядку все, що так чи інакше пов'язане з історією України, немає (до речі, є цілий арсенал найрізноманітніших словників, доступних вивчаючим історію). Цей принцип полягає в досягненні повноти лише фундаментальних, основоположних історичних понять і сприяє розв'язанню навчальних завдань, пов'язаних зі змістом і характером історичного процесу; проблем, котрі були в центрі уваги на певному етапі розвитку історичної науки і суспільної практики.

Порядок розташування статей словника - алфавітно-тематичний. Це сприяє системності в описі історичних термінів і певній концентрації історичної інформації та відображенню основних пластів історичних знань. У більшості своїй імена і терміни вжиті в традиційному українському правописі, а походження слова (грецьке, латинське чи якесь інше) вказане як загальне позначення. Після основного значення слова у статті нерідко вказуються і його найбільш поширені інші форми чи значення: вони подаються в загальному контексті і нумеруються.

Першоджерелами текстів послужили підручники, історичні монографії, а також наукові статті й статті енциклопедичних словників. В окремих випадках автори пропонують свої уточнення чи тлумачення певних історичних термінів або визначень. Звичайно, в словник включені персоналії - імена дійових осіб, історичних постатей, окремі сюжети про Україну та Слобожанщину, тому це видання можна використовувати при підготовці завдань з курсу «Краєзнавство».

Зазначимо також, що словник складений у ключі, коли стара проблема набуває новизни, інноваційного спрямування, так що в ньому потрібно шукати не слова, а смислові відтінки, їх значення як джерела збагачення знань та розвитку творчих здібностей.

Довідник розрахований на творчого студента і спрямований на привернення його уваги до широкого кола історичних проблем та сюжетів на шляху пошуку історичної істини, на розвиток його світогляду. Буде корисний аспірантам і викладачам у їх практичній діяльності.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка